Cấp quyền cho nhân viên với vai trò POS

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Vai trò tại POS là một nhóm các quyền đối với POS được đặt tên cụ thể. Vai trò giúp bạn dễ dàng chỉ định cùng một nhóm quyền cho nhiều tài khoản nhân viên. Bạn không thể chỉ định các quyền riêng lẻ cho một tài khoản nhân viên Point of Sale mà chỉ có thể chỉ định một vai trò. Mỗi tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng đều cần được chỉ định vai trò.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc bạn có quyền Quản lý vai trò tại POS, bạn có thể tạo và quản lý vai trò từ kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify. Một vai trò có thể bao gồm cùng một nhóm quyền như các vai trò khác, nhưng mỗi vai trò phải có một tên riêng.

Vai trò mặc định là Cộng sự. Bạn có thể thay đổi tên và nhóm quyền đối với vai trò Cộng sự. Bạn có thể đặt vai trò khác làm vai trò mặc định. Vai trò mặc định là vai trò được tự động chọn khi bạn thêm tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng. Bạn không thể xóa vai trò mặc định.

Nhân viên có quyền truy cập giới hạn có thể truy cập vào kênh POS, nhưng có thể sẽ không truy cập được một số mục khi chưa được cấp các quyền cần thiết.

Tạo vai trò tại POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Điểm bán hàng > Staff (Nhân viên).

 2. Nhấp vào Manage POS roles (Quản lý vai trò tại POS) > Create POS role (Tạo vai trò tại POS).

 3. Trong trường Tiêu đề, nhập tên cho vai trò rồi chọn quyền cho vai trò này.

 4. Không bắt buộc: Để chuyển vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò POS mặc định).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa vai trò POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

 1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Nhân viên.

 2. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 3. Chọn hoặc bỏ chọn quyền.

 4. Không bắt buộc: Để đặt vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò tại POS mặc định).

 5. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Xóa vai trò POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể xóa bất kỳ vai trò nào trừ vai trò mặc định hoặc vai trò đã được chỉ định tài khoản nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Nhân viên.

 2. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 3. Nhấp vào Xóa vai trò tại POS. Nếu vai trò này đã được chỉ định tài khoản nhân viên, bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn một vai trò khác cho nhân viên trước khi xóa vai trò này.

 4. Nhấp vào Delete POS role (Xóa vai trò tại POS).

Mô tả về quyền đối với POS

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Vai trò tại POS là một nhóm quyền cho phép nhân viên của điểm bán hàng truy cập vào các hoạt động nhất định trong Shopify POS và kênh Điểm bán hàng. Nhân viên với quyền giới hạn có thể truy cập vào kênh POS, trừ một số mục không khả dụng do thiếu quyền cần thiết. Cả quyền tại POS và quyền quản trị đều quyết định nội dung mà nhân viên có thể truy cập.

Quyền

Quyền ban đầu đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Cho phép tất cả các quyền đối với Điểm bán hàng Cho phép tài khoản nhân viên truy cập tất cả hoạt động Point of Sale trong Shopify POS và kênh Điểm bán hàng.
Chọn quyền đối với Điểm bán hàng Cho phép tài khoản nhân viên truy cập một số hoạt động nhất định tại Điểm bán hàng trong Shopify POS và kênh Điểm bán hàng.

Phê duyệt của người quản lý

Quyền Phê duyệt của người quản lý Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Phê duyệt của người quản lý

Cho phép tài khoản nhân viên trên Point of Sale phê duyệt thao tác của nhân viên bằng cách nhập mã PIN của họ. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên có quyền Quản lý vai trò tại POS có thể chỉnh sửa vai trò để được cấp quyền Phê duyệt của quản lý. Để phê duyệt một thao tác, tài khoản nhân viên phải có quyền Phê duyệt của quản lý và quyền cần thiết phải được đặt thành Cho phép.

Có thể đặt quyền truy cập này thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép tài khoản nhân viên phê duyệt thao tác
 • Từ chối, hạn chế tài khoản nhân viên phê duyệt thao tác

Thanh toán

Quyền thanh toán tại Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Áp dụng ưu đãi giảm giá

Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng áp dụng ưu đãi giảm giá cho đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép tài khoản nhân viên áp dụng ưu đãi giảm giá
 • Từ chối, hạn chế tài khoản nhân viên áp dụng ưu đãi giảm giá
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu tài khoản nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền áp dụng ưu đãi giảm giá phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác
Gửi hàng cho khách hàng

Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng vận chuyển đồ trong giỏ hàng đến cho khách hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép tài khoản nhân viên gửi hàng cho khách hàng
 • Từ chối, hạn chế tài khoản nhân viên gửi hàng cho khách hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu tài khoản nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền gửi hàng cho khách hàng phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác
Chỉnh sửa thuế

Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng chỉnh sửa thuế cho đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép tài khoản nhân viên chỉnh sửa thuế
 • Từ chối, không cho phép tài khoản nhân viên chỉnh sửa thuế
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu tài khoản nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền chỉnh sửa thuế phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác
Thêm bán hàng theo yêu cầu

Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng tạo giao dịch bán hàng theo yêu cầu.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép tài khoản nhân viên thêm bán hàng theo yêu cầu
 • Từ chối, hạn chế tài khoản nhân viên thêm giao dịch bán hàng theo yêu cầu
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu tài khoản nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền thêm giao dịch bán hàng theo yêu cầu phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác

Đơn hàng

Quyền đối với đơn hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Chỉ vị trí của thiết bị Tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng chỉ có thể quản lý những đơn hàng thực hiện tại vị trí của thiết bị.
Tất cả vị trí Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng quản lý đơn hàng bất kể vị trí của thiết bị.
Hoàn tiền và đổi đơn hàng

Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng hoàn tiền và đổi hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép tài khoản nhân viên hoàn tiền và đổi hàng
 • Từ chối, hạn chế tài khoản nhân viên hoàn tiền và đổi hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu tài khoản nhân viên có quyền phê duyệt của quản lý và quyền hoàn tiền và đổi hàng phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác

Khách hàng

Quyền đối với khách hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Thêm khách hàng

Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng thêm khách hàng mới và khách hàng hiện tại vào giỏ hàng và xem thông tin khách hàng cơ bản.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép tài khoản nhân viên thêm thông tin khách hàng
 • Từ chối, hạn chế tài khoản nhân viên thêm thông tin khách hàng
Quản lý khách hàng

Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng xem, chỉnh sửa và xóa thông tin khách hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép tài khoản nhân viên quản lý thông tin
 • Từ chối, hạn chế tài khoản nhân viên quản lý thông tin khách hàng

Ứng dụng

Quyền đối với ứng dụng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Sử dụng các ứng dụng hoạt động với Shopify POS Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng sử dụng các ứng dụng được cài đặt trong Shopify POS.

Nhân viên

Quyền đối với nhân viên của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng xem, thêm, chỉnh sửa và xóa hồ sơ tài khoản nhân viên khỏi Shopify POS và khỏi kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify. Quyền này bao gồm việc chỉ định vai trò tại POS cho tài khoản nhân viên khác.
Quản lý vai trò POS Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng xem, tạo, chỉnh sửa và xóa các vai trò tại POS khỏi kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify.

Phân tích

Quyền truy cập vào phân tích Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Xem phân tích về vị trí của thiết bị Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng xem báo cáo Doanh số hàng ngày đối với địa điểm của nhân viên.

Cài đặt

Quyền cài đặt đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Tùy chỉnh lưới thông minh cho vị trí của thiết bị Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng thêm, chỉnh sửa và xóa các ô thông minh trên màn hình chính cho POS ở vị trí của thiết bị.
Chuyển vị trí của thiết bị Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt vị trí của thiết bị.
Đăng xuất cửa hàng khỏi ứng dụng Điểm bán hàng Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng đăng xuất khỏi Shopify POS.
Quản lý cài đặt thanh toán cho thiết bị Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt thanh toán cho thiết bị POS tại vị trí của thiết bị trong Shopify POS hoặc từ kênh Điểm bán hàng trong trang quản trị Shopify.
Quản lý cài đặt biên lai Cho phép tài khoản nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt biên lai được in cho thiết bị POS.

Quyền truy cập kênh POS bổ sung

Ngoài mọi quyền truy cập POS liên quan, nhân viên với quyền truy cập giới hạn cần có quyền quản trị thích hợp để truy cập vào các hoạt động kênh POS sau:

Quyền cài đặt đối với Điểm bán hàng
Thao tác trên Kênh bán hàng Quyền quản trị bắt buộc Quyền POS bắt buộc
Xem kênh POS Ứng dụng hoặc Ứng dụng và quyền truy cập kênh dành cho Shopify Plus. Cấp quyền truy cập vào Điểm bán hàng cho nhân viên này
Thêm địa điểm Quản lý địa điểm

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thay đổi gói đăng ký POS Pro.

Không
Xem báo cáo Báo cáo hoặc Trang quản trị Không
Xem dữ liệu doanh số cho một địa điểm Báo cáo hoặc Trang quản trị

Chỉ chủ cửa hàng mới có thể thay đổi gói đăng ký POS Pro.

Không
Quản lý nhân viên POS Không Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng
Quản lý vai trò POS Không Quản lý vai trò POS
Quản lý cài đặt biên lai Không Quản lý cài đặt biên lai
Tải lên logo để tùy chỉnh biên lai Chủ đề, Tranghoặc Sản phẩm Không

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí