Vận chuyển đơn hàng đến khách hàng bằng Shopify POS

Có thể khách hàng sẽ muốn bạn giao đơn hàng đến địa chỉ của họ trong quá trình thanh toán trên Shopify POS. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách vận chuyển đơn hàng của khách trực tiếp từ Shopify POS.

Vận chuyển đơn hàng đến địa chỉ của khách hàng

Cài đặt bảo vệ tránh bán vượt số dự trữ trên trang quản trị Shopify không áp dụng cho Shopify POS. Nhân viên có thể tiếp tục bán sản phẩm khi hàng trong kho có sẵn trở về 0 và dưới 0. POS sẽ cảnh báo nhân viên trước khi họ bán mặt hàng không có sẵn. Nếu có bất kỳ sản phẩm nào được thêm vào giỏ hàng nhưng hàng trong kho của sản phẩm đó đã hết hàng, thông báo lỗi sẽ hiển thị và cho biết sản phẩm đã hết hàng. Bạn sẽ được cảnh báo về hàng trong kho đã hết.

Các bước thực hiện:

 1. Thêm mặt hàng vào giỏ hàng.
 2. Chạm vào Vận chuyển tất cả mặt hàng.
 3. Trong giỏ hàng POS, chạm vào Thêm khách hàng:

  • Để tạo khách hàng mới, hoàn tất thao tác trên màn hình Thêm khách hàng và chạm vào Lưu.
  • Để tìm kiếm khách hàng hiện có, nhập tên của họ vào trường Tìm kiếm khách hàng và chọn khách hàng đã đặt đơn hàng.
 4. Trong giỏ hàng POS, chạm vào Thêm địa chỉ giao hàng:

  • Nếu khách hàng có địa chỉ giao hàng trong hồ sơ khách hàng, hãy chọn địa chỉ giao hàng của khách hàng trong danh sách và chạm vào Lưu.
  • Nếu khách hàng không có địa chỉ giao hàng trong hồ sơ khách hàng, chạm vào Thêm địa chỉ giao hàng.
 5. Trong giỏ hàng POS, chạm vào Phương thức vận chuyển để xác nhận hoặc chọn phương thức vận chuyển bạn muốn sử dụng cho đơn hàng:

  • Để chọn phí vận chuyển, chạm vào phương thức vận chuyển ưu tiên trong danh sách có sẵn. Mức giá hiển thị là phí thực tính được áp dụng theo trọng lượng, giá hoặc hãng vận chuyển mà bạn đã thiết lập trên trang quản trị Shopify. Chỉ các mức phí vận chuyển áp dụng cho giỏ hàng hiện tại (dựa trên các quy tắc phí vận chuyển được cấu hình) mới hiển thị. Nếu không có mức phí hiện có nào hiển thị, tức là không có mức phí nào đang được áp dụng. Bạn có thể thêm mức phí mới trong trang cài đặt Vận chuyển và giao hàng của trang quản trị Shopify.
  • Để nhập phí vận chuyển tùy chỉnh, chạm vào Custom shipping rate (Phí vận chuyển tùy chỉnh), nhập số tiền vận chuyển và chạm vào Done (Đã xong).
 6. Chạm vào Thanh toán, chọn phương thức thanh toán và tiến hành thanh toán.

 7. Chọn phương thức cung cấp biên lai đơn hàng cho khách hàng.

 8. Chạm vào Xong để hoàn tất đơn hàng.

Đơn hàng ban đầu được đánh dấu là chưa thực hiện và giờ đã có thể thực hiện. Nếu muốn thực hiện đơn hàng bằng Shopify POS thì bạn có thể dùng tùy chọn Gửi từ cửa hàng để thực hiện đơn hàng.

Thêm ô lưới thông minh

Nếu bạn thường xuyên sử dụng thao tác vận chuyển, bạn có thể thiết lập lối tắt đến tính năng này trên màn hình chính bằng cách thêm ô.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình chính của ứng dụng Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô).
 2. Chạm vào Thao tác rồi chạm vào Vận chuyển tất cả mặt hàng.
 3. Chạm vào Done (Đã xong).

Câu hỏi thường gặp

Đơn hàng vận chuyển có được tự động đánh dấu là chưa thực hiện hay không?

Có. Tất cả mặt hàng trong đơn hàng yêu cầu vận chuyển đều được đánh dấu là chưa thực hiện.

Giỏ hàng của tôi có thể chứa mặt hàng cần vận chuyển lẫn mặt hàng đã được mua tại cửa hàng không?

Không. Đơn hàng vận chuyển sẽ gửi tất cả mặt hàng trong đơn hàng. Nếu bạn có khách hàng cần vận chuyển một số mặt hàng và mua những mặt hàng khác tại cửa hàng, bạn cần tạo hai giao dịch riêng.

Hàng trong kho được lấy ra như thế nào đối với đơn hàng yêu cầu vận chuyển?

Đơn hàng vận chuyển sẽ lấy hàng trong kho dựa trên thứ tự ưu tiên thực hiện mà bạn thiết lập.

Ví dụ: Bạn có hai địa điểm, Địa điểm A (kho) ở mức ưu tiên cao nhất và Địa điểm B (địa điểm bán lẻ). Địa điểm A có 1 áo sơ mi và Địa điểm B có 2 áo sơ mi trong kho hàng. Nếu bạn thanh toán một đơn hàng vận chuyển cho 1 áo sơ mi tại Địa điểm B, hàng trong kho sẽ được lấy từ Địa điểm A vì đây là địa điểm có thứ tự ưu tiên cao nhất.

Đơn hàng vận chuyển không lấy hàng trong kho từ các địa điểm được đặt là ngăn chặn thực hiện đơn hàng trực tuyến.

Tôi có thể hoàn tất đơn hàng yêu cầu vận chuyển khi đang ngoại tuyến không?

Đơn hàng vận chuyển cần có kết nối trực tuyến. Bạn không thể hoàn tất đơn hàng nếu mất kết nối Internet. Nếu bạn không thể kết nối lại, bạn cần hủy giao dịch và thử lại khi có kết nối mạng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí