Korzystanie z plików CSV do importowania i eksportowania produktów

Aby importować produkty do swojego sklepu Shopify i je z niego eksportować, możesz użyć pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami). Korzystając z pliku CSV możesz importować i eksportować jednocześnie dużą liczbę produktów i szczegółowych danych. Może być to pomocne podczas wymiany informacji na temat produktów pomiędzy Shopify a innym systemem.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików CSV, zapoznaj się z sekcją Otwórz i edytuj plik CSV.

Pobierz przykładowy plik CSV

Możesz pobrać i wyświetlić przykładowy plik CSV produktu, aby go użyć jako szablonu. Jeśli korzystasz z przykładowego pliku, musisz mieć świadomość następujących implikacji:

 • Przykładowy plik zawiera przykładowy produkt i kilka wariantów. Twój plik importu zawiera prawdopodobnie więcej produktów i wariantów. Jeśli używasz przykładowego pliku do utworzenia własnego pliku importu, upewnij się, że usunąłeś(-aś) wszystkie przykładowe produkty.
 • Przykładowy plik zawiera kolumnę Variant Inventory Qty, która jest wykorzystywana tylko w przypadku sklepów z jedną lokalizacją. Jeśli korzystasz z kilku lokalizacji i chcesz importować lub eksportować ilości zapasów, użyj pliku CSV zapasów.
 • Przykładowy plik zawiera kolumny Price / International i Compare At Price / International, ale obie są puste, ponieważ nie ma żadnych unikalnych wymagań dotyczących cen dla tych produktów w przypadku sprzedaży międzynarodowej. Dowiedz się więcej o kolumnach CSV Shopify Markets.

Zagadnienia dotyczące pliku CSV produktów

Przed użyciem pliku CSV produktów zapoznaj się z poniższymi zagadnieniami.

Formatowanie pliku CSV produktów

Aby plik CSV produktów działał poprawnie, musi spełniać następujące kryteria:

 • Pierwszą linią pliku CSV produktów muszą być nagłówki kolumn zgodnie z informacjami podanymi w tabeli opisów plików CSV produktów.
 • Każda kolumna musi być oddzielona przecinkami.

Kolumny wymagane w pliku CSV produktów

Kolumny te muszą być zawarte przy spełnieniu następujących warunków:

 • Podczas tworzenia pliku CSV produktów w celu zaimportowania nowych produktów jedyną wymaganą kolumną jest Title. Jeśli dodajesz warianty produktu, wymagana jest także kolumna Handle.
 • Podczas aktualizacji produktów za pomocą pliku CSV jedynymi wymaganymi kolumnami są: Handle i Title.

Zależności danych

Nawet jeśli kolumny Title i Handle są jedynymi wymaganymi kolumnami podczas aktualizacji produktów za pomocą pliku CSV, dane w niektórych kolumnach zależą od danych w innych kolumnach.

Na przykład, jeśli aktualizujesz kolumnę powiązaną z wariantami, takimi jak Variant SKU lub Variant Grams, dane w tych kolumnach zależą od danych odpowiednich wariantów. W tym przypadku musisz także uwzględnić kolumny Option1 Name i Option1 Value.

Przed usunięciem lub wykluczeniem kolumn z pliku CSV sprawdź, czy dane w innych kolumnach zależą od danych w kolumnach, które chcesz usunąć lub wykluczyć. Jeśli Twoje dane zależą od brakującej kolumny, podczas próby zaimportowania pliku CSV produktu otrzymasz komunikat o błędzie.

Kolumny CSV Shopify Markets

Jeśli w Twoim sklepie masz skonfigurowane narzędzia Shopify Markets, eksport pliku CSV odzwierciedla unikalne utworzone przez Ciebie rynki. Domyślnie plik CSV zawiera następujące kolumny:

 • Included / [Primary] gdzie [Primary] jest zastępowany nazwą Twojego rynku głównego
 • Included / International
 • Price / International
 • Compare At Price / International

Jeśli zastąpisz swój rynek międzynarodowy własnym rynkiem, International w nazwie nagłówka zmieni się na nazwę rynku.

Na przykład, jeśli utworzysz rynek dla każdego kontynentu, a jedną z nazw rynku będzie South America, to nagłówki kolumn są dostosowywane w następujący sposób w pliku eksportu CSV:

 • Included / International zostanie Included / South America
 • Price / International zostanie Price / South America
 • Compare At Price / International zostanie Compare At Price / South America

Metapola w kolumnach CSV

Metapola produktów są obsługiwane w zbiorczym imporcie/eksporcie produktów za pomocą plików CSV. Po zdefiniowaniu metapola produktu jest ono uwzględniane w eksporcie plików CSV produktów. Format nagłówka kolumny jest domyślnie ustawiony na Name, po którym następują type i metafields, a następnie odpowiednie namespace and key. Na przykład format metapola Tkaniny jest następujący: Fabric (product.metafields.shopify.fabric). Na potrzeby importu można również wykluczyć nazwę i nawiasy, np. product.metafields.shopify.fabric.

Wartości opcji są również obsługiwane dla importu/eksportu plików CSV produktów. Użyj kolumn Option LinkedTo, aby połączyć opcję z metapolem. Następnie możesz użyć wartości metaobiektu w odpowiedniej kolumnie Option Values.

Kolumny w pliku CSV produktu, które muszą zawierać wartości

Oprócz kolumny Title niektóre inne kolumny muszą zawierać wartość. Gdy kolumna powinna zawierać wartość, ale jest pusta, w następujących przypadkach automatycznie tworzona jest wartość domyślna:

 • Kolumna jest obecna, ale wartości w tej kolumnie są puste.
 • Tej kolumny nie ma w pliku CSV, ale wartości nie mogą być puste.

Poniższa tabela określa kolumny, które muszą zawierać wartość oraz wartość domyślną, która jest automatycznie tworzona, jeśli kolumna jest pusta.

Kolumny w pliku CSV produktów, które muszą zawierać wartość, oraz wartości domyślne, które są tworzone automatycznie w przypadku braku wartości.
Kolumna Domyślna wartość tworzona, gdy kolumna jest pusta
Handle Ta wartość jest tworzona na podstawie wartości w kolumnie Title. Na przykład, jeśli wartość w kolumnie Title to Black Sun Glasses, wartość w tej kolumnie to black-sun-glasses.
Vendor Nazwa sklepu podana podczas tworzenia konta Shopify, na przykład: John's Apparel lub johns-apparel. Jest to ta sama nazwa sklepu, której używasz podczas logowania się do Shopify.
Published true oznacza, że ten produkt zostanie opublikowany i będzie dostępny w kanale sprzedaży Sklep online.
Option1 Title
Option1 Value Default Title
Variant Grams 0.0
Variant Inventory Qty 0
Variant Inventory Policy

deny

Wartość deny wskazuje, że produktu nie można kupić, gdy jego zapas osiągnie poziom zerowy.

Variant Fulfillment Service manual
Variant Price 0.0
Variant Requires Shipping

true

Wartość true wskazuje, że produkt jest produktem fizycznym.

Variant Taxable true
Gift Card

false

Wartość false wskazuje, że produkt nie jest kartą prezentową.

Variant Weight Unit kg
Included / [Primary]

Ta kolumna wskazuje, czy produkt jest oferowany w sprzedaży na Twoim rynku głównym. Wartością domyślną jest true.

Nazwa nagłówka tej kolumny różni się w zależności od kraju lub regionu, które określa się jako Twój główny rynek w Shopify Markets. Jeśli zmienisz domyślny rynek główny, nagłówki kolumn będą wyświetlane z nową nazwą rynku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Zagadnienia.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Included / International

Jeśli sprzedajesz za granicą, ta kolumna wskazuje, czy produkt jest oferowany do sprzedaży na tym rynku. Wartością domyślną jest true.

Nazwa nagłówka tej kolumny różni się w zależności od rynków Shopify Markets, które skonfigurujesz w swoim sklepie. Domyślnym rynkiem jest International. Jeśli zmienisz rynek domyślny lub dodasz nowe rynki, nagłówki kolumn pojawią się z nazwami tych rynków. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Uwagi.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Status Jeśli ta kolumna jest obecna, musi mieć wartość. Jeśli ta kolumna nie jest obecna, status produktu jest automatycznie przesyłany jako active.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych i innych kolumn, zapoznaj się z tabelą opisów plików CSV produktów.

Nadpisywanie szczegółów produktu za pomocą pliku CSV importu

Po zaimportowaniu pliku CSV możesz wybrać opcję Nadpisz wszystkie z pasującymi uchwytami. Jeśli wybierzesz tę opcję, wówczas gdy uchwyt w pliku CSV importu będzie zgodny z już istniejącym uchwytem na liście produktów, wartości w pliku CSV zastąpią wartości w pasujących kolumnach na istniejącej liście produktów. Jeśli opcja Nadpisz nie jest zaznaczona, produkty zgodne z istniejącym uchwytem zostaną zignorowane podczas importu pliku CSV.

 • Jeśli niewymagana kolumna w pliku CSV importu jest pusta, pasująca wartość na liście produktów jest nadpisywana jako pusta.

  • Na przykład wartość Vendor na istniejącej liście produktów to John's Apparel, ale kolumna Vendor jest pusta w importowanym pliku CSV, John's Apparel jest nadpisywany jako pusty.
 • Jeśli niewymagana kolumna nie jest uwzględniona w pliku CSV importu, ale jest uwzględniona na istniejącej liście produktów, wartość na liście produktów pozostanie taka sama.

  • Na przykład, jeśli kolumna Variant Image jest uwzględniona na istniejącej liście produktów, ale nie jest uwzględniona w pliku CSV importu, wartość na liście produktów pozostanie taka sama.
 • Jeśli w importowanym pliku CSV znajduje się niewymagana kolumna, która opiera się na danych z innych kolumn nieuwzględnionych w pliku, istniejące dane są usuwane.

  • Na przykład, jeśli kolumna SKU wariantu jest uwzględniona w importowanym pliku CSV, ale nie ma jej w kolumnach Wartość opcji 1 i Nazwa opcji 1, opcja wariantu produktu jest usuwana.

Opis pliku CSV produktów

Aby uzyskać informacje o tym, które kolumny są wymagane i które kolumny wymagają wprowadzenia wartości, zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi plików CSV produktów.

Opisy kolumn w pliku CSV produktów.
Kolumna Opis
Handle

Uchwyty są unikalnymi nazwami każdego produktu. Mogą zawierać litery, myślniki i cyfry, ale nie mogą zawierać spacji, akceptów ani innych znaków, w tym kropek. Uchwyty są używane w adresie URL każdego produktu.

Przykładowo uchwytem dla pozycji „Snowboard dla kobiet” powinna być nazwa snowboard-dla-kobiet, a adresem URL produktu będzie https://yourstore.myshopify.com/produkty/snowboard-dla-kobiet.

Każda linia pliku CSV, która zaczyna się od innego uchwytu, jest traktowana jak nowy produkt. Aby dodać wiele obrazów do produktu, musisz dodać wiele linii z tym samym uchwytem.

Title

Tytuł produktu. Przykładowo Snowboard dla kobiet.

Body (HTML)

Opis produktu w formacie HTML.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Vendor

Nazwa dostawcy produktu. Np. John's Apparel.

Wartości muszą mieć co najmniej dwa znaki.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Product Category

Etykieta opisującą typ produktu, używana do obliczania stawki podatku dla produktu w Stanach Zjednoczonych. Etykieta ta musi pochodzić ze wstępnie zdefiniowanej, standaryzowanej listy kategorii produktów.

Standaryzowaną kategorię produktu można wprowadzić na jeden z poniższych sposobów:

 • użycie pełnej ścieżki z [taksonomii produktów Shopify](https://help.shopify.com/txt/product_taxonomy/en.txt)np. „Dom i ogród > Bielizna stołowa i pościelowa > Bielizna pościelowa > Prześcieradła”
 • za pomocą numerycznego identyfikatora, np. `371`

Dowiedz się więcej o dodawaniu kategorii produktu

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Type

Etykieta opisująca kategorię produktu. Nie musi być zgodna ze wstępnie zdefiniowanym formatem.

Dowiedz się więcej o dodawaniu typu.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Tags

Rozdzielana przecinkami lista tagów używanych do oznaczania produktu. Większość aplikacji arkuszy kalkulacyjnych automatycznie wstawia cudzysłów przy tagach. Jeśli używasz zwykłego edytora tekstu, musisz ręcznie dodać cudzysłów, np. "tag1, tag2, tag3".

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Published

Wskazuje, czy produkt jest publikowany w Twoim sklepie online. Poprawne wartości to: true, jeśli produkt jest publikowany w Twoim sklepie online lub false, jeśli produkt nie jest dostępny w Twoim sklepie online.

Option1 Name

Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej nazwę, np. Kolor.

Jeśli produkt ma tylko jedną opcję, wartością musi być Title.

Option1 Value

Uwaga: Zmiana danych w tej kolumnie powoduje usunięcie istniejących wartości identyfikatorów wariantów i utworzenie nowych identyfikatorów wariantów. Każda zmiana wartości iD wariantu może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma opcję, wprowadź jej wartość, np. Czarny.

Jeśli produkt ma tylko jedną opcję, wartością musi być Default Title.

Option1 LinkedTo

Jeśli opcja produktu jest połączona z metapolem kategorii, wartość ta powinna być następująca: product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

Nazwa opcji 2

Jeśli produkt ma drugą opcję, wprowadź jej nazwę, np. Rozmiar.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Wartość opcji 2

Uwaga: Zmiana danych w tej kolumnie powoduje usunięcie istniejących wartości identyfikatorów wariantów i utworzenie nowych identyfikatorów wariantów. Każda zmiana wartości iD wariantu może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma drugą opcję, wprowadź jej wartość, np. Duży.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Option2 LinkedTo

Jeśli opcja produktu jest połączona z metapolem kategorii, wartość ta powinna być następująca: product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

Nazwa Opcja3

Jeśli produkt ma trzecią opcję, wprowadź jej nazwę.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Wartość Opcja3

Uwaga: Zmiana danych w tej kolumnie powoduje usunięcie istniejących wartości identyfikatorów wariantów i utworzenie nowych identyfikatorów wariantów. Każda zmiana wartości iD wariantu może zakłócić zależności innych firm od ID wariantów.

Jeśli produkt ma trzecią opcję, wprowadź jej wartość.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Option3 LinkedTo

Jeśli opcja produktu jest połączona z metapolem kategorii, wartość ta powinna być następująca: product.metafields.shopify.{taxonomy_attribute}

SKU wariantu

Jednostka magazynowa produktu lub wariantu. Służy do śledzenia zapasów za pomocą usług śledzenia zapasów.

To pole można pozostawić puste, jeśli korzystasz z niestandardowej usługi realizacji.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Variant Grams

Waga produktu lub wariantu w gramach. Nie określaj jednostki miary ani nie używaj liczb dziesiętnych. Na przykład, dla wagi 5,125 kg, wprowadź 5125.

Shopify zawsze importuje i eksportuje wagę w gramach, nawet jeśli określisz inną jednostkę. Musisz używać dokładnych wag, jeżeli zamierzasz oferować przesyłkę skalkulowaną przez przewoźnika lub skorzystać z usługi realizacji dostaw przez firmę zewnętrzną.

Variant Inventory Tracker

Uwzględnij śledzenie zapasów dla tego wariantu lub produktu. Prawidłowe wartości to shopify, shipwire, amazon_marketplace_web lub pusta wartość, jeśli zapasy nie są śledzone.

Jeśli istniejące opcje śledzenia zapasów zostaną usunięte, zapasy nie będą już śledzone.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Variant Inventory Qty

Liczba pozycji tego produktu lub wariantu w magazynie. Ta kolumna jest używana tylko w przypadku sklepów Shopify, które mają jedną lokalizację.

Uwaga: Ta kolumna jest dostępna tylko w przypadku sklepów z jedną lokalizacją. Jeśli zapasy Twojego sklepu są zarządzane w kilku lokalizacjach, ta kolumna nie jest uwzględniana. Jeżeli importujesz lub eksportujesz ilości zapasów, użyj pliku CSV zapasów.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Variant Inventory Policy

Jak obsługiwać zamówienia, gdy poziom zapasów dla danego produktu lub wariantu osiągnął zero. Wariantów z polityką zapasów deny nie można kupować po tym, jak poziom ich zapasów spadnie do zera. Warianty z polityką zapasów continue można kupować po tym, jak poziom ich zapasów spadnie do zera, co pozwala na ujemne poziomy zapasów.

Variant Fulfillment Service

Wykorzystano usługę realizacji produktu lub wariantu. Poniżej znajdują się prawidłowe wartości dla tej kolumny:

 • ręczne
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

Jeśli korzystasz z niestandardowej usługi realizacji, możesz dodać nazwę usługi w tej kolumnie. W przypadku nazwy niestandardowej używaj tylko małych liter. Spacje są niedozwolone. Zastąp je myślnikiem (-). Kropki i inne znaki specjalne są usuwane. Na przykład, jeśli nazwa usługi realizacji to „Realizacja ABC”, wprowadź realizacja-abc w pliku CSV.

Musisz mieć ustawioną niestandardową usługę realizacji w panelu administracyjnym Shopify, zanim dodasz nazwę usługi w tej kolumnie.

Variant Price

Cena produktu lub wariantu. Podaj tylko cenę bez symboli walut, np. 9,99.

Variant Compare At Price

„Cena do porównania” produktu lub wariantu. Podaj tylko cenę bez symboli walut, np. 9,99.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Variant Requires Shipping

Opcja wymagająca wysyłki. Poprawnymi wartościami są true lub false.

Variant Taxable

Zastosuj podatki do tego wariantu. Poprawnymi wartościami są true lub false.

Variant Barcode

Kod kreskowy, ISBN lub UPC produktu.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Image Src

Wprowadź adres URL dla obrazu produktu. Shopify pobiera obrazy podczas importowania i ponownie przesyła je do sklepu. Te obrazy nie są specyficzne dla wariantu. Kolumna obrazu wariantu to miejsce, w którym definiuje się obrazy wariantu.

Nie można zmienić nazwy pliku obrazu po przesłaniu go do sklepu. Nie przesyłaj zdjęć, których nazwy zawierają przyrostki _thumb, _small lub _medium.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Image Position

Wprowadź liczbę reprezentującą kolejność, w której obraz ma się wyświetlać na stronie produktu. Obrazy są wyświetlane w kolejności od najmniejszego do największego, zaczynając od położenia obrazu o wartości 1. Na przykład, jeśli chcesz, aby obraz pojawił się jako pierwszy dla tego produktu, wprowadź 1.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Image Alt Text

Tekst (alternatywny) opisuje obraz i stanowi ważną część opisu produktu. Jeśli obraz nie może zostać załadowany z jakiegokolwiek powodu, zamiast niego wyświetlany jest tekst alternatywny. Jest on również wykorzystywany przez technologię asystującą, aby opisać obraz niedowidzącemu klientowi. Dołączenie tekstu alternatywnego poprawi pozycjonowanie (SEO) Twojej strony internetowej. Tekst alternatywny powinien być krótki i opisowy. Maksymalna długość to 512 znaków, natomiast optymalna długość to 125 znaków lub mniej.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Gift Card

Wskazuje, czy produkt jest kartą prezentową. Poprawnymi wartościami są: true lub false. Dodanie tej kolumny umożliwia również edycję innych szczegółów karty prezentowej, takich jak kolumny Body lub Tags, oraz zaimportowanie tych zmian. Kartę prezentową można utworzyć i aktywować tylko w panelu administracyjnym Shopify. Nie można utworzyć karty prezentowej poprzez import pliku CSV produktu.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

SEO Title

Tytuł SEO znajduje się na stronie szczegółów produktu w nagłówku Podgląd wpisu w wyszukiwarce w polu Tytuł strony. Tytuł SEO jest alfanumeryczny i może mieć maksymalnie 70 znaków. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą podczas importowania produktu, wartość w kolumnie Title zostanie wprowadzona w polu Tytuł strony na stronie szczegółów produktu.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

SEO Description

Opis pozycjonowania stron (SEO) znajduje się również na stronie szczegółów produktu w nagłówku Podgląd wpisu w wyszukiwarce w polu Opis. Opis pozycjonowania stron (SEO) jest alfanumeryczny i może zawierać maksymalnie 320 znaków. Jeśli pozostawisz tę kolumnę pustą podczas importowania produktu, wartość w kolumnie Body (HTML) zostanie wprowadzona do pola Opis na stronie szczegółów produktu.

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Google Shopping / Google Product Category

Jeśli obecnie korzystasz z kategorii produktu Google, możesz jej użyć jako kategorii produktu Shopify. Możesz używać kategorii produktu, kategorii produktu Google lub obu tych kategorii. Dla każdej pozycji określ jak najbardziej szczegółową kategorię.

Kategoria produktów Google (GPC) (google_product_category) wykorzystuje taksonomię produktów Google.

Kategorię produktów Google możesz wprowadzić na jeden z poniższych sposobów:

 • użycie pełnej ścieżki taksonomii, np. „Odzież i akcesoria > Odzież > Koszule i topy”
 • za pomocą numerycznego identyfikatora, np. `212`

Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

Google Shopping (Unstructured metafield)

Nagłówki kolumn będą się różnić w zależności od metapola Google Shopping, które reprezentuje zawartą wartość i wszystkie będą poprzedzone przez Google Shopping / . Metapola zawarte w nagłówkach kolumn CSV produktu to:

 • Gender
 • Age Group
 • MPN
 • Condition
 • Custom Product
 • Custom Label 0
 • Custom Label 1
 • Custom Label 2
 • Custom Label 3
 • Custom Label 4
 • Kolumny Google Shopping mogą być używane przez aplikację do synchronizowania produktów z Google Merchant Center. Jednak kanał Google & YouTube nie wykorzystuje tych metapól. Możesz pominąć wartości w kolumnach metapól, które zawierają w nazwie Google Shopping, chyba że aplikacja wymaga ich użycia.

  Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tych kolumnach.

  Variant Image

  Adres URL dla obrazów wariantów. Jeśli dodajesz adres URL, musi on być działającym adresem URL obrazu.

  Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

  Variant Weight Unit

  Poprawne wartości to g, kg, lb i oz.

  Variant Tax Code

  Dostępne dla: Plan Shopify Plus

  Kod Avalara do naliczania podatków od tego produktu. To pole ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy wykonujesz import lub eksport ze sklepu wykorzystującego integrację planu Shopify Plus z rozwiązaniem Avalara AvaTax.

  Podczas tworzenia pliku CSV poprzez eksportowanie produktów ze sklepu, w którym używany jest program Avalara, wypełniana jest kolumna Variant Tax Code. Import pliku CSV do sklepu, który nie ma skonfigurowanego programu Avalara, nie powiedzie się.

  Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

  Cost per item

  Ile kosztuje produkt lub wariant. Podaj tylko koszt bez symboli walut, np. 9,99.

  Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

  Included / [Primary]

  Niezależnie od tego, czy produkt jest dostępny do sprzedaży na rynku głównym. Poprawnymi wartościami są: true lub false.

  Nazwa nagłówka tej kolumny różni się w zależności od kraju lub regionu, które określa się jako Twój główny rynek w Shopify Markets. Jeśli zmienisz domyślny rynek główny, w nagłówku kolumny wyświetlana będzie nowa nazwa rynku.

  Dowiedz się więcej o kolumnach CSV dla Shopify Markets.

  Included / International

  Niezależnie od tego, czy produkt jest przeznaczony do sprzedaży na rynku o tej samej nazwie. Poprawnymi wartościami są: true lub false.

  Dowiedz się więcej o kolumnach CSV dla Shopify Markets.

  Price / International

  Stała cena dla tego produktu na rynku o tej samej nazwie i w walucie tego rynku.

  Dowiedz się więcej o kolumnach CSV dla Shopify Markets.

  Compare At Price / International

  Ustawia stałą cenę do porównania dla tego produktu na rynku o tej samej nazwie i w walucie tego rynku. Stała cena produktu na rynku jest wymagana do korzystania ze stałej ceny do porównania.

  Dowiedz się więcej o kolumnach CSV dla Shopify Markets.

  Status

  Wskazuje, czy produkt jest dostępny dla Twoich klientów. Prawidłowe wartości to:

  • active: produkt jest aktywny i gotowy do sprzedaży
  • draft: produkt jest w wersji roboczej i wymaga uzupełnienia danych
  • archived: produkt jest zarchiwizowany i nie jest już dostępny do sprzedaży
  Metafields

  Metapola produktów utworzone w sklepie. Poniższe typy metapól są obsługiwane w ramach zbiorczego importu/eksportu plików CSV:

  • boolean
  • color (przykład: #ff00cc)
  • date
  • date_time
  • dimension (przykład: 25.0cm)
  • list.color (przykład: #ff00cc; #cc0000)
  • list.date (przykład: 2023-12-02; 2023-12-03)
  • list.date_time (przykład: 2023-12-02T09:30:00; 2023-12-03T10:00:00)
  • list.dimension (przykład: 10.0cm; 3.0m)
  • list.metaobject_reference (przykład: gid://shopify/Metaobject/123; gid://shopify/Metaobject/456 lub uchwyty metaobiektów, takie jak blue; red)
  • list.number_decimal (przykład: 1.0; 2.1)
  • list.number_integer (przykład: 3; 4)
  • list.product_reference (przykład: gid://shopify/Product/123; gid://shopify/Product/456 lub uchwyty produktów, takie jak boots; skis)
  • list.url (przykład: http://www.google.com; http://shopify.com)
  • list.volume (przykład: 10.0ml; 2.0l)
  • list.weight (przykład: 1g; 2.0lb; 3.0 kg)
  • money (przykład: 5.99 CAD)
  • multi_line_text_field (przykład: "Ingredients
   Flour
   Water
   Milk
   Eggs"
   )
  • number_decimal (przykład: 1.0)
  • number_integer (przykład: 1)
  • product_reference (przykład: gid://shopify/Product/123 lub uchwyt produktu, taki jak boots)
  • single_line_text_field (przykład: single line)
  • url (przykład: http://shopify.com)
  • volume (przykład: 10.0ml)
  • weight (przykład: 10.0g)

  Wyjątek kolumny kolekcji

  Aby zorganizować swoje produkty w kolekcje podczas ładowania pliku CSV, możesz dodać nową kolumnę w dowolnym miejscu w pliku CSV z nazwą nagłówka Collection.

  Podczas eksportu pliku CSV kolumna Collection nie jest uwzględniona.

  Opis kolumny Collection w pliku importu CSV produktu.
  Kolumna Opis
  Collection

  Wprowadź nazwę kolekcji, do której chcesz dodać ten produkt.

  • Jeśli jest to istniejąca automatyczna kolekcja, produkt musi spełniać jej warunki.
  • Jeśli kolekcja jeszcze nie istnieje, tworzona jest kolekcja ręczna.

  Produkt można dodać tylko do jednej kolekcji.

  Ta wartość może być pusta.

  Dowiedz się więcej, jak nadpisywanie istniejących produktów wpływa na dane w tej kolumnie.

  Utwórz plik CSV produktu

  W przypadku każdego produktu musisz zdecydować, czy jest to produkt prosty, czy z wariantami:

  • Produkt prosty: Produkt prosty nie zawiera wariantów. Jeśli przesyłasz produkt, który nie ma wariantów, wypełnij wszystkie pola produktu w pierwszym wierszu wraz z adresem URL pierwszego obrazu. W kolejnych wierszach wprowadź tylko uchwyt i adres URL każdego dodatkowego obrazu.
  • Produkt z wariantami: Jeśli przesyłasz produkt, który ma warianty, wypełnij wszystkie pola produktu w pierwszym wierszu wraz z adresem URL pierwszego obrazu. W kolejnych wierszach wprowadź uchwyt. Następnie pomiń kolumny Title, Body (HTML), Vendor i Tags. Wprowadź pozostałe dane wariantów i adres URL każdego obrazu.

  Po dodaniu wszystkich produktów i obrazów zapisz plik CSV w formacie UTF-8, używając znaków wysuwu wiersza w stylu LF. Jeśli nie znasz kodowania, zapoznaj się z dokumentacją programu arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu.

  Aby wyświetlić przykładowy plik CSV, pobierz ten przykładowy plik produktu CSV, a następnie otwórz go w Google Sheets lub w innym programie arkuszy kalkulacyjnych.

  Przygotuj obrazy

  Plik CSV może zawierać tylko tekst, dlatego musisz upewnić się, że wszystkie obrazy produktów znajdują się na istniejącej stronie internetowej. Te adresy URL obrazów są używane tylko podczas procesu importowania pliku CSV. Możesz usunąć adresy URL po zakończeniu importu.

  W zależności od lokalizacji pliku obrazu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli pliki znajdują się tylko na Twoim komputerze, musisz przesłać je do sklepu Shopify lub do innej usługi hostowania obrazów, a następnie uzyskać ich adres URL.
  • Jeśli przełączasz się na Shopify z innej platformy, możesz skopiować bieżące adresy URL obrazów i użyć ich w pliku CSV.
  • Jeśli plik CSV produktu został utworzony poprzez eksport produktów z Shopify, nie musisz nic robić, ponieważ Twoje obrazy są już dostępne na Twojej stronie.

  Gdy masz adresy URL dla każdego obrazu produktu, możesz rozpocząć tworzenie pliku CSV.

  Dodawanie wielu obrazów produktów do pliku CSV

  Możesz dodać więcej obrazów produktu do pliku CSV, przesyłając je do panelu administracyjnego Shopify. Jeśli budujesz sklep z wykorzystaniem pliku CSV, proces przebiega trochę inaczej. Zapoznaj się z poniższymi uwagami:

  • Musisz mieć możliwość edycji pliku CSV. Shopify zaleca używanie Arkuszy Google do wyświetlania sformatowanej wersji plików CSV.
  • Można dodać maksymalnie 250 obrazów do produktu.
  • Obrazy produktów muszą zostać przesłane na publicznie dostępny adres URL. Oznacza to, że powinny znajdować się za protokołem https:// bez zabezpieczenia hasłem. W tym celu możesz przesłać obrazy na stronę Pliki w panelu administracyjnym Shopify. Adresy URL generowane są automatycznie. Po kliknięciu opcji Załaduj pliki możesz wybrać do kilkuset obrazów do zbiorczego załadowania.

  Dodaj wiele obrazów produktów do pliku CSV

  1. Wstaw nowe wiersze. Możesz użyć tylko jednego wiersza na obraz.
  2. Skopiuj i wklej uchwyt.
  3. Skopiuj i wklej adresy URL obrazów.

  Wstaw nowy wiersz

  1. Otwórz plik CSV w programie arkuszy kalkulacyjnych, np. Google Sheets.
  2. Znajdź produkty, do których chcesz dodać obrazy.
  3. W kolejnym wierszu kliknij i przeciągnij numery wierszy, aby wybrać kilka wierszy. Wybierz tę samą liczbę wierszy, co liczba dodanych dodatkowych obrazów.
   In a product CSV Google spreadsheet, the third and fourth row are highlighted.
  4. Gdy te wiersze są wyróżnione, kliknij prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu wyróżnionego obszaru i wybierz opcję Wstaw X wierszy powyżej.
   In a product CSV Google spreadsheet, the Insert 2 above option is selected.

  Skopiuj i wklej wartość uchwytu

  Skopiuj i wklej wartość uchwytu wymaganego produktu do kolumny A dla nowych wierszy.

  In a product CSV Google spreadsheet, the text black-shirt is entered under the handle column in the third and fourth rows.

  Skopiuj i wklej adresy URL obrazów

  1. Na stronie Pliki prześlij swoje zdjęcia do Shopify.
  2. Kliknij ikonę Kopiuj link i kopiuj zawsze po jednym adresie URL obrazu na raz.
   In the Shopify admin Files page, the link button is highlighted in the row of a black t-shirt image.
  3. W pliku CSV w aplikacji arkusza kalkulacyjnego przewiń w bok do ostatnich kolumn pliku CSV.
  4. W kolumnie Image Src wklej adres URL obrazu do każdej linii.
   In a product CSV Google spreadsheet, the black t-shirt product image URL is entered into a row in the Image Src column.
  5. Powtórz kroki od 2 do 4 w odniesieniu do wszystkich obrazów tego produktu
  6. Opcjonalnie: Aby poprawić pozycjonowanie stron (SEO), wprowadź wartości do wszystkich pól Image Alt Text. Dowiedz się więcej o alternatywnym tekście obrazu.
  7. Zapisz plik CSV i importuj go do Shopify.

  Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

  Wypróbuj za darmo