Cấp quyền cho nhân viên với vai trò POS

Vai trò tại POS là một nhóm các quyền đối với POS được đặt tên cụ thể. Vai trò giúp bạn dễ dàng chỉ định cùng một nhóm quyền cho nhiều nhân viên. Bạn không thể chỉ định các quyền riêng lẻ cho một nhân viên tại Point of Sale mà chỉ có thể chỉ định một vai trò. Mỗi nhân viên tại Point of Sale đều cần được chỉ định vai trò.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc bạn có quyền Quản lý vai trò tại POS, bạn có thể tạo và quản lý vai trò từ kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify. Một vai trò có thể bao gồm cùng một nhóm quyền như các vai trò khác, nhưng mỗi vai trò phải có một tên riêng.

Vai trò mặc định là Cộng sự. Bạn có thể thay đổi tên và nhóm quyền đối với vai trò Cộng sự. Bạn có thể đặt vai trò khác làm vai trò mặc định. Vai trò mặc định là vai trò được tự động chọn khi bạn thêm nhân viên tại Point of Sale. Bạn không thể xóa vai trò mặc định.

Nhân viên có quyền truy cập giới hạn có thể truy cập vào kênh POS, nhưng có thể sẽ không truy cập được một số mục khi chưa được cấp quyền đăng nhập Shopify POS.

Tạo vai trò tại POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Nhấp vào Quản lý vai trò tại POS > Tạo vai trò tại POS.

 6. Trong trường Tiêu đề, nhập tên cho vai trò rồi chọn quyền cho vai trò này.

 7. Không bắt buộc: Để chuyển vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò POS mặc định).

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa vai trò POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 6. Chọn hoặc bỏ chọn quyền.

 7. Không bắt buộc: Để đặt vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò tại POS mặc định).

 8. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Xóa vai trò POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể xóa bất kỳ vai trò nào trừ vai trò mặc định hoặc vai trò đã chỉ định nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 6. Nhấp vào Delete POS role (Xóa vai trò tại POS). Nếu vai trò này đã được chỉ định nhân viên, bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn một vai trò khác cho nhân viên trước khi xóa vai trò này.

 7. Nhấp vào Delete POS role (Xóa vai trò tại POS).

Mô tả về quyền đối với POS

Vai trò tại POS là một nhóm quyền cho phép nhân viên của điểm bán hàng truy cập vào các hoạt động nhất định trong Shopify POS và kênh Điểm bán hàng. Nhân viên với quyền giới hạn có thể truy cập vào kênh POS, trừ một số mục không khả dụng do thiếu quyền cần thiết. Cả quyền tại POS và quyền quản trị đều quyết định nội dung mà nhân viên có thể truy cập.

Quyền

Quyền ban đầu đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Cho phép tất cả các quyền đối với Điểm bán hàng Cho phép nhân viên truy cập tất cả các hoạt động tại Point of Sale trong Shopify POS và kênh Point of Sale.
Chọn quyền đối với Điểm bán hàng Cho phép nhân viên truy cập một số hoạt động nhất định tại Point of Sale trong Shopify POS và kênh Point of Sale.

Phê duyệt của quản lý

Quyền Phê duyệt của quản lý trong Point of Sale
Quyền Mô tả
Phê duyệt của quản lý

Cho phép nhân viên tại Point of Sale phê duyệt thao tác của nhân viên bằng cách nhập mã PIN của họ. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý vai trò tại POS có thể chỉnh sửa vai trò để được cấp quyền Phê duyệt của quản lý. Để phê duyệt một thao tác, nhân viên cần có quyền Phê duyệt của quản lý và quyền cần thiết được đặt thành Cho phép.

Có thể đặt quyền truy cập này thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên phê duyệt thao tác
 • Từ chối, không cho phép nhân viên phê duyệt thao tác

Giảm giá

Quyền sử dụng ưu đãi giảm giá tại Point of Sale
Quyền Mô tả
Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh

Cho phép nhân viên tại Point of Sale áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho toàn bộ giỏ hàng và từng mục hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh
 • Từ chối, không cho phép nhân viên áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh
 • Yêu cầu phê duyệt, yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền áp dụng giảm giá đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác
Áp dụng mã giảm giá

Cho phép nhân viên tại Point of Sale áp dụng mã giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên áp dụng mã giảm giá
 • Từ chối, không cho phép nhân viên áp dụng mã giảm giá
 • Yêu cầu phê duyệt, yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền áp dụng giảm giá đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác

Thanh toán

Quyền thanh toán tại Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Gửi hàng cho khách hàng

Cho phép nhân viên Point of Sale vận chuyển đồ trong giỏ hàng đến chỗ khách hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên gửi hàng đến chỗ khách hàng
 • Từ chối, không cho phép nhân viên gửi hàng đến chỗ khách hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền gửi hàng cho khách hàng đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác
Chỉnh sửa thuế

Cho phép nhân viên Point of Sale chỉnh sửa thuế cho đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên chỉnh sửa thuế
 • Từ chối, không cho phép nhân viên chỉnh sửa thuế
 • Yêu cầu phê duyệt, yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền chỉnh sửa thuế đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác
Thêm bán hàng theo yêu cầu

Cho phép nhân viên Point of Sale tạo bán hàng theo yêu cầu.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên thêm bán hàng theo yêu cầu
 • Từ chối, không cho phép nhân viên thêm bán hàng theo yêu cầu
 • Yêu cầu phê duyệt, yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền thêm giao dịch bán hàng theo yêu cầu đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác

Register

Quyền vào sổ tại Point of Sale
Quyền Mô tả
Xem và điều chỉnh phiên theo dõi thanh toán hiện tại

Cho phép nhân viên xem và điều chỉnh phiên theo dõi thanh toán hiện tại, thêm tiền mặt và rút tiền mặt.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên xem và điều chỉnh phiên theo dõi thanh toán hiện tại
 • Từ chối, không cho phép nhân viên xem và điều chỉnh phiên theo dõi thanh toán hiện tại
Xem lịch sử phiên theo dõi thanh toán

Cho phép nhân viên tại Point of Sale xem thông tin chi tiết của các phiên theo dõi thanh toán trước đó.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên xem lịch sử phiên theo dõi thanh toán
 • Từ chối, không cho phép nhân viên xem lịch sử phiên theo dõi thanh toán
Bắt đầu và kết thúc phiên theo dõi thanh toán

Cho phép nhân viên tại Point of Sale bắt đầu và kết thúc phiên theo dõi thanh toán theo cách thủ công.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên bắt đầu và kết thúc phiên theo dõi thanh toán
 • Từ chối, không cho phép nhân viên bắt đầu hoặc kết thúc phiên theo dõi thanh toán nhưng phiên theo dõi thanh toán sẽ tự động bắt đầu sau một giao dịch bán
Mở ngăn đựng tiền

Cho phép nhân viên tại Point of Sale mở ngăn đựng tiền bằng các thao tác giỏ hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên mở ngăn đựng tiền
 • Từ chối, không cho phép nhân viên mở ngăn đựng tiền nhưng vẫn sẽ tự động mở sau một giao dịch bán bằng tiền mặt

Đơn hàng

Quyền đối với đơn hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Chỉ vị trí của thiết bị Chỉ cho phép nhân viên Point of Sale quản lý các đơn hàng được thực hiện tại vị trí của thiết bị.
Tất cả vị trí Cho phép nhân viên Point of Sale quản lý đơn hàng bất kể vị trí của thiết bị.
Hoàn tiền và đổi đơn hàng

Cho phép nhân viên Point of Sale hoàn tiền và đổi đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên hoàn tiền và đổi đơn hàng
 • Từ chối, không cho phép nhân viên hoàn tiền và đổi đơn hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền đổi đơn hàng và hoàn tiền đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác

Khách hàng

Quyền đối với khách hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Thêm khách hàng

Cho phép nhân viên tại Point of Sale thêm khách hàng mới và khách hàng hiện tại vào giỏ hàng và xem thông tin khách hàng cơ bản.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên thêm thông tin khách hàng
 • Từ chối, không cho phép nhân viên thêm thông tin khách hàng
Quản lý khách hàng

Cho phép nhân viên Point of Sale xem, chỉnh sửa và xóa thông tin khách hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên thêm thông tin quản lý
 • Từ chối, không cho phép nhân viên quản lý thông tin khách hàng

Ứng dụng

Quyền đối với ứng dụng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Sử dụng các ứng dụng hoạt động với Shopify POS Cho phép nhân viên Point of Sale sử dụng các ứng dụng đã cài đặt trên Shopify POS.

Nhân viên

Quyền đối với nhân viên của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng Cho phép nhân viên tại Point of Sale xem, thêm, sửa và xóa hồ sơ nhân viên khỏi Shopify POS và kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify. Quyền này cũng bao gồm việc gán vai trò tại POS cho các nhân viên khác.
Quản lý vai trò POS Cho phép nhân viên tại Point of Sale xem, tạo, sửa và xóa các vai trò tại POS khỏi kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify.

Phân tích

Quyền truy cập vào phân tích Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Xem phân tích về vị trí của thiết bị Cho phép nhân viên Point of Sale xem báo cáo Doanh số hằng ngày đối với địa điểm của mình.
Xem phiên theo dõi tiền mặt Cho phép nhân viên Point of Sale xem lịch sử phiên theo dõi tiền mặt trên ứng dụng Shopify POS và kênh Shopify POS.

Cài đặt

Quyền cài đặt đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Tùy chỉnh lưới thông minh cho vị trí của thiết bị Cho phép nhân viên tại Point of Sale thêm, sửa và xóa các ô thông minh trên màn hình chính cho POS ở vị trí của thiết bị.
Chuyển vị trí của thiết bị Cho phép nhân viên Point of Sale thay đổi cài đặt vị trí của thiết bị.
Đăng xuất cửa hàng khỏi ứng dụng Điểm bán hàng Cho phép nhân viên Point of Sale đăng xuất khỏi Shopify POS.
Quản lý cài đặt thanh toán cho thiết bị Cho phép nhân viên tại Point of Sale thay đổi cài đặt thanh toán cho thiết bị POS tại vị trí của thiết bị trong Shopify POS hoặc từ kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify.
Quản lý cài đặt biên lai Cho phép nhân viên Point of Sale thay đổi cài đặt biên lai được in cho thiết bị POS.

Quyền truy cập kênh POS bổ sung

Ngoài mọi quyền truy cập POS liên quan, nhân viên với quyền truy cập giới hạn cần có quyền quản trị thích hợp để truy cập vào các hoạt động kênh POS sau:

Quyền cài đặt đối với Điểm bán hàng
Thao tác trên Kênh bán hàng Quyền quản trị bắt buộc Quyền POS bắt buộc
Xem kênh POS Không Cấp quyền truy cập vào Điểm bán hàng cho nhân viên này
Thêm địa điểm Địa điểm

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thay đổi gói đăng ký POS Pro.

Không
Xem báo cáo Báo cáo hoặc Trang quản lý Không
Xem dữ liệu bán hàng cho một địa điểm Báo cáo hoặc Trang quản lý

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thay đổi gói đăng ký POS Pro.

Không
Quản lý nhân viên POS Không Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng
Quản lý vai trò POS Không Quản lý vai trò POS
Quản lý cài đặt biên lai Không Quản lý cài đặt biên lai
Tải lên logo để tùy chỉnh biên lai Chủ đề, Tranghoặc Sản phẩm Không

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí