Cấp quyền cho nhân viên với vai trò POS

Vai trò tại POS là một nhóm các quyền đối với POS được đặt tên cụ thể. Vai trò giúp bạn dễ dàng chỉ định cùng một nhóm quyền cho nhiều nhân viên. Bạn không thể chỉ định các quyền riêng lẻ cho một nhân viên tại Point of Sale mà chỉ có thể chỉ định một vai trò. Mỗi nhân viên tại Point of Sale đều cần được chỉ định vai trò.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc bạn có quyền Quản lý vai trò tại POS, bạn có thể tạo và quản lý vai trò từ kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify. Một vai trò có thể bao gồm cùng một nhóm quyền như các vai trò khác, nhưng mỗi vai trò phải có một tên riêng.

Vai trò mặc định là Cộng sự. Bạn có thể thay đổi tên và nhóm quyền đối với vai trò Cộng sự. Bạn có thể đặt vai trò khác làm vai trò mặc định. Vai trò mặc định là vai trò được tự động chọn khi bạn thêm nhân viên tại Point of Sale. Bạn không thể xóa vai trò mặc định.

Nhân viên có quyền truy cập giới hạn có thể truy cập vào kênh POS, nhưng có thể sẽ không truy cập được một số mục khi chưa được cấp các quyền đăng nhập Shopify POS cần thiết.

Tạo vai trò tại POS trên kênh Point of Sale (trang quản trị Shopify)

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Nhấp vào Quản lý vai trò tại POS > Tạo vai trò tại POS.

 6. Trong trường Tiêu đề, nhập tên cho vai trò rồi chọn quyền cho vai trò này.

 7. Không bắt buộc: Để chuyển vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò POS mặc định).

 8. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa vai trò tại POS trên kênh Point of Sale (trang quản trị Shopify)

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 6. Chọn hoặc bỏ chọn quyền.

 7. Không bắt buộc: Để đặt vai trò này làm vai trò mặc định, chọn Đặt làm vai trò mặc định tại POS

 8. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Xóa vai trò tại POS trên kênh Point of Sale (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể xóa bất kỳ vai trò nào trừ vai trò mặc định hoặc vai trò đã chỉ định nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Trong trang Ứng dụng và kênh bán hàng, nhấp vào Point of sale.

 3. Nhấp vào Mở kênh bán hàng.

 4. Nhấp vào Nhân viên.

 5. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 6. Nhấp vào Delete POS role (Xóa vai trò tại POS). Nếu vai trò này đã được chỉ định nhân viên, bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn một vai trò khác cho nhân viên trước khi xóa vai trò này.

 7. Nhấp vào Delete POS role (Xóa vai trò tại POS).

Mô tả quyền tại POS

Vai trò tại POS là một nhóm các quyền cho phép nhân viên tại Point of Sale truy cập vào một số hoạt động trong Shopify POS và kênh Point of Sale. Nhân viên có quyền giới hạn sẽ có thể truy cập vào kênh POS, nhưng chưa chắc sẽ truy cập được một số mục khi chưa được cấp các quyền cần thiết. Cả quyền tại POS và quyền quản trị đều quyết định nội dung mà nhân viên có thể truy cập.

Quyền

Quyền ban đầu đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Cho phép tất cả các quyền đối với Điểm bán hàng Nhân viên có thể truy cập tất cả các hoạt động tại Point of Sale trong Shopify POS và kênh Point of Sale.
Chọn quyền đối với Điểm bán hàng Nhân viên có thể truy cập một số hoạt động nhất định tại Point of Sale trong Shopify POS và kênh Point of Sale.

Phê duyệt của quản lý

Quyền Phê duyệt của quản lý trong Point of Sale
Quyền Mô tả
Phê duyệt của quản lý

Nhân viên tại Point of Sale có thể phê duyệt thao tác của nhân viên bằng cách nhập mã PIN của họ. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý vai trò tại POS có thể chỉnh sửa vai trò để được cấp quyền Phê duyệt của quản lý. Để phê duyệt một thao tác, nhân viên cần có quyền Phê duyệt của quản lý và quyền cần thiết được đặt thành Cho phép.

Có thể đặt quyền truy cập này thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là nhân viên phê duyệt thao tác
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên phê duyệt thao tác.

Giảm giá

Quyền sử dụng ưu đãi giảm giá tại Point of Sale
Quyền Mô tả
Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh

Nhân viên tại Point of Sale có thể áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh cho toàn bộ giỏ hàng và từng mục hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh
 • Từ chối, không cho phép nhân viên áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh
 • Yêu cầu phê duyệt, nghĩa là yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền áp dụng giảm giá đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác.
Áp dụng mã giảm giá

Nhân viên tại Point of Sale có thể áp dụng mã giảm giá cho toàn bộ giỏ hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên áp dụng mã giảm giá
 • Từ chối, không cho phép nhân viên áp dụng mã giảm giá
 • Yêu cầu phê duyệt, nghĩa là yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền áp dụng giảm giá đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác.

Thanh toán

Quyền thanh toán tại Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Gửi hàng cho khách hàng

Nhân viên tại Point of Sale có thể vận chuyển đồ trong giỏ hàng đến chỗ khách hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên gửi hàng đến chỗ khách hàng
 • Từ chối, không cho phép nhân viên gửi hàng đến chỗ khách hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, nghĩa là yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền gửi hàng cho khách hàng đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác.
Chỉnh sửa thuế

Nhân viên tại Point of Sale có thể chỉnh sửa thuế cho đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên chỉnh sửa thuế
 • Từ chối, không cho phép nhân viên chỉnh sửa thuế
 • Yêu cầu phê duyệt, nghĩa là yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền chỉnh sửa thuế đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác.
Thêm bán hàng theo yêu cầu

Nhân viên tại Point of Sale có thể tạo giao dịch bán hàng theo yêu cầu.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên thêm bán hàng theo yêu cầu
 • Từ chối, không cho phép nhân viên thêm bán hàng theo yêu cầu
 • Yêu cầu phê duyệt, nghĩa là yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền thêm giao dịch bán hàng theo yêu cầu đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác.

Register

Quyền vào sổ tại Point of Sale
Quyền Mô tả
Xem và điều chỉnh phiên theo dõi thanh toán hiện tại

Nhân viên có thể xem và điều chỉnh phiên theo dõi thanh toán hiện tại, thêm tiền mặt và rút tiền mặt.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên xem và điều chỉnh phiên theo dõi thanh toán hiện tại
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên xem và điều chỉnh phiên theo dõi thanh toán hiện tại.
Xem lịch sử phiên theo dõi thanh toán

Nhân viên tại Point of Sale có thể xem thông tin chi tiết của các phiên theo dõi thanh toán trước đó.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên xem lịch sử phiên theo dõi thanh toán
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên xem lịch sử phiên theo dõi thanh toán.
Bắt đầu và kết thúc phiên theo dõi thanh toán

Nhân viên tại Point of Sale có thể bắt đầu và kết thúc phiên theo dõi thanh toán theo cách thủ công.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên bắt đầu và kết thúc phiên theo dõi thanh toán
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên bắt đầu hoặc kết thúc phiên theo dõi thanh toán nhưng phiên theo dõi thanh toán sẽ tự động bắt đầu sau một giao dịch bán.
Mở ngăn đựng tiền

Nhân viên tại Point of Sale có thể mở ngăn đựng tiền bằng các thao tác giỏ hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên mở ngăn đựng tiền
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên mở ngăn đựng tiền nhưng vẫn sẽ tự động mở sau một giao dịch bán bằng tiền mặt.

Đơn hàng

Quyền đối với đơn hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Quản lý đơn hàng tại tất cả các địa điểm

Nhân viên tại Point of Sale có thể quản lý đơn hàng tại tất cả địa điểm.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên quản lý đơn hàng bất kể vị trí của thiết bị
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên quản lý đơn hàng tại tất cả các địa điểm. Nhân viên chỉ có thể quản lý các đơn hàng được tạo tại vị trí của thiết bị.
Trả và đổi hàng

Nhân viên tại Point of Sale có thể hoàn tiền và đổi đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên hoàn tiền và đổi đơn hàng
 • Từ chối, không cho phép nhân viên hoàn tiền và đổi đơn hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, nghĩa là yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền đổi đơn hàng và hoàn tiền đã được cho phép để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác.
Hủy đơn hàng

Nhân viên tại Point of Sale có thể hủy đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên hủy đơn hàng
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên hủy đơn hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, nghĩa là yêu cầu nhân viên có cả quyền phê duyệt của quản lý và quyền hủy đơn hàng được kích hoạt để có thể nhập mã PIN và hoàn thành thao tác.
Quản lý đơn hàng nháp tại tất cả các địa điểm

Nhân viên tại Point of Sale có thể xem, truy xuất và chỉnh sửa đơn hàng nháp từ các địa điểm bán lẻ khác.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là nhân viên có thể xem, truy xuất, chỉnh sửa và thanh toán đơn hàng nháp từ các địa điểm bán lẻ khác
 • Từ chối nghĩa là nhân viên không được xem, truy xuất và chỉnh sửa đơn hàng nháp từ các địa điểm bán lẻ khác. Nếu nhân viên bị từ chối, nhân viên sẽ không thể truy cập đơn hàng nháp đã tạo trên trang quản trị.
Quản lý ghi nhận doanh số cho đơn hàng

Nhân viên tại Point of Sale có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa ghi công nhân viên trên đơn hàng đã hoàn thành.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên chỉnh sửa ghi công nhân viên trên đơn hàng
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên chỉnh sửa ghi công nhân viên trên đơn hàng.
Chỉ định lại hoặc hủy quá trình thực hiện

Nhân viên tại Point of Sale có thể chỉ định lại một đơn hàng cần thực hiện đến địa điểm khác.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên sử dụng Định tuyến đơn hàng để chỉ định lại đơn hàng đến địa điểm khác
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên chỉ định lại đơn hàng đến địa điểm khác.
Thực hiện đơn hàng vận chuyển

Nhân viên tại Point of Sale có thể chuẩn bị và thực hiện đơn hàng cần vận chuyển bằng Gửi từ cửa hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên sử dụng tùy chọn Gửi từ cửa hàng để thực hiện đơn hàng
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên thực hiện đơn hàng bằng Gửi từ cửa hàng.

Khách hàng

Quyền đối với khách hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Thêm khách hàng

Nhân viên tại Point of Sale có thể thêm khách hàng mới và khách hàng hiện tại vào giỏ hàng và xem thông tin khách hàng cơ bản.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên thêm thông tin khách hàng
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên thêm thông tin khách hàng.
Quản lý khách hàng

Nhân viên tại Point of Sale có thể xem, chỉnh sửa và xóa thông tin khách hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên thêm thông tin quản lý
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên quản lý thông tin khách hàng.

Ứng dụng

Quyền đối với ứng dụng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Sử dụng các ứng dụng hoạt động với Shopify POS Nhân viên tại Point of Sale có thể dùng các ứng dụng đã cài đặt trên Shopify POS.

Nhân viên

Quyền đối với nhân viên của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng Nhân viên tại Point of Sale có thể xem, thêm, sửa và xóa hồ sơ nhân viên khỏi Shopify POS và kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify. Quyền này cũng bao gồm việc chỉ định vai trò tại POS cho các nhân viên khác.
Quản lý vai trò POS Nhân viên tại Point of Sale có thể xem, tạo, sửa và xóa các vai trò tại POS khỏi kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify.

Phân tích

Quyền truy cập vào phân tích Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Xem phân tích về vị trí của thiết bị Nhân viên tại Point of Sale có thể xem báo cáo Doanh số hằng ngày đối với địa điểm của mình.
Xem phiên theo dõi tiền mặt Nhân viên tại Point of Sale có thể xem lịch sử phiên theo dõi tiền mặt trên ứng dụng Shopify POS và kênh Shopify POS.

Cài đặt

Quyền cài đặt đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Tùy chỉnh lưới thông minh cho vị trí của thiết bị Nhân viên tại Point of Sale có thể thêm, sửa và xóa các ô thông minh trên màn hình chính cho POS ở vị trí của thiết bị.
Chuyển vị trí của thiết bị Nhân viên tại Point of Sale có thể thay đổi cài đặt vị trí của thiết bị.
Đăng xuất cửa hàng khỏi ứng dụng Điểm bán hàng Nhân viên tại Point of Sale có thể đăng xuất khỏi Shopify POS.
Quản lý cài đặt thanh toán cho thiết bị Nhân viên tại Point of Sale có thể thay đổi cài đặt thanh toán cho thiết bị POS tại vị trí của thiết bị trong Shopify POS hoặc từ kênh Point of Sale trên trang quản trị Shopify.
Quản lý cài đặt biên lai Nhân viên tại Point of Sale có thể thay đổi cài đặt biên lai được in cho thiết bị POS.
Quản lý thông tin thanh toán bắt buộc trong kênh POS

Nhân viên tại Point of Sale có thể xem và chỉnh sửa thông tin thanh toán bắt buộc trong POS trong mục cài đặt.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, nghĩa là cho phép nhân viên quản lý cài đặt thông tin thanh toán bắt buộc.
 • Từ chối, nghĩa là không cho phép nhân viên quản lý cài đặt thông tin thanh toán bắt buộc.

Quyền truy cập kênh POS bổ sung

Ngoài mọi quyền truy cập POS liên quan, nhân viên với quyền truy cập giới hạn cần có quyền quản trị thích hợp để truy cập vào các hoạt động kênh POS sau:

Quyền cài đặt đối với Điểm bán hàng
Thao tác trên Kênh bán hàng Quyền quản trị bắt buộc Quyền POS bắt buộc
Xem kênh POS Không Cấp quyền truy cập vào Điểm bán hàng cho nhân viên này
Thêm địa điểm Địa điểm

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thay đổi gói đăng ký POS Pro.

Không
Xem báo cáo Báo cáo Không
Xem dữ liệu bán hàng cho một địa điểm Báo cáo

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thay đổi gói đăng ký POS Pro.

Không
Quản lý nhân viên POS Không Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng
Quản lý vai trò POS Không Quản lý vai trò POS
Quản lý cài đặt biên lai Không Quản lý cài đặt biên lai
Tải lên logo để tùy chỉnh biên lai Chủ đề, Tranghoặc Sản phẩm Không

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí