Tham khảo nhanh - xử lý bán hàng

Sử dụng trang này làm tài liệu tham khảo nhanh khi xử lý một giao dịch bán hàng trên POS.

Khóa màn hình iPad

Khóa màn hình khi không sử dụng iPad là một hành động bảo mật tốt.

Để khóa màn hình, trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào , rồi chạm vào Lock screen (Khóa màn hình).

Thêm mặt hàng vào giỏ hàng

Nếu bạn có nhiều địa điểm, chỉ những sản phẩm được lưu kho tại địa điểm được chỉ định của thiết bị Shopify POS mới hiển thị trong màn hình sản phẩm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Sản phẩm.
 2. Trong thanh tìm kiếm, nhập tên sản phẩm.
 3. Chạm vào sản phẩm.
 4. Nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã, chạm vào mẫu mã.

Sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng.

Thêm mục bán hàng tùy chỉnh vào giỏ hàng

Nếu khách hàng muốn mua một mặt hàng nhưng bạn không thể tìm thấy mặt hàng đó trong ứng dụng Shopify POS, bạn vẫn có thể bán sản phẩm đó bằng cách tạo sản phẩm bán tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Trang chủ.
 2. Chạm vào Add custom sale (Thêm bán hàng tùy chỉnh).
 3. Không bắt buộc: Thêm tiêu đề và điều chỉnh số lượng.
 4. Thêm giá.
 5. Chạm vào Add to Cart (Thêm vào giỏ hàng).

Bây giờ bạn có thể hoàn tất giao dịch bán hoặc thêm các mặt hàng khác vào giỏ hàng.

Thêm phí tùy chỉnh

Bạn có thể thêm phí tùy chỉnh, ví dụ như phí giao hàng tận nơi hoặc phí tùy chỉnh vào giỏ hàng của khách. Bạn có thể lưu ô phí tùy chỉnh đặt sẵn vào lưới thông minh. Chỉ có thể áp dụng một khoản phí tùy chỉnh cho giỏ hàng. Để thêm nhiều khoản phí, hãy thêm tổng số tiền làm một khoản phí tùy chỉnh duy nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Chạm vào ô Phí tùy chỉnh trong lưới thông minh.
 2. Xem lại số tiền rồi chạm vào lưu.

Để xóa phí tùy chỉnh, chạm vào ô Xóa phí trong lưới thông minh.

Áp dụng giảm giá giỏ hàng tùy chỉnh

 1. Trong Shopify POS, chạm vào Apply discount (Áp dụng giảm giá).
 2. Chạm vào Tỷ lệ phần trăm, Số tiền hoặc .
 3. Điền vào trường rồi chạm vào Lưu.

Giảm giá giỏ hàng thay đổi tổng được hiển thị trong giỏ hàng. Giá bán lẻ thông thường của đơn hàng hiển thị dưới tổng phụ.

Áp dụng giảm giá mục hàng tùy chỉnh

 1. Trong Shopify POS, chạm vào tên sản phẩm.
 2. Chạm vào Áp dụng ưu đãi giảm giá tùy chỉnh.
 3. Chạm vào Số tiền hoặc Tỷ lệ phần trăm (%).
 4. Không bắt buộc: Nếu muốn tạo số tiền giảm giá tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng trường Giá sau khi giảm để nhập giá bạn muốn bán sản phẩm.
 5. Điền vào trường và chạm vào Save (Lưu).
 6. Chạm vào Lưu.

Giá sản phẩm trong giỏ hàng cập nhật khi áp dụng ưu đãi giảm giá. Giá trị bán lẻ thông thường của sản phẩm hiển thị bên dưới giá đã giảm.

Xóa thuế áp dụng trên mặt hàng

Bạn có thể xóa thuế khỏi mặt hàng bạn đang bán. Bạn có thể sẽ phải thực hiện việc này nếu khách hàng có trạng thái miễn thuế hoặc nếu mặt hàng đó không bị áp thuế.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
 2. Chạm vào mặt hàng.
 3. Chạm vào thuế để xóa thuế.

In lại biên lai

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn in biên lai.
 3. Chạm vào Biên lai > Print receipt (In biên lai).

In biên lai quà tặng sau khi hoàn tất quá trình mua bán

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn in biên lai quà tặng.
 3. Chạm vào Biên lai > Biên lai quà tặng.

Gửi email thông tin chi tiết giỏ hàng đến khách hàng

 1. Trong mục thanh toán của Shopify POS, thêm lựa chọn sản phẩm của khách hàng vào giỏ hàng.
 2. Không bắt buộc: Tùy chỉnh giỏ hàng khi cần.
 3. Khi bạn sẵn sàng gửi email, chạm vào ... để truy cập Thao tác khác.
 4. Chạm vào Gửi email cho khách hàng.
 5. Nhập địa chỉ email của khách hàng.

 6. Không bắt buộc: Nhập nội dung được đưa vào email.

 7. Chạm vào Send (Gửi).

Xem đề xuất sản phẩm

Bạn có thể xem đề xuất sản phẩm trực tiếp trong giỏ hàng. Bạn có thể thêm ô đề xuất sản phẩm vào lưới thông minh hoặc xem đề xuất sản phẩm qua menu Thao tác khác.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào More actions (Thao tác khác).
 2. Chạm vào View recommended products (Xem sản phẩm được đề xuất).
 3. Chạm vào sản phẩm để thêm vào giỏ hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí