Thêm nhân viên cho Điểm bán hàng

Nếu là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể sử dụng trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify POS để thêm hoặc xóa nhân viên có quyền truy cập vào Shopify POS.

Bạn có thể có hai loại nhân viên có quyền truy cập vào Shopify POS:

 1. Nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS có quyền truy cập vào Shopify POS, nhưng không có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify. Nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS chỉ khả dụng với các thương nhân dùng Shopify POS Pro.
 2. Nhân viên có cả quyền truy cập vào Point of Sale và trang quản trị Shopify, bao gồm kênh POS.

Tất cả nhân viên có quyền truy cập Point of Sale (POS) cần có mã số định danh cá nhân duy nhất, gồm bốn chữ số (mã PIN) để truy cập POS.

Yêu cầu đăng nhập Shopify POS

Để đăng nhập vào Shopify POS bằng ID Shopify hoặc thông tin đăng nhập, nhân viên cần có 14 quyền sau:

 • Trang chủ
 • Đơn hàng
 • Chỉnh sửa đơn hàng
 • Hoàn tiền cho đơn hàng
 • Đơn hàng nháp
 • Sản phẩm
 • Thẻ quà tặng
 • Khách hàng
 • Báo cáo
 • Tiếp thị
 • Giảm giá
 • Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh
 • Quản lý cài đặt
 • Địa điểm

Bạn cũng cần chọn cấp quyền truy cập Point of Sale cho nhân viên này trong mục Point of Sale access (Quyền truy cập Point of Sale) để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào Shopify POS.

Nhân viên có quyền quản trị giới hạn và cấp quyền chỉ được đặt cho ứng dụng POS sẽ không thể đăng nhập vào Shopify POS, trừ khi chủ cửa hàng hoặc nhân viên có các quyền cần thiết đăng nhập trước.

Khi nhân viên nhập mã PIN và xử lý đơn bán hàng, tên của nhân viên đó sẽ được liên kết với đơn hàng. Bạn có thể xem tên nhân viên đã xử lý đơn hàng trong chế độ xem chi tiết đơn hàng trên Shopify POS và lịch trình đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

Trước khi thêm nhân viên, bạn có thể tạo vai trò tại POS để cấp quyền cho nhân viên tại Point of Sale đối với các hoạt động cụ thể, cần thiết cho hoạt động vận hành cửa hàng trực tiếp. Tất cả nhân viên tại Point of Sale sẽ được tạo một vai trò mặc định có tên là Cộng sự. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng hoặc tạo thêm vai trò tại POS để giúp quản lý nhân viên tại Point of Sale.

Bạn có ba cách để thêm nhân viên tại Điểm bán hàng:

Nếu đang sử dụng Shopify Pos Pro, bạn có thể thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS từ kênh Point of Sale trong trang quản trị Shopify hoặc từ trong Shopify POS.

Có thể trao quyền Point of Sale cho nhân viên có quyền truy cập trang quản trị Shopify bằng cách sử dụng trang quản trị Shopify từ kênh Point of Sale hoặc trang Users and permissions (Người dùng và quyền).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí