Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa ghi chú khỏi đơn hàng trên Shopify POS

Ghi chú đơn hàng hiển thị trên màn hình chi tiết của đơn hàng và được dùng để đính kèm thông tin bổ sung về đơn hàng.

Nếu khách hàng cung cấp cho bạn hướng dẫn đặc biệt hoặc gặp vấn đề về đơn hàng cụ thể mà bạn hoặc nhân viên cần lưu ý, bạn có thể đính kèm ghi chú vào đơn hàng trong quá trình thanh toán. Bạn cũng có thể thêm ghi chú vào đơn hàng đã hoàn tất trên màn hình Đơn hàng của Shopify POS sau đó.

Ghi chú thường được sử dụng nội bộ. Nếu muốn hiển thị ghi chú đơn hàng cho khách hàng, bạn có thể thêm ghi chú vào biên lai.

Thêm ghi chú cho đơn hàng vẫn còn trong giỏ hàng

Để thêm ghi chú cho đơn hàng trong trang thanh toán, làm theo các bước sau:

  1. Từ trong giỏ hàng, chạm vào nút More actions (Thao tác khác).
  2. Chạm vào Add Note (Thêm ghi chú).
  3. Nhập ghi chú rồi chạm vào Lưu.

Chỉnh sửa ghi chú

Để chỉnh sửa ghi chú cho đơn hàng vẫn còn trong giỏ hàng, làm theo các bước sau:

  1. Chạm vào Edit note (Chỉnh sửa ghi chú).
  2. Nhập thay đổi. Chạm vào Lưu để cập nhật ghi chú.

Xóa ghi chú

Để xóa ghi chú trong đơn hàng, làm theo các bước sau:

  1. Chạm vào Edit note (Chỉnh sửa ghi chú).
  2. Chạm vào Delete note (Xóa ghi chú).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí