Bộ sưu tập thủ công

Bộ sưu tập thủ công gồm các sản phẩm cụ thể mà bạn chọn. Bộ sưu tập này sẽ luôn có các sản phẩm tương tự trừ khi bạn thêm hoặc gỡ sản phẩm đó. Trước khi cập nhật bộ sưu tập, bạn có thể kiểm tra đầu trang để xem có nhân viên nào cũng đang thực hiện thay đổi với bộ sưu tập đó hay không.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi bộ sưu tập tự động thành bộ sưu tập thủ công. Thay vào đó, hãy tạo bộ sưu tập thủ công mới và thêm sản phẩm bạn muốn.

Tạo bộ sưu tập thủ công

Bạn có thể tạo bộ sưu tập thủ công và thêm sản phẩm vào bộ sưu tập. Nếu bộ sưu tập có sẵn trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị sản phẩm từ trang bộ sưu tập.

Lưu ý: Bạn không thể thêm mẫu mã sản phẩm vào bộ sưu tập.

Nếu không muốn đăng bộ sưu tập ngay khi tạo, bạn có thể đặt ngày cụ thể để đăng bộ sưu tập lên cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về đăng trong tương lai.

Các bước thực hiện:

Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập thủ công

Lưu ý: Bạn không thể thêm mẫu mã sản phẩm vào bộ sưu tập.

Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập hiện có từ trang chi tiết sản phẩm

Bạn có thể thêm một sản phẩm vào một hoặc nhiều bộ sưu tập thủ công hiện có từ trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Gỡ sản phẩm khỏi bộ sưu tập thủ công

Thay đổi ngày đăng bộ sưu tập

Bạn có thể đặt ngày đăng cụ thể để bộ sưu tập xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

  1. Trong phần Shopify admin (Quản trị viên Shopify), vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

  2. Nhấp vào một bộ sưu tập.

  3. Trong mục Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.

  4. Đặt ngày và giờ bạn muốn đăng bộ sưu tập.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa điều kiện

Lưu ý: Các bộ sưu tập đã xóa bị gỡ vĩnh viễn khỏi trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể ẩn bộ sưu tập khỏi kênh bán hàng mà không cần xóa.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí