Ghim định nghĩa trường thông tin bổ sung

Bạn có thể sắp xếp các Trường thông tin bổ sung trên trang quản trị Shopify bằng cách ghim định nghĩa trường thông tin bổ sung. Ghim định nghĩa trường thông tin bổ sung có những hiệu ứng sau:

  • Định nghĩa trường thông tin bổ sung được hiển thị ở đầu danh sách trên trang Định nghĩa trường thông tin bổ sung cho phần đó của cửa hàng.
  • Trường thông tin bổ sung sẽ tự động hiển thị trên các trang tương ứng trong trang quản trị Shopify.

Thứ tự định nghĩa trường thông tin bổ sung được ghim sẽ xác định thứ tự mà Trường thông tin bổ sung của bạn hiển thị trên các trang tương ứng trong trang quản trị Shopify. Theo mặc định, chỉ trường thông tin bổ sung được ghim mới tự động được hiển thị. Bạn có thể truy cập vào bất kỳ trường thông tin bổ sung nào không được ghim bằng cách nhấp vào Xem tất cả. Bạn có thể ghim tối đa 20 định nghĩa cho từng phần của cửa hàng.

Bạn có thể ghim hoặc bỏ ghim định nghĩa trường thông tin bổ sung theo một trong những cách sau:

  • khi bạn thêm hoặc chỉnh sửa định nghĩa
  • bất kỳ lúc nào trong trang Định nghĩa trường thông tin bổ sung

Trên trang Định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn có thể ghim định nghĩa trường thông tin bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng ghim:

Biểu tượng Ghim

Bạn có thể bỏ ghim định nghĩa trường thông tin bổ sung bằng cách nhấp vào biểu tượng bỏ ghim:

Biểu tượng Bỏ ghim

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí