Sử dụng tệp CSV

Bạn sử dụng một tệp CSV (giá trị phân tách bằng dấu phẩy) để nhập dữ liệu về sản phẩm vào cửa hàng Shopify và để xuất dữ liệu về sản phẩm từ cửa hàng. Bằng cách sử dụng tệp CSV, bạn có thể nhập hoặc xuất số lượng lớn sản phẩm và chi tiết sản phẩm cùng một lúc. Đây có thể là công cụ hữu ích nếu bạn muốn trao đổi khối lượng thông tin sản phẩm lớn giữa Shopify và hệ thống khác.

Tìm hiểu cách mở và chỉnh sửa tệp CSV.

Nhận tệp CSV mẫu

Bạn có thể tải xuống và xem mẫu tệp CSV sản phẩm để làm mẫu:

 • Tệp mẫu chứa một sản phẩm mẫu và một số mẫu mã. Tệp nhập có khả năng chứa nhiều sản phẩm và mẫu mã hơn. Nếu bạn sử dụng tệp mẫu để tạo tệp nhập riêng, đảm bảo bạn xóa tất cả sản phẩm mẫu.

 • Tệp mẫu gồm cột Variant Inventory Qty, chỉ được sử dụng cho cửa hàng có một địa điểm duy nhất. Nếu bạn có nhiều địa điểm và muốn nhập hoặc xuất nhiều giá trị số lượng hàng trong kho, hãy sử dụng tệp CSV hàng trong kho.

Định dạng tệp CSV sản phẩm

Dòng đầu tiên trong tệp CSV sản phẩm cần có các tiêu đề trường được mô tả trong bảng, theo cùng thứ tự, các tiêu đề được phân tách bằng dấu phẩy. Các dòng dưới trong tệp phải bao gồm dữ liệu cho sản phẩm, sử dụng đúng các trường theo đúng thứ tự đó.

Nếu một cột trống và bạn chọn ghi đè sản phẩm có cùng mã điều khiển khi tải lên tệp CSV, thao tác này có thể xóa dữ liệu trong cửa hàng Shopify có liên quan đến cột đó. Để biết thêm thông tin, tham khảo bảng dưới đây.

Chú ý: Nếu thay đổi thông tin trong các cột Giá trị tùy chọn 1, Giá trị tùy chọn 2 hoặc Giá trị tùy chọn 3 trong tệp CSV của sản phẩm, ID mẫu mã hiện có sẽ bị xóa và tạo ID mẫu mã mới. Thay đổi ID mẫu mã có thể phá vỡ liên kết giữa bên thứ ba với ID mẫu mã.

Handle

Mã điều khiển là tên duy nhất đối với mỗi sản phẩm. Mã điều khiển có thể chứa chữ cái, dấu gạch ngang và số, nhưng không được chứa dấu cách hoặc ký tự khác, kể cả dấu chấm. Mã điều khiển được sử dụng trong URL dành cho mỗi sản phẩm.

Ví dụ: Mã điều khiển cho "Ván trượt tuyết nữ" phải là vantruottuyet-nu và URL của sản phẩm là https://yourstore.myshopify.com/products/vantruottuyet-nu.

Mỗi dòng trong tệp CSV bắt đầu bằng một mã điều khiển khác được xem là một sản phẩm mới. Để thêm nhiều hình ảnh cho một sản phẩm, bạn cần thêm nhiều dòng có cùng mã điều khiển.

Cột Mã điều khiển không được để trống hoặc thiếu.

Title

Tiêu đề sản phẩm của bạn. Ví dụ:Ván trượt tuyết nữ

Cột Tittle (Tiêu đề) không được để trống hoặc thiếu.

Body (HTML)

Mô tả của sản phẩm trong định dạng HTML. Bản mô tả này cũng có thể là văn bản đơn giản không cần định dạng.

Cột Body (HTML) (Nội dung (HTML)) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, mô tả hiện tại sẽ bị xóa.

Vendor (tối thiểu 2 ký tự)

Tên của nhà cung cấp sản phẩm. Ví dụ: Cửa hàng thời trang Duy.

Cột Nhà cung cấp có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, tên nhà cung cấp hiện tại sẽ bị xóa.

Type

Loại sản phẩm. Ví dụ: Ván trượt tuyết.

Cột Type (Loại) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, loại sản phẩm hiện tại sẽ bị xóa.

Tags

Danh sách thẻ được phân tách bằng dấu phẩy được dùng để gắn thẻ sản phẩm. Hầu hết các ứng dụng bảng tính tự động thêm dấu nháy quanh thẻ cho bạn. Nếu sử dụng trình soạn thảo văn bản thuần túy, bạn cần thêm thủ công dấu nháy. Ví dụ: "tag1, tag2, tag3".

Cột Thẻ có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, thẻ sản phẩm hiện tại sẽ bị xóa.

Published

Các tiểu bang có sản phẩm được đăng trên cửa hàng trực tuyến. Các giá trị hợp lệ TRUE nếu sản phẩm được đăng trên cửa hàng trực tuyến hoặc FALSE nếu sản phẩm bị ẩn khỏi cửa hàng trực tuyến.

Không được thiếu cột Published (Đã đăng). Việc để trống trường này sẽ đăng sản phẩm.

Option1 Name

Nếu mỗi sản phẩm có một tùy chọn, hãy nhập tên sản phẩm. Ví dụ: Màu sắc.

Cột Option1 Name (Tên Tùy chọn 1) không được để trống hoặc thiếu. Với những sản phẩm chỉ có một tùy chọn duy nhất, nên đặt tùy chọn này thành Title.

Option1 Value

Nếu thay đổi thông tin trong cột này, ID mẫu mã hiện có sẽ bị xóa và tạo ID mẫu mã mới. Mọi thay đổi về ID mẫu mã đều có thể phá vỡ liên kết giữa bên thứ ba với ID mẫu mã.

Nếu mỗi sản phẩm có một tùy chọn, hãy nhập giá trị sản phẩm. Ví dụ: Đen.

Cột Option1 Value (Giá trị tùy chọn 1) không được để trống hoặc thiếu. Với những sản phẩm chỉ có một tùy chọn duy nhất, nên đặt tùy chọn này thành Default Title.

Option2 Name

Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ hai, nhập tên sản phẩm. Ví dụ: Kích cỡ.

Cột Option2 Name (Tên tùy chọn 2) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, Tên tùy chọn 2 hiện tại sẽ bị xóa.

Option2 Value

Nếu thay đổi thông tin trong cột này, ID mẫu mã hiện có sẽ bị xóa và tạo ID mẫu mã mới. Mọi thay đổi về ID mẫu mã đều có thể phá vỡ liên kết giữa bên thứ ba với ID mẫu mã.

Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ hai, nhập giá trị sản phẩm. Ví dụ: Lớn.

Cột Option2 Value (Giá trị tùy chọn 2) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện có sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, giá trị tùy chọn 2 hiện có sẽ bị xóa.

Option3 Name

Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ ba, nhập tên sản phẩm.

Cột Option3 Name (Tên tùy chọn 3) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, Tên tùy chọn 3 hiện tại sẽ bị xóa.

Option3 Value

Nếu thay đổi thông tin trong cột này, ID mẫu mã hiện có sẽ bị xóa và tạo ID mẫu mã mới. Mọi thay đổi về ID mẫu mã đều có thể phá vỡ liên kết giữa bên thứ ba với ID mẫu mã.

Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ ba, nhập giá trị sản phẩm.

Cột Option3 Value (Giá trị tùy chọn 3) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, Giá trị tùy chọn 3 hiện tại sẽ bị xóa.

Variant SKU

SKU của sản phẩm hoặc mẫu mã. SKU này được dùng để theo dõi hàng tồn kho bằng dịch vụ theo dõi hàng tồn kho.

Không được để trống trường này nếu bạn đang sử dụng dịch vụ thực hiện đơn hàng tùy chỉnh.

Cột Variant SKU (SKU mẫu mã) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, SKU mẫu mã hiện tại sẽ bị xóa.

Variant Grams

Trọng lượng của sản phẩm hoặc mẫu mã theo gam. Không chỉ định đơn vị đo lường hoặc sử dụng số thập phân. Ví dụ: Với trọng lượng 5,125 kg, nhập 5125.

Shopify luôn nhập hoặc xuất dữ liệu về trọng lượng theo gam, dù bạn chỉ định một đơn vị khác. Bạn phải sử dụng trọng lượng chính xác nếu định đưa ra phí giao hàng theo hãng vận chuyển hoặc sử dụng dịch vụ thực hiện của bên thứ ba.

Cột Variant Grams (Gam mẫu mã) không được để trống hoặc thiếu. Cột này cần có giá trị, ngay cả khi giá trị đó là 0.

Variant Inventory Tracker

Bao gồm theo dõi hàng tồn kho đối với mẫu mã hoặc sản phẩm này. Giá trị hợp lệ bao gồm shopify, shipwire, amazon_marketplace_web hoặc để trống nếu không theo dõi được hàng tồn kho.

Cột Variant Inventory Tracker (Trình theo dõi hàng trong kho của mẫu mã) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện có sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, các tùy chọn theo dõi hàng tồn kho hiện có sẽ bị xóa và hàng trong kho sẽ không còn được theo dõi nữa.

Variant Inventory Qty

Số lượng mặt hàng của sản phẩm hoặc mẫu mã này bạn còn trong kho. Cột này chỉ được sử dụng cho cửa hàng Shopify có một địa điểm duy nhất.

Nếu cửa hàng quản lý hàng trong kho tại nhiều địa điểm, cột này sẽ không được tính. Nếu bạn muốn nhập hoặc xuất nhiều giá trị số lượng hàng trong kho, sử dụng tệp CSV hàng trong kho.

Cột Variant Inventory Qty (Số lượng hàng trong kho của mẫu mã) có thể để trống nhưng không được thiếu nếu cửa hàng chỉ có một địa điểm. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện có sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, số lượng hàng tồn kho hiện tại của các sản phẩm sẽ bị xóa.

Variant Inventory Policy

Cách xử lý đơn hàng khi mức hàng trong kho đối với sản phẩm hoặc mẫu mã này về 0. Không thể mua mẫu mã có chính sách kiểm kê deny sau khi mức hàng trong kho về 0. Bạn có thể mua các mẫu mã có chính sách kiểm kê continue sau khi mức hàng trong kho về 0, cho phép mức hàng trong kho âm.

Cột Variant Inventory Policy (Chính sách kiểm kê mẫu mã) không được để trống hoặc thiếu.

Variant Fulfillment Service

Dịch vụ thực hiện sản phẩm hoặc mẫu mã đã sử dụng. Giá trị hợp lệ là: manual, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web.

Nếu sử dụng dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn, bạn có thể thêm tên của dịch vụ vào cột này. Đối với tên tùy chỉnh, chỉ sử dụng chữ viết thường. Không được để dấu cách giữa các từ—thay bằng dấu gạch ngang (-). Dấu chấm và các ký tự đặc biệt khác sẽ bị xóa. Ví dụ: Nếu "Joan's Fulfillment" là tên dịch vụ hoàn tất đơn hàng của bạn, nhập joans-fulfillment vào tệp CSV.

Bạn phải có một dịch vụ thực hiện đơn hàng tùy chỉnh thiết lập trong trang quản trị Shopify trước khi có thể thêm tên của dịch vụ vào cột này.

Cột Variant Fulfillment Service (Dịch vụ thực hiện mẫu mã) không được để trống hoặc thiếu.

Variant Price

Giá của sản phẩm hoặc mẫu mã. Không chứa bất kỳ biểu tượng đơn vị tiền tệ nào, chỉ chứa giá. Ví dụ: 9,99.

Cột Variant Price (Giá mẫu mã) không được để trống hoặc thiếu.

Variant Compare at Price

"Giá gốc" của sản phẩm hoặc mẫu mã. Không chứa bất kỳ biểu tượng đơn vị tiền tệ nào, chỉ chứa giá. Ví dụ: 9,99.

Cột Variant Compare at Price (Giá gốc mẫu mã) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, "giá gốc" hiện có dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Variant Requires Shipping

Tùy chọn yêu cầu vận chuyển. Các giá trị hợp lệ là TRUE, FALSE hoặc để trống (bằng FALSE).

Cột Variant Requires Shipping (Mẫu mã yêu cầu vận chuyển) có thể để trống nhưng không được thiếu.

Variant Taxable

Áp thuế cho mẫu mã này. Các giá trị hợp lệ là TRUE, FALSE hoặc để trống (bằng FALSE).

Cột Variant Taxable (Mẫu mã chịu thuế) có thể để trống nhưng không được thiếu.

Variant Barcode

Mã vạch, ISBN hoặc UPC của sản phẩm.

Cột Variant Barcode (Mã vạch mẫu mã) có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, mã vạch hiện tại dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Image Src

Nhập URL cho hình ảnh sản phẩm. Shopify tải hình ảnh xuống trong quá trình nhập và tải lại lên cửa hàng. Những hình ảnh này không dành cho mẫu mã cụ thể. Cột hình ảnh mẫu mã là nơi bạn chỉ định hình ảnh mẫu mã.

Bạn không thể thay đổi tên tệp hình ảnh sau khi tải hình ảnh đó lên cửa hàng. Không tải lên hình ảnh có tên chứa hậu tố _thumb, _small hoặc _medium.

Cột Image Src có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, hình ảnh hiện tại của những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Image Position

Nhập số đại diện cho đơn hàng mà bạn muốn hình ảnh xuất hiện trên trang của sản phẩm. Hình ảnh sẽ xuất hiện theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất bắt đầu từ giá trị vị trí hình ảnh là 1. Ví dụ: Nhập 1 nếu bạn muốn hình ảnh xuất hiện đầu tiên cho sản phẩm đó.

Cột Image Position (Vị trí hình ảnh) có thể để trống hoặc thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, vị trí hiện tại của hình ảnh sản phẩm trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Image Alt Text

Văn bản thay thế mô tả hình ảnh và là một phần quan trọng của mô tả sản phẩm. Nếu không thể tải hình ảnh vì lý do nào đó thì văn bản thay thế sẽ được hiển thị thay cho hình ảnh. Văn bản thay thế cũng được sử dụng bởi công nghệ hỗ trợ để mô tả hình ảnh cho khách hàng bị suy giảm thị lực. Sử dụng văn bản thay thế sẽ giúp thúc đẩy SEO của trang web. Văn bản thay thế phải ngắn gọn và có tính mô tả. Độ dài tối đa của văn bản thay thế là 512 ký tự nhưng nên để dưới 125 ký tự.

Cột Văn bản thay thế hình ảnh có thể để trống nhưng không được thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện có sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi tải lên tệp CSV, văn bản thay thế hình ảnh hiện có dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Gift Card

Cho biết sản phẩm có phải thẻ quà tặng hay không. Giá trị hợp lệ là TRUE hoặc FALSE. Thêm cột này cũng cho phép bạn chỉnh sửa chi tiết thẻ quà tặng khác, chẳng hạn như cột Body (Nội dung) hoặc Tags (Thẻ) và nhập những thay đổi này. Chỉ có thể tạo và kích hoạt thẻ quà tặng trên trang quản trị Shopify. Bạn không thể tạo thẻ quà tặng từ đầu qua tác vụ nhập tệp CSV sản phẩm.

Cột Thẻ quà tặng có thể để trống hoặc thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, giá trị thẻ quà tặng hiện có dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

SEO Title

Tiêu đề SEO được tìm thấy trên trang chi tiết sản phẩm dưới đầu trang Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm) trong trường Page title (Tiêu đề trang). Tiêu đề SEO có giới hạn ký tự (chữ cái và chữ số) là 70. Nếu bạn để trống trường này khi nhập một sản phẩm, tiêu đề sản phẩm sẽ được điền tự động vào trường.

Cột SEO Title (Tiêu đề SEO) có thể để trống hoặc thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, tiêu đề SEO hiện có dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

SEO Description

Bản mô tả SEO cũng được tìm thấy trên trang chi tiết sản phẩm dưới đầu trang Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm) trong Meta description field (Trường siêu mô tả). Bản mô tả SEO có giới hạn ký tự (chữ cái và chữ số) là 320. Nếu bạn để trống trường này khi nhập một sản phẩm, mô tả sản phẩm sẽ được điền tự động vào trường.

Cột SEO Description (Mô tả SEO) có thể để trống hoặc thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, bản mô tả SEO hiện có dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Siêu trường Google Mua sắm

Có thể sử dụng các trường Google Mua sắm bằng ứng dụng để đồng bộ sản phẩm với Google Merchant Center. Tuy nhiên, kênh Google của Shopify không sử dụng những trường thông tin bổ sung này. Bạn có thể bỏ qua các trường trong cột có tên chứa Google Mua sắm trừ khi ứng dụng bảo bạn sử dụng các trường đó.

Cột Google Shopping metafields (Trường thông tin bổ sung Google Mua sắm) có thể để trống hoặc thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, trường thông tin bổ sung hiện có dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Variant Image

URL cho hình ảnh của mẫu mã. Nếu bạn thêm URL, đây phải là URL hình ảnh đang hoạt động.

Cột Variant Image (Hình ảnh mẫu mã) có thể để trống hoặc thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, hình ảnh hiện có dành cho những mẫu mã này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Variant Weight Unit

Giá trị hợp lệ là g, kg, lboz.

Cột Variant Weight Unit (Đơn vị trọng lượng mẫu mã) có thể để trống hoặc thiếu. Nếu trường này để trống thì Variant Weight Unit (Đơn vị trọng lượng mẫu mã) là kg.

Variant Tax Code (Shopify Plus)

Mã Avalara để áp dụng thuế cho sản phẩm này. Trường này chỉ áp dụng khi bạn nhập hoặc xuất từ cửa hàng sử dụng tính năng tích hợp của Shopify Plus với Avalara AvaTax.

Khi bạn tạo một tệp CSV bằng cách xuất dữ liệu sản phẩm từ cửa hàng sử dụng Avalara, trường Variant Tax Code (Mã số thuế của mẫu mã) sẽ được điền. Nếu bạn nhập tệp CSV này vào cửa hàng chưa thiết lập Avalara, tác vụ nhập sẽ không thành công.

Cột Variant Tax Code (Mã số thuế mẫu mã) có thể để trống hoặc thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, mã số thuế hiện có dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Cost per item

Chi phí của sản phẩm hoặc mẫu mã. Không chứa bất kỳ biểu tượng đơn vị tiền tệ nào, chỉ chứa chi phí. Ví dụ: 9,99.

Cột Cost per item (Chi phí trên mỗi mặt hàng) có thể để trống hoặc thiếu. Nếu bạn để trống cột này và đánh dấu vào Overwrite any current products that have the same handle. Existing values will be used for any missing columns. (Ghi đè bất kỳ sản phẩm hiện tại nào có cùng mã điều khiển. Các giá trị hiện tại sẽ được sử dụng cho bất kỳ cột nào bị thiếu.) khi bạn tải lên tệp CSV, chi phí hiện có dành cho những sản phẩm này trong cửa hàng Shopify sẽ bị xóa.

Ngoại lệ cột bộ sưu tập

Để sắp xếp sản phẩm vào các bộ sưu tập trong quá trình tải lên tệp CSV, bạn có thể thêm một cột mới vào bất kỳ chỗ nào trong tệp CSV với tên đầu trang Collection. Đây là cột duy nhất bạn có thể thêm vào tệp CSV mà không làm hỏng định dạng:

Collection (must create a new column, can be left blank) Nhập tên bộ sưu tập bạn muốn thêm sản phẩm này. Nếu đây là bộ sưu tập tự động hiện có, sản phẩm cần đáp ứng điều kiện của bộ sưu tập. Nếu chưa có bộ sưu tập này, cần tạo một bộ sưu tập thủ công. Bạn có thể thêm một sản phẩm vào một bộ sưu tập duy nhất.

Tạo tệp CSV sản phẩm

Với mỗi sản phẩm, bạn cần xác định xem đó là sản phẩm đơn giản hay có nhiều mẫu mã:

 • Sản phẩm đơn giản (không có mẫu mã)

  Nếu bạn tải lên một sản phẩm không có mẫu mã, nhập tất cả các trường (như mô tả bên trên) đối với sản phẩm ở dòng đầu tiên cùng URL cho hình ảnh đầu tiên. Ở các dòng tiếp theo, chỉ nhập mã điều khiển và URL cho mỗi hình ảnh bổ sung.

 • Sản phẩm có mẫu mã

  Nếu bạn tải lên một sản phẩm có mẫu mã, nhập tất cả các trường (như mô tả bên trên) đối với sản phẩm ở dòng đầu tiên cùng URL cho hình ảnh đầu tiên. Ở các dòng tiếp theo, nhập mã điều khiển. Sau đó, bỏ qua cột Title (Tiêu đề), Body (Nội dung) (HTML), Nhà cung cấp và Tags (Thẻ). Điền các chi tiết còn lại của mẫu mã và từng URL hình ảnh.

Sau khi bạn thêm tất cả sản phẩm và hình ảnh, lưu tệp CSV trong định dạng UTF-8 nhờ sử dụng chuyển dòng kiểu LF. Nếu bạn không quen dùng phương thức mã hóa, xem tài liệu về chương trình bảng tính hoặc trình soạn thảo văn bản.

Để xem tệp CSV mẫu, tải xuống tệp CSV sản phẩm mẫu này rồi mở trong Google trang tính hoặc chương trình bảng tính khác.

Chuẩn bị hình ảnh

Tệp CSV chỉ có thể chứa văn bản. Vì vậy, bạn cần đảm bảo tất cả hình ảnh sản phẩm đều ở trên trang web có sẵn. Các URL hình ảnh đó chỉ được sử dụng trong quá trình nhập tệp CSV (nói cách khác, bạn có thể xóa các URL này khi nhập xong).

 • Nếu các tệp này chỉ có trên máy tính của bạn, bạn phải tải các tệp lên cửa hàng Shopify hoặc dịch vụ lưu trữ hình ảnh khác để liên kết đến URL của các tệp.

 • Nếu đổi từ Shopify sang nền tảng khác, bạn có thể sao chép và sử dụng URL hình ảnh hiện tại trong tệp CSV.

 • Nếu tệp CSV sản phẩm được tạo ra bằng cách xuất sản phẩm từ Shopify, bạn không cần làm gì vì hình ảnh đã có trên trang web.

Khi bạn có URL cho mỗi hình ảnh sản phẩm, bạn có thể bắt đầu xây dựng tệp CSV.

Thêm nhiều hình ảnh sản phẩm vào một tệp CSV

Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh sản phẩm vào tệp CSV bằng cách tải thêm nhiều hình ảnh lên trang quản trị Shopify. Nếu bạn định xây dựng cửa hàng Shopify bằng tệp CSV, quá trình này sẽ hơi khác. Đây là những điều bạn cần biết:

 • Bạn cần có khả năng chỉnh sửa tệp CSV. Shopify đề xuất sử dụng Google Trang tính để xem phiên bản tệp CSV đã định dạng.

 • Bạn có thể thêm tối đa 250 hình ảnh cho một sản phẩm.

 • Phải tải hình ảnh sản phẩm lên một URL có thể truy cập công khai. Nghĩa là, hình ảnh sản phẩm phải ở phía sau giao thức https:// không có bảo vệ bằng mật khẩu. Để thực hiện điều này, bạn cần tải hình ảnh lên trang Tệp của trang quản trị Shopify. URL sẽ tự động tạo. Sau khi nhấp vào Upload files (Tải lên tệp), bạn có thể chọn đến hàng trăm hình ảnh để tải lên hàng loạt.

Để thêm nhiều hình ảnh, bạn cần:

 1. Thêm hàng mới (mỗi hàng một ảnh).
 2. Sao chép + dán "mã điều khiển".
 3. Sao chép + dán URL hình ảnh.

Thêm hàng mới (mỗi hàng một ảnh)

 1. Mở tệp CSV trong chương trình bảng tính, ví dụ như Google Trang tính.

 2. Xác định sản phẩm bạn muốn thêm ảnh.

 3. hàng tiếp theo, nhấp và kéo số hàng để chọn nhiều hàng. Chọn số hàng tương tự như số hình ảnh bổ sung bạn thêm.

 4. Khi những hàng này được tô sáng, nhấp chuột phải vào vùng được tô sáng, rồi chọn Insert X rows above (Chèn X hàng phía trên)

  Từ đó, bạn sẽ tạo được ba hàng trống bên dưới sản phẩm bạn muốn thêm hình ảnh bổ sung vào.

Sao chép + Dán "Mã điều khiển"

Sao chép và dán "Mã điều khiển" của sản phẩm mong muốn vào cột A cho các hàng mới.

Sao chép + Dán URL Hình ảnh

 1. Tải hình ảnh lên Shopify trên Files Page (Trang tệp)

 2. Sau đó tô sáng + sao chép từng URL hình ảnh.

 3. Trở về phần mềm bảng tính và cuộn sang ngang đến các cột cuối cùng của tệp CSV.

 4. Trong cột "Image Src" (viết tắt của "Image Source" (Nguồn hình ảnh)), dán một URL hình ảnh vào mỗi dòng.

 5. Lặp lại các bước từ 2 - 4 cho tất cả hình ảnh của sản phẩm này

 6. (Tùy chọn): Điền vào các trường trong cột tiếp theo "Image Alt Text" (Văn bản thay thế hình ảnh) để thúc đẩy SEO. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về Văn bản thay thế hình ảnh.

Sau đó bạn có thể lưu tệp và nhập vào Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí