Thêm văn bản thay thế cho phương tiện

Văn bản thay thế mô tả mục phương tiện và là một phần quan trọng của mô tả sản phẩm. Nếu mục phương tiện không thể tải vì bất cứ lý do gì thì văn bản thay thế sẽ được hiển thị. Văn bản thay thế cũng được sử dụng bởi công nghệ hỗ trợ để mô tả hình ảnh cho khách hàng bị suy giảm thị lực. Thêm văn bản thay thế sẽ giúp thúc đẩy SEO của trang web.

Văn bản thay thế phải ngắn gọn và có tính mô tả. Độ dài tối đa của văn bản thay thế là 512 ký tự nhưng nên để dưới 125 ký tự.

Bạn cũng có thể tải lên văn bản thay thế trong tệp CSV.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí