Vận chuyển đơn hàng đến khách hàng bằng Shopify POS

Khi bạn xử lý đơn hàng trên ứng dụng Shopify POS, khách hàng có thể muốn đơn hàng được vận chuyển đến địa chỉ của họ. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách vận chuyển đơn hàng của khách trực tiếp từ Shopify POS.

Vận chuyển đơn hàng đến địa chỉ của khách hàng

Nếu đã bật tính năng bảo vệ chống bán quá số sản phẩm dự trữ, bạn chỉ có thể thêm hàng trong kho để vận chuyển cho khách hàng. Nếu kho hàng của bất kỳ sản phẩm nào được thêm vào giỏ hàng bị hết hàng, thông báo lỗi sẽ xuất hiện đề cập rằng không thể vận chuyển mặt hàng đã hết hàng. Điều này ngăn bạn đặt các đơn hàng không thể thực hiện do hết hàng trong kho.

 1. Thêm tất cả mặt hàng vào giỏ hàng.

 2. Không bắt buộc: Để thêm khách hàng vào giỏ hàng, hoàn tất các bước sau:

  1. Chạm vào trên màn hình chính và chạm vào Khách hàng.
  2. Chọn khách hàng từ danh sách khách hàng.
  3. Chạm vào Add to cart (Thêm vào giỏ hàng) từ màn hình chi tiết khách hàng.
 3. Trong ứng dụng Shopify POS, chạm vào More Actions (Thêm thao tác), rồi chạm vào Ship to customer (Vận chuyển đến khách hàng). Ngoài ra, nếu bạn đã thêm ô lưới thông minh cho thao tác này thì chạm vào Ship to customer (Vận chuyển đến khách hàng) trên màn hình chính.

 4. Nếu trước đó bạn chưa thêm khách hàng vào giỏ hàng thì nhập thông tin liên hệ của khách hàng và chạm vào Save (Lưu). Để bỏ qua việc thêm thông tin này, chạm vào Skip (Bỏ qua).

 5. Trên màn hình Add shipping details (Thêm chi tiết vận chuyển), nhập chi tiết vận chuyển của khách hàng hoặc nếu có, chạm vào địa chỉ đã cung cấp trước đó và chạm vào Lưu.

 6. Trên màn hình Select shipping method (Chọn phương thức vận chuyển), thực hiện một trong các thao tác sau:

- Để chọn phí giao hàng thực tính, chạm vào phương thức vận chuyển ưu tiên trong danh sách có sẵn. Mức phí hiển thị là phí thực tính được áp dụng theo trọng lượng, giá hoặc hãng vận chuyển mà bạn đã thiết lập trong trang quản trị Shopify. Chỉ các mức phí giao hàng áp dụng cho giỏ hàng hiện tại (dựa trên các quy tắc phí vận chuyển được cấu hình) mới được hiển thị. Nếu bạn không thấy mức phí nào, tức là không có mức phí nào đang được áp dụng. Bạn có thể thêm mức phí mới trong trang cài đặt Vận chuyển và giao hàng của trang quản trị Shopify. - Để nhập phí vận chuyển tùy chỉnh, chạm vào Custom shipping rate (Phí vận chuyển tùy chỉnh), nhập số tiền vận chuyển và chạm vào Done (Đã xong).

 1. Chạm vào Thanh toán, chọn phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán.

 2. Chọn phương thức cung cấp biên lai đơn hàng cho khách hàng và chạm vào Done (Đã xong).

Đơn hàng ban đầu được đánh dấu là chưa thực hiện và không thể thực hiện từ ứng dụng POS. Bạn cần thực hiện đơn hàng trong trang quản trị Shopify khi đã sẵn sàng vận chuyển đơn hàng cho khách hàng.

Thêm ô lưới thông minh

Nếu bạn thường xuyên sử dụng thao tác vận chuyển đến khách hàng, bạn có thể thiết lập lối tắt đến tính năng này trên màn hình chính bằng cách thêm ô.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô).

 2. Chạm vào Action (Thao tác) và chạm vào Ship to customer (Vận chuyển đến khách hàng).

 3. Chạm vào Done (Đã xong).

Câu hỏi thường gặp

Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng có được tự động đánh dấu là chưa thực hiện không?

Có. Tất cả mặt hàng trong đơn hàng vận chuyển đến khách hàng được đánh dấu là chưa thực hiện.

Giỏ hàng của tôi có thể chứa mặt hàng cần vận chuyển lẫn mặt hàng đã được mua tại cửa hàng không?

Không. Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng gửi tất cả mặt hàng trong đơn hàng. Nếu bạn có khách hàng cần vận chuyển một số mặt hàng và mua những mặt hàng khác tại cửa hàng, bạn cần tạo hai giao dịch riêng.

Hàng trong kho được lấy ra như nào đối với đơn hàng vận chuyển đến khách hàng?

Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng lấy đi hàng trong kho dựa trên mức ưu tiên thực hiện
 được thiết lập.

Ví dụ: Bạn có hai địa điểm, Địa điểm A (kho) ở mức ưu tiên cao nhất và Địa điểm B (địa điểm bán lẻ). Địa điểm A có 1 áo sơ mi và Địa điểm B có 2 áo sơ mi trong kho hàng. Nếu bạn thực hiện đơn hàng vận chuyển đến khách hàng đối với 1 áo sơ mi từ Địa điểm B, hàng trong kho sẽ được lấy đi từ địa điểm A vì đây là địa điểm có mức ưu tiên cao nhất.

Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng không lấy đi hàng trong kho từ địa điểm được thiết lập tránh thực hiện đơn hàng trực tuyến
.

Tôi có thể hoàn tất đơn hàng vận chuyển đến khách hàng ngoại tuyến được không?

Đơn hàng vận chuyển đến khách hàng yêu cầu kết nối trực tuyến. Bạn không thể hoàn tất đơn hàng nếu mất kết nối Internet. Nếu bạn không thể kết nối lại, bạn cần hủy giao dịch và thử lại khi trực tuyến trở lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí