Nhận hàng tại cửa hàng đối với đơn hàng trực tuyến

Bạn có thể thiết lập tùy chọn để khách hàng nhận đơn hàng trực tuyến tại cửa hàng bán lẻ, bên đường hoặc bất kỳ địa điểm nào bạn chọn.

Để làm được điều này, hãy kích hoạt tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng cho từng địa điểm mà khách hàng có thể đến nhận hàng.

Phí vận chuyển khi nhận hàng tại cửa hàng được đặt là Miễn phí và không thể thay đổi.

Mỗi đơn hàng tự đến lấy yêu cầu bạn hoặc nhân viên xác nhận xem từng mặt hàng có còn hàng lưu kho hay không. Sau khi đã xác nhận từng mặt hàng, bạn có thể gửi thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể in phiếu nhận hàng để đính kèm đơn hàng.

Khi khách hàng đến lấy đơn hàng, bạn cần thay đổi trạng thái đơn hàng trong Shopify từ chưa thực hiện thành đã thực hiện. Đây là dấu hiệu cho bạn và nhân viên biết rằng đơn hàng đã được lấy và không cần làm gì thêm.

Bạn có thể thêm hướng dẫn nhận hàng và giao hàng bằng cách quản lý tùy chọn cho địa điểm nhận hàng. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng tính năng nhận hàng để cung cấp dịch vụ nhận hàng bên đường. Sau khi khách hàng đặt đơn hàng trực tuyến và đến cửa hàng, họ có thể gọi điện và bạn mang hàng ra cho họ.

Tính đủ điều kiện

Nếu cửa hàng của bạn có nhiều địa điểm thì bạn cần kích hoạt vận chuyển từ nhiều nơi gửi để có thể sử dụng tùy chọn nhận hàng.

Nếu bạn có câu hỏi gì về điều kiện cần thiết để sử dụng tính năng này, liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify.

Trải nghiệm thanh toán

Sau khi bạn kích hoạt tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng, khách hàng có thể lựa chọn giữa Vận chuyểnĐến nhận hàng trong mục Phương thức giao hàng trên trang thanh toán. Khi họ chọn Đến nhận hàng, họ có thể chọn địa điểm mà họ muốn đến để nhận hàng.

Khách hàng không thể chọn cả hai hình thức vận chuyển và đến nhận hàng tại cửa hàng đối với các mặt hàng trong cùng một đơn hàng. Thay vào đó, khách hàng nên đặt thành hai đơn hàng riêng. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề có hỗ trợ khả năng nhận hàng tại cửa hàng, khách hàng có thể xem sản phẩm còn hàng để đến lấy hay không trước khi thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng.

Trước khi thiết lập nhận hàng tại cửa hàng

Bạn cần hoàn thành những việc sau đây trước khi có thể cung cấp dịch vụ nhận hàng tại cửa hàng:

Theo mặc định, việc cho phép một địa điểm thực hiện đơn hàng trực tuyến đồng nghĩa rằng đơn hàng trực tuyến không chọn nhận hàng có thể lấy hàng trong kho từ địa điểm lấy hàng hoặc địa điểm bán lẻ. Đảm bảo bạn đã xem xét thứ tự ưu tiên thực hiện và sửa đổi nếu cần. Nếu chọn tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng cho một sản phẩm, bạn có thể đặt các đơn hàng đến lấy tận nơi cho các địa điểm mà không cần hàng trong kho.

Bạn cũng có thể thiết lập địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng nhận hàng tại cửa hàng.

Thiết lập nhận hàng tại cửa hàng

Bạn cần thiết lập tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng với mỗi địa điểm khách hàng có thể đến để nhận hàng.

Quy trình thiết lập gồm bật tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng, chọn thời gian nhận hàng dự kiến để hiển thị với khách hàng khi thanh toán và chỉ định các hướng dẫn nhận hàng trong thông báo Đơn hàng sẵn sàng để nhận.

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Nhận hàng tại cửa hàng, nhấp vào Thiết lập hoặc biểu tượng .

 3. Trong mục Địa điểm của bạn, chọn địa điểm bạn muốn thiết lập nhận hàng tại cửa hàng.

 4. Chọn Địa điểm này cung cấp dịch vụ nhận hàng tại cửa hàng.

 5. Trong mục Ngày nhận hàng dự kiến, chọn thời gian xử lý để nhận hàng tại cửa hàng trong menu thả xuống. Thông tin này hiển thị với khách hàng của bạn.

 6. Trong mục Thông báo đơn hàng sẵn sàng để nhận, nhập hướng dẫn nhận hàng dành cho khách hàng. Trường này thay thế mọi nội dung tùy chỉnh bạn có trong biến email_body trong mẫu thông báoSẵn sàng để nhận hàng.

 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý tùy chọn cho địa điểm nhận hàng tại cửa hàng

Mỗi địa điểm nhận hàng tại cửa hàng bao gồm các cài đặt sau:

 • bật hoặc tắt tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng.
 • Chỉ định các hướng dẫn hoặc thông tin liên quan đến nhận hàng như giờ làm việc của cửa hàng hoặc lời nhắc nhở khách hàng mang bản sao xác nhận đơn hàng. Thông tin được thêm vào thông báo mà bạn gửi khi chuẩn bị đơn hàng để nhận hàng.
 • Chọn thời gian nhận hàng dự kiến để hiển thị khi khách hàng thanh toán. Ví dụ: Bạn có thể chọn Thường sẵn sàng trong 2 giờ.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Nhận hàng tại cửa hàng, nhấp vào biểu tượng .

 3. Trong mục Địa điểm của bạn, nhấp vào địa điểm bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Cập nhật cài đặt nhận hàng tại cửa hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận tại cửa hàng

Bạn có thể thiết lập địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng. Điều này có nghĩa là địa điểm sẽ không thực hiện bất kỳ đơn hàng nào yêu cầu vận chuyển.

Những điều cần cân nhắc

Trước khi thiết lập địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng, bạn cần cân nhắc những điểm sau:

 • Nếu khách hàng tìm cách chọn phương thức vận chuyển khi thanh toán cho sản phẩm chỉ có tại địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận hàng, khách hàng sẽ nhận được thông báo lỗi rằng sản phẩm không thể được vận chuyển.
 • Sản phẩm cần vận chuyển và sản phẩm chỉ nhận hàng không được ở trong cùng một giỏ hàng. Nếu khách hàng tìm cách thanh toán cả hai loại sản phẩm, thông báo lỗi sẽ hiển thị rằng sản phẩm đã hết hàng. Khách hàng phải hoàn thành hai giao dịch riêng, một giao dịch chỉ dành cho sản phẩm cần vận chuyển sản phẩm và giao dịch còn lại dành cho sản phẩm cần nhận hàng.

Thiết lập địa điểm chỉ thực hiện đơn hàng đến nhận tại cửa hàng

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Địa điểm.
 2. Nhấp vào Add location (Thêm địa điểm).
 3. Thêm thông tin chi tiết về địa điểm, đảm bảo đã bật Thực hiện đơn hàng trực tuyến từ địa điểm này, sau đó nhấp vào Lưu.
 4. Vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
 5. Với từng khu vực vận chuyển trong mỗi hồ sơ vận chuyển, thực hiện như sau:
  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển, nhấp vào Quản lý.
  2. Trong mục Nơi gửi hàng, nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết
  3. Bên cạnh địa điểm bạn đã tạo, nhấp vào Quản lý.
  4. Chọn tùy chọn xóa phí, nhấp vào Đã xong rồi nhấp vào Lưu.

Sau khi thiết lập địa điểm, bạn cần điều chỉnh sản phẩm còn hàng cho từng địa điểm.

Hiển thị cho khách hàng thấy khả năng nhận hàng tại cửa hàng

Một số chủ đề cho phép bạn hiển thị với khách hàng thông tin về việc sản phẩm còn hàng để nhận tại cửa hàng hay không. Trên mỗi trang sản phẩm, mục khả năng nhận hàng tại cửa hàng hiển thị tình trạng còn hàng của sản phẩm và khung thời gian ước tính để đến nhận hàng.

Sau khi đã kích hoạt tính năng nhận hàng tại cửa hàng, trang sản phẩm sẽ hiển thị xem sản phẩm có sẵn để nhận hàng tại địa điểm nhận hàng tại cửa hàng hay không. Thông tin này chỉ hiển thị đối với sản phẩm được lưu kho ở ít nhất một địa điểm nhận hàng và đã chọn tùy chọn Đây là sản phẩm hiện vật trong mục Vận chuyển của thông tin mẫu mã sản phẩm.

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Chọn sản phẩm.

 3. Trong mục Mẫu mã, chọn một mẫu mã.

 4. Trong mục Vận chuyển, chọn This is a physical product (Đây là sản phẩm hiện vật).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Nếu bạn chỉ kích hoạt tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng cho một địa điểm thì địa điểm và khả năng nhận hàng tại cửa hàng của địa điểm đó sẽ hiển thị. Khách hàng có thể nhấp vào Xem thông tin cửa hàng để tìm hiểu thêm về địa điểm nhận hàng.

Nếu bạn kích hoạt tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng cho nhiều địa điểm thì mục khả năng nhận hàng tại cửa hàng sẽ hiển thị địa điểm và khả năng nhận hàng tại cửa hàng của một trong các cửa hàng. Khách hàng có thể nhấp vào Kiểm tra tình trạng còn hàng tại cửa hàng khác để xem tình trạng còn hàng của sản phẩm tại tất cả các địa điểm cho phép đến nhận hàng.

Tính năng này hiện có trong chủ đề Dawn và một số chủ đề trả phí trong Cửa hàng chủ đề Shopify.

Tùy chỉnh email thông báo cho phương thức nhận hàng tại cửa hàng

Với tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng, email về trạng thái đơn hàng sẽ được gửi tự động cho khách hàng.

Bạn có thể tùy chỉnh văn bản mặc định của từng thông báo.

Khách hàng lựa chọn đến nhận đơn hàng sẽ nhận được thông báo sau qua email:

 • Xác nhận đơn hàng
 • Đã sẵn sàng để đến tận nơi lấy hàng
 • Khách hàng đã đến nhận hàng

Tùy chỉnh thông báo xác nhận đơn hàng

Đối với mẫu email Xác nhận đơn hàng, bạn có thể thêm nội dung liên quan đến nhận hàng bằng cách đặt trong biến Liquid sau: {% if order.pickup_in_store? %}

Nếu bạn cần đặt lại mẫu về mặc định, nhấp vào Revert to default (Quay trở về mặc định).

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Nhấp vào Xác nhận đơn hàng.
 3. Trong Chủ đề email, nhập một dòng chủ đề mang tính mô tả. Trong Nội dung email, nhập thông điệp email.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh thông báo Đã sẵn sàng để đến tận nơi lấy hàng

Bạn có thể tùy chỉnh nội dung của thông báo Đã sẵn sàng để đến tận nơi lấy hàng đối với từng địa điểm.

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Nhận hàng tại cửa hàng, nhấp vào biểu tượng .

 3. Trong mục Địa điểm của bạn, nhấp vào địa điểm bạn muốn chỉnh sửa.

 4. Trong mục Thông báo đơn hàng sẵn sàng để nhận, nhập hướng dẫn nhận hàng dành cho khách hàng.

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh thông báo Khách hàng đã đến nhận hàng

Nếu bạn cần đặt lại mẫu về mặc định, nhấp vào Revert to default (Quay trở về mặc định).

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Settings (Cài đặt) > Notifications (Thông báo).
 2. Nhấp vào Khách hàng đã đến nhận hàng.
 3. Trong trường Tiêu đề email, nhập một dòng tiêu đề có tính mô tả.
 4. Trong trường Nội dung email, nhập thư email.
 5. Chạm vào Save (Lưu).

Thêm ô dành cho nhận hàng tại cửa hàng vào Màn hình chính

Nếu bạn thêm ô dành cho nhận hàng tại cửa hàng vào Màn hình chính, bạn có thể tìm nhanh tất cả đơn hàng cần chuẩn bị cho khách hàng đến nhận hoặc đánh dấu là đã nhận.

Sau khi thêm, ô này sẽ hiển thị số lượng đơn hàng cần chuẩn bị để khách hàng đến nhận. Bạn có thể chạm vào ô Nhận hàng tại cửa hàng để xem các đơn hàng cần chú ý.

Bước:

 1. Trên Màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô).
 2. Mở Fullfillment (Thực hiện đơn hàng) > View pickup orders (Xem đơn hàng chọn đến nhận).
 3. Chạm vào Add (Thêm).
 4. Trên Màn hình chính, chạm vào Done (Đã xong).

Bật thông báo nhận hàng tại cửa hàng

Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo đẩy từ Shopify POS trên thiết bị để thông báo khi bạn nhận được đơn hàng nhận hàng tại cửa hàng mới. Khi bật thông báo, bạn có thể chạm vào thông báo để bắt đầu quy trình làm việc nhận hàng.

Các bước thực hiện

 1. Trong Shopify POS, chạm vào > Cài đặt > Notifications (Thông báo).
 2. Chạm vào công tắc bật/tắt để bật hoặc tắt thông báo.

Chuẩn bị đơn hàng để khách hàng đến nhận

Sau khi khách hàng đã chọn lấy đơn hàng và hoàn tất giao dịch mua, bạn hoặc nhân viên cần giữ các mặt hàng trong đơn hàng và thông báo cho khách hàng rằng đơn hàng của họ đã sẵn sàng để lấy.

Bạn có thể cài đặt thông báo qua email để có thể biết mỗi khi có khách hàng đặt đơn hàng.

Đánh dấu đơn hàng là đã nhận

Sau khi khách hàng đến nhận hàng, thay đổi trạng thái của đơn hàng thành Đã nhận.

Đây cũng là cách hay để xác nhận mã đơn hàng và tên khách hàng khi họ đến lấy hàng. Nếu đã in phiếu nhận hàng của đơn hàng, bạn có thể quét mã QR để tra cứu đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí