Tạo đơn hàng nháp

Bạn có thể tạo đơn hàng cho khách hàng và gửi hóa đơn cho họ từ trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify. Đơn hàng bạn tạo thay mặt khách hàng gọi là đơn hàng nháp. Đơn hàng nháp giống với đơn hàng mà khách hàng tự tạo. Đơn hàng nháp được chuyển thành đơn hàng khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng đó.

Đơn hàng nháp hữu dụng khi bạn cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Chấp nhận thanh toán cho đơn hàng bạn thực hiện qua điện thoại, trực tiếp hoặc bằng phương thức khác. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, một đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng.
 • Gửi hóa đơn cho khách hàng để thanh toán bằng liên kết thanh toán an toàn.
 • Sử dụng mục tùy chỉnh để biểu thị chi phí bổ sung hoặc sản phẩm không hiển thị trong kho hàng của bạn.
 • Tạo lại đơn hàng theo cách thủ công từ bất kỳ kênh bán hàng nào đang hoạt động.
 • Bán sản phẩm với mức giá giảm hoặc giá bán buôn.
 • Nhận đơn hàng đặt trước.
 • Lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp và tiếp tục thao tác với đơn hàng này về sau. Nếu bạn lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp, bạn có thể cập nhật đơn hàng sau từ trang Draft (Nháp) trong trang quản trị Shopify.

Nếu đã bật nhiều đơn vị tiền tệ trên Shopify Payments, bạn có thể gửi hóa đơn cho đơn hàng nháp theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Các tùy chọn Đánh dấu là đã thanh toán, Đánh dấu là đang chờ xử lýThanh toán bằng thẻ tín dụng chỉ khả dụng theo đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng khi chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp. Nếu bạn tạo hóa đơn cho đơn hàng nháp bằng đơn vị tiền tệ khác, tức là bạn quyết định sử dụng các tùy chọn Đánh dấu là đã thanh toán, Đánh dấu là đang chờ xử lýThanh toán bằng thẻ tín dụng, đơn vị tiền tệ được mặc định trở lại đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Tạo đơn hàng nháp

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp thay mặt khách hàng rồi gửi họ hóa đơn cho đơn hàng đó. Theo mặc định, hóa đơn chứa liên kết đến giao dịch thanh toán để khách hàng thanh toán cho đơn hàng.

Đơn hàng nháp có thể gồm những thông tin sau:

Các bước thực hiện:

Thêm sản phẩm

Cài đặt giảm giá mặt hàng hoặc đơn hàng

Nếu muốn áp dụng giảm giá cho đơn hàng hiện tại, bạn có thể chọn giảm giá toàn bộ đơn hàng hoặc chỉ các mặt hàng riêng lẻ trong đó. Cả giảm giá mặt hàng và đơn hàng đều được áp dụng cho tổng giá của đơn hàng - cẩn thận để không tạo giảm giá trùng lặp. Không thể áp dụng mã giảm giá khi thanh toán cho đơn hàng được tạo dưới dạng hóa đơn của đơn hàng nháp.

Thêm mục vận chuyển

Nếu đơn hàng hiện tại yêu cầu vận chuyển, bạn có thể chọn phí vận chuyển đặt sẵn hoặc tạo phí tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

Thêm thẻ

Bạn có thể sắp xếp đơn hàng ngoài phạm vi đơn hàng được thu hồi, thanh toán và thực hiện bằng cách thêm thẻ. Bạn có thể lọc đơn hàng theo thẻ, sau đó lưu tìm kiếm cho thẻ đó để sau này có thể nhanh chóng truy cập những đơn hàng này.

Các bước thực hiện:

Thêm hoặc xóa thuế

Theo mặc định, đơn hàng nháp bao gồm các loại thuế dựa trên cài đặt thuế của cửa hàng và địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Nếu bạn không có thông tin địa chỉ gửi hàng, thay vào đó, thuế sẽ được tính dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng.

Các bước thực hiện:

Thêm hoặc xóa khách hàng

Thêm khách hàng vào đơn hàng nháp

Chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng

Nếu tạo đơn hàng nháp cho khách hàng, bạn có thể chia sẻ liên kết đến trang thanh toán cho đơn hàng để khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi tiền thanh toán. Sau khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán bằng liên kết, đơn hàng nháp sẽ trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng và được tự động đánh dấu là Đã thanh toán.

Có hai cách để chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng:

Chú ý: Hãy thận trọng để không đánh dấu đơn hàng nháp là Paid (Đã thanh toán), nếu không, liên kết trong hóa đơn sẽ không hoạt động và khách hàng sẽ không thể hoàn tất quá trình thanh toán.

Gửi hóa đơn

Bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng liên kết trong email để nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi thanh toán.

Bạn cũng có thể gửi hóa đơn cho đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán.

Nếu sử dụng Shopify Payments có bật tính năng nhiều đơn vị tiền tệ, bạn có thể gửi hóa đơn cho đơn hàng nháp theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Các bước thực hiện:

Chú ý: Nếu bạn thêm sản phẩm vào đơn hàng sau khi gửi hóa đơn, mọi phí vận chuyển được tính cho đơn hàng đó sẽ không tự động cập nhật để hiển thị chi phí vận chuyển sản phẩm mới.

Chia sẻ liên kết thanh toán trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp cho yêu cầu của khách hàng đã khởi tạo trên các ứng dụng mạng xã hội, sau đó, chia sẻ liên kết đến trang thanh toán với khách hàng.

Các bước thực hiện:

Chấp nhận thanh toán

Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng. Bạn có thể muốn chấp nhận thanh toán nếu đã được thanh toán, khoản thanh toán đang đến hoặc nếu bạn đã có thông tin thanh toán của khách hàng đối với đơn hàng. Nếu chưa sẵn sàng chấp nhận thanh toán, bạn có thể lưu đơn hàng dưới dạng đơn hàng nháp và chấp nhận thanh toán sau. Bạn cũng có thể đặt đơn hàng nháp thành Đánh dấu là đang chờ xử lý nếu chưa chấp nhận thanh toán, nhưng vẫn muốn tạo đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán.

Dưới đây là các phương thức để chấp nhận thanh toán:

 • Đánh dấu là đã thanh toán - Sử dụng nếu bạn đã nhận được thanh toán cho đơn hàng hiện tại hoặc nếu bạn đang nhập đơn hàng cũ từ nền tảng khác vào trang quản trị Shopify. Số tiền đã nhận chưa được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thu hồi lại. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến khách hàng.

 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng - Sử dụng nếu bạn có thông tin thanh toán của khách hàng hoặc nếu khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán trực tiếp. Phương thức thanh toán chỉ dùng cho Shopify Payments.

 • Đánh dấu là đang chờ - Sử dụng nếu bạn đang chờ thanh toán cho đơn hàng hiện tại. Bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng nháp sau khi đánh dấu thanh toán là đang chờ. Đơn hàng nháp được tạo dưới dạng đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán. Sau đó, bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng hoặc có thể chấp nhận thanh toán đối với đơn hàng bằng Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán) hoặc Pay with credit card (Thanh toán bằng thẻ tín dụng).

Ở hầu hết các quốc gia, bạn không bị thu phí giao dịch đối với đơn hàng khi bạn sử dụng Shopify Payments. Bạn chỉ thanh toán phí xử lý thẻ tín dụng khi xử lý các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng theo cách thủ công trong trang quản trị Shopify.

Thay vào đó, nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp được hỗ trợ, bạn thanh toán được các khoản phí giao dịch khi xử lý các khoản mua bằng thẻ tín dụng mà bạn thanh toán cho đơn hàng trực tuyến.

Nếu bạn đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán và chọnphương thức thanh toán thủ công, như thu tiền khi giao hàng hoặc tiền gửi ngân hàng, bạn không phát sinh phí giao dịch cho đơn hàng đó.

Chú ý: Nếu bạn nhận khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp khác ngoài Shopify Payments, hãy kiểm tra với nhà cung cấp nếu việc xử lý thông tin khách hàng theo cách này ảnh hưởng đến yêu cầu tuân thủ PCI.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng trong trang Drafts (Nháp) trong trang quản trị Shopify.

 2. Chọn một trong những tùy chọn sau:

- Nhấp vào Mark as paid (Đánh dấu là đã thanh toán) nếu bạn đã nhận khoản thanh toán ngoài Shopify. - Nhấp vào Mark as pending (Đánh dấu là đang chờ xử lý) nếu bạn chưa chấp nhận thanh toán, nhưng muốn tạo đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán. - Nhấp vào Pay by credit card (Thanh toán bằng thẻ tín dụng) nếu bạn có thông tin thẻ tín dụng của khách hàng và muốn sử dụng thông tin đó để tiến hành thanh toán.

 1. Nếu bạn chọn Thanh toán bằng thẻ tín dụng, nhập thông tin thanh toán và thông tin xác thực thẻ tín dụng của khách hàng, sau đó nhấp vào Tính phí.

 2. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng) để xác nhận cài đặt thanh toán và tạo đơn hàng từ đơn hàng nháp.

Tìm hoặc hoàn tất đơn hàng nháp hiện có

Sau khi chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, đơn hàng nháp sẽ trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify. Bạn có thể thực hiện đơn hàng này tương tự như với mọi đơn hàng thông thường.

Sao chép đơn hàng hiện có

Khi tạo đơn hàng nháp, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp hiện có. Các trường hợp sau đây là ví dụ cho thấy lợi ích khi sao chép đơn hàng hiện có:

Khi sao chép đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp, đơn hàng nháp mới sẽ được tạo với bản sao các thông tin sau:

 • sản phẩm - Mục hàng sao chép chứa thông tin mới nhất của sản phẩm đó. Nếu một sản phẩm đã bị xóa, sản phẩm đó sẽ không xuất hiện trong đơn hàng nháp sao chép.
 • mặt hàng tùy chỉnh
 • thông tin khách hàng - Nếu khách hàng đã bị xóa, một khách hàng sẽ được tạo dựa trên địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và vận chuyển.
 • địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và vận chuyển
 • ghi chú, thuộc tính ghi chú và thẻ

Giảm giá và phí vận chuyển không được sao chép trong đơn hàng nháp.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng (hoặc đơn hàng nháp) từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

 2. Trong trang chi tiết đơn hàng (hoặc đơn hàng nháp), nhấp vào Duplicate (Sao chép).

  Đơn hàng nháp được tạo với các mục hàng và thông tin khách hàng tương tự như đơn hàng gốc.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

- gửi hóa đơn - chấp nhận thanh toán - lưu thành đơn nháp

Nếu bạn lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp, bạn có thể cập nhật đơn hàng sau từ trang Draft (Nháp) trong trang quản trị Shopify. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, một đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí