Shopify Flow

Shopify Flow คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอัตโนมัติที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้งานและกระบวนการต่างๆ ภายในร้านค้าและแอปของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Shopify Flow เป็นฟีเจอร์ตามเหตุการณ์ที่ช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติได้ Shopify Flow จะติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ในร้านค้าของคุณ และช่วยให้คุณสร้างชุดการดำเนินการอัตโนมัติที่จะใช้รับมือได้ หากต้องการสร้างการดำเนินการอัตโนมัติเหล่านี้ คุณต้องสร้างขั้นตอนการทำงานโดยใช้องค์ประกอบ เช่น ทริกเกอร์ เงื่อนไข และ การดำเนินการ

แสดงรายการส่วนประกอบของขั้นตอนการทำงาน เขียนคำอธิบาย และแสดงตัวอย่าง
องค์ประกอบของขั้นตอนการทำงาน คำอธิบาย ตัวอย่าง
ทริกเกอร์ ทริกเกอร์คือเหตุการณ์ที่เริ่มทำงานขั้นตอนการทำงาน และอาจเป็นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในร้านค้าของคุณหรือในแอป มีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ในร้านค้าของคุณ
เงื่อนไข เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดว่าจะดำเนินการหรือไม่ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้ ตั้งเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือไม่
การดำเนินการ การดำเนินการคือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างขึ้นในร้านค้าของคุณหรือในแอปหากตรงตามเงื่อนไข หากยอดเงินที่ชําระทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อเกิน 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระบบจะเพิ่มแท็กไปยังบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าที่สั่งซื้อ

Shopify Flow พร้อมให้ใช้งานในแผน Basic, Shopify, Advanced และ Plus ฟีเจอร์ของ Shopify Flow ส่วนใหญ่มีให้ใช้งานในทุกแผน ความแตกต่างระหว่างแผน ได้แก่:

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานในแต่ละแผน ให้ดูที่ "แผน Shopify และการกําหนดราคา"

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี