Bộ sưu tập thủ công

Bộ sưu tập thủ công gồm các sản phẩm cụ thể mà bạn chọn. Bộ sưu tập này sẽ luôn có các sản phẩm tương tự trừ khi bạn thêm hoặc gỡ sản phẩm đó. Trước khi cập nhật bộ sưu tập, bạn có thể xem lại đầu trang để đảm bảo không có nhân viên nào khác đang thực hiện thay đổi với bộ sưu tập đó.

Yêu cầu của gói khi tạo bộ sưu tập thủ công

Gói Shopify Starter không hỗ trợ nhóm sản phẩm thành bộ sưu tập để giúp khách hàng dễ tìm theo danh mục hơn. Nếu muốn có khả năng tạo bộ sưu tập thì bạn cần nâng cấp lên gói cao hơn, ví dụ như Basic Shopify, Shopify, Advanced Shopify hoặc Shopify Plus. Tìm hiểu thêm về các tính năng của gói khác.

Tạo bộ sưu tập thủ công

Bạn có thể tạo bộ sưu tập thủ công và thêm sản phẩm vào bộ sưu tập. Nếu bộ sưu tập có sẵn trên cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thay đổi thứ tự hiển thị sản phẩm từ trang bộ sưu tập.

Nếu không muốn đăng bộ sưu tập ngay khi tạo, bạn có thể đặt ngày cụ thể để đăng bộ sưu tập lên cửa hàng trực tuyến. Tìm hiểu thêm về đăng trong tương lai.

Các bước thực hiện:

Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập thủ công

Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập hiện có từ trang chi tiết sản phẩm

Bạn có thể thêm một sản phẩm vào một hoặc nhiều bộ sưu tập thủ công hiện có từ trang chi tiết sản phẩm.

Các bước thực hiện:

Gỡ sản phẩm khỏi bộ sưu tập thủ công

Thay đổi ngày đăng bộ sưu tập

Bạn có thể đặt ngày đăng cụ thể để bộ sưu tập xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

  1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Bộ sưu tập.

  2. Nhấp vào một bộ sưu tập.

  3. Trong mục Kênh bán hàng, nhấp vào biểu tượng lịch bên cạnh Cửa hàng trực tuyến.

  4. Đặt ngày và giờ bạn muốn đăng bộ sưu tập.

  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa điều kiện

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí