Phương tiện sản phẩm

Phương tiện sản phẩm có thể bao gồm hình ảnh, mô hình 3D và video. Sử dụng phương tiện như mô hình 3D cho sản phẩm của bạn sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chức năng và kích cỡ của mặt hàng, cũng như gia tăng lòng tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm.

Bạn có thể thêm phương tiện sản phẩm trực tiếp vào trang sản phẩm hoặc sử dụng Trường thông tin bổ sung. Nếu có chủ đề Online Store 2.0, ví dụ như chủ đề Shopify miễn phí Dawn, bạn có thể thêm thông tin tham khảo vào các Trường thông tin bổ sung của mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí