Shopify admin

หลังจากเข้าสู่ระบบ Shopify คุณสามารถสร้างร้านค้า ตั้งค่าส่วนต่างๆ และจัดการธุรกิจของคุณได้ในส่วน Shopify admin

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี