การใช้ไฟล์ CSV เพื่อนําเข้าและส่งออกสินค้า

ไฟล์ CSV (ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) ใช้สำหรับนำเข้าสินค้าไปยังร้านค้า Shopify ของคุณ และสำหรับส่งออกสินค้าจากร้านค้าของคุณ เมื่อใช้ไฟล์ CSV คุณจะสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้ารวมถึงรายละเอียดสินค้าจำนวนมหาศาลได้ในครั้งเดียว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าระหว่าง Shopify กับระบบอื่น

ดูวิธีเปิดและแก้ไขไฟล์ CSV

ดาวน์โหลดไฟล์ CSV ตัวอย่าง

คุณสามารถดาวน์โหลดและดูไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างเพื่อใช้เป็นเทมเพลตได้

 • ไฟล์ตัวอย่างประกอบไปด้วย สินค้าตัวอย่าง และตัวเลือกสินค้าสองถึงสามชนิด ไฟล์ที่นำเข้าของคุณอาจมีสินค้าและตัวเลือกสินค้ามากกว่า หากคุณใช้ไฟล์ตัวอย่างเพื่อสร้างไฟล์นำเข้าของคุณเอง โปรดอย่าลืมลบสินค้าตัวอย่างทั้งหมดออก

 • ไฟล์ตัวอย่างมีคอลัมน์ Variant Inventory Qty ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากคุณมีหลายตำแหน่งที่ตั้งและต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง โปรดใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

ข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV สินค้า

ก่อนที่คุณจะใช้ไฟล์ CSV สินค้า โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

การจัดรูปแบบไฟล์ CSV สินค้า

หากต้องการให้ไฟล์ CSV สินค้าของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดตรวจสอบยืนยันว่าไฟล์ดังกล่าวตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • บรรทัดแรกของไฟล์ CSV สินค้าของคุณต้องเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ตามที่ระบุไว้ในตารางอธิบาย CSV สินค้า

 • แต่ละคอลัมน์จะต้องคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

คอลัมน์ที่ต้องมีในไฟล์ CSV สินค้า

คอลัมน์เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV สินค้าเพื่อนําเข้าสินค้าใหม่ คอลัมน์ที่ต้องใช้คือ Title เท่านั้น

 • เมื่อคุณอัปเดตสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV คอลัมน์ที่ต้องใช้คือ Handle และ Title เท่านั้น

การขึ้นต่อกันของข้อมูล

แม้ว่าคอลัมน์ Title และ Handle จะเป็นเพียงคอลัมน์เดียวที่ต้องใช้เมื่อคุณอัปเดตสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV แต่ข้อมูลในบางคอลัมน์จะขึ้นอยู่กับข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆ

ตัวอย่างเช่น หากคุณอัปเดตคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกสินค้า เช่น Variant SKU หรือ Variant Grams ข้อมูลในคอลัมน์เหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกสินค้าที่สอดคล้องกัน ในกรณีนี้ คุณต้องใส่คอลัมน์ Option1 Name และ Option1 Value ด้วย

ก่อนที่คุณจะลบหรือแยกคอลัมน์ออกจากไฟล์ CSV ของคุณ ให้ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อมูลในคอลัมน์ที่คุณต้องการลบหรือแยกออกหรือไม่ หากข้อมูลของคุณขึ้นอยู่กับคอลัมน์ที่ขาดหายไป คุณจะได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามนําเข้าไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

คอลัมน์ CSV ของ Shopify Markets

หากคุณได้ตั้งค่าShopify Markets ไว้ในร้านค้าของคุณ การส่งออก CSV ของคุณจะแสดงตลาดที่คุณสร้างไว้ ตามค่าเริ่มต้น CSV ของคุณจะมีคอลัมน์Price / International และ Compare At Price / International เป็นค่าเริ่มต้นแต่หากคุณเปลี่ยนตลาดระหว่างประเทศของคุณเป็นชื่อตลาดของคุณเอง ชื่อ International ในส่วนหัวจะเปลี่ยนเป็นชื่อของตลาดนั้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างตลาดให้กับแต่ละทวีป และตลาดหนึ่งของคุณมีชื่อว่า South America ส่วนหัวของคอลัมน์ Price / International จะกลายเป็น Price / South Americaและส่วนหัวของคอลัมน์ Compare at price / International จะกลายเป็น Compare at price / South America ในไฟล์ CSV ที่ส่งออกมา

คอลัมน์ในไฟล์ CSV สินค้าที่ต้องมีค่า

นอกเหนือจากคอลัมน์ Title แล้ว คอลัมน์อื่นๆ บางคอลัมน์จำเป็นต้องมีค่า เมื่อคอลัมน์ต้องมีค่า แต่ถูกเว้นว่างไว้ ค่าเริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในกรณีดังต่อไปนี้:

 • มีคอลัมน์อยู่ แต่ค่าในคอลัมน์นั้นถูกเว้นว่าง
 • ไม่มีคอลัมน์ในไฟล์ CSV แต่ค่าไม่สามารถเว้นว่างได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายว่าคอลัมน์ใดบ้างที่ต้องมีค่า และค่าเริ่มต้นที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหากคอลัมน์นั้นถูกเว้นว่าง

คอลัมน์ในไฟล์ CSV สินค้าต้องมีค่า และค่าเริ่มต้นที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหากไม่มีค่าอยู่
คอลัมน์ ค่าเริ่มต้นที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคอลัมน์ถูกเว้นว่าง
Handle ค่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากค่าในคอลัมน์ Title ตัวอย่างเช่น หากค่าในคอลัมน์ Title เป็น Black Sun Glasses ค่าในคอลัมน์นี้ก็จะเป็น black-sun-glasses
Vendor ชื่อร้านค้าที่คุณป้อนเมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify ของคุณ ตัวอย่างเช่น John's Apparel หรือ johns-apparel โดยชื่อนี้เป็นชื่อร้านค้าเดียวกันกับที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Shopify
Published TRUEซึ่งหมายความว่าสินค้านี้จะถูกเผยแพร่และมีจำหน่ายในช่องทางการขายร้านค้าออนไลน์
Option1 Title
Option1 Value Default Title
Variant Inventory Quantity 0
Variant Inventory Policy

deny

เมื่อค่าเป็น deny จะเป็นการบ่งชี้ว่าไม่สามารถซื้อสินค้าได้หลังจากที่ระดับสินค้าคงคลังเป็นศูนย์

Variant Fulfillment Service manual
Variant Price 0.0
Variant Requires Shipping

TRUE

เมื่อค่าเป็น TRUE จะเป็นการบ่งชี้ว่าสินค้าเป็นสินค้าที่จับต้องได้

Variant Taxable TRUE
Variant Grams 0.0
Variant Weight Unit kg
Price / International

หากคุณขายสินค้าระหว่างประเทศ นี่คือราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ระบุเฉพาะราคาเท่านั้น ห้ามใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ Shopify Markets ที่คุณได้ตั้งค่าในร้านค้าของคุณ โดยตลาดเริ่มต้นคือ International หากคุณเปลี่ยนตลาดเริ่มต้นหรือเพิ่มตลาดใหม่ ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณจะปรากฏพร้อมชื่อตลาดเหล่านั้น ดูที่ ส่วนข้อควรพิจารณา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Compare At Price / International

หากคุณขายสินค้าในต่างประเทศ นี่คือ "ราคาเปรียบเทียบ" ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาเท่านั้น ไม่ต้องใส่สัญลักษณ์สกุลเงินใดๆ ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น 9.99

ชื่อส่วนหัวของคอลัมน์นี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ Shopify Markets ที่คุณได้ตั้งค่าในร้านค้าของคุณ โดยตลาดเริ่มต้นคือ International หากคุณเปลี่ยนตลาดเริ่มต้นหรือเพิ่มตลาดใหม่ ส่วนหัวคอลัมน์ของคุณจะปรากฏพร้อมชื่อตลาดเหล่านั้น ดูที่ ส่วนข้อควรพิจารณา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Status active

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอลัมน์เหล่านี้และคอลัมน์อื่นๆ ให้ดูที่ตารางอธิบาย CSV สินค้า

เขียนทับรายละเอียดสินค้าโดยใช้ไฟล์ CSV ที่นำเข้า

เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ CSV คุณสามารถเลือกตัวเลือกเขียนทับสินค้าปัจจุบันใดๆ ที่มีแฮนเดิลเหมือนกัน ค่าที่มีอยู่จะถูกใช้สำหรับคอลัมน์ที่ขาดหายไป หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ เมื่อมีแฮนเดิลในไฟล์ CSV ที่นำเข้าตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่ในรายการสินค้าของคุณ ค่าในไฟล์ CSV จะเขียนทับค่าในคอลัมน์ที่ตรงกันในรายการสินค้าที่มีอยู่ หากไม่ได้เลือกตัวเลือกเขียนทับ แสดงว่าสินค้าที่ตรงกับหมายเลขแฮนเดิลที่มีอยู่จะถูกเว้นระหว่างการนำเข้า CSV

 • หากคอลัมน์ที่จำเป็นในไฟล์ CSV ที่นำเข้าเว้นว่างไว้ ค่าที่ตรงกันในรายการสินค้าจะถูกแทนที่ด้วยค่าว่าง

  ตัวอย่างเช่น ค่า Standardized Product Type ในรายการสินค้าที่มีอยู่ของคุณคือ John's Apparel แต่คอลัมน์ Standardized Product Type ในไฟล์ CSV ที่คุณนำเข้ามานั้นว่างอยู่ John's Apparel จะกลายเป็นช่องว่าง

 • หากคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นำเข้า แต่รวมอยู่ในรายการสินค้าที่มีอยู่แล้ว ค่าในรายการสินค้าจะยังคงเหมือนเดิม

  ตัวอย่างเช่น หากคอลัมน์ Variant Image รวมอยู่ในรายการสินค้าที่มีอยู่ แต่คอลัมน์นั้นจะไม่รวมอยู่ในไฟล์ CSV ที่นำเข้า ค่าในรายการสินค้ายังคงเหมือนเดิม

คำอธิบายไฟล์ CSV สินค้า

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคอลัมน์ที่จำเป็นและคอลัมน์ที่ต้องระบุค่า ให้ดูที่ข้อควรพิจารณาสำหรับไฟล์ CSV สินค้า

คำอธิบายคอลัมน์สำหรับไฟล์ CSV สินค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย
Handle

แฮนเดิลคือชื่อเฉพาะของสินค้าแต่ละชิ้น ซึ่งสามารถเป็นตัวอักษร ขีด และตัวเลขได้ แต่ห้ามเว้นวรรคหรือมีอักขระอื่นรวมถึงจุด โดยแฮนเดิลจะปรากฏบน URL ของสินค้าแต่ละชิ้น

ยกตัวอย่างเช่น แฮนเดิลสำหรับ "Women's Snowboard" ควรจะเป็น womens-snowboard และ URL ของสินค้าจะเป็น https://yourstore.myshopify.com/products/womens-snowboard

ทุกๆ บรรทัดในไฟล์ CSV ที่เริ่มต้นด้วยแฮนเดิลที่ไม่เหมือนกันจะถือว่าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ หากต้องการเพิ่มภาพหลายภาพไปยังสินค้า คุณควรเพิ่มหลายบรรทัดโดยใช้แฮนเดิลเดียว

Title

ชื่อสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น Women's Snowboard

Body (HTML)

คำอธิบายสินค้าในรูปแบบ HTML

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Vendor

ชื่อผู้ขายสินค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น John's Apparel

ค่าต้องมีอักขระอย่างน้อยสองตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Standardized product type

ใบจ่าหน้าที่อธิบายประเภทของสินค้า โดยใบจ่าหน้าชนิดนี้ต้องเลือกจากรายการประเภทสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

คุณสามารถป้อนข้อมูลประเภทสินค้าแบบมาตรฐานได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประเภทสินค้าแบบมาตรฐาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Custom product type

ใบจ่าหน้าแบบกำหนดเองที่อธิบายประเภทของสินค้า โดยใบจ่าหน้าชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องตรงตามรูปแบบที่กําหนดไว้ก่อนแล้วก็ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประเภทสินค้าแบบกำหนดเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Tags

รายการแท็กที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคซึ่งใช้เพื่อแท็กสินค้า แอปพลิเคชันสเปรดชีตส่วนใหญ่จะเพิ่มเครื่องหมายคำพูดล้อมแท็กให้คุณโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความธรรมดา คุณต้องเพิ่มเครื่องหมายคำพูดด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น "แท็ก1, แท็ก2, แท็ก3"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Published

ระบุว่าสินค้าชิ้นหนึ่งได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ หรือ FALSE ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวไม่ได้รับการเผยแพร่ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ

Option1 Name

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น สี

หากสินค้ามีเพียงตัวเลือกเดียว ค่านี้ควรจะเป็น Title

Option1 Value

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือก ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ดำ

หากสินค้ามีเพียงตัวเลือกเดียว ค่านี้ควรจะเป็น Default Title

ชื่อตัวเลือกที่ 2

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนชื่อ ตัวอย่างเช่น ขนาด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ค่าตัวเลือกที่ 2

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สอง ก็ให้ป้อนค่า ตัวอย่างเช่น ใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ชื่อตัวเลือกที่ 3

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนชื่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

ค่าตัวเลือกที่ 3

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในคอลัมน์นี้จะเป็นการลบค่า ID ตัวเลือกสินค้าที่มีอยู่และสร้าง ID ตัวเลือกสินค้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับค่า ID ตัวเลือกสินค้าสามารถแบ่งการอ้างอิงจากบุคคลภายนอกใน ID ตัวเลือกสินค้าได้

หากสินค้ามีตัวเลือกลำดับที่สาม ก็ให้ป้อนค่า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SKU ของตัวเลือกสินค้า

SKU ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ซึ่งใช้เพื่อติดตามสินค้าคงคลังด้วยบริการการติดตามสินค้าคงคลัง

ช่องนี้ไม่สามารถเว้นว่างไว้ได้ในกรณีที่คุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Grams

น้ำหนักของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าในหน่วยกรัม ไม่ต้องระบุหน่วยวัดหรือใช้ทศนิยม ตัวอย่างเช่น สำหรับน้ำหนัก 5.125 กก. ก็ให้ป้อน 5125

Shopify จะนำเข้าและส่งออกน้ำหนักในหน่วยกรัมเสมอ แม้ว่าคุณจะระบุหน่วยอื่นก็ตาม คุณต้องใช้น้ำหนักที่ถูกต้องแม่นยำ หากคุณมีความตั้งใจที่จะเสนอการจัดส่งที่ผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้คำนวณค่าใช้จ่าย หรือใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อจากภายนอก

Variant Inventory Tracker

ใส่การติดตามสินค้าคงคลังสำหรับตัวเลือกสินค้าหรือสินค้าชิ้นนี้ ค่าที่ถูกต้องรวมถึง shopify, shipwire, amazon_marketplace_web, หรือเว้นว่างหากไม่มีการติดตามสินค้าคงคลัง

หากตัวเลือกการติดตามสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะถูกลบออก จะไม่มีการติดตามสินค้าคงคลังอีกต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Inventory Qty

จำนวนของสินค้าที่คุณมีในสต็อกสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าชิ้นนี้ คอลัมน์นี้จะใช้เฉพาะสำหรับร้านค้า Shopify ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว

หมายเหตุ: คอลัมน์นี้จะมีเฉพาะสำหรับร้านค้าที่มีตำแหน่งที่ตั้งเดียว หากร้านค้าของคุณจัดการสินค้าคงคลังในหลายตำแหน่งที่ตั้ง ร้านค้าของคุณก็จะไม่มีคอลัมน์นี้ หากคุณต้องการนำเข้าหรือส่งออกจำนวนสินค้าคงคลัง ก็ให้ใช้ไฟล์ CSV สินค้าคงคลัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Inventory Policy

วิธีการจัดการคำสั่งซื้อเมื่อมีระดับสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าหรือตัวเลือกสินค้านี้เป็นศูนย์ ตัวเลือกสินค้าที่มี ปฏิเสธ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง หากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์จะไม่สามารถซื้อสินค้านั้นได้ สำหรับตัวเลือกสินค้าที่มี ทำต่อ ตามนโยบายสินค้าคงคลัง ยังสามารถซื้อได้หลังจากระดับสินค้าคงคลังนั้นเป็นศูนย์แล้ว โดยอนุญาตให้มีระดับสินค้าคงคลังติดลบ

Variant Fulfillment Service

บริการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าหรือตัวเลือกสินค้าที่ใช้ โดยด้านล่างนี้คือค่าที่ถูกต้องของคอลัมน์นี้:

 • คู่มือ
 • shipwire
 • webgistix
 • amazon_marketplace_web

หากคุณใช้บริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้ สำหรับชื่อที่กำหนดเอง ให้ใช้เฉพาะตัวอักษรพิมพ์เล็กเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เว้นวรรค ถ้ามีเว้นวรรคก็ให้แทนที่ด้วยเครื่องหมายขีด (-) และลบจุดหรืออักขระพิเศษอื่นๆ ออก ตัวอย่างเช่น หาก "Joan's Fulfillment" คือชื่อบริการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ ให้ป้อน joans-fulfillment ในไฟล์ CSV

คุณต้องตั้งค่าบริการจัดการคำสั่งซื้อที่กำหนดเองไว้ใน Shopify admin ของคุณก่อน จึงจะสามารถเพิ่มชื่อของบริการดังกล่าวในคอลัมน์นี้ได้

Variant Price

ราคาของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาและไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

Variant Compare at Price

"ราคาเปรียบเทียบ" ของสินค้าหรือตัวเลือกสินค้า ให้ใส่เฉพาะราคาและไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Requires Shipping

ตัวเลือกที่ต้องมีการจัดส่ง ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE หรือ FALSE

Variant Taxable

คิดภาษีสำหรับตัวเลือกสินค้านี้ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE หรือ FALSE

Variant Barcode

บาร์โค้ด, ISBN หรือ UPC ของสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Src

ป้อน URL สำหรับรูปภาพสินค้า Shopify จะดาวน์โหลดรูปภาพในระหว่างการนำเข้า และอัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณใหม่อีกครั้ง รูปภาพเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวเลือกสินค้า คอลัมน์รูปภาพตัวเลือกสินค้าคือจุดที่คุณจะกำหนดรูปภาพสำหรับตัวเลือกสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปภาพหลังจากที่อัปโหลดไปยังร้านค้าของคุณแล้วได้ อย่าอัปโหลดรูปภาพที่มีคำต่อท้ายว่า _thumb, _small หรือ _medium อยู่ในชื่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Position

ป้อนตัวเลขที่แสดงถึงลำดับที่คุณต้องการให้รูปภาพปรากฏบนหน้าสินค้า รูปภาพจะปรากฏตามลำดับจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ค่าตำแหน่งรูปภาพที่เป็น 1 ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้รูปภาพปรากฏเป็นลำดับแรกสำหรับสินค้าชิ้นนั้น ให้ป้อน 1

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Image Alt Text

ข้อความแสดงแทน (แทน) ใช้อธิบายรูปภาพและเป็นส่วนสำคัญของคำอธิบายสินค้า หากรูปภาพไม่สามารถโหลดได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้อความแสดงแทนจะปรากฏขึ้น เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกอาศัยข้อความนี้เพื่ออธิบายรูปภาพแก่ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น การใส่ข้อความแสดงแทนจะกระตุ้น SEO ของเว็บไซต์คุณได้ ทำให้ข้อความแสดงแทนของคุณสั้นกระชับและอธิบายรายละเอียดครอบคลุม ความยาวสูงสุดของข้อความคือ 512 ตัวอักษร แต่ความยาวที่เหมาะสมที่สุดคือไม่เกิน 125 ตัวอักษร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Gift Card

ระบุว่าสินค้าเป็นบัตรของขวัญหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ TRUE หรือ FALSE การเพิ่มคอลัมน์นี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดอื่นๆ ของบัตรของขวัญ อาทิ คอลัมน์ Body หรือคอลัมน์ Tags จากนั้นจึงนำเข้าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถสร้างและเปิดใช้งานบัตรของขวัญได้เฉพาะใน Shopify admin เท่านั้น คุณจะไม่สามารถสร้างบัตรของขวัญผ่านการนำเข้าไฟล์ CSV สินค้าได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SEO Title

ชื่อ SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหาในช่องชื่อหน้า ชื่อ SEO จะจำกัดอักขระ (ตัวอักษรและตัวเลข) ไม่เกิน 70 ตัว หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้ตอนที่นำเข้าสินค้า ระบบก็จะนำค่าในคอลัมน์ Title ไปป้อนใส่ช่องชื่อหน้าในหน้ารายละเอียดของสินค้าชิ้นดังกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

SEO Description

คำอธิบาย SEO จะพบได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้า ข้างใต้ส่วนหัวของตัวอย่างการแสดงรายการจากเครื่องมือค้นหา ซึ่งอยู่ในคำอธิบาย โดยคำอธิบาย SEO จะเป็นตัวอักษรและตัวเลขสูงสุด 320 อักขระ หากคุณเว้นว่างคอลัมน์นี้ไว้เมื่อคุณนําเข้าสินค้า ค่าในคอลัมน์ Body (HTML) จะถูกระบุลงในช่องคำอธิบายในหน้ารายละเอียดของสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Google Product Category

หากคุณใช้งานหมวดหมู่สินค้าของ Google อยู่ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวให้เป็นประเภทสินค้าแบบมาตรฐานใน Shopify ได้ โดยคุณจะใช้ประเภทสินค้าแบบมาตรฐาน หรือหมวดหมู่สินค้าของ Google หรือทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งนี้ให้ระบุหมวดหมู่ที่เฉพาะเจาะจงที่สุดสำหรับสินค้าแต่ละรายการ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google (GPC) (google_product_category) จะเป็นการจัดหมวดหมู่สินค้าตามแบบของ Google

คุณสามารถป้อนข้อมูลหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของ Google ได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ใช้เส้นทางการจัดหมวดหมู่แบบเต็ม ตัวอย่างเช่น Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
 • ใช้ ID ตัวเลข เช่น 212

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

เมตาฟีลด์ของ Google Shopping

แอปหนึ่งๆ อาจใช้คอลัมน์ Google Shopping เพื่อซิงค์สินค้าไปยัง Google Merchant Center แต่ช่องทาง Google ของ Shopify ไม่ใช้เมตาฟิลด์เหล่านี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องให้ความสนใจกับคอลัมน์ที่มีคำว่า Google Shopping อยู่ในชื่อ เว้นเสียแต่ว่าจะมีแอประบุให้คุณใช้คอลัมน์ดังกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Image

URL สำหรับรูปภาพของตัวเลือกสินค้า หากคุณเพิ่ม URL รูปภาพดังกล่าวจะต้องเป็น URL รูปภาพที่ใช้งานได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Variant Weight Unit

ค่าที่ถูกต้องคือ gkglb และ oz

Variant Tax Code

พร้อมใช้งานสำหรับ: แผน Shopify Plus

รหัส Avalara เพื่อคิดภาษีสำหรับสินค้ารายการนี้ ช่องนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อคุณนำเข้าหรือส่งออกจากร้านค้าที่ใช้การผสานการทำงานกับ Avalara AvaTax ของแผน Shopify Plus

เมื่อคุณสร้างไฟล์ CSV ด้วยการส่งออกสินค้าจากร้านค้าที่ใช้ Avalara ระบบจะเติมข้อมูลในคอลัมน์ Variant Tax Code คุณจะไม่สามารถนำเข้าไฟล์ CSV นี้ไปยังร้านค้าที่ไม่ได้ตั้งค่า Avalara เอาไว้ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Cost per item

สินค้าหรือตัวเลือกสินค้าของคุณมีต้นทุนเท่าไร ให้ใส่เฉพาะต้นทุนเท่านั้น และไม่ต้องใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใดๆ ตัวอย่างเช่น 9.99

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

Status

ระบุว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายให้ลูกค้าของคุณหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ:

 • active: สินค้ามีวางจำหน่ายและพร้อมที่จะขายแล้ว
 • draft: สินค้าอยู่ในสถานะแบบร่างและจำเป็นต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 • archived: สินค้าถูกเก็บถาวรและจะไม่วางจำหน่ายอีกต่อไป

Collection ข้อยกเว้นคอลัมน์

หากต้องการจัดเรียงสินค้าของคุณให้อยู่ในคอลเลกชันระหว่างการอัปโหลดไฟล์ CSV คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่ที่ใดก็ตามในไฟล์ CSV ของคุณที่มีชื่อส่วนหัวว่า Collection

เมื่อคุณส่งออกไฟล์ CSV คอลัมน์ Collection จะไม่รวมอยู่ด้วย

คำอธิบายของคอลัมน์ Collection ในไฟล์นำเข้า CSV ของสินค้า
คอลัมน์ คำอธิบาย
Collection

ป้อนชื่อของคอลเลกชันที่คุณต้องการเพิ่มสินค้าชิ้นนี้เข้าไป

 • หากเป็นคอลเลกชันแบบอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว สินค้าชิ้นดังกล่าวจำเป็นต้องตรงตามเงื่อนไขสำหรับคอลเลกชันนั้น
 • ในกรณีที่ไม่มีคอลเลกชันที่ว่าอยู่ จะมีการสร้างคอลเลกชันที่ดำเนินการด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มสินค้าไปยังคอลเลกชันเดียวเท่านั้น

ค่านี้สามารถเว้นว่างได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนทับสินค้าที่มีอยู่จะมีผลต่อข้อมูลในคอลัมน์นี้

สร้างไฟล์ CSV สินค้าของคุณ

คุณจำเป็นต้องกำหนดว่าสินค้าแต่ละรายการเป็นสินค้าธรรมดา หรือเป็นสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า

 • สินค้าธรรมดา: สินค้าธรรมดาจะไม่มีตัวเลือกสินค้า หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีไม่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมดสำหรับสินค้าในแถวแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในแถวต่อมา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิลและ URL สำหรับรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละรูป

 • สินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า: หากคุณอัปโหลดสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า ให้กรอกช่องทั้งหมดสำหรับสินค้าในแถวแรก พร้อมทั้ง URL ของรูปภาพแรก ส่วนในแถวต่อมา ให้ป้อนเพียงแฮนเดิล จากนั้นข้าม Title, Body (HTML) Vendor และ Tags ทั้งหมด กรอกรายละเอียดที่เหลือของตัวเลือกสินค้า รวมทั้ง URL ของแต่ละรูปภาพ

หลังจากที่คุณได้เพิ่มสินค้าและรูปภาพทั้งหมดของคุณแล้ว ให้บันทึกไฟล์ CSV ของคุณเป็นรูปแบบ UTF-8 โดยใช้ไลน์ฟีดแบบ LF หากคุณไม่คุ้นเคยกับการเข้ารหัส ให้ดูที่เอกสารประกอบของโปรแกรมสเปรดชีตหรือเครื่องมือแก้ไขข้อความของคุณ

หากต้องการดูไฟล์ CSV ตัวอย่างให้ดาวน์โหลดไฟล์ CSV สินค้าตัวอย่างนี้ จากนั้นเปิดใน Google Sheets หรือโปรแกรมสเปรดชีตอื่น

จัดเตรียมรูปภาพของคุณ

ไฟล์ CSV จะมีได้เพียงข้อความเท่านั้น ดังนั้น คุณจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปภาพสินค้าทั้งหมดอยู่ในเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว โดยระบบจะใช้ URL รูปภาพเหล่านั้นเฉพาะในระหว่างกระบวนการนำเข้าไฟล์ CSV เท่านั้น โดยคุณสามารถลบ URL ดังกล่าวได้หลังจากการนําเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์

 • หากไฟล์ต่างๆ มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น คุณต้องอัปโหลดไฟล์เหล่านั้นไปยังร้านค้า Shopify หรือบริการรับฝากรูปภาพอื่นเพื่อเชื่อม URL ของไฟล์ดังกล่าว

 • หากคุณเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มอื่นมาใช้ Shopify คุณสามารถคัดลอก URL รูปภาพปัจจุบันและนำมาใช้ในไฟล์ CSV ได้

 • หากไฟล์ CSV ของสินค้าถูกสร้างขึ้นโดยการส่งออกสินค้าของคุณจาก Shopify คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เนื่องจากรูปภาพของคุณมีอยู่ในเว็บไซต์ของคุณเรียบร้อยแล้ว

เมื่อคุณมี URL สำหรับรูปแต่สินค้าแต่ละรูป คุณจะสามารถเริ่มสร้างไฟล์ CSV ของคุณได้

การเพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปในไฟล์ CSV

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าหลายๆ รูปใส่ไฟล์ CSV ของคุณได้โดยการอัปโหลดรูปภาพเพิ่มเติมไปยัง Shopify admin หากคุณกำลังสร้างร้านค้า Shopify ของคุณด้วยไฟล์ CSV กระบวนการดังกล่าวก็อาจจะแตกต่างออกไปเล็กน้อย ตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

 • คุณจำเป็นต้องสามารถแก้ไขไฟล์ CSV ได้ Shopify แนะนำให้ใช้ Google Sheet เพื่อดูไฟล์ CSV ของคุณในเวอร์ชันที่ฟอร์แมตแล้ว

 • คุณสามารถเพิ่มรูปภาพได้ถึง 250 รูปสำหรับสินค้าหนึ่งชิ้น

 • คุณต้องอัปโหลดรูปภาพสินค้าไปยัง URL ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งหมายความว่ารูปภาพดังกล่าวควรอยู่หลังโปรโตคอล https:// โดยไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณสามารถทำเช่นที่ว่ามาได้ด้วยการอัปโหลดรูปภาพไปยังหน้าไฟล์ของ Shopify admin แล้วระบบก็จะสร้าง URL โดยอัตโนมัติ หลังจากคลิกที่ "อัปโหลดไฟล์" คุณสามารถเลือกรูปภาพได้สูงสุดหลายร้อยรูปเพื่ออัปโหลดหลายรายการในครั้งเดียว

เพิ่มรูปภาพสินค้าหลายรูปไปยังไฟล์ CSV

 1. แทรกแถวใหม่ คุณต้องใช้เพียงหนึ่งแถวต่อภาพเท่านั้น
 2. คัดลอกและวางแฮนเดิล
 3. คัดลอกและวาง URL รูปภาพ

แทรกแถวใหม่

 1. เปิดไฟล์ CSV ของคุณในโปรแกรมสเปรดชีต เช่น Google Sheets

 2. ค้นหาสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ

 3. ในแถวถัดไป ให้คลิกและลากที่หมายเลขแถวเพื่อเลือกหลายแถว เลือกจำนวนแถวเท่ากันกับจำนวนรูปภาพเพิ่มเติมที่คุณเพิ่ม

  ระบบจะไฮไลท์แถวที่สามและสี่ในสเปรดชีต Google CSV สินค้า

 4. ขณะที่แถวต่างๆ ถูกไฮไลต์ ให้คลิกขวาที่บริเวณใดก็ได้ของส่วนที่มีการไฮไลต์ แล้วเลือก แทรก X แถวที่ด้านบน

  ระบบจะเลือกแทรก 2 แถวที่ด้านบนตัวเลือกในสเปรดชีต Google CSV สินค้า

คัดลอกและวางค่าแฮนเดิล

 1. คัดลอกและวางค่าแฮนเดิลของสินค้าที่จำเป็นลงในคอลัมน์ A ของแถวใหม่ที่คุณเพิ่ม
  ระบบจะป้อนข้อความ

คัดลอกและวาง URL รูปภาพ

 1. ในหน้าไฟล์ ให้อัปโหลดรูปภาพของคุณไปยัง Shopify

 2. คลิกไอคอน "คัดลอกลิงก์" โดยคลิก URL รูปภาพทีละรายการ

  ระบบจะไฮไลท์ปุ่มลิงก์ในแถวของรูปภาพเสื้อยืดสีดำในหน้าไฟล์ Shopify admin

 3. ในไฟล์ CSV ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตของคุณ ให้เลื่อนไปด้านข้างเพื่อไปยังคอลัมน์สุดท้ายของไฟล์ CSV

 4. ในคอลัมน์ Image Src ให้วาง URL รูปภาพไปยังแต่ละบรรทัด

  ระบบจะป้อน URL รูปภาพสินค้าเสื้อยืดสีดำลงในแถวในคอลัมน์ Image Src ในสเปรดชีต Google CSV สินค้า

 5. ดำเนินขั้นตอนที่ 2-4 ซ้ำสำหรับรูปภาพทั้งหมดของสินค้าชิ้นนี้

 6. ตัวเลือกเสริม: หากต้องการพัฒนา SEO ของคุณ ให้ป้อนค่าลงในช่อง Image Alt Text ทั้งหมด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความกำกับภาพ

 7. บันทึกไฟล์ CSV แล้วนําเข้าไปยัง Shopify

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี