Thêm nhân viên cho Điểm bán hàng

Nếu là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể sử dụng trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify POS (Point of Sale) để thêm hoặc xóa nhân viên có quyền truy cập vào Shopify POS.

Bạn có thể có hai loại nhân viên có quyền truy cập vào Shopify POS:

 1. Nhân viên có cả quyền truy cập vào ứng dụng POS và trang quản trị Shopify, bao gồm kênh Point of Sale.
 2. Nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS có quyền truy cập vào ứng dụng Shopify POS, nhưng không có quyền truy cập vào trang quản trị Shopify hoặc kênh Point of Sale. Nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS chỉ khả dụng với các thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Tất cả nhân viên có quyền truy cập ứng dụng POS cần có mã số định danh cá nhân duy nhất, gồm bốn chữ số (mã PIN) để truy cập ứng dụng POS.

Yêu cầu khi đăng nhập Shopify POS

Để đăng nhập vào Shopify POS bằng ID Shopify hoặc thông tin đăng nhập, nhân viên cần có các quyền sau:

Quyền nhân viên cần thiết để dùng POS
Danh mục quyền Quyền
Quyền trong cửa hàng Trang chủ
Đơn hàng
Quyền phụ:
 • Đơn hàng
 • Chỉnh sửa đơn hàng
 • Hoàn tiền cho đơn hàng
Đơn hàng nháp
Quyền phụ:
 • Đơn hàng nháp
Sản phẩm
Quyền phụ:
 • Xem sản phẩm
 • Xem chi phí sản phẩm
 • Tạo và chỉnh sửa sản phẩm
 • Chỉnh sửa chi phí sản phẩm
 • Chỉnh sửa giá sản phẩm
 • Quản lý hàng trong kho
 • Xóa sản phẩm và bộ sưu tập
Thẻ quà tặng
Khách hàng
Phân tích
Quyền phụ:
 • Báo cáo
Tiếp thị
Giảm giá
Cài đặt cửa hàng
Quyền phụ:
 • Quản lý cài đặt
 • Địa điểm
Quyền của ứng dụng Quản lý và cài đặt ứng dụng và kênh
Quyền truy cập vào Point of Sale
 • Truy cập Point of Sale
 • Vai trò tại POS
 • Mã PIN
 • Nhân viên có quyền quản trị giới hạn và cấp quyền chỉ được đặt cho ứng dụng POS sẽ không thể đăng nhập vào Shopify POS, trừ khi chủ cửa hàng hoặc nhân viên có các quyền cần thiết đăng nhập trước.

  Có thể cấp quyền truy cập ứng dụng POS cho nhân viên bằng cách kích hoạt tùy chọn Truy cập Point of Sale trong tài khoản của nhân viên. Sau đó, bạn có thể xác định Vai trò tại POS và thiết lập mã PIN.

  Khi nhân viên mới được thiết lập theo cách này—hoặc khi nhân viên hiện tại được cấp quyền truy cập POS—họ sẽ nhận được email có liên kết dẫn đến trang Người dùng và quyền và họ có thể xem mã PIN tại đây. Nhân viên cũng có thể xem mã PIN của riêng mình trên trang quản trị Shopify bằng cách nhấp vào tài khoản nhân viên trong mục Cài đặt > Người dùng và quyền hoặc trong mục Point of Sale > Nhân viên.

  Khi nhân viên nhập mã PIN và xử lý đơn bán hàng, tên của nhân viên đó sẽ được liên kết với đơn hàng. Bạn có thể xem tên nhân viên đã xử lý đơn hàng trong chế độ xem chi tiết đơn hàng trên Shopify POS và lịch trình đơn hàng trên trang quản trị Shopify.

  Thêm quyền truy cập vào POS cho nhân viên có quyền quản trị

  Bạn có thể cấp quyền truy cập vào ứng dụng POS cho nhân viên có quyền quản trị. Nếu nhân viên không có quyền cần thiết để sử dụng POS, bạn sẽ được nhắc cấp các quyền này để nhân viên có thể đăng nhập vào thiết bị POS.

  Các bước thực hiện:

  1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Người dùng và quyền.
  2. Trong mục Nhân viên, nhấp vào tên nhân viên bạn muốn cấp quyền truy cập vào POS.
  3. Trong mục Quyền truy cập Point of Sale, chọn Truy cập Point of Sale.
  4. Không bắt buộc: Nếu nhân viên thiếu quyền cần thiết trong cửa hàng cần thiết để sử dụng POS, nhấp vào Hiển thị quyền rồi Cấp mọi quyền.
  5. Chọn Vai trò tại POS mong muốn trong menu thả xuống.
  6. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tạo mã PIN khác với mã PIN mặc định, thực hiện một trong những tác vụ sau trong mục Mã PIN:

   1. Nhấp vào Tạo mã PIN ngẫu nhiên.
   2. Xóa . . . . mặc định và nhập thủ công mã PIN. Nhân viên sử dụng mã PIN này để truy cập Shopify POS. Hãy đảm bảo nhân viên của bạn biết mã PIN của mình.
  7. Nhấp vào Save (Lưu).

  Chỉ thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS

  Bạn có thể thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS từ hai địa điểm:

  Thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS trong Shopify POS

  Nếu là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS ngay trong ứng dụng Shopify POS.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào rồi chạm vào Nhân viên.
  2. Chạm vào Thêm nhân viên mới.
  3. Trong mục Thông tin nhân viên, nhập chi tiết bắt buộc.
  4. Trong mục Quyền truy cập ứng dụng POS, chạm vào Chỉnh sửa.
  5. Không bắt buộc: Để xem danh sách quyền của mỗi vai trò, hãy chọn vai trò đó rồi chạm vào Xem quyền.
  6. Chọn một vai trò, rồi chạm vào Lưu.
  7. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn tạo mã PIN khác mã PIN mặc định, hãy thực hiện như sau:

  8. Chạm vào Save (Lưu).

  Thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS qua kênh Point of Sale

  Nếu là chủ cửa hàng hoặc có nhân viên với quyền Quản lý nhân viên tại Point of Sale, bạn có thể thêm nhân viên chỉ dùng ứng dụng POS từ kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify. Bạn kiểm soát quyền của nhân viên đối với Shopify POS bằng cách chỉ định vai trò tại POS định sẵn cho họ.

  Các bước thực hiện:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

  2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

  3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

  4. Nhấp vào Nhân viên.

  5. Nhấp vào Add staff (Thêm nhân viên).

  6. Nhập thông tin bắt buộc.

  7. Chọn vai trò tại POS.

  8. Nếu bạn muốn tạo mã PIN khác mã PIN mặc định, trong mục PIN, nhấp vào Tạo mã PIN ngẫu nhiên hoặc tạo mã PIN. Nhân viên sử dụng mã PIN này để truy cập Shopify POS. Hãy đảm bảo nhân viên của bạn biết mã PIN của mình.

  9. Nhấp vào Save (Lưu).

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí