Bộ sưu tập tự động

Bộ sưu tập tự động sử dụng các điều kiện chọn lọc để tự động đưa vào những sản phẩm phù hợp. Bạn có thể thêm tối đa 60 điều kiện chọn lọc và chỉ định xem sản phẩm cần đáp ứng tất cả các điều kiện hay chỉ một số điều kiện để được đưa vào bộ sưu tập.

Nếu muốn chọn một số sản phẩm cho một bộ sưu tập, bạn có thể tạo bộ sưu tập thủ công thay vì bộ sưu tập tự động.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí