Cấp quyền cho nhân viên với vai trò POS

Vai trò POS là một nhóm các quyền đối với POS và bạn có thể đặt tên cho từng vai trò. Vai trò giúp bạn dễ dàng chỉ định cùng một nhóm quyền cho nhiều nhân viên. Bạn không thể chỉ định các quyền riêng lẻ cho một nhân viên tại Điểm bán hàng mà chỉ có thể chỉ định một vai trò. Mọi nhân viên tại Điểm bán hàng đều phải được chỉ định vai trò.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý vai trò POS, bạn có thể tạo và quản lý vai trò từ kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify. Một vai trò có thể bao gồm nhóm quyền giống với các vai trò khác, nhưng mỗi vai trò phải có một tên duy nhất.

Vai trò mặc định là Cộng sự. Bạn có thể thay đổi tên và nhóm quyền đối với vai trò Cộng sự. Bạn có thể tạo vai trò khác vai trò mặc định. Vai trò mặc định là vai trò được chọn tự động khi bạn thêm nhân viên tại Điểm bán hàng. Bạn không thể xóa vai trò mặc định.

Tạo vai trò tại POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Điểm bán hàng > Staff (Nhân viên).

 2. Nhấp vào Manage POS roles (Quản lý vai trò tại POS) > Create POS role (Tạo vai trò tại POS).

 3. Trong trường Tiêu đề, nhập tên cho vai trò rồi chọn quyền cho vai trò này.

 4. Không bắt buộc: Để chuyển vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò POS mặc định).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa vai trò POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

 1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Nhân viên.

 2. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 3. Chọn hoặc bỏ chọn quyền.

 4. Không bắt buộc: Để đặt vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò tại POS mặc định).

 5. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Xóa vai trò POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể xóa bất kỳ vai trò nào trừ vai trò mặc định hoặc vai trò đã chỉ định nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Nhân viên.

 2. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 3. Nhấp vào Xóa vai trò POS. Nếu nhân viên được chỉ định cho vai trò này, bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn một vai trò khác cho nhân viên trước khi xóa vai trò này.

 4. Nhấp vào Delete POS role (Xóa vai trò tại POS).

Mô tả về quyền đối với POS

Vai trò POS là một nhóm các quyền cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng truy cập vào một số hoạt động trong Shopify POS và kênh Điểm bán hàng.

Quyền

Quyền ban đầu đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Cho phép tất cả các quyền đối với Điểm bán hàng Khi chọn quyền này, bạn sẽ cấp quyền đầy đủ theo vai trò.
Chọn quyền đối với Điểm bán hàng Khi chọn quyền này, bạn có thể tạo vai trò tùy chỉnh bằng cách chỉ chọn một số quyền cụ thể.

Đơn hàng

Quyền đối với đơn hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Chỉ vị trí của thiết bị Nhân viên tại Điểm bán hàng chỉ có thể quản lý những đơn hàng thực hiện tại vị trí của thiết bị.
Tất cả vị trí Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng quản lý đơn hàng bất kể vị trí của thiết bị.

Khách hàng

Quyền đối với khách hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Quản lý khách hàng Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng xem, sửa và xóa hồ sơ khách hàng.

Ứng dụng

Quyền đối với ứng dụng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Sử dụng các ứng dụng hoạt động với Shopify POS Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng sử dụng các ứng dụng được cài đặt trên Shopify POS.

Nhân viên

Quyền đối với nhân viên của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng xem, thêm, sửa và xóa hồ sơ nhân viên khỏi Shopify POS và kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify. Quyền này cũng bao gồm việc gán vai trò POS cho các nhân viên khác.
Quản lý vai trò POS Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng xem, tạo, sửa và xóa các vai trò POS khỏi kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify.

Phân tích

Quyền truy cập vào phân tích Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Xem phân tích đối với địa điểm của thiết bị Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng xem báo cáo doanh số hàng ngày đối với địa điểm của nhân viên.

Cài đặt

Quyền cài đặt đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Tùy chỉnh lưới thông minh cho vị trí của thiết bị Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng thêm, sửa và xóa các ô thông minh trên màn hình chủ cho POS ở vị trí của thiết bị.
Chuyển vị trí của thiết bị Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt vị trí của thiết bị.
Đăng xuất cửa hàng khỏi ứng dụng Điểm bán hàng Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng đăng xuất khỏi Shopify POS.
Quản lý cài đặt thanh toán cho thiết bị Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt thanh toán cho thiết bị POS tại vị trí của thiết bị từ Shopify POS hoặc từ kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify.
Quản lý cài đặt biên lai Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt về biên lai được in cho thiết bị POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí