Chỉnh sửa nội dung giỏ hàng Shopify POS

Khi bạn đánh giá giỏ hàng, bạn có thể cập nhật số lượng sản phẩm và xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

Chỉnh sửa số lượng sản phẩm

  1. Trên trang chủ của ứng dụng Shopify POS, chạm vào mặt hàng trong giỏ hàng.
  2. Trong mục QUANTITY (SỐ LƯỢNG), chạm vào nút + để tăng số lượng hoặc nút - để giảm số lượng.
  3. Chạm vào Save (Lưu).

Xóa sản phẩm trong giỏ hàng

Để xóa sản phẩm trong giỏ hàng:

  1. Trên trang chủ của ứng dụng Shopify POS, chạm vào mặt hàng trong giỏ hàng.
  2. Chạm vào Remove from cart (Xóa khỏi giỏ hàng).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí