Lưu và truy xuất giỏ hàng Shopify POS

Nếu khách hàng cần rời đi trước khi hoàn tất việc mua hàng, nhưng họ muốn quay lại, bạn có thể lưu giỏ hàng để hoàn tất sau. Việc lưu giỏ hàng cho phép bạn tiếp tục xử lý các đơn hàng khác mà không mất thông tin chi tiết về đơn hàng hiện tại. Khi khách hàng quay lại, bạn có thể truy xuất đơn hàng trong Shopify POS.

Bạn có thể thêm ô Xem giỏ hàng đã lưu vào lưới thông minh để dễ dàng truy cập giỏ hàng đã lưu của khách hàng.

Thêm nút "Lưu giỏ hàng" vào Lưới thông minh

Nếu bạn cần lưu giỏ hàng thường xuyên, bạn có thể thêm nút Save cart (Lưu giỏ hàng) vào lưới thông minh trong Shopify POS.

Các bước thực hiện:

  1. Trong Shopify POS, chạm vào Add tile (Thêm ô).

  2. Chạm vào Action (Thao tác).

  3. Trong mục CART (GIỎ HÀNG), tìm View saved carts (Xem giỏ hàng đã lưu) và chạm vào nút Add + (Thêm +) bên cạnh.

  4. Chạm vào Done (Đã xong).

Lưu giỏ hàng để truy xuất sau

Việc lưu giỏ hàng sẽ rất hữu ích khi khách hàng đang thanh toán nhưng cần rời đi trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ như họ muốn mua mặt hàng khác, cần gọi điện thoại hoặc đến cây ATM. Bạn có thể thực hiện đơn hàng khác trong khi khách hàng rời đi. Khi khách hàng quay lại, bạn có thể mở giỏ hàng đã lưu và hoàn tất việc bán hàng.

Giỏ hàng đã lưu chỉ có trên thiết bị đã lưu giỏ hàng. Mọi nhân viên đều có quyền truy cập vào tất cả giỏ hàng đã lưu trên thiết bị. Giỏ hàng được lưu trong 24 giờ đến khi được truy xuất hoặc đến khi bạn đăng xuất khỏi ứng dụng Shopify POS, tùy theo sự kiện nào xảy ra trước.

Các bước thực hiện:

  1. Thêm hồ sơ khách hàng vào giỏ hàng.

  2. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào More actions (Thao tác khác).

  3. Trong mục CART (GIỎ HÀNG), chạm vào Save cart (Lưu giỏ hàng)

Bạn có thể truy xuất giỏ hàng này khi sẵn sàng tiếp tục xử lý đơn hàng.

Đồng thời bạn có thể bắt đầu giao dịch mới.

Truy xuất giỏ hàng đã lưu

  1. Trên màn hình sản phẩm và giỏ hàng, chạm vào More actions (Thao tác khác).

  2. Trong mục CART (GIỎ HÀNG), chạm vào View saved carts (Xem giỏ hàng đã lưu).

  3. Chạm vào giỏ hàng bạn muốn truy xuất.

Nếu có giỏ hàng chưa được truy xuất vào cuối ngày, bạn có thể gửi giỏ hàng qua email cho khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí