Phương tiện sản phẩm

Phương tiện sản phẩm có thể bao gồm hình ảnh, mô hình 3D và video. Sử dụng phương tiện như mô hình 3D cho sản phẩm của bạn sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về chức năng và kích cỡ của mặt hàng, cũng như gia tăng lòng tin của khách hàng vào chất lượng sản phẩm.

Bạn có thể thêm phương tiện sản phẩm trực tiếp vào trang sản phẩm hoặc sử dụng trường thông tin bổ sung. Nếu có chủ đề Online Store 2.0, ví dụ như chủ đề Shopify miễn phí Dawn, bạn có thể thêm thông tin tham khảo vào các trường thông tin bổ sung của mẫu mã sản phẩm qua trình biên tập chủ đề.

Bạn cũng có thể truy cập phương tiện sản phẩm và các tệp khác bằng cách chuyển đến Nội dung > Tệp trong trên trang quản trị Shopify. Bạn có thể lọc danh sách tệp bằng cách dùng menu tìm kiếm thả xuống Used in và chọn Phương tiện sản phẩm. Mục Tệp trên trang quản trị cho phép bạn xem tất cả các tệp được dùng cho mọi sản phẩm trong cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí