Tạo đơn hàng nháp

Bạn có thể tạo đơn hàng cho khách hàng và gửi hóa đơn cho họ từ trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify. Đơn hàng bạn tạo thay mặt khách hàng gọi là đơn hàng nháp. Đơn hàng nháp giống với đơn hàng mà khách hàng tự tạo. Đơn hàng nháp được chuyển thành đơn hàng khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng đó.

Đơn hàng nháp có thể gồm những thông tin sau:

 • từ một sản phẩm trở lên
 • giảm giá với mặt hàng riêng lẻ hoặc toàn bộ đơn hàng
 • phí vận chuyển
 • thuế áp dụng
 • khách hàng
 • thẻ

Đơn hàng nháp hữu dụng khi bạn cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Chấp nhận thanh toán cho đơn hàng bạn thực hiện qua điện thoại, trực tiếp hoặc bằng phương thức khác. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, một đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng.
 • Gửi hóa đơn cho khách hàng để thanh toán bằng liên kết thanh toán an toàn.
 • Sử dụng mục tùy chỉnh để biểu thị chi phí bổ sung hoặc sản phẩm không hiển thị trong kho hàng của bạn.
 • Tạo lại đơn hàng bị nhầm lẫn bằng cách thủ công từ một kênh bán hàng đang hoạt động.
 • Bán sản phẩm với mức giá giảm hoặc giá bán buôn.
 • Nhận đơn hàng đặt trước.
 • Lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp và tiếp tục thao tác với đơn hàng này về sau. Nếu bạn lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp, bạn có thể cập nhật đơn hàng sau từ trang Draft (Nháp) trong trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng nháp sau khi đánh dấu "Đã thanh toán", "Đang chờ", hoặc thanh toán cho đơn hàng bằng thông tin thanh toán của khách hàng. Để biết thêm thông tin, xem Accept payment (Chấp nhận thanh toán).

Tạo đơn hàng nháp

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp thay mặt khách hàng rồi gửi họ hóa đơn cho đơn hàng đó. Theo mặc định, hóa đơn chứa liên kết đến giao dịch thanh toán để khách hàng thanh toán cho đơn hàng.

Các bước thực hiện:

Thêm sản phẩm

Cài đặt giảm giá mặt hàng hoặc đơn hàng

Nếu muốn áp dụng giảm giá cho đơn hàng hiện tại, bạn có thể chọn giảm giá toàn bộ đơn hàng hoặc chỉ các mặt hàng riêng lẻ trong đó. Cả giảm giá mặt hàng và đơn hàng đều được áp dụng cho tổng giá của đơn hàng - cẩn thận để không tạo giảm giá trùng lặp. Không thể áp dụng mã giảm giá khi thanh toán cho đơn hàng được tạo dưới dạng hóa đơn của đơn hàng nháp.

Thêm mục vận chuyển

Nếu đơn hàng hiện tại yêu cầu vận chuyển, bạn có thể chọn phí vận chuyển đặt sẵn hoặc tạo phí tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

Thêm thẻ

Bạn có thể sắp xếp đơn hàng ngoài phạm vi đơn hàng được thu hồi, thanh toán và thực hiện bằng cách thêm thẻ. Bạn có thể lọc đơn hàng theo thẻ, sau đó lưu tìm kiếm cho thẻ đó để sau này có thể nhanh chóng truy cập những đơn hàng này.

Các bước thực hiện:

Thêm hoặc xóa thuế

Theo mặc định, đơn hàng nháp bao gồm các loại thuế dựa trên cài đặt thuế của cửa hàng và địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Nếu bạn không có thông tin địa chỉ gửi hàng, thay vào đó, thuế sẽ được tính dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng.

Các bước thực hiện:

Thêm hoặc xóa khách hàng

Lưu ý: Đây là bước cần thiết nếu bạn muốn sử dụng phí vận chuyển dựa trên địa điểm đối với đơn hàng hiện tại.

Thêm khách hàng vào đơn hàng nháp

Chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng

Nếu tạo đơn hàng nháp cho khách hàng, bạn có thể chia sẻ liên kết đến trang thanh toán cho đơn hàng để khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi tiền thanh toán. Sau khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán bằng liên kết, đơn hàng nháp sẽ trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng và được tự động đánh dấu là Đã thanh toán.

Có hai cách để chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng:

 • Gửi email hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng.
 • Chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng trên ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Chú ý: Hãy thận trọng để không đánh dấu đơn hàng nháp là Paid (Đã thanh toán), nếu không, liên kết trong hóa đơn sẽ không hoạt động và khách hàng sẽ không thể hoàn tất quá trình thanh toán.

Gửi email hóa đơn

Bạn có thể gửi email hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng.

Các bước thực hiện:

Chú ý: Nếu bạn thêm sản phẩm vào đơn hàng sau khi gửi email hóa đơn, mọi phí vận chuyển được tính cho đơn hàng đó sẽ không tự động cập nhật để hiển thị chi phí vận chuyển sản phẩm mới.

Chia sẻ liên kết thanh toán trên ứng dụng dành cho thiết bị di động

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp cho yêu cầu của khách hàng đã khởi tạo trên các ứng dụng mạng xã hội, sau đó, chia sẻ liên kết đến trang thanh toán với khách hàng.

Các bước thực hiện:

Chấp nhận thanh toán

Một số đơn hàng không cần gửi cho khách hàng để thanh toán. Nếu bạn đã được thanh toán, khoản thanh toán đang được chuyển hoặc bạn đã có thông tin thanh toán của khách hàng cho đơn hàng, bạn có thể chọn tùy chọn thanh toán phù hợp.

Chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp sẽ tạo đơn hàng trong trang Đơn hàng.

Nếu bạn chưa sẵn sàng chấp nhận thanh toán, bạn có thể lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp và chấp nhận thanh toán sau.

Dưới đây là các phương thức để chấp nhận thanh toán:

 • Đánh dấu là đã thanh toán - Sử dụng nếu bạn đã nhận được thanh toán cho đơn hàng hiện tại hoặc nếu bạn đang nhập đơn hàng cũ từ nền tảng khác vào trang quản trị Shopify. Số tiền đã nhận chưa được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thu hồi lại. Email xác nhận đơn hàng sẽ được gửi đến khách hàng.

 • Đánh dấu là đang chờ - Sử dụng nếu bạn đang chờ thanh toán cho đơn hàng hiện tại. Bạn không thể chỉnh sửa đơn hàng nháp sau khi đánh dấu thanh toán là đang chờ. Khi nhận được thanh toán cho đơn hàng, bạn có thể đánh dấu là đã thanh toán trong trang Đơn hàng. Cho đến lúc đó, trạng thái thanh toán của đơn hàng vẫn là Đang chờ.

 • Thanh toán bằng thẻ tín dụng - Sử dụng nếu bạn có thông tin thanh toán của khách hàng hoặc nếu khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán trực tiếp. Phương thức thanh toán này yêu cầu một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp, như Shopify Payments. Nếu bạn xử lý thanh toán bên ngoài Shopify, bạn không thể sử dụng phương thức này.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, bạn không thể thanh toán khoản phí giao dịch nào khác ngoài phí thẻ thông thường khi xử lý thủ công các khoản mua bằng thẻ tín dụng trong trang quản trị Shopify. Thay vào đó, nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp được hỗ trợ, bạn thanh toán được các khoản phí giao dịch khi xử lý các khoản mua bằng thẻ tín dụng mà bạn thanh toán cho đơn hàng trực tuyến.

Nếu bạn đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán và chọnphương thức thanh toán thủ công, như thu tiền khi giao hàng hoặc tiền gửi ngân hàng, bạn không phát sinh phí giao dịch cho đơn hàng đó.

Lưu ý: Bạn không được nhận lại phí giao dịch qua thẻ tín dụng khi cấp khoản hoàn tiền tại Áo, Thụy Điển hoặc Hoa Kỳ.

Chú ý: Nếu bạn nhận khoản thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp khác ngoài Shopify Payments, hãy kiểm tra với nhà cung cấp nếu việc xử lý thông tin khách hàng theo cách này ảnh hưởng đến yêu cầu tuân thủ PCI.

Tìm hoặc hoàn tất đơn hàng nháp hiện có

Sau khi chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, đơn hàng nháp sẽ trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify hoặc ứng dụng Shopify. Bạn có thể thực hiện đơn hàng này tương tự như với mọi đơn hàng thông thường.

Sao chép đơn hàng hiện có

Khi tạo đơn hàng nháp, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp hiện có. Các trường hợp sau đây là ví dụ cho thấy lợi ích khi sao chép đơn hàng hiện có:

Khi sao chép đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp, đơn hàng nháp mới sẽ được tạo với bản sao các thông tin sau:

 • sản phẩm - Mục hàng sao chép chứa thông tin mới nhất của sản phẩm đó. Nếu một sản phẩm đã bị xóa, sản phẩm đó sẽ không xuất hiện trong đơn hàng nháp sao chép.
 • mặt hàng tùy chỉnh
 • thông tin khách hàng - Nếu khách hàng đã bị xóa, một khách hàng sẽ được tạo dựa trên địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và vận chuyển.
 • địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và vận chuyển
 • ghi chú, thuộc tính ghi chú và thẻ

Giảm giá và phí vận chuyển không được sao chép trong đơn hàng nháp.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng (hoặc đơn hàng nháp) từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify.

 2. Trong trang chi tiết đơn hàng (hoặc đơn hàng nháp), nhấp vào Duplicate (Sao chép).

  Đơn hàng nháp được tạo với các mục hàng và thông tin khách hàng tương tự như đơn hàng gốc.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

- gửi mail hóa đơn - chấp nhận thanh toán - lưu thành đơn nháp

Nếu bạn lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp, bạn có thể cập nhật đơn hàng sau từ trang Draft (Nháp) trong trang quản trị Shopify. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, một đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí