Thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung

Định nghĩa trường thông tin bổ sung đóng vai trò như mẫu chỉ định trường thông tin bổ sung áp dụng cho phần nào của cửa hàng và giá trị mà trường thông tin bổ sung có thể có. Để thêm giá trị trường thông tin bổ sung cho sản phẩm, đơn hàng cụ thể hoặc các phần khác của cửa hàng, bạn phải thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung cho thông tin đó. Việc thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung đảm bảo rằng mọi giá trị bạn nhập cho trường thông tin bổ sung cụ thể áp dụng các quy tắc xác minh giống nhau.

Khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung, bạn có thể thực hiện một trong hai thao tác sau:

  • chọn định nghĩa tiêu chuẩn
  • tạo định nghĩa tùy chỉnh

Bất cứ khi nào có thể, hãy sử dụng định nghĩa tiêu chuẩn cho trường thông tin bổ sung. Các định nghĩa tiêu chuẩn được tự động định cấu hình cho bạn và có thiết kế tương thích rộng rãi trên Shopify. Vì định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn tuân thủ các tiêu chuẩn được áp dụng trên tất cả các cửa hàng Shopify nên ứng dụng, chủ đề và các phần khác của cửa hàng đều hỗ trợ loại định nghĩa này.

Để biết thêm thông tin, tham khảo trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn của Shopify.

Bạn cần tạo định nghĩa tùy chỉnh trong các trường hợp sau:

Bạn thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung trên trang Trường thông tin bổ sung của trang quản trị Shopify. Bạn có thể thêm các loại trường thông tin bổ sung khác bằng những cách sau:

Bạn có thể có tối đa 250 định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí