Phương tiện sản phẩm

Phương tiện sản phẩm có thể bao gồm hình ảnh, mô hình 3D và video. Sử dụng phương tiện hình ảnh giúp khách hàng xem sản phẩm của bạn trông như thế nào.

Để mô hình hoặc video 3D có thể hiển thị trên cửa hàng trực tuyến, bạn cần sử dụng chủ đề có hỗ trợ mô hình và video 3D. Ngoài ra, bạn có thể sửa đổi chủ đề hiện tại bằng cách làm theo các hướng dẫn trong phần hướng dẫn về chủ đề.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí