Trang quản trị Shopify

Trang quản trị Shopify là trang chủ chứa tất cả thông tin về doanh nghiệp của bạn trên Shopify, cũng là nơi bạn hoàn thành hầu hết các tác vụ quản lý cửa hàng. Sau khi đăng nhập vào Shopify, bạn có thể thiết lập cửa hàng, định cấu hình các cài đặt và quản lý công việc kinh doanh của mình bằng trang quản trị Shopify.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí