Cấp quyền cho nhân viên với vai trò POS

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Vai trò POS là một nhóm các quyền đối với POS và bạn có thể đặt tên cho từng vai trò. Vai trò giúp bạn dễ dàng chỉ định cùng một nhóm quyền cho nhiều nhân viên. Bạn không thể chỉ định các quyền riêng lẻ cho một nhân viên tại Điểm bán hàng mà chỉ có thể chỉ định một vai trò. Mọi nhân viên tại Điểm bán hàng đều phải được chỉ định vai trò.

Nếu bạn là chủ cửa hàng hoặc có quyền Quản lý vai trò POS, bạn có thể tạo và quản lý vai trò từ kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify. Một vai trò có thể bao gồm nhóm quyền giống với các vai trò khác, nhưng mỗi vai trò phải có một tên duy nhất.

Vai trò mặc định là Cộng sự. Bạn có thể thay đổi tên và nhóm quyền đối với vai trò Cộng sự. Bạn có thể tạo vai trò khác vai trò mặc định. Vai trò mặc định là vai trò được chọn tự động khi bạn thêm nhân viên tại Điểm bán hàng. Bạn không thể xóa vai trò mặc định.

Tạo vai trò tại POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Điểm bán hàng > Staff (Nhân viên).

 2. Nhấp vào Manage POS roles (Quản lý vai trò tại POS) > Create POS role (Tạo vai trò tại POS).

 3. Trong trường Tiêu đề, nhập tên cho vai trò rồi chọn quyền cho vai trò này.

 4. Không bắt buộc: Để chuyển vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò POS mặc định).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa vai trò POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

 1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Nhân viên.

 2. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 3. Chọn hoặc bỏ chọn quyền.

 4. Không bắt buộc: Để đặt vai trò này làm vai trò mặc định, đánh dấu Set as default POS role (Đặt làm vai trò tại POS mặc định).

 5. Nhấp vào Save changes (Lưu thay đổi).

Xóa vai trò POS trong kênh Điểm bán hàng (trang quản trị Shopify)

Bạn có thể xóa bất kỳ vai trò nào trừ vai trò mặc định hoặc vai trò đã chỉ định nhân viên.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, trong mục KÊNH BÁN HÀNG, nhấp vào Điểm bán hàng > Nhân viên.

 2. Nhấp vào Quản lý vai trò POS, rồi nhấp vào vai trò phù hợp.

 3. Nhấp vào Xóa vai trò POS. Nếu nhân viên được chỉ định cho vai trò này, bạn sẽ nhận được lời nhắc chọn một vai trò khác cho nhân viên trước khi xóa vai trò này.

 4. Nhấp vào Delete POS role (Xóa vai trò tại POS).

Mô tả về quyền đối với POS

Lưu ý: Tính năng này chỉ dành cho thương nhân sử dụng Shopify POS Pro.

Vai trò POS là một nhóm các quyền cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng truy cập vào một số hoạt động trong Shopify POS và kênh Điểm bán hàng.

Quyền

Quyền ban đầu đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Cho phép tất cả các quyền đối với Điểm bán hàng Khi chọn quyền này, bạn sẽ cấp quyền đầy đủ theo vai trò.
Chọn quyền đối với Điểm bán hàng Khi chọn quyền này, bạn có thể tạo vai trò tùy chỉnh bằng cách chỉ chọn một số quyền cụ thể.

Phê duyệt của người quản lý

Quyền Phê duyệt của người quản lý Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Phê duyệt của người quản lý

Cho phép nhân viên Điểm bán hàng phê duyệt thao tác bằng cách nhập mã PIN. Chủ cửa hàng hoặc nhân viên có đầy đủ quyền quản trị và quyền Quản lý vai trò tại POS, có thể chỉnh sửa vai trò để được cấp quyền Phê duyệt của người quản lý. Để phê duyệt một thao tác, nhân viên phải có quyền Phê duyệt của người quản lý và quyền cần thiết phải được đặt thành Cho phép.

Có thể đặt quyền truy cập này thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên phê duyệt thao tác
 • Từ chối, không cho phép nhân viên phê duyệt thao tác

Thanh toán

Quyền thanh toán tại Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Áp dụng ưu đãi giảm giá

Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng áp dụng giảm giá cho đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên áp dụng giảm giá
 • Từ chối, không cho phép nhân viên áp dụng giảm giá
 • Yêu cầu phê duyệt, yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của người quản lý và quyền áp dụng giảm giá nhập mã PIN để hoàn thành thao tác
Gửi hàng cho khách hàng

Cho phép nhân viên Điểm bán hàng vận chuyển đồ trong giỏ hàng đến chỗ khách hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên gửi hàng đến chỗ khách hàng
 • Từ chối, không cho phép nhân viên gửi hàng đến chỗ khách hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của người quản lý và quyền gửi hàng cho khách hàng phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác
Chỉnh sửa thuế

Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng chỉnh sửa thuế cho đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên chỉnh sửa thuế
 • Từ chối, không cho phép nhân viên chỉnh sửa thuế
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của người quản lý và quyền chỉnh sửa thuế phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác
Thêm bán hàng theo yêu cầu

Cho phép nhân viên Điểm bán hàng tạo bán hàng theo yêu cầu.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên thêm bán hàng theo yêu cầu
 • Từ chối, không cho phép nhân viên thêm bán hàng theo yêu cầu
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của người quản lý và quyền bán hàng theo yêu cầu phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác

Đơn hàng

Quyền đối với đơn hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Chỉ vị trí của thiết bị Nhân viên tại Điểm bán hàng chỉ có thể quản lý những đơn hàng thực hiện tại vị trí của thiết bị.
Tất cả vị trí Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng quản lý đơn hàng bất kể vị trí của thiết bị.
Hoàn tiền và đổi đơn hàng

Cho phép nhân viên Điểm bán hàng hoàn tiền và đổi đơn hàng.

Quyền này có thể được đặt thành một trong những trạng thái sau:

 • Cho phép, cho phép nhân viên hoàn tiền và đổi đơn hàng
 • Từ chối, không cho phép nhân viên hoàn tiền và đổi đơn hàng
 • Yêu cầu phê duyệt, trạng thái này yêu cầu nhân viên có quyền phê duyệt của người quản lý và quyền đổi đơn hàng phải nhập mã PIN để hoàn thành thao tác

Khách hàng

Quyền đối với khách hàng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Quản lý khách hàng Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng xem, sửa và xóa hồ sơ khách hàng.

Ứng dụng

Quyền đối với ứng dụng của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Sử dụng các ứng dụng hoạt động với Shopify POS Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng sử dụng các ứng dụng được cài đặt trên Shopify POS.

Nhân viên

Quyền đối với nhân viên của Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Quản lý nhân viên của Điểm bán hàng Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng xem, thêm, sửa và xóa hồ sơ nhân viên khỏi Shopify POS và kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify. Quyền này cũng bao gồm việc gán vai trò POS cho các nhân viên khác.
Quản lý vai trò POS Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng xem, tạo, sửa và xóa các vai trò POS khỏi kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify.

Phân tích

Quyền truy cập vào phân tích Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Xem phân tích đối với địa điểm của thiết bị Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng xem báo cáo doanh số hàng ngày đối với địa điểm của nhân viên.

Cài đặt

Quyền cài đặt đối với Điểm bán hàng
Quyền Mô tả
Tùy chỉnh lưới thông minh cho vị trí của thiết bị Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng thêm, sửa và xóa các ô thông minh trên màn hình chủ cho POS ở vị trí của thiết bị.
Chuyển vị trí của thiết bị Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt vị trí của thiết bị.
Đăng xuất cửa hàng khỏi ứng dụng Điểm bán hàng Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng đăng xuất khỏi Shopify POS.
Quản lý cài đặt thanh toán cho thiết bị Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt thanh toán cho thiết bị POS tại vị trí của thiết bị từ Shopify POS hoặc từ kênh Điểm bán hàng trên trang quản trị Shopify.
Quản lý cài đặt biên lai Cho phép nhân viên tại Điểm bán hàng thay đổi cài đặt về biên lai được in cho thiết bị POS.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí