Tìm kiếm và xem bộ sưu tập

Danh sách bộ sưu tập hiển thị trên trang Bộ sưu tập thuộc trang quản trị Shopify. Bạn có thể tạo và tùy chỉnh chế độ xem bộ sưu tập để thêm chức năng tìm kiếm, bộ lọc và sắp xếp nhằm giúp bạn truy cập và trình bày danh sách bộ sưu tập.

Để tìm bộ sưu tập dựa trên từ có trong tiêu đề hoặc mô tả, nhấp vào nút sắp xếp và lọc trên trang Bộ sưu tập, sau đó sử dụng thanh tìm kiếm để nhập cụm từ tìm kiếm cụ thể. Bạn có thể sử dụng cụm từ tìm kiếm kết hợp với bộ lọc để hiển thị kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.
 3. Trong trường Tìm kiếm tất cả bộ sưu tập, nhập cụm từ tìm kiếm của bạn. Danh sách bộ sưu tập sẽ tự động làm mới để chỉ hiển thị các sản phẩm có chứa các từ trong tiêu đề và mô tả bộ sưu tập.
 4. Không bắt buộc: Để lưu chế độ xem này, nhấp vào Lưu thành để nhập tên cho chế độ xem được lưu, sau đó nhấp vào Lưu chế độ xem.

Sắp xếp danh sách bộ sưu tập

Bạn có thể sắp xếp danh sách bộ sưu tập bằng các tùy chọn sắp xếp sau:

 • tiêu đề bộ sưu tập
 • đã cập nhật

Việc sắp xếp tác động đến thứ tự của bộ sưu tập trên trang quản trị Shopify, nhưng không ảnh hưởng đến cửa hàng trực tuyến hay menu điều hướng. Tìm hiểu thêm về thay đổi bố cục hoặc giao diện của bộ sưu tập.

Bước:

Lọc danh sách bộ sưu tập

Theo mặc định, tất cả bộ sưu tập được liệt kê trên trang Bộ sưu tập. Bạn có thể lọc danh sách này để hiển thị tập hợp con của bộ sưu tập. Bạn cũng có thể sử dụng cụm từ tìm kiếm kết hợp với bộ lọc để hiển thị kết quả tìm kiếm cụ thể hơn.

Lọc danh sách bộ sưu tập có thể giúp bạn tìm kiếm những bộ sưu tập cụ thể mà bạn cần chỉnh sửa, đánh giá hoặc cập nhật. Có sẵn các tùy chọn lọc sau:

 • Kênh bán hàng - Hiển thị bộ sưu tập được thêm vào hoặc loại trừ khỏi một kênh bán hàng cụ thể.
 • Loại - Hiển thị bộ sưu tập tự động hoặc thủ công.

Bước:

Chế độ xem bộ sưu tập

Chế độ xem bộ sưu tập là chế độ xem tùy chỉnh cho bộ sưu tập dựa trên các tiêu chí bạn thiết lập để giúp bạn hoàn thành tác vụ hiệu quả hơn. Chế độ xem bộ sưu tập hiển thị dưới dạng tab ở đầu trang Bộ sưu tập. Bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem bộ sưu tập cũng như tạo, nhân bản, đổi tên, chỉnh sửa hoặc xóa chế độ xem. Khi bạn tạo chế độ xem bộ sưu tập mới, chế độ xem này sẽ được thêm dưới dạng tab mới trên trang Bộ sưu tập.

Tạo chế độ xem bộ sưu tập

Bạn có thể tạo chế độ xem bộ sưu tập dựa trên bộ lọc và cụm từ tìm kiếm.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.
 3. Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây để tùy chỉnh kết quả của danh sách bộ sưu tập:

  • Chọn một bộ lọc và áp dụng tiêu chí bạn muốn sử dụng.
  • Nhập cụm từ tìm kiếm vào trường có nhãn Tìm kiếm tất cả bộ sưu tập.
 4. Nhấp vào Lưu thành.

 5. Trong hộp thoại Lưu chế độ xem thành, nhập tên cho chế độ xem bộ sưu tập.

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo chế độ xem bộ sưu tập mới bằng cách nhân bản chế độ xem hiện có

Bạn có thể tạo chế độ xem bộ sưu tập mới bằng cách nhân bản chế độ xem hiện có. Sau đó, bạn có thể chỉnh sửa bộ lọc áp dụng cho chế độ xem mới để tùy chỉnh chế độ xem.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào bên cạnh tên chế độ xem bạn muốn nhân bản.
 3. Nhấp vào Nhân bản chế độ xem.
 4. Trong hộp thoại Nhân bản chế độ xem, nhập tên cho chế độ xem bộ sưu tập mới.
 5. Nhấp vào Tạo chế độ xem.
 6. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc, sau đó áp dụng bộ lọc mới cho chế độ xem mới.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa bộ lọc trong chế độ xem bộ sưu tập

Bạn có thể chỉnh sửa bộ lọc trong chế độ xem bộ sưu tập nếu muốn chế độ xem chứa các bộ sưu tập khác nhau. Nếu chế độ xem bộ sưu tập chứa cụm từ tìm kiếm, bạn sẽ chỉ có thể lưu chế độ xem đã cập nhật thành chế độ xem bộ sưu tập mới chứ không thể cập nhật chế độ xem hiện tại.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào tên chế độ xem bộ sưu tập bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng tìm kiếm và lọc.
 4. Chọn bộ lọc và áp dụng các tiêu chí mới bạn mới sử dụng.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Đổi tên chế độ xem bộ sưu tập

Bạn có thể đổi tên chế độ xem bộ sưu tập nếu không muốn sử dụng tên hiện tại.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào bên cạnh tên của chế độ xem tìm kiếm bạn muốn đổi tên.
 3. Nhấp vào Đổi tên chế độ xem.
 4. Trong hộp thoại Đổi tên chế độ xem, nhập tên mới cho chế độ xem bộ sưu tập.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa chế độ xem bộ sưu tập

Thao tác xóa chế độ xem bộ sưu tập không thể hoàn tác. Chế độ xem đã xóa không có trong trang quản trị của bạn.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.
 2. Nhấp vào bên cạnh tên của chế độ xem bộ sưu tập.
 3. Nhấp vào Xóa chế độ xem.
 4. Nhấp vào Xóa chế độ xem một lần nữa để xác nhận.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí