Tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh

Nếu không có định nghĩa trường thông tin bổ sung tiêu chuẩn cho thông tin chuyên biệt bạn muốn thêm vào cửa hàng Shopify, bạn có thể tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh. Bạn cũng tạo định nghĩa tùy chỉnh khi di chuyển các trường thông tin bổ sung hiện có sang định nghĩa.

Khi tạo định nghĩa tùy chỉnh cho trường thông tin bổ sung, bạn chỉ định những thông tin sau:

 • Tên: dùng để nhận dạng trường thông tin bổ sung trên trang quản trị Shopify, chẳng hạn như Color.
 • Không gian tên và khóa: mã nhận dạng duy nhất cho trường thông tin bổ sung của bạn. Bạn có thể sử dụng không gian tên để nhóm các trường thông tin bổ sung tương tự, nhưng mỗi không gian tên và khóa phải là duy nhất. Ví dụ: custom.color.
 • Mô tả (không bắt buộc): cho phép bạn thêm thông tin mô tả, chẳng hạn như giá trị cần nhập cho trường thông tin bổ sung
 • Loại: loại dữ liệu mà trường thông tin bổ sung lưu trữ, chẳng hạn như văn bản, tệp hoặc URL.
 • Xác thực (không bắt buộc): các quy tắc đối với giá trị nhập vào, chẳng hạn như giới hạn ký tự hoặc giá trị tối thiểu và tối đa.

Một số loại nội dung có các tùy chọn cấu hình bổ sung bạn cần chọn. Các tùy chọn cấu hình có thể bao gồm:

 • đơn vị đo lường mặc định
 • các trường một dòng hoặc nhiều dòng
 • giá trị tối thiểu và tối đa
 • đơn vị tiền tệ mặc định

Trước khi bắt đầu

Trước khi tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh, hãy xem lại những thông tin sau để đảm bảo bạn hiểu cách định cấu hình định nghĩa:

Tạo định nghĩa tùy chỉnh

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Dữ liệu tùy chỉnh.
 2. Chọn phần cửa hàng mà bạn muốn thêm trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Sản phẩm.
 3. Nhấp vào Add definition (Thêm định nghĩa).
 4. Trong trường Tên, nhập tên cho định nghĩa của bạn, sau đó chọn tên bạn đã nhập từ danh sách.
 5. Không bắt buộc: Trong trường Không gian tên và khóa, chỉnh sửa mã nhận dạng mặc định cho trường thông tin bổ sung của bạn.
 6. Không bắt buộc: Trong trường Mô tả, nhập mô tả cho các giá trị của trường thông tin bổ sung.
 7. Không bắt buộc: Để cho phép cửa hàng tùy chỉnh hiển thị giá trị cho trường thông tin bổ sung này, hãy chọn Cửa hàng.
 8. Không bắt buộc: Để cho phép hiển thị định nghĩa này cho bộ sưu tập tự động, chọn Bộ sưu tập tự động. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho trường thông tin bổ sung sản phẩm và mẫu mã.
 9. Nhấp vào Chọn loại nội dung, sau đó chọn loại nội dung phù hợp nhất với trường thông tin bổ sung từ danh sách.
 10. Không bắt buộc: Để chấp nhận một danh sách giá trị trong trường thông tin bổ sung, chọn Chấp nhận danh sách giá trị.
 11. Định cấu hình loại nội dung và thông tin xác thực:

  • Nếu loại nội dung có các tùy chọn cấu hình bổ sung, hãy chọn đúng tùy chọn cho trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Loại kích thước.
  • Không bắt buộc: Trong mục Xác minh, định cấu hình Quy tắc bổ sung để giới hạn phạm vi giá trị được chấp nhận.
  • Không bắt buộc: Để thay đổi loại nội dung hoặc quy tắc xác thực cho định nghĩa tùy chỉnh, nhấp vào Thay đổi rồi chọn loại nội dung khác trong danh sách.
 12. Không bắt buộc: Nhấp vào Định nghĩa đã ghim để bỏ ghim trường thông tin bổ sung nhằm tránh việc các trang tương ứng trên trang quản trị Shopify tự động hiển thị trường thông tin bổ sung đó,

 13. Nhấp vào Save (Lưu).

Các bước tiếp theo sau khi thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung

Sau khi thêm định nghĩa cho trường thông tin bổ sung, bạn có thể hoàn tất các thao tác sau:

Sử dụng trường thông tin bổ sung tùy chỉnh qua Storefront API

Nếu muốn cho phép cửa hàng tùy chỉnh hiển thị trường thông tin bổ sung, bạn có thể cấp quyền truy cập cho Storefront API khi tạo hoặc chỉnh sửa định nghĩa trường thông tin bổ sung. Nếu bán sản phẩm Shopify qua trang web không thuộc Shopify, trò chơi điện tử hoặc trải nghiệm mua sắm tùy chỉnh khác, có thể bạn sẽ cần cấp quyền truy cập cho API Storefront.

Theo mặc định, cửa hàng tùy chỉnh không thể truy cập vào các giá trị của trường thông tin bổ sung tùy chỉnh. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng trường thông tin bổ sung qua API Storefront.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí