การใช้ไฟล์ CSV

ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ใช้สำหรับนำเข้าสินค้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ และสำหรับส่งออกสินค้าจากร้านค้าของคุณ เมื่อใช้ไฟล์ CSV คุณจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้ารวมถึงรายละเอียดสินค้าจำนวนมหาศาลได้ในครั้งเดียว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าระหว่าง Shopify กับระบบอื่น

ดูวิธีเปิดและแก้ไขไฟล์ CSV

รับไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

 • ไฟล์ตัวอย่างประกอบไปด้วย สินค้าตัวอย่าง และตัวเลือกสินค้าสองถึงสามชนิด ไฟล์ที่นำเข้าของคุณมีแนวโน้มจะมีสินค้าและตัวเลือกสินค้ามากกว่า หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์นำเข้าของคุณเอง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลบสินค้าตัวอย่างทั้งหมดออก

 • ไฟล์ตัวอย่างมีคอลัมน์ Variant Inventory Qty ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้งและต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง โปรดใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

รูปแบบไฟล์ CSV สินค้า

บรรทัดแรกของไฟล์ CSV สินค้าของคุณต้องเป็น ส่วนหัวของคอลัมน์ ที่จะรวมอยู่ในไฟล์ CSV ตัวอย่างและในคำสั่งซื้อเดียวกัน แต่ละคอลัมน์ต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค บรรทัดต่อไป (หรือบันทึก) ในไฟล์ต้องมีข้อมูลสำหรับสินค้าของคุณโดยใช้คอลัมน์เดียวกันกับคำสั่งซื้อเดียวกันที่แน่ชัด

เขียนทับรายละเอียดสินค้าด้วยไฟล์ CSV ที่นำเข้า

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV คุณสามารถเลือกตัวเลือกเขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้สำหรับคอลัมน์ที่ขาดหายไป หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีแฮนเดิลในไฟล์ CSV ที่นำเข้าตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่ในรายการสินค้าของคุณ ค่าในไฟล์ CSV จะเขียนทับค่าในคอลัมน์ที่ตรงกันในรายการสินค้าที่มีอยู่ หากไม่ได้เลือกตัวเลือกเขียนทับ แสดงว่าสินค้าที่ตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่จะถูกเว้นระหว่างการนำเข้า CSV

 • หากคอลัมน์ที่จำเป็นในไฟล์ CSV ที่นำเข้าเว้นว่างไว้ ค่าที่ตรงกันในรายการสินค้าจะถูกแทนที่ด้วยค่าว่าง

  ตัวอย่างเช่น ค่า Vendor ในรายการสินค้าที่มีอยู่ของคุณคือ John's Apparel แต่คอลัมน์ Vendor ในไฟล์ CSV ที่คุณนำเข้ามานั้นว่างอยู่ John's Apparel จะกลายเป็นช่องว่าง

 • หากคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นำเข้า แต่รวมอยู่ในรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว ค่าในรายการสินค้าจะยังคงเหมือนเดิม

  ตัวอย่างเช่น หากคอลัมน์ Variant Image รวมอยู่ในรายการสินค้าที่มีอยู่ แต่คอลัมน์นั้นจะไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นำเข้า ค่าในรายการสินค้ายังคงเหมือนเดิม

คำอธิบายของไฟล์ CSV สำหรับนำเข้าสินค้า


คำอธิบายของคอลัมน์ในไฟล์นำเข้า CSV ของสินค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย ข้อกำหนดด้านข้อมูล
Handle

แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามเว้นวรรคหรือมีอักขระอื่นรวมถึงจุด โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น

ยกตัวอย่างเช่น แฮนเดิลสำหรับ "Women's Snowboard" ควรจะเป็น womens-snowboard และ URL ของสินค้าจะเป็น https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard

ทุกๆ บรรทัดในไฟล์ CSV ที่เริ่มต้นด้วยแฮนเดิลที่ไม่เหมือนกันจะถือว่าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ หากต้องการเพิ่มภาพหลายภาพไปยังสินค้า คุณควรเพิ่มหลายบรรทัดโดยใช้แฮนเดิลเดียว

ต้องมี ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

Title

ชื่อสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น Women's Snowboard

ต้องมี ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

Body (HTML)

คำอธิบายสินค้าในรูปแบบ HTML โดยสามารถใช้แค่ข้อความธรรมดาแบบไม่มีการจัดรูปแบบใดๆ ได้เช่นกัน

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Vendor

ชื่อผู้ขายสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น John's Apparel

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ค่าที่ป้อนต้องมีความยาวอย่างน้อยสองตัวอักษร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Standard product type

ใบจ่าหน้าที่อธิบายประเภทของสินค้า โดยใบจ่าหน้าชนิดนี้ต้องเลือกจากรายการประเภทสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

คุณสามารถป้อนข้อมูลประเภทสินค้าแบบมาตรฐานได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประเภทสินค้าแบบมาตรฐาน

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Custom product type

ใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองที่อธิบายประเภทของสินค้า โดยใบจ่าหน้าชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องตรงตามรูปแบบที่กําหนดไว้ก่อนแล้วก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประเภทสินค้าแบบกำหนดเอง

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Google Product Category

หากคุณใช้งานหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google อยู่ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวให้เป็นประเภทสินค้าแบบมาตรฐานใน Shopify ได้ คุณสามารถใช้ประเภทสินค้าแบบมาตรฐาน หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google หรือทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ระบุหมวดหมู่ของสินค้าแต่ละรายการได้เฉพาะเจาะจงที่สุด

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google (GPC) (google_product_category) จะเป็นการจัดหมวดหมู่สินค้าตามแบบของ Google

คุณสามารถป้อนข้อมูลหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใช้เส้นทางการจัดหมวดหมู่แบบเต็ม ตัวอย่างเช่น Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • ใช้ ID ตัวเลข เช่น 212

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Tags

รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งใช้เพื่อแท็กสินค้า แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่จะเพิ่มเครื่องหมายคำพูดล้อมแท็กให้คุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องเพิ่มเครื่องหมายคำพูดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น "แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3"

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Published

ระบุว่าสินค้าชิ้นหนึ่งได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือ FALSE หากสินค้าถูกซ่อนในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ต้องมี การปล่อยช่องนี้ให้ว่างจะเป็นการเผยแพร่สินค้า
Option1 Name

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น สี

ต้องมี ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

สำหรับสินค้าที่มีแค่ตัวเลือกเดียว คุณควรกำหนดเป็น Title
Option1 Value

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ดำ

ต้องมี ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

สำหรับสินค้าที่มีแค่ตัวเลือกเดียว คุณควรกำหนดเป็น Default Title

ชื่อตัวเลือกที่ 2

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น ขนาด

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ค่าตัวเลือกที่ 2

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ใหญ่

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ชื่อตัวเลือกที่ 3

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนชื่อ

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ค่าตัวเลือกที่ 3

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนค่า

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SKU ของตัวเลือกสินค้า

SKU ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งใช้เพื่อติดตามสินค้าคงคลังด้วยบริการการติดตามสินค้าคงคลัง

ช่องนี้ไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้ในกรณีที่คุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Grams

น้ำหนักของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าในหน่วยกรัม ไม่ต้องระบุหน่วยวัดหรือใช้ทศนิยม ตัวอย่างเช่น สำหรับน้ำหนัก 5.125 กก. ก็ให้ป้อน 5125

Shopify จะนำเข้าและส่งออกน้ำหนักในหน่วยกรัมเสมอ แม้ว่าคุณจะระบุหน่วยอื่นก็ตาม คุณต้องใช้น้ำหนักที่ถูกต้องแม่นยำ หากคุณมีความตั้งใจที่จะเสนอการจัดส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้คำนวณค่าใช้จ่าย หรือใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

ต้องมี ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

คุณต้องป้อนค่า แม้ว่าค่านั้นจะเป็น 0 ก็ตาม

Variant Inventory Tracker

ใส่การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าหรือสินค้าชิ้นนี้ ค่าที่ถูกต้องรวมถึง shopify, shipwire, amazon_marketplace_web, หรือเว้นว่างหากไม่มีการติดตามสินค้าคงคลัง

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

หากตัวเลือกการติดตามสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะถูกลบออก จะไม่มีการติดตามสินค้าคงคลังอีกต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Inventory Qty

จำนวนของสินค้าที่คุณมีในสต็อกสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าชิ้นนี้ คอลัมน์นี้จะใช้เฉพาะสำหรับร้านค้า Shopify ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว

หากร้านค้าของคุณจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ก็จะไม่มีคอลัมน์นี้ หากคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง ก็ให้ใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Inventory Policy

วิธีการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อมีระดับสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านี้เป็นศูนย์ ตัวเลือกสินค้าที่มี ปฏิเสธ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง หากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์จะไม่สามารถซื้อสินค้านั้นได้ สำหรับตัวเลือกสินค้าที่มี ทำต่อ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง ยังสามารถซื้อได้หลังจากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์แล้ว โดยอนุญาตให้มีระดับสินค้าคงคลังติดลบ

ต้องมี ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

Variant Fulfillment Service

บริการจัดการคำสั่งซื้อที่สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าใช้ ค่าที่ถูกต้องคือ: manual, shipwire, webgistix, amazon_marketplace_web

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้ สำหรับชื่อที่กำหนดเอง ให้ใช้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เว้นวรรค ดังนั้นให้แทนที่ด้วยเครื่องหมายขีด (-) ลบจุดหรือตัวอักษรพิเศษอื่นๆ ออก ตัวอย่างเช่น หาก "การจัดการคำสั่งซื้อของ Joan" คือชื่อบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ให้ป้อน joans-fulfillment ในไฟล์ CSV

คุณต้องตั้งค่าบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองไว้ใน Shopify admin ของคุณก่อน จึงจะสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้

ต้องมี ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

Variant Price

ราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า อย่าใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 9.99

ต้องมี ไม่สามารถเว้นว่างหรือขาดหายไปได้

Variant Compare at Price

"ราคาเปรียบเทียบ" ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า อย่าใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น 9.99

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Requires Shipping

ตัวเลือกที่ต้องมีการจัดส่ง ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE FALSE หรือเว้นว่าง (ซึ่งเท่ากับ FALSE)

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

Variant Taxable

คิดภาษีสำหรับตัวเลือกสินค้านี้ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE FALSE หรือเว้นว่าง (ซึ่งเท่ากับ FALSE)

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

Variant Barcode

บาร์โค้ด, ISBN หรือ UPC ของสินค้า

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Src

ป้อน URL สำหรับรูปภาพสินค้า Shopify จะดาวน์โหลดรูปภาพในระหว่างการนำเข้า และอัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณใหม่อีกครั้ง รูปภาพเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเลือกสินค้า คอลัมน์รูปภาพตัวเลือกสินค้าคือจุดที่คุณจะกำหนดรูปภาพสำหรับตัวเลือกสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพหลังจากที่อัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณแล้วได้ อย่าอัปโหลดรูปภาพที่มีคำต่อท้ายว่า _thumb, _small หรือ _medium อยู่ในชื่อ

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Position

ป้อนตัวเลขที่แสดงถึงลำดับที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏบนหน้าสินค้า รูปภาพจะปรากฏตามลำดับจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ค่าตำแหน่งรูปภาพที่เป็น 1 ตัวอย่างเช่น ให้ป้อน 1 หากคุณต้องการให้รูปภาพดังกล่าวปรากฏเป็นลำดับแรกสำหรับสินค้าชิ้นนั้น

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Alt Text

ข้อความแสดงแทน (แทน) ใช้อธิบายรูปภาพและเป็นส่วนสำคัญของคำอธิบายสินค้า หากรูปภาพไม่สามารถโหลดได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้อความแสดงแทนจะปรากฏขึ้น เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอาศัยข้อความนี้เพื่ออธิบายรูปภาพแก่ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การใส่ข้อความแสดงแทนจะกระตุ้น SEO ของเว็บไซต์คุณได้ ทำให้ข้อความแสดงแทนของคุณสั้นกระชับและอธิบายรายละเอียดครอบคลุม ความยาวสูงสุดของข้อความคือ 512 ตัวอักษร แต่ความยาวที่เหมาะสมที่สุดคือไม่เกิน 125 ตัวอักษร

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Gift Card

ระบุว่าสินค้าเป็นบัตรของขวัญหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE หรือ FALSE การเพิ่มคอลัมน์นี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดบัตรของขวัญอื่นๆ อาทิ คอลัมน์เนื้อหาหรือแท็ก และนำเข้าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ คุณสามารถสร้างและเปิดใช้งานบัตรของขวัญได้เฉพาะใน Shopify admin เท่านั้น คุณจะไม่สามารถสร้างบัตรของขวัญผ่านการนำเข้าไฟล์ CSV สินค้าได้ในขั้นต้น

จำเป็นต้องมี แต่สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SEO Title

ชื่อ SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหาในช่องชื่อหน้า ชื่อ SEO จะจำกัดอักขระ (ตัวอักษรและตัวเลข) ไม่เกิน 70 ตัว หากคุณเว้นว่างช่องนี้ในตอนที่นำเข้าสินค้า ระบบจะใช้ชื่อสินค้าเพื่อเติมช่องนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกเสริม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SEO Description

คำอธิบาย SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหาในช่องคำอธิบายเนื้อหาอย่างย่อ คำอธิบาย SEO จะจำกัดอักขระ (ตัวอักษรและตัวเลข) ไม่เกิน 320 ตัว หากคุณเว้นว่างช่องนี้ในตอนที่นำเข้าสินค้า ระบบจะใช้คำอธิบายสินค้าเพื่อเติมช่องนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกเสริม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

เมตาฟีลด์ของ Google Shopping

แอปหนึ่งๆ อาจใช้ช่องข้อมูล Google Shopping เพื่อซิงค์สินค้าไปยัง Google Merchant Center แต่ช่องทาง Google ของ Shopify ไม่ใช้เมตาฟิลด์เหล่านี้ คุณไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจกับคอลัมน์ที่มี Google Shopping อยู่ในชื่อ เว้นเสียแต่ว่าแอปดังกล่าวระบุให้คุณใช้

ตัวเลือกเสริม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Image

URL สำหรับรูปภาพของตัวเลือกสินค้า หากคุณเพิ่ม URL รูปภาพดังกล่าวจะต้องเป็น URL รูปภาพที่ใช้งานได้

ตัวเลือกเสริม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Weight Unit

ค่าที่ถูกต้องคือ gkglb และ oz

ตัวเลือกเสริม

หากช่องนี้ว่างอยู่ หน่วย Variant Weight Unit จะเป็น kg

Variant Tax Code

พร้อมใช้งานสำหรับ: แผน Shopify Plus

รหัส Avalara เพื่อคิดภาษีสำหรับสินค้ารายการนี้ ช่องนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าหรือส่งออกจากร้านค้าที่ใช้การผสานการทำงานของ แผน Shopify Plus กับ Avalara AvaTax

เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV ด้วยการส่งออกสินค้าจากร้านค้าที่ใช้ Avalara ระบบจะเติมช่อง Variant Tax Code คุณจะไม่สามารถนำเข้าไฟล์ CSV ไปยังร้านค้าที่ไม่ได้ตั้งค่า Avalara ได้

ตัวเลือกเสริม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Cost per item

สินค้าหรือตัวเลือกสินค้ามีค่าต้นทุนเท่าไร ไม่ต้องรวมสัญลักษณ์สกุลเงิน ให้รวมเฉพาะค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น 9.99

ตัวเลือกเสริม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Status ไม่ว่าสินค้าจะพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าของคุณหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ:
 • active: สินค้ามีวางจำหน่ายและพร้อมที่จะขายแล้ว
 • draft: สินค้าอยู่ในสถานะแบบร่างและจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 • archived: สินค้าถูกเก็บถาวรและจะไม่วางจำหน่ายอีกต่อไป

จำเป็น

หากไม่พบคอลัมน์ สินค้าทั้งหมดจะอัปโหลดเป็น active หากพบคอลัมน์ ค่าที่ว่างอยู่จะทำให้การอัปโหลดล้มเหลวด้วยข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้: สถานะไม่ถูกต้อง กำหนดสถานะให้เป็น active , draft หรือ archived

Collection ข้อยกเว้นคอลัมน์

หากต้องการจัดเรียงสินค้าของคุณให้อยู่ในคอลเลกชันระหว่างการอัปโหลดไฟล์ CSV คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่ที่ใดก็ตามในไฟล์ CSV ของคุณที่มีชื่อส่วนหัวว่า Collection

คำอธิบายของคอลัมน์ Collection ในไฟล์นำเข้า CSV ของสินค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย ข้อกำหนดด้านข้อมูล
Collection ป้อนชื่อของคอลเลกชันที่คุณต้องการเพิ่มสินค้าชิ้นนี้เข้าไป
 • หากเป็นคอลเลกชันแบบอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว สินค้าชิ้นดังกล่าวจำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไขสำหรับคอลเลกชันนั้น
 • ในกรณีที่ไม่มีคอลเลกชันที่ว่าอยู่ จะมีการสร้างคอลเลกชันที่ดำเนินการด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันเดียวเท่านั้น

สามารถเว้นว่างได้

สร้างไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

คุณจำเป็นต้องกำหนดว่าสินค้าแต่ละรายการเป็นสินค้าธรรมดา หรือเป็นสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า:

 • สินค้าธรรมดา (ไม่มีตัวเลือกสินค้า)

  หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีไม่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมด (ดังที่ระบุไว้ด้านบน) สำหรับสินค้าในบรรทัดแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในบรรทัดต่อๆ มา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิลและ URL สำหรับรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละรูป

 • สินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

  หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมด (ดังที่ระบุไว้ด้านบน) สำหรับสินค้าในบรรทัดแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในบรรทัดต่อๆ มา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิล จากนั้นข้ามคอลัมน์ชื่อ, เนื้อหา (HTML), ผู้ขาย และแท็ก กรอกรายละเอียดที่เหลือของตัวเลือกสินค้า รวมทั้ง URL ของแต่ละรูปภาพ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มสินค้าและรูปภาพทั้งหมดของคุณแล้ว ให้บันทึกไฟล์ CSV ของคุณเป็นรูปแบบ UTF-8 โดยใช้ไลน์ฟีดแบบ LF หากคุณไม่คุ้นเคยกับการเข้ารหัส ให้ดูที่เอกสารประกอบของโปรแกรมสเปรดชีตหรือเครื่องมือแก้ไขข้อความของคุณ

หากต้องการดูไฟล์ CSV ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างนี้ จากนั้นเปิดใน Google Sheets หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น

จัดเตรียมรูปภาพของคุณ

ไฟล์ CSV มีได้เพียงข้อความเท่านั้น ดังนั้นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพสินค้าทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว โดย URL ของรูปภาพเหล่านั้นจะใช้เฉพาะในระหว่างกระบวนการนำเข้าไฟล์ CSV (กล่าวคือ คุณสามารถลบภาพได้ทันทีเมื่อนำเข้าเสร็จสิ้น)

 • หากไฟล์ต่างๆ มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คุณต้องอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ หรือไปยังบริการรับฝากรูปภาพอื่นเพื่อเชื่อม URL

 • หากคุณเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอื่นมาใช้ Shopify คุณสามารถคัดลอก URL รูปภาพปัจจุบันและนำมาใช้ในไฟล์ CSV ได้

 • หากไฟล์ CSV ของสินค้าถูกสร้างขึ้นโดยการส่งออกสินค้าของคุณจาก Shopify คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากรูปภาพของคุณมีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณมี URL สำหรับรูปแต่สินค้าแต่ละรูป คุณจะสามารถเริ่มสร้างไฟล์ CSV ของคุณได้

เพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปในไฟล์ CSV

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าใส่ไฟล์ CSV ของคุณมากขึ้นได้โดยการอัปโหลดรูปภาพเพิ่มเติมไปยัง Shopify admin หากคุณกำลังสร้างร้านค้า Shopify ของคุณด้วยไฟล์ CSV กระบวนการก็อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบ:

 • คุณจำเป็นต้องสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้ Shopify แนะนำให้ใช้ Google Sheet เพื่อดูไฟล์ CSV ของคุณในเวอร์ชันที่ฟอร์แมตแล้ว

 • คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้ถึง 250 รูปสำหรับสินค้าหนึ่งชิ้น

 • คุณต้องอัปโหลดรูปภาพสินค้าไปยัง URL ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งหมายความว่ารูปภาพดังกล่าวควรอยู่หลังโปรโตคอล https:// โดยไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน ในการทำเช่นที่ว่านี้ คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพไปยังหน้าไฟล์ของ Shopify admin URL จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ หลังจากคลิกที่ "อัปโหลดไฟล์" คุณสามารถเลือกรูปภาพได้สูงสุดหลายร้อยรูปเพื่ออัปโหลดรายการจำนวนมากในครั้งเดียว

หากต้องการเพิ่มหลายรูปภาพ คุณจำเป็นต้อง:

 1. แทรกแถวใหม่ (หนึ่งแถวต่อภาพ)
 2. คัดลอกและวาง "แฮนเดิล"
 3. คัดลอกและวาง URL ต่างๆ ของรูปภาพ

แทรกแถวใหม่ (หนึ่งแถวต่อภาพ)

 1. เปิดไฟล์ CSV ของคุณในโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Google Sheets

 2. ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. ในแถวถัดไป ให้คลิกและลากที่หมายเลขแถวเพื่อเลือกหลายแถว เลือกจำนวนแถวเท่ากันกับจำนวนรูปภาพเพิ่มเติมที่คุณเพิ่ม

  ระบบจะไฮไลท์แถวที่สามและสี่ในสเปรดชีต Google CSV สินค้า

 4. ขณะที่แถวต่างๆ ถูกไฮไลต์ ให้คลิกขวาที่บริเวณใดก็ได้ของส่วนที่มีการไฮไลต์ แล้วจึงเลือก "แทรก X แถวที่ด้านบน

  ระบบจะเลือกแทรก 2 แถวที่ด้านบนตัวเลือกในสเปรดชีต Google CSV สินค้า
  "

การทำเช่นนี้จะสร้างแถวที่ว่างอยู่สามแถวบริเวณด้านล่างสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพเพิ่มเติม

คัดลอกและวาง "แฮนเดิล"

คัดลอกและวาง "แฮนเดิล" ของสินค้าที่ต้องการไปยังคอลัมน์ A ของแถวใหม่ที่คุณเพิ่ม

ระบบจะป้อนข้อความ

คัดลอกและวาง URL ต่างๆ ของรูปภาพ

 1. อัปโหลดรูปภาพของคุณไปยัง Shopify ที่หน้าไฟล์

 2. คลิกไอคอน "คัดลอกลิงก์" โดยคลิก URL รูปภาพทีละรายการ

  ระบบจะไฮไลท์ปุ่มลิงก์ในแถวของรูปภาพเสื้อยืดสีดำในหน้าไฟล์ Shopify admin

 3. กลับไปที่ซอฟต์แวร์สเปรดชีตของคุณ และเลื่อนไปทางด้านข้างเพื่อไปยังคอลัมน์สุดท้ายของไฟล์ CSV

 4. ในคอลัมน์ "Image Src" (ย่อมาจาก "Image Source") ให้วาง URL รูปภาพหนึ่งรายการไปยังแต่ละบรรทัด

  ระบบจะป้อน URL รูปภาพสินค้าเสื้อยืดสีดำลงในแถวในคอลัมน์ Image Src ในสเปรดชีต Google CSV สินค้า

 5. ดำเนินขั้นตอนที่ 2 - 4 ซ้ำสำหรับรูปภาพทั้งหมดของสินค้าชิ้นนี้

 6. (ตัวเลือกเสริม): กรอกช่องต่างๆ ข้างใต้คอลัมน์ "ข้อความกำกับภาพ" ที่อยู่ถัดไปเพื่อเพิ่ม SEO ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความกำกับภาพ

จากนั้นคุณจึงสามารถบันทึกไฟล์ และนำเข้าไฟล์ดังกล่าวไปยัง Shopify ได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี