Nhân viên

Bạn có thể thêm nhân viên có quyền nhân viên để đăng nhập vào cửa hàng và thực hiện các tác vụ như thêm sản phẩm hoặc quản lý đơn hàng. Bạn cũng có thể thêm cộng tác viên cho Đối tác của Shopify để làm việc trong cửa hàng và sử dụng các quyền để kiểm soát những mục mà họ có thể truy cập trong cửa hàng.

Quyền giúp bạn quản lý các hoạt động mà nhân viên cửa hàng có thể thực hiện trong trang quản trị Shopify và Point of Sale (POS). Quyền cho phép bạn ủy quyền và chỉ định cấp độ truy cập mà nhân viên cần để thực hiện công việc hiệu quả.

Gói giá của cửa hàng quyết định số lượng nhân viên bạn có thể thêm ngoài chủ cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí