Lưu và truy xuất giỏ hàng Shopify POS

Nếu khách hàng cần rời đi trước khi hoàn tất mua hàng nhưng muốn quay lại, bạn có thể lưu giỏ hàng dưới dạng đơn hàng nháp để hoàn tất sau. Việc lưu giỏ hàng cho phép bạn tiếp tục xử lý các đơn hàng khác mà không mất chi tiết của giỏ hàng hiện tại. Khi khách hàng quay lại, bạn có thể truy xuất giỏ hàng bằng Shopify POS.

Bạn có thể sử dụng tab Đơn hàng trong Shopify POS để truy cập vào đơn hàng nháp đã lưu.

Lưu giỏ hàng để truy xuất sau

Nếu khách hàng đang thanh toán nhưng cần rời đi trước khi hoàn tất mua hàng, ví dụ như khi họ muốn mua mặt hàng khác, gọi điện thoại hoặc đến cây ATM, bạn có thể lưu giỏ hàng dưới dạng đơn hàng nháp. Bạn có thể thực hiện đơn hàng khác trong khi khách hàng rời đi. Khi khách hàng quay lại, bạn có thể mở đơn hàng nháp đã lưu và hoàn tất việc bán hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Chính, chạm vào Thao tác khác. Nếu bạn đang sử dụng Shopify POS trên điện thoại, chạm vào Mở giỏ hàng > Thao tác khác.
 2. Không bắt buộc: Thêm hồ sơ khách hàng vào giỏ hàng.
 3. Trong mục Giỏ hàng, chạm vào Lưu thành đơn hàng nháp.

Bạn có thể truy xuất giỏ hàng này khi sẵn sàng tiếp tục xử lý đơn hàng. Thiết bị và địa điểm khác của Shopify POS có thể truy cập đơn hàng nháp.

Trong khi đó, bạn có thể hoàn tất giao dịch mới.

Truy xuất đơn hàng nháp

 1. Trên màn hình Chính, chạm vào Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
 2. Chạm vào đơn hàng nháp bạn muốn truy xuất.
 3. Để hoàn tất thanh toán với khách hàng, chạm vào Chỉnh sửa hoặc thanh toán.

Nếu có giỏ hàng chưa được truy xuất vào cuối ngày, bạn có thể gửi giỏ hàng qua email cho khách hàng.

Chỉnh sửa đơn hàng nháp

Bạn có thể chỉnh sửa và lưu thông tin chi tiết về đơn hàng nháp trên Shopify POS. Ví dụ: Nếu bạn lưu giỏ hàng của khách vì họ cần rời đi trước khi hoàn tất mua hàng nhưng khi họ quay lại và muốn thêm các mặt hàng khác, bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng nháp trước khi khách hàng hoàn tất mua hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Trên màn hình Chính, chạm vào Đơn hàng > Đơn hàng nháp.
 2. Chạm vào đơn hàng nháp bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chạm vào Chỉnh sửa hoặc thanh toán.
 4. Bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng bằng cách thêm, gỡ bỏ hoặc thay đổi số lượng sản phẩm trong đơn hàng nháp.
 5. Không bắt buộc: Nếu bạn cần lưu lại đơn hàng nháp, chạm vào biểu tượng thùng rác > Lưu thay đổi.
 6. Không bắt buộc: Sau khi chỉnh sửa xong đơn hàng nháp, khách hàng có thể hoàn tất mua hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí