Thêm và quản lý nhân viên trong cửa hàng Shopify

Bạn có thể thêm nhân viên vào cửa hàng của mình, đồng thời cấp cho họ các quyền cần thiết để đăng nhập vào cửa hàng và hoàn thành các tác vụ như thêm sản phẩm hoặc quản lý đơn hàng. Bạn cũng có thể thêm cộng tác viên để Đối tác của Shopify làm việc trên cửa hàng của bạn và sử dụng các quyền để kiểm soát những mục mà họ có thể truy cập trong cửa hàng.

Quyền giúp bạn quản lý các hoạt động mà nhân viên cửa hàng có thể thực hiện trong trang quản trị Shopify và Point of Sale (POS). Bạn có thể sử dụng quyền để ủy quyền thực hiện tác vụ và chỉ định cấp độ truy cập mà nhân viên cần để thực hiện công việc hiệu quả.

Gói giá của cửa hàng quyết định số lượng nhân viên bạn có thể thêm ngoài chủ cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí