Thêm nhân viên cho Điểm bán hàng

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng, bạn có thể sử dụng trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify POS để thêm hoặc xóa nhân viên có quyền truy cập vào shopify POS.

Bạn có thể có hai loại nhân viên có quyền truy cập vào Shopify POS:

  • Nhân viên chỉ dùng ứng dụng Điểm bán hàng (hay ứng dụng POS) có thể truy cập vào Shopify POS, nhưng không thể truy cập vào trang quản trị Shopify.
  • Nhân viên có thể truy cập vào cả Điểm bán hàng và trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Tính năng nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify Pos Pro.

Tất cả nhân viên có quyền truy cập vào Điểm bán hàng đều phải có mã số nhận dạng cá nhân (mã PIN) gồm bốn chữ số duy nhất. Nhân viên có quyền quản trị giới hạn và nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS phải sử dụng mã PIN để truy cập vào Shopify POS.

Khi một nhân viên đăng nhập vào Shopify POS để xử lý đơn bán hàng, tên của nhân viên đó sẽ được liên kết với đơn hàng. Bạn có thể xem tên nhân viên đã xử lý đơn hàng trong chế độ xem chi tiết đơn hàng trên Shopify POS và lịch trình đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS và nhân viên có quyền giới hạn không thể tự đăng nhập vào Shopify POS. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền đầy đủ cần đăng nhập trước.

Trước khi thêm nhân viên, bạn có thể tạo các vai trò POS để cấp quyền cho nhân viên tại Điểm bán hàng đối với các hoạt động cụ thể, cần thiết cho hoạt động vận hành cửa hàng trực tiếp. Tất cả nhân viên tại Điểm bán hàng sẽ được tạo một vai trò mặc định có tên là Cộng sự. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hoặc tạo vai trò POS khác để quản lý nhân viên tại Điểm bán hàng.

Bạn có ba cách để thêm nhân viên tại Điểm bán hàng:

  • Trên màn hình Nhân viên của Shopify POS.
  • Từ kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify.
  • Từ trang cài đặt Plan and permissions (Gói và quyền) trong trang quản trị Shopify.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Pos Pro, bạn có thể thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS từ kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify hoặc từ trong Shopify POS.

Có thể trao quyền truy cập Điểm bán hàng cho nhân viên có quyền truy cập trang quản trị Shopify bằng cách sử dụng trang quản trị Shopify từ kênh Điểm bán hàng hoặc trang Plans and permissions (Gói và quyền truy cập).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí