Đổi mặt hàng trong đơn hàng

Bạn có thể đổi mặt hàng bị trả lại sang mặt hàng mới bằng ứng dụng Shopify POS. Nếu có chênh lệch về giá giữa hai mặt hàng, bạn có thể thu thêm hoặc trả lại khoản chênh lệch khi đổi hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào Đơn hàng.
 2. Chạm vào đơn hàng bạn muốn tạo đổi hàng hoặc trả hàng.
 3. Chạm vào Đổi hàng, chọn mặt hàng cần đổi và chạm vào Tiếp theo. Mặt hàng trả lại được thêm vào kho hàng tại địa điểm chỉ định cho thiết bị POS.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Chọn lý do để hiển thị danh sách tùy chọn dành cho nhãn trả hàng.

  • Nếu nhấp vào Tiếp sau màn hình lý do trả lại thì bạn sẽ được nhắc chấp nhận lý do trả lại Không xác định. Với mỗi lý do, bạn có thể thêm ghi chú.
  • Nếu chọn Khác cho lý do trả lại thì bạn phải nhập lý do. Lý do trả lại không hiển thị đối với đơn hàng có mặt hàng chưa thực hiện. Thay vào đó, hệ thống sẽ cung cấp trường văn bản tự do để bạn ghi chú hoàn tiền.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn không muốn trả lại mặt hàng vào kho hàng thì chạm vào Trả về kho tại địa điểm này, hủy kích hoạt tùy chọn trả về kho rồi chạm vào Lưu.

 6. Chạm vào Next (Tiếp).

 7. Trong danh sách sản phẩm còn hàng, chọn một mặt hàng để trao đổi với mặt hàng bị trả lại.

 8. Cập nhật số lượng mặt hàng đã chọn, thêm nhiều mặt hàng nếu cần rồi nhấp vào Tiếp.

 9. Không bắt buộc: Bật tùy chọn Đánh dấu mặt hàng là chưa thực hiện để lưu ý rằng cần gửi mặt hàng cho khách hàng sau. Đơn hàng mới sẽ được tạo cho các mặt hàng.

 10. Nếu còn số dư, chạm vào Refund (Hoàn tiền) hoặc Collect (Thu) và hoàn tất giao dịch. Nếu không còn số dư, chạm vào Exchange (Đổi hàng).

 11. Chạm vào Done (Đã xong).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí