Quyền nhân viên

Khi có nhiều người truy cập trang quản trị Shopify, cần thiết lập tài khoản nhân viên cho từng người. Bạn có thể set staff permissions (đặt quyền nhân viên) để cho phép người khác truy cập trang quản trị Shopify mà không cấp cho họ quyền truy cập thông tin nhạy cảm. Tuyển nhân viên cũng có thể giúp bạn theo dõi những thay đổi và sự kiện gần đây trên timeline (dòng thời gian) của cửa hàng.

Gói giá của Shopify quyết định số lượng nhân viên bạn có thể tạo:

 • Gói Shopify Lite gồm 1 nhân viên.
 • Gói Basic Shopify gồm 2 nhân viên.
 • Gói Shopify gồm 5 nhân viên.
 • Gói Advanced Shopify gồm 15 nhân viên.
 • Gói Shopify Plus không giới hạn số nhân viên.

Lưu ý: Số lượng nhân viên không bao gồm chủ sở hữu cửa hàng.

Nhân viên có thể có một trong các mức quyền sau đây:

 • Quyền chủ sở hữu -Cho phép truy cập không giới hạn vào cửa hàng Shopify. Nhân viên có thể quản lý tài khoản và thông tin tài chính của cửa hàng. Xem danh sách đầy đủ các tác vụ mà chỉ chủ cửa hàng mới có quyền truy cập.

  Mỗi thời điểm chỉ có thể có một chủ sở hữu cửa hàng. Theo mặc định, đây là người ban đầu mở cửa hàng Shopify.

 • Toàn quyền - Cho phép truy cập tất cả các mục của cửa hàng Shopify, trừ tài khoản nhạy cảm hoặc thông tin tài chính.

 • Quyền truy cập giới hạn - Hạn chế người dùng truy cập một số mục cụ thể của cửa hàng. Khi bạn hạn chế nhân viên truy cập vào một mục của trang quản trị, họ vẫn thấy mục đó trong thanh bên của trang quản trị nhưng không thể nhấp vào hoặc xem bất kỳ phần nào của mục đó. Ví dụ: Nếu bạn hạn chế nhân viên truy cập trang Settings (Cài đặt), bạn cũng hạn chế họ truy cập vào phần cài đặt vận chuyển và cài đặt thuế.

  Lý do sử dụng quyền truy cập giới hạn cho nhân viên của mỗi cửa hàng sẽ khác nhau. Ví dụ: Có thể bạn muốn sử dụng quyền nhân viên trong các trường hợp sau:

  • Bạn không muốn nhân viên xem thông tin bán hàng, như doanh số bán hàng theo tháng hoặc theo nhân viên trên trang Reports (Báo cáo).
  • Bạn không muốn nhân viên truy cập các ứng dụng nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn trên trang Ứng dụng.
  • Bạn không muốn nhân viên thay đổi bất kỳ cài đặt chung nào của cửa hàng, như địa chỉ cửa hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng của bạn trên trang Settings (Cài đặt).

Chủ sở hữu cửa hàng có thể cho phép nhân viên đăng nhập vào trang quản trị Shopify nhưng không được chỉnh sửa thông tin chi tiết.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí