Đăng nhập vào Shopify

Bạn có thể đăng nhập vào Shopify trên máy tính để bàn, hoặc sử dụng ứng dụng Shopify dành cho iPhone hoặc Android.

Nếu nhập sai mật khẩu khi đăng nhập, bạn sẽ bị yêu cầu xác minh rằng bạn không phải người máy trong lần đăng nhập tiếp theo. Bạn cũng sẽ bị yêu cầu hoàn tất các bước xác minh nếu trình duyệt ở chế độ riêng tư hoặc ẩn danh, hoặc nếu bạn đã xóa lịch sử duyệt web kể từ lần cuối đăng nhập vào Shopify. Bạn cần chờ tải tất cả hình ảnh trong từng bước xác minh trước khi nhấp vào Verify (Xác minh).

Tìm hiểu thêm về đặt lại lật khẩu. Nếu bạn quên địa chỉ email dùng để đăng nhập vào Shopify, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.


Đăng nhập vào trang quản trị Shopify trên máy tính để bàn

 1. Chuyển tới login page (trang thông tin đăng nhập) của Shopify.

 2. Nhập tên miền cửa hàng hoặc tên miền cửa hàng tùy chỉnh và nhấp vào Next (Tiếp).

 3. Nhập địa chỉ email của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

 4. Nhập mật khẩu rồi nhấp vào Đăng nhập.


Cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng Shopify

 1. Tải xuống ứng dụng Shopify.
 2. Khi cài đặt xong ứng dụng, chạm vào ứng dụng để mở.
 3. Nếu bạn đã có tài khoản Shopify, chạm vào Đăng nhập và nhập địa chỉ email và mật khẩu cho cửa hàng Shopify. Nếu bạn muốn lập tài khoản Shopify mới, chạm vào Đăng ký.
 4. Nếu bạn có nhiều tài khoản Shopify liên kết với một địa chỉ email, nhập tên miền kết thúc bằng .myshopify.com mà bạn muốn đăng nhập, sau đó chạm vào*Đăng nhập*.

 5. Chạm vào Đăng nhập.

Đăng nhập nhiều tài khoản

 1. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng.
 2. Chạm vào tên tài khoản ở góc trên màn hình.
 3. Chạm vào Log in to existing store (Đăng nhập vào cửa hàng hiện có).
 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản bạn đăng nhập.
 5. Chạm vào Đăng nhập.

Tài khoản bạn vừa đăng nhập hiện là tài khoản đang hoạt động. Để xem thông tin dành cho tài khoản khác, bạn có thể switch accounts(chuyển đổi tài khoản).

Xem tài khoản khác

 1. Trong ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng.
 2. Chạm vào tên tài khoản ở góc trên màn hình.
 3. Chạm vào tài khoản bạn muốn xem.

Đăng xuất tài khoản

 1. Trong ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng > Cài đặt.
 2. Chọn chỉ đăng xuất tài khoản hoạt động, hoặc tất cả tài khoản.
 3. Chạm vào Log out(Đăng xuất).

Cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng Shopify

 1. Tải xuống ứng dụng Shopify.
 2. Khi cài đặt xong ứng dụng, chạm vào ứng dụng để mở.
 3. Nếu bạn đã có tài khoản Shopify, chạm vào Đăng nhập và nhập địa chỉ email và mật khẩu cho cửa hàng Shopify. Nếu bạn muốn lập tài khoản Shopify mới, chạm vào Đăng ký.
 4. Nếu bạn có nhiều tài khoản Shopify liên kết với một địa chỉ email, nhập tên miền kết thúc bằng .myshopify.com mà bạn muốn đăng nhập, sau đó chạm vào*Đăng nhập*.

 5. Chạm vào Đăng nhập.

Đăng nhập nhiều tài khoản

 1. Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng.
 2. Chạm vào tên tài khoản ở góc trên màn hình.
 3. Chạm vào LOG IN TO EXISTING STORE (ĐĂNG NHẬP VÀO CỬA HÀNG HIỆN CÓ).
 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản bạn đăng nhập.
 5. Chạm vào ĐĂNG NHẬP.

Tài khoản bạn vừa đăng nhập hiện là tài khoản đang hoạt động. Để xem thông tin dành cho tài khoản đăng nhập khác, bạn có thể switch accounts(chuyển đổi tài khoản).

Xem tài khoản khác

 1. Trong ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng.
 2. Chạm vào tên tài khoản ở góc trên màn hình.
 3. Chạm vào tài khoản bạn muốn xem.

Đăng xuất tài khoản

 1. Trong ứng dụng Shopify, chạm vào Cửa hàng > Cài đặt.
 2. Chọn chỉ đăng xuất tài khoản hoạt động, hoặc tất cả tài khoản.
 3. Chạm vào Log out(Đăng xuất).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí