Bộ sưu tập tự động với trường thông tin bổ sung

Bộ sưu tập tự động sử dụng điều kiện lựa chọn để tự động thêm các sản phẩm phù hợp. Bạn có thể thêm tối đa 60 điều kiện lựa chọn trong một bộ sưu tập và chỉ định xem sản phẩm cần đáp ứng tất cả các điều kiện hay chỉ một số điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.

Hoàn tất các thao tác sau để có thể tạo bộ sưu tập tự động theo trường thông tin bổ sung:

Lợi ích của bộ sưu tập tự động tạo bằng Trường thông tin bổ sung

Bộ sưu tập tự động tạo bằng trường thông tin bổ sung giúp bạn tạo bộ sưu tập chính xác hơn cho sản phẩm và mẫu mã so với thẻ sản phẩm. Ví dụ: Bạn có thể thiết lập bộ sưu tập bằng thẻ có chứa red. Tuy nhiên, red được dùng cho màu sản phẩm, còn urgency-red được dùng cho độ khẩn cấp trong thực hiện đơn hàng. Trong ví dụ này, bộ sưu tập của bạn bao gồm sản phẩm có cả màu red và độ khẩn cấp trong thực hiện đơn hàng là urgency-red, vì cả hai đều bao gồm red. Trong ví dụ này, thẻ sẽ không hoạt động với bộ sưu tập màu red.

Vì trường thông tin bổ sung là một phần của mô hình dữ liệu nên bạn có thể tích hợp cùng dữ liệu này bất cứ đâu trên Shopify, ví dụ như cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể sử dụng trường thông tin bổ sung để hiển thị cụ thể hơn trong bộ sưu tập. Bạn có thể tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung cho màu sắc rồi tạo bộ sưu tập chỉ bao gồm các sản phẩm có giá trị màu sắc mà bạn muốn có trong bộ sưu tập. Bạn có thể tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung cho độ khẩn cấp trong thực hiện đơn hàng, sau đó tạo bộ sưu tập chỉ bao gồm các sản phẩm được đánh dấu với giá trị độ khẩn cấp trong thực hiện đơn hàng. Trường thông tin bổ sung mang lại tính linh hoạt và sắp xếp khoa học hơn thẻ.

Giới hạn

Bộ sưu tập tự động tạo bằng điều kiện trường thông tin bổ sung có những hạn chế sau:

  • Bạn chỉ có thể sử dụng định nghĩa và giá trị trường thông tin bổ sung cho sản phẩm hoặc mẫu mã trong bộ sưu tập tự động.

  • Nếu bạn thêm trường thông tin bổ sung cho mẫu mã và tạo bộ sưu tập tự động cho trường thông tin bổ sung đó, bộ sưu tập tự động sẽ kéo toàn bộ sản phẩm vào cùng các mẫu mã khác.

  • Cài đặt bộ sưu tập tự động được kích hoạt có tối đa 128 định nghĩa cho mỗi định nghĩa trường thông tin bổ sung của sản phẩm và định nghĩa trường thông tin bổ sung của mẫu mã.

  • Bạn không thể xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung khi chưa cập nhật bộ sưu tập để xóa định nghĩa trường thông tin bổ sung dưới dạng điều kiện.

Định nghĩa trường thông tin bổ sung và điều kiện được hỗ trợ

Chỉ hỗ trợ một số định nghĩa trường thông tin bổ sung cho sản phẩm và mẫu mã với điều kiện cụ thể.

Định nghĩa Trường thông tin bổ sung và các điều kiện được hỗ trợ đối với bộ sưu tập tự động
Loại định nghĩa Trường thông tin bổ sung Điều kiện được hỗ trợ
True hoặc false bằng
Số nguyên bằng
lớn hơn
ít hơn
Dấu thập phân bằng
lớn hơn
ít hơn
Xếp hạng bằng
lớn hơn
ít hơn
Văn bản một dòng (một giá trị và danh sách giá trị) bằng

Kích hoạt cài đặt bộ sưu tập tự động

Để sử dụng định nghĩa trường thông tin bổ sung cho bộ sưu tập tự động, bạn cần kích hoạt cài đặt trong định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Tìm hiểu thêm về tạo định nghĩa trường thông tin bổ sung tùy chỉnh.

Tạo bộ sưu tập tự động bằng các điều kiện định nghĩa trường thông tin bổ sung

Bạn có thể thêm điều kiện để thêm một trường thông tin bổ sung cụ thể cho sản phẩm hoặc mẫu mã.

Cột đầu tiên trong danh sách thả xuống dành cho điều kiện của bộ sưu tập tự động là tên của định nghĩa trường thông tin bổ sung. Cột thứ hai là các điều kiện được hỗ trợ, ví dụ như bằng. Cột thứ ba là để dành cho các giá trị trường thông tin bổ sung và là danh sách thả xuống hoặc hộp văn bản. Chỉ định nghĩa trường thông tin bổ sung đã được kích hoạt cài đặt bộ sưu tập tự động mới hiển thị.

Ví dụ: Để thiết lập điều kiện lựa chọn sản phẩm có định nghĩa trường thông tin bổ sung Color và giá trị #FF0000:

Bước:

Tìm hiểu thêm về bộ sưu tập tự động.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí