การใช้ไฟล์ CSV

คุณใช้ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) สำหรับนำเข้าสินค้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ และสำหรับส่งออกสินค้าจากร้านค้าของคุณ เมื่อใช้ไฟล์ CSV คุณจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าและรายละเอียดจำนวนมหาศาลได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ได้ในกรณีที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวระหว่าง Shopify กับระบบอื่น

ดูวิธีเปิดและแก้ไขไฟล์ CSV

รับไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้:

 • ไฟล์ตัวอย่างประกอบไปด้วย สินค้าตัวอย่าง และตัวเลือกสินค้าสองถึงสามชนิด ไฟล์ที่นำเข้าของคุณมีแนวโน้มจะมีสินค้าและตัวเลือกสินค้ามากกว่า หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์นำเข้าของคุณเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบสินค้าตัวอย่างทั้งหมดออก

 • ไฟล์ตัวอย่างจะมี Variant Inventory Qty คอลัมน์ ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้งและต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง ก็ให้ใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

รูปแบบไฟล์ CSV สินค้า

บรรทัดแรกของไฟล์ CSV สินค้าของคุณจำเป็นต้องมีส่วนหัวของช่องที่อธิบายไว้ในตาราง ตามลำดับเดียวกัน และคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค ส่วนในบรรทัดต่อๆ ไปในไฟล์ควรมีข้อมูลสำหรับสินค้าของคุณโดยเรียงลำดับข้อมูลลงในช่องให้ถูกต้อง

หากคอลัมน์ยังว่างอยู่และคุณเลือกที่จะเขียนทับสินค้าที่มีแฮนเดิลเหมือนกันในตอนที่คุณอัปโหลดไฟล์ CSV การกระทำเช่นนี้สามารถลบข้อมูลในร้านค้า Shopify ของคุณที่เกี่ยวข้องกับคอลัมน์ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ตารางด้านล่าง

Handle

แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามเว้นวรรคหรือมีอักขระอื่นรวมถึงจุด โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น

ยกตัวอย่างเช่น แฮนเดิลสำหรับ "Women's Snowboard" จะเป็น womens-snowboard และ URL ของสินค้าจะเป็น https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard

ทุกๆ บรรทัดในไฟล์ CSV ที่เริ่มต้นด้วยแฮนเดิลที่ไม่เหมือนกันจะถือว่าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ หากต้องการเพิ่มภาพหลายภาพไปยังสินค้า คุณควรเพิ่มหลายบรรทัดโดยใช้แฮนเดิลเดียว

คอลัมน์ แฮนเดิล ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

Title

ชื่อสินค้าของคุณ ตัวอย่าง:Women's Snowboard

คอลัมน์ชื่อไม่สามารถเว้นว่างหรือหายไปได้

Body (HTML)

คำอธิบายสินค้าในรูปแบบ HTML โดยสามารถใช้แค่ข้อความธรรมดาแบบไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ ได้เช่นกัน

คอลัมน์เนื้อหา (HTML) สามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป when you upload the CSV file, then the existing descriptions will be deleted.

Vendor (ต่ำสุด 2 ตัวอักษร)

ชื่อผู้ขายสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น John's Apparel

คอลัมน์ผู้ขาย สามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไป การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ชื่อผู้ขายที่มีอยู่จะถูกลบ

Type

ประเภทของสินค้า ตัวอย่างเช่น สโนว์บอร์ด

คอลัมน์ประเภทสามารถเว้นว่างได้แต่ไม่สามารถหายไป การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ประเภทสินค้าที่มีอยู่จะถูกลบ

Tags

รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งใช้เพื่อแท็กสินค้า แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่จะเพิ่มเครื่องหมายคำพูดล้อมแท็กให้คุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องเพิ่มเครื่องหมายคำพูดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น "แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3"

คอลัมน์แท็กสามารถเว้นว่างได้แต่ไม่สามารถหายไป การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV แท็กสินค้าที่มีอยู่จะถูกลบ

Published

ระบุว่าสินค้าชิ้นหนึ่งได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือ FALSE หากสินค้าถูกซ่อนในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คอลัมน์ที่ เผยแพร่ ไม่สามารถขาดหายไปได้ หากเว้นช่องว่างไว้จะเป็นการเผยแพร่สินค้า

Option1 Name

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น สี

คอลัมน์ชื่อตัวเลือกที่ 1 ไม่สามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ สำหรับสินค้าที่มีแค่ตัวเลือกเดียว คุณควรกำหนดเป็น Title

Option1 Value

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะทำให้ ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่ถูกลบ และระบบจะสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ขึ้น การเปลี่ยนแปลง ID ตัวเลือกสินค้าอาจยกเลิกการอ้างอิงผู้ให้บริการภายนอกของ ID ตัวเลือกสินค้า

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ดำ

คอลัมน์ค่าตัวเลือกที่ 1 ไม่สามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ สำหรับสินค้าที่มีแค่ตัวเลือกเดียว คุณควรกำหนดเป็น Default Title

Option2 Name

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น ขนาด

คอลัมน์ชื่อตัวเลือกที่ 2 สามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไป การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ชื่อตัวเลือกที่ 2 ที่มีอยู่จะถูกลบ

Option2 Value

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะทำให้ ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่ถูกลบ และระบบจะสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ขึ้น การเปลี่ยนแปลง ID ตัวเลือกสินค้าอาจยกเลิกการอ้างอิงผู้ให้บริการภายนอกของ ID ตัวเลือกสินค้า

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ใหญ่

คอลัมน์ ค่า Option2 สามารถเว้นว่างได้แต่ไม่สามารถขาดหายไปได้ หากคุณเว้นคอลัมน์นี้ว่างไว้และตรวจสอบ เขียนทับสินค้าปัจจุบันที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้สำหรับคอลัมน์ที่ขาดหายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ค่า Option2 ที่มีอยู่จะถูกลบ

Option3 Name

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนชื่อ

คอลัมน์ชื่อตัวเลือกที่ 3 สามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไป การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ชื่อตัวเลือกที่ 3 ที่มีอยู่จะถูกลบ

Option3 Value

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะทำให้ ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่ถูกลบ และระบบจะสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ขึ้น การเปลี่ยนแปลง ID ตัวเลือกสินค้าอาจยกเลิกการอ้างอิงผู้ให้บริการภายนอกของ ID ตัวเลือกสินค้า

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนค่า

คอลัมน์ค่าตัวเลือกที่ 3 สามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ค่าตัวเลือกที่ 3 ที่มีอยู่จะถูกลบ

Variant SKU

SKU ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งใช้เพื่อติดตามสินค้าคงคลังด้วยบริการการติดตามสินค้าคงคลัง

ช่องนี้ไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้ในกรณีที่คุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

คอลัมน์SKU ตัวเลือกสินค้าสามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV SKU ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่จะถูกลบ

Variant Grams

น้ำหนักของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าในหน่วยกรัม ไม่ต้องระบุหน่วยวัดหรือใช้ทศนิยม ตัวอย่างเช่น สำหรับน้ำหนัก 5.125 กก. ก็ให้ป้อน 5125

Shopify จะนำเข้าและส่งออกน้ำหนักในหน่วยกรัมเสมอ แม้ว่าคุณจะระบุหน่วยอื่นก็ตาม คุณต้องใช้น้ำหนักที่ถูกต้องแม่นยำ หากคุณมีความตั้งใจที่จะเสนอการจัดส่งที่ผู้ให้บริการจัดส่งเป็นผู้คำนวณค่าใช้จ่าย หรือใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

คอลัมน์ ตัวเลือกสินค้ากรัม ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้ จำเป็นต้องใส่ค่าไว้ แม้ว่าค่านั้นจะเป็น 0

Variant Inventory Tracker

ใส่การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าหรือสินค้าชิ้นนี้ ค่าที่ถูกต้องรวมถึง shopify, shipwire, amazon_marketplace_web, หรือเว้นว่างหากไม่มีการติดตามสินค้าคงคลัง

คอลัมน์ ตัวติดตามสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้า สามารถเว้นว่างไว้ได้แต่ไม่สามารถขาดหายไปได้ หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้และตรวจสอบ เขียนทับสินค้าปัจจุบันที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้สำหรับคอลัมน์ที่ขาดหายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ตัวเลือกการติดตามสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะถูกลบและจะไม่มีการติดตามสินค้าคงคลังอีกต่อไป

Variant Inventory Qty

จำนวนของสินค้าที่คุณมีในสต็อกสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าชิ้นนี้ คอลัมน์นี้จะใช้เฉพาะสำหรับร้านค้า Shopify ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว

หากร้านค้าของคุณจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ก็จะไม่มีคอลัมน์นี้ หากคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง ก็ให้ใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

คอลัมน์ จำนวนสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้า ตัวเลือกสินค้าสามารถเว้นว่างไว้แต่ไม่สามารถขาดหายไปได้ หากร้านค้าของคุณมีเพียงตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้และตรวจสอบ เขียนทับสินค้าปัจจุบันที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้สำหรับคอลัมน์ที่ขาดหายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ปริมาณสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าที่มีอยู่แล้วจะถูกลบ

Variant Inventory Policy

วิธีการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อมีระดับสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านี้เป็นศูนย์ ตัวเลือกสินค้าที่มี ปฏิเสธ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง หากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์จะไม่สามารถซื้อสินค้านั้นได้ สำหรับตัวเลือกสินค้าที่มี ทำต่อ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง ยังสามารถซื้อได้หลังจากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์แล้ว โดยอนุญาตให้มีระดับสินค้าคงคลังติดลบ

คอลัมน์ นโยบายสินค้าคงคลังของตัวเลือกสินค้า ต้องไม่ว่างเปล่าหรือขาดหายไป

Variant Fulfillment Service

บริการจัดการคำสั่งซื้อที่สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าใช้ ค่าที่ถูกต้องคือ: manual, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้ สำหรับชื่อที่กำหนดเอง ให้ใช้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เว้นวรรค ดังนั้นให้แทนที่ด้วยเครื่องหมายขีด (-) ลบจุดหรือตัวอักษรพิเศษอื่นๆ ออก ตัวอย่างเช่น หาก "การจัดการคำสั่งซื้อของ Joan" คือชื่อบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ให้ป้อน joans-fulfillment ในไฟล์ CSV

คุณต้องตั้งค่าบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองไว้ใน Shopify admin ของคุณก่อน จึงจะสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้

คอลัมน์ บริการจัดการคำสั่งซื้อของตัวเลือกสินค้า ต้องไม่ว่างเปล่าหรือขาดหายไป

Variant Price

ราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า อย่าใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 9.99

คอลัมน์ ราคาของตัวเลือกสินค้า ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

Variant Compare at Price

"ราคาเปรียบเทียบ" ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า อย่าใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 9.99

คอลัมน์การเปรียบเทียบราคาของตัวเลือกสินค้าสามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไป การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV "การเปรียบเทียบราคา" สำหรับสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

Variant Requires Shipping

ตัวเลือกที่ต้องมีการจัดส่ง ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE FALSE หรือเว้นว่าง (ซึ่งเท่ากับFALSE)

คอลัมน์ ตัวเลือกสินค้าต้องมีที่ต้องมีการจัดส่ง สามารถเว้นว่างไว้ได้แต่ไม่สามารถขาดหายไปได้

Variant Taxable

ใช้ภาษีกับตัวเลือกสินค้านี้ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE FALSE หรือเว้นว่าง (ซึ่งเท่ากับFALSE)

คอลัมน์ ตัวเลือกสินค้าที่ต้องเสียภาษี สามารถเว้นว่างไว้ได้แต่ไม่สามารถขาดหายไปได้

Variant Barcode

บาร์โค้ด, ISBN หรือ UPC ของสินค้า

คอลัมน์บาร์โค้ดตัวเลือกสินค้าสามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไป การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV บาร์โค้ดสำหรับสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

Image Src

ป้อน URL สำหรับรูปภาพสินค้า Shopify จะดาวน์โหลดรูปภาพในระหว่างการนำเข้า และอัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณใหม่อีกครั้ง รูปภาพเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเลือกสินค้า คอลัมน์รูปภาพตัวเลือกสินค้าคือจุดที่คุณจะกำหนดรูปภาพสำหรับตัวเลือกสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพหลังจากที่อัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณแล้วได้ อย่าอัปโหลดรูปภาพที่มีคำต่อท้ายว่า _thumb, _small หรือ _medium อยู่ในชื่อ

คอลัมน์Src รูปภาพสามารถเว้นว่างได้ แต่ไม่สามารถหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV รูปภาพสำหรับสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

Image Position

ป้อนตัวเลขที่แสดงถึงลำดับที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏบนหน้าสินค้า รูปภาพจะปรากฏตามลำดับจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ค่าตำแหน่งรูปภาพที่เป็น 1 ยกตัวอย่างเช่น ให้ป้อน 1 หากคุณต้องการให้รูปภาพดังกล่าวปรากฏเป็นลำดับแรกสำหรับสินค้าชิ้นนั้น

คอลัมน์ตำแหน่งรูปภาพสามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ตำแหน่งรูปภาพสำหรับรูปภาพสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

Image Alt Text

ข้อความแสดงแทน (แทน) ใช้บรรยายรูปภาพและเป็นส่วนสำคัญของคำอธิบายสินค้า หากรูปภาพไม่สามารถโหลดได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้อความแสดงแทนจะปรากฏขึ้น ข้อความนี้ใช้เป็นเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อบรรยายรูปภาพแก่ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การใส่ข้อความแสดงแทนจะกระตุ้น SEO ของเว็บไซต์คุณได้ ทำให้ข้อความแสดงแทนของคุณสั้นกระชับและอธิบายรายละเอียดครอบคลุม ความยาวสูงสุดของข้อความคือ 512 ตัวอักษร แต่เราแนะนำความยาวสูงสุด 125 ตัวอักษร

คอลัมน์ ข้อความกำกับภาพ สามารถเว้นว่างไว้ได้แต่ไม่สามารถขาดหายไปได้ หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้และตรวจสอบ เขียนทับสินค้าปัจจุบันที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้สำหรับคอลัมน์ที่ขาดหายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ข้อความกำกับภาพที่มีอยู่สำหรับสินค้าเหล่านี้ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

Gift Card

ระบุว่าสินค้าเป็นบัตรของขวัญหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE หรือ FALSE การเพิ่มคอลัมน์นี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดบัตรของขวัญอื่นๆ อาทิ คอลัมน์เนื้อหาหรือแท็ก และนำเข้าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ คุณสามารถสร้างและเปิดใช้งานบัตรของขวัญได้เฉพาะใน Shopify admin เท่านั้น คุณจะไม่สามารถสร้างบัตรของขวัญผ่านการนำเข้าไฟล์ CSV สินค้าได้ในขั้นต้น

คอลัมน์บัตรของขวัญสามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV บัตรของขวัญสำหรับสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

SEO Title

ชื่อ SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหาในช่องชื่อหน้า ชื่อ SEO จะจำกัดอักขระ (ตัวอักษรและตัวเลข) ไม่เกิน 70 ตัว หากคุณเว้นว่างช่องนี้ในตอนที่นำเข้าสินค้า ระบบจะใช้ชื่อสินค้าเพื่อเติมช่องนี้โดยอัตโนมัติ

คอลัมน์ชื่อ SEO สามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ชื่อ SEO สำหรับสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

SEO Description

คำอธิบาย SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหาในช่องคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ คำอธิบาย SEO จะจำกัดอักขระ (ตัวอักษรและตัวเลข) ไม่เกิน 320 ตัว หากคุณเว้นว่างช่องนี้ในตอนที่นำเข้าสินค้า ระบบจะใช้คำอธิบายสินค้าเพื่อเติมช่องนี้โดยอัตโนมัติ

คอลัมน์คำอธิบาย SEO สามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV คำอธิบาย SEO สำหรับสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

เมตาฟีลด์ของ Google Shopping

แอปหนึ่งๆ อาจใช้ช่องข้อมูล Google Shopping เพื่อซิงค์สินค้าไปยัง Google Merchant Center แต่ช่องทาง Google ของ Shopify ไม่ใช้เมตาฟิลด์เหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจกับคอลัมน์ที่มี Google Shopping อยู่ในชื่อ เว้นเสียแต่ว่าแอปดังกล่าวระบุให้คุณใช้

คอลัมน์เมตาฟิลด์ Google Shoppingสามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV เมตาฟิลด์สำหรับสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

Variant Image

URL สำหรับรูปภาพของตัวเลือกสินค้า หากคุณเพิ่ม URL รูปภาพดังกล่าวจะต้องเป็น URL รูปภาพที่ใช้งานได้

คอลัมน์รูปภาพตัวเลือกสินค้าสามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV รูปภาพสำหรับตัวเลือกสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

Variant Weight Unit

ค่าที่ถูกต้องคือ gkglb และ oz

คอลัมน์หน่วยน้ำหนักตัวเลือกสินค้า อาจเว้นว่างหรือขาดหายไปได้ หากช่องนี้ว่างอยู่ หน่วยน้ำหนักตัวเลือกสินค้า จะเป็น kg

Variant Tax Code (Shopify Plus)

รหัส Avalara เพื่อคิดภาษีสำหรับสินค้าชิ้นนี้ ช่องนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าหรือส่งออกจากร้านค้าที่ใช้การผสานการทำงานของ Shopify Plus กับ Avalara AvaTax

เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV ด้วยการส่งออกสินค้าจากร้านค้าที่ใช้ Avalara ระบบจะเติมช่องรหัสภาษีตัวเลือกสินค้า คุณจะไม่สามารถนำเข้าไฟล์ CSV ไปยังร้านค้าที่ไม่ได้ตั้งค่า Avalara ได้

คอลัมน์รหัสภาษีสำหรับตัวเลือกสินค้าสามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV รหัสภาษีสำหรับตัวเลือกสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

Cost per item

สินค้าหรือตัวเลือกสินค้ามีค่าต้นทุนเท่าไร ไม่ต้องรวมสัญลักษณ์สกุลเงิน ให้รวมเฉพาะค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น 9.99

คอลัมน์ต้นทุนต่อรายการสามารถเว้นว่างหรือหายไปได้ การเว้นว่างคอลัมน์นี้เอาไว้และทำเครื่องหมายที่เขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน โดยค่าที่มีอยู่ทั้งหมดจะใช้สำหรับคอลัมน์ที่หายไป เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์ CSV ต้นทุนสำหรับสินค้าเหล่านี้ที่มีอยู่ในร้านค้า Shopify ของคุณจะถูกลบ

การยกเว้นคอลัมน์คอลเลกชัน

หากต้องการจัดเรียงสินค้าของคุณให้เป็นคอลเลกชัน ระหว่างการอัปโหลดไฟล์ CSV คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่ที่ใดก็ตามในไฟล์ CSV ของคุณโดยตั้งชื่อส่วนหัวCollection คอลลัมน์นี้เป็นเพียงคอลัมน์เดียวที่คุณสามารถเพิ่มไปยังไฟล์ CSV ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบ:

Collection (must create a new column, can be left blank) ป้อนชื่อของคอลเลกชันที่คุณต้องการเพิ่มสินค้าชิ้นนี้เข้าไป หากเป็นคอลเลกชันแบบอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว สินค้าชิ้นดังกล่าวจำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไขสำหรับคอลเลกชันนั้น ในกรณีที่ไม่มีคอลเลกชันที่ว่าอยู่ จะมีการสร้างคอลเลกชันที่ดำเนินการด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันเดียวเท่านั้น

สร้างไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

คุณจำเป็นต้องกำหนดว่าสินค้าแต่ละรายการเป็นสินค้าธรรมดา หรือเป็นสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า:

 • สินค้าธรรมดา (ไม่มีตัวเลือกสินค้า)

  หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีไม่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมด (ดังที่ระบุไว้ด้านบน) สำหรับสินค้าในบรรทัดแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในบรรทัดต่อๆ มา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิลและ URL สำหรับรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละรูป

 • สินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

  หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมด (ดังที่ระบุไว้ด้านบน) สำหรับสินค้าในบรรทัดแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในบรรทัดต่อๆ มา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิล จากนั้นข้ามคอลัมน์ชื่อ, เนื้อหา (HTML), ผู้ขาย และแท็ก กรอกรายละเอียดที่เหลือของตัวเลือกสินค้า รวมทั้ง URL ของแต่ละรูปภาพ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มสินค้าและรูปภาพทั้งหมดของคุณแล้ว ให้บันทึกไฟล์ CSV ของคุณเป็นรูปแบบ UTF-8 โดยใช้ไลน์ฟีดแบบ LF หากคุณไม่คุ้นเคยกับการเข้ารหัส ให้ดูที่เอกสารประกอบของโปรแกรมสเปรดชีตหรือเครื่องมือแก้ไขข้อความของคุณ

หากต้องการดูไฟล์ CSV ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างนี้ จากนั้นเปิดใน Google Sheets หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น

จัดเตรียมรูปภาพของคุณ

ไฟล์ CSV มีได้เพียงข้อความเท่านั้น ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพสินค้าทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว โดย URL ของรูปภาพเหล่านั้นจะใช้เฉพาะในระหว่างกระบวนการนำเข้าไฟล์ CSV (กล่าวคือ คุณสามารถลบภาพได้ทันทีเมื่อนำเข้าเสร็จสิ้น)

 • หากไฟล์ต่างๆ มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คุณต้องอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ หรือไปยังบริการรับฝากรูปภาพอื่นเพื่อเชื่อม URL

 • หากคุณเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอื่นมาใช้ Shopify คุณสามารถคัดลอก URL รูปภาพปัจจุบันและนำมาใช้ในไฟล์ CSV ได้

 • หากไฟล์ CSV ของสินค้าถูกสร้างขึ้นโดยการส่งออกสินค้าของคุณจาก Shopify คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากรูปภาพของคุณมีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณมี URL สำหรับรูปแต่สินค้าแต่ละรูป คุณจะสามารถเริ่มสร้างไฟล์ CSV ของคุณได้

เพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปในไฟล์ CSV

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าใส่ไฟล์ CSV ของคุณมากขึ้นได้โดยการอัปโหลดรูปภาพเพิ่มเติมไปยัง Shopify admin หากคุณกำลังสร้างร้านค้า Shopify ของคุณด้วยไฟล์ CSV กระบวนการก็อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ:

 • คุณจำเป็นต้องสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้ Shopify แนะนำให้ใช้ Google Sheet เพื่อดูไฟล์ CSV ของคุณในเวอร์ชันที่ฟอร์แมตแล้ว

 • คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้ถึง 250 รูปสำหรับสินค้าหนึ่งชิ้น

 • คุณต้องอัปโหลดรูปภาพสินค้าไปยัง URL ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งหมายความว่ารูปภาพดังกล่าวควรอยู่หลังโปรโตคอล https:// โดยไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในการทำเช่นที่ว่านี้ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพไปยังหน้าไฟล์ของ Shopify admin URL จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ หลังจากคลิกที่ "อัปโหลดไฟล์" คุณสามารถเลือกรูปภาพได้สูงสุดหลายร้อยรูปเพื่ออัปโหลดรายการจำนวนมากในครั้งเดียว

หากต้องการเพิ่มหลายรูปภาพ คุณจำเป็นต้อง:

 1. แทรกแถวใหม่ (หนึ่งแถวต่อภาพ)
 2. คัดลอกและวาง "แฮนเดิล"
 3. คัดลอกและวาง URL ต่างๆ ของรูปภาพ

แทรกแถวใหม่ (หนึ่งแถวต่อภาพ)

 1. เปิดไฟล์ CSV ของคุณในโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Google Sheets

 2. ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. ในแถวถัดไป ให้คลิกและลากจำนวนแถว เพื่อเลือกหลายแถว เลือกจำนวนแถวเดียวกันกับจำนวนรูปภาพเพิ่มเติมที่คุณเพิ่ม

 4. ขณะที่แถวต่างๆ ถูกไฮไลต์ ให้คลิกขวาที่บริเวณใดก็ได้ของส่วนที่มีการไฮไลต์ แล้วจึงเลือกแทรก X แถวที่ด้านบน

  การทำเช่นนี้จะสร้างแถวที่ว่างอยู่สามแถวบริเวณด้านล่างสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติม

คัดลอกและวาง "แฮนเดิล"

คัดลอกและวาง "แฮนเดิล" ของสินค้าที่ต้องการไปยังคอลัมน์ A ของแถวใหม่ที่คุณเพิ่ม

คัดลอกและวาง URL ต่างๆ ของรูปภาพ

 1. อัปโหลดรูปภาพของคุณไปยัง Shopify ที่หน้าไฟล์

 2. จากนั้นจึงไฮไลต์ + คัดลอก URL รูปภาพทีละรายการ

 3. กลับไปที่ซอฟต์แวร์สเปรดชีตของคุณ และเลื่อนไปทางด้านข้างเพื่อไปยังคอลัมน์สุดท้ายของไฟล์ CSV

 4. ในคอลัมน์ "Image Src" (ย่อมาจาก "Image Source") ให้วาง URL รูปภาพหนึ่งรายการไปยังแต่ละบรรทัด

 5. ดำเนินขั้นตอนที่ 2 - 4 ซ้ำสำหรับรูปภาพทั้งหมดของสินค้าชิ้นนี้

 6. ตัวเลือกเสริม: กรอกช่องต่างๆ ข้างใต้คอลัมน์ "ข้อความกำกับภาพ" ที่อยู่ถัดไปเพื่อเพิ่ม SEO ของคุณ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความกำกับภาพ

จากนั้นคุณจึงสามารถบันทึกไฟล์ และนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี