Chỉnh sửa nội dung giỏ hàng Shopify POS

Khi bạn đánh giá giỏ hàng, bạn có thể cập nhật số lượng sản phẩm và xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

Chỉnh sửa số lượng sản phẩm

Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Để xóa sản phẩm trong giỏ hàng:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí