Đổi mặt hàng trong đơn hàng

Sử dụng ứng dụng Shopify POS, bạn có thể thực hiện đơn hàng trả lại và hoàn tiền hoặc đổi mặt hàng bị trả lại bằng mặt hàng mới. Nếu có chênh lệch về giá giữa hai mặt hàng, bạn có thể thu thêm hoặc trả lại khoản chênh lệch khi đổi hàng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.

  2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn tạo đổi hàng hoặc trả hàng.

  3. Chạm vào Exchange (Đổi hàng), chọn mặt hàng được đổi và chạm vào Next (Tiếp). Các mặt hàng trả lại được thêm vào kho hàng của địa điểm được chỉ định cho thiết bị POS.

  4. Trong danh sách sản phẩm còn hàng, chọn một mặt hàng để đổi cho mặt hàng bị trả lại.

  5. Cập nhật số lượng mặt hàng đã chọn, thêm nhiều mặt hàng nếu cần và nhấp vào Next (Tiếp).

  6. Không bắt buộc: Chạm vào để bật Mark item as unfulfilled (Đánh dấu mặt hàng là chưa thực hiện) để lưu ý rằng cần gửi mặt hàng cho khách hàng sau. Đơn hàng mới sẽ được tạo cho (các) mặt hàng.

  7. Nếu còn số dư, chạm vào Refund (Hoàn tiền) hoặc Collect (Thu) và hoàn tất giao dịch. Nếu không còn số dư, chạm vào Exchange (Đổi hàng).

  8. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí