Tạo đơn hàng nháp

Khi cần tạo đơn hàng thay mặt khách hàng, bạn có thể tạo đơn hàng nháp trên trang quản trị Shopify. Bạn thêm thông tin khách hàng và sản phẩm, sau đó gửi hóa đơn, thu tiền thanh toán hoặc cài đặt điều khoản thanh toán.

Khi đơn hàng được thanh toán hoặc khi bạn đặt ra điều khoản thanh toán, đơn hàng nháp sẽ chuyển thành đơn hàng và được liệt kê trên trang Đơn hàng.

Bạn có thể sử dụng đơn hàng nháp để bán trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc bán cho các doanh nghiệp khác. Nếu bạn thường xuyên bán cho các doanh nghiệp khác, hãy xem lại tất cả các tính năng kinh doanh với doanh nghiệp (B2B) của Shopify .

Đơn hàng nháp hữu dụng khi bạn cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tạo đơn hàng để có thể chấp nhận thanh toán sau cho đơn hàng được đặt qua điện thoại, đặt trực tiếp hoặc qua email.
 • Gửi hóa đơn cho khách hàng để thanh toán bằng liên kết thanh toán an toàn.
 • Sử dụng mục tùy chỉnh để biểu thị chi phí bổ sung hoặc sản phẩm không hiển thị trong kho hàng của bạn.
 • Tạo lại đơn hàng theo cách thủ công từ bất kỳ kênh bán hàng nào đang hoạt động.
 • Bán sản phẩm với mức giá giảm hoặc giá bán buôn.

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets, đơn vị tiền tệ địa phương, giá, thuế và thuế nhập khẩu sẽ được xác định theo thị trường liên kết với đơn hàng. Khi bật nhiều thị trường, địa chỉ giao hàng của khách hàng sẽ xác định thị trường cho đơn hàng. Bạn có thể thay đổi thị trường cho đơn hàng nháp.

Tạo đơn hàng nháp

Tạo đơn hàng nháp thay mặt khách hàng rồi gửi họ hóa đơn cho đơn hàng đó. Theo mặc định, hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán để khách hàng thanh toán cho đơn hàng.

Đơn hàng nháp có thể gồm những thông tin sau:

Các bước thực hiện:

Thêm sản phẩm

Cài đặt giảm giá mặt hàng hoặc đơn hàng

Nếu muốn áp dụng giảm giá cho đơn hàng hiện tại, bạn có thể chọn giảm giá toàn bộ đơn hàng hoặc chỉ các mặt hàng riêng lẻ trong đó. Cả giảm giá mặt hàng và đơn hàng đều được áp dụng cho tổng giá của đơn hàng - cẩn thận để không tạo giảm giá trùng lặp. Không thể áp dụng mã giảm giá khi thanh toán cho đơn hàng được tạo dưới dạng hóa đơn của đơn hàng nháp.

Thêm chi tiết vận chuyển

Nếu đơn hàng hiện tại yêu cầu vận chuyển, bạn có thể chọn phí vận chuyển đặt sẵn hoặc tạo phí tùy chỉnh.

Các bước thực hiện:

Thêm thẻ

Bạn có thể sắp xếp đơn hàng ngoài phạm vi đơn hàng được thu hồi, thanh toán và thực hiện bằng cách thêm thẻ. Bạn có thể lọc đơn hàng theo thẻ, sau đó lưu chế độ xem đơn hàng cho thẻ đó để sau này có thể nhanh chóng truy cập những đơn hàng này.

Các bước thực hiện:

Thêm hoặc xóa thuế

Theo mặc định, đơn hàng nháp bao gồm các loại thuế dựa trên cài đặt thuế của cửa hàng và địa chỉ gửi hàng của khách hàng. Nếu bạn không có thông tin địa chỉ gửi hàng, thay vào đó, thuế sẽ được tính dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng.

Các bước thực hiện:

Thêm hoặc xóa khách hàng

Cần thêm khách hàng nếu bạn muốn sử dụng phí vận chuyển dựa trên địa điểm cho đơn hàng hiện tại.

Thêm khách hàng vào đơn hàng nháp

Đặt thời hạn thanh toán cho hạn thanh toán sau

Thời hạn thanh toán cho phép bạn đặt ngày đến hạn thanh toán cho đơn hàng. Bạn có thể đặt thời hạn thanh toán cho đơn hàng nháp hoặc có thể thêm thời hạn thanh toán cho đơn hàng hiện tại ở trạng thái Đang chờ thanh toán.

Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau khi đặt thời hạn thanh toán:

 • Đến hạn khi nhận hóa đơn: Sử dụng tùy chọn này để đặt hạn thanh toán vào ngày bạn gửi hóa đơn cho khách hàng.
 • Thời hạn thanh toán thuần: Sử dụng tùy chọn này để đặt thời hạn thanh toán trong một khoảng ngày nhất định kể từ ngày phát hành hóa đơn. Ví dụ: Bạn có thể chọn Trong vòng 30 ngày và ngày đến hạn thanh toán được đặt thành 30 ngày sau ngày phát hành hóa đơn. Theo mặc định, ngày phát hành được đặt là ngày hiện tại nhưng bạn có thể thay đổi ngày phát hành sau khi chọn thời hạn thanh toán thuần.
 • Thời hạn thanh toán cố định: Sử dụng tùy chọn này để đặt thời hạn thanh toán vào ngày cụ thể.

Nếu đơn hàng không được thanh toán trước ngày đến hạn, trạng thái đơn hàng sẽ trở thành Quá hạn.

Sau khi đặt thời hạn thanh toán, bạn có thể gửi hóa đơn hoặc chấp nhận thanh toán cho đơn hàng.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng trong trang Drafts (Nháp) trong trang quản trị Shopify.
 2. Trong mục Thanh toán, chọn Hạn thanh toán sau.
 3. Chọn một trong các Thời hạn thanh toán sau:

 4. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Nếu tạo đơn hàng nháp cho khách hàng, bạn có thể chia sẻ liên kết đến trang thanh toán cho đơn hàng để khách hàng có thể nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi tiền thanh toán. Sau khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán bằng liên kết, đơn hàng nháp sẽ trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng và được tự động đánh dấu là Đã thanh toán.

Có hai cách để chia sẻ liên kết thanh toán với khách hàng:

Gửi hóa đơn

Bạn có thể gửi hóa đơn chứa liên kết đến trang thanh toán cho khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng liên kết trong email để nhập thông tin thanh toán, chọn phương thức vận chuyển và gửi thanh toán.

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets để bán hàng quốc tế, đơn vị tiền tệ trên hóa đơn được xác định theo thị trường liên kết với địa chỉ giao hàng của khách hàng. Bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ bằng cách thay đổi thị trường.

Bạn cũng có thể gửi hóa đơn cho đơn hàng có trạng thái Đang chờ thanh toán. Trong một trường hợp, bạn không thể gửi hóa đơn khi đặt điều khoản thanh toán: Nếu đơn hàng nháp có đơn vị tiền tệ địa phương khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng, bạn chỉ có thể thu tiền thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc bằng cách đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán.

Các bước thực hiện:

Bạn có thể tạo đơn hàng nháp cho yêu cầu của khách hàng đã khởi tạo trên các ứng dụng mạng xã hội, sau đó, chia sẻ liên kết đến trang thanh toán với khách hàng.

Các bước thực hiện:

Chấp nhận thanh toán

Bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp bằng cách đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán hoặc bằng cách chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng nếu bạn có thông tin thanh toán của khách hàng. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, đơn hàng đó sẽ trở thành đơn hàng trên trang Đơn hàng.

Bạn không bị thu phí giao dịch bên thứ ba đối với đơn hàng được xử lý qua Shopify Payments. Bạn chỉ thanh toán phí xử lý thẻ tín dụng khi xử lý các giao dịch mua bằng thẻ tín dụng theo cách thủ công trong trang quản trị Shopify.

Thay vào đó, nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp được hỗ trợ, bạn thanh toán được các khoản phí giao dịch bên thứ ba khi xử lý các khoản mua bằng thẻ tín dụng mà bạn thanh toán cho đơn hàng trực tuyến.

Nếu bạn đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán và chọnphương thức thanh toán thủ công, như thu tiền khi giao hàng hoặc tiền gửi ngân hàng, bạn không phát sinh phí giao dịch bên thứ ba cho đơn hàng đó.

Đánh dấu khoản thanh toán là đã thanh toán

Nếu bạn đã nhận được khoản thanh toán cho đơn hàng hiện tại hoặc nếu bạn đang nhập đơn hàng cũ từ nền tảng khác vào trang quản trị Shopify, bạn có thể đánh dấu đơn hàng là đã thanh toán. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không thu hồi lại số tiền bạn đã nhận và khách hàng sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng.

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets, giá trị cho Số tiền nhận được sẽ là giá trị theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng được chuyển đổi từ đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng. Việc chuyển đổi dựa trên tỷ giá tiền tệ trực tiếp. Tỷ giá này có dao động. Nếu số tiền bạn nhận được khác với số tiền hiển thị, hãy cập nhật để phục vụ mục đích báo cáo.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng trong trang Drafts (Nháp) trong trang quản trị Shopify.
 2. Nhấp vào Thu khoản thanh toán.
 3. Nhấp vào Đánh dấu là đã thanh toán.
 4. Không bắt buộc: Nếu giá trị Số tiền nhận được khác với số tiền bạn nhận được, hãy cập nhật giá trị.
 5. Nhấp vào Create order (Tạo đơn hàng).

Bạn có thể truy cập đơn hàng đã tạo trên trang Đơn hàng.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng

Nếu bạn có thông tin thanh toán của khách hàng hoặc nếu khách hàng có thể nhập trực tiếp thông tin thanh toán, bạn có thể chấp nhận thanh toán cho đơn hàng bằng thẻ tín dụng. Phương thức thanh toán này chỉ áp dụng cho Shopify Payments.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng trong trang Drafts (Nháp) trong trang quản trị Shopify.
 2. Nhấp vào Thu khoản thanh toán.
 3. Nhấp vào Thanh toán bằng thẻ tín dụng.
 4. Nhập thông tin thanh toán và thông tin thẻ tín dụng của khách hàng.
 5. Nhấp vào Phí để xác nhận cài đặt thanh toán và tạo đơn hàng từ đơn hàng nháp.

Đơn vị tiền tệ địa phương trên đơn hàng nháp

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets để bán hàng quốc tế, đơn vị tiền tệ địa phương, giá, thuế và thuế nhập khẩu sẽ được xác định theo thị trường liên kết với đơn hàng.

Thị trường liên kết với đơn hàng được xác định theo địa chỉ giao hàng của khách hàng. Việc thêm khách hàng vào đơn hàng sẽ cập nhật thị trường và hiển thị đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Trên đơn hàng nháp hiển thị đơn vị tiền tệ địa phương khác với đơn vị tiền tệ của cửa hàng, tỷ giá ngoại hối sẽ được tính khi bạn tạo đơn hàng nháp. Mức phí này được cố định và sử dụng trên hóa đơn bất kể tỷ giá hối đoái có thay đổi hay không. Tuy nhiên, nếu bạn lưu đơn hàng thành bản nháp và chỉnh sửa sau đó, thì giá trên toàn bộ đơn hàng sẽ được cập nhật với tỷ giá ngoại hối hiện hành tại thời điểm chỉnh sửa.

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều mức giá và đơn vị tiền tệ cho một đơn hàng nháp, hãy thay đổi thị trường, nhưng trước tiên, hãy xem lại các ảnh hưởng sau của việc thay đổi thị trường trên đơn hàng:

 • Thuế đã bao gồm hoặc khấu trừ khỏi giá mặt hàng. Ví dụ: Đơn hàng có thị trường Hoa Kỳ không bao gồm thuế trong giá, trong khi các đơn hàng có thị trường Anh bao gồm thuế trong giá.
 • Thuế suất thay đổi theo thị trường.

 • Nếu bạn sử dụng dịch vụ bên thứ ba để xác định tỷ giá ngoại hối cho thị trường, giá của đơn hàng được xác định theo tỷ giá hối đoái của dịch vụ. Tuy nhiên, mức phí mà Shopify Payments sử dụng để tính khoản quyết toán sẽ dựa trên thị trường được chọn trong Shopify. Do đó, số tiền phải thu cho đơn hàng có thể khác với số tiền bạn nhận được khi thanh toán. Để biết thêm thông tin, tham khảo chuyển đổi đơn vị tiền tệ và tỷ giá hối đoái.

 • Giá bán lẻ đề xuất của nhà sản xuất (MSRP): Nếu bạn có nghĩa vụ bán sản phẩm theo MSRP trong thị trường của khách hàng, bạn có thể vi phạm hợp đồng nếu chuyển đổi thị trường và sử dụng giá thị trường thay thế.

Thay đổi thị trường cho đơn hàng

Nếu bạn sử dụng Shopify Markets, hãy thay đổi thị trường nếu muốn thay đổi giá và đơn vị tiền tệ trên đơn hàng.

Trước khi thay đổi thị trường, hãy xem lại ảnh hưởng của việc thay đổi thị trường trên đơn hàng và xem lại các điều kiện tiên quyết sau:

 • Để xem thẻ Thị trường trên đơn hàng, bạn phải bật một thị trường khác ngoài thị trường chính.
 • Để đổi sang đơn vị tiền tệ của một thị trường cụ thể, phải bật thị trường đó và kích hoạt đơn vị tiền tệ địa phương cho thị trường.

Các bước thực hiện

 1. Trên Trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng > Đơn hàng nháp.

 2. Chọn và mở một đơn hàng nháp.

 3. Trên thẻ Thị trường, chọn Thay đổi.

 4. Chọn quốc gia, rồi chọn Thay đổi thị trường.

 5. Chọn Cập nhật đơn hàng nháp.

Việc định giá đơn hàng sẽ dựa trên đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng, ngoại trừ trường hợp bạn đang thực hiện những thay đổi tùy chỉnh sau đối với đơn hàng:

 • Nếu bạn thêm ưu đãi giảm giá tùy chỉnh, Giá trị giảm giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm giá vận chuyển tùy chỉnh, Giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.
 • Nếu bạn thêm mặt hàng tùy chỉnh, Giá sẽ hiển thị bằng đơn vị tiền tệ của cửa hàng.

Sau khi bạn thực hiện những thay đổi tùy chỉnh này, những thay đổi sẽ hiển thị trên đơn hàng theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách hàng.

Sao chép đơn hàng hiện có

Khi tạo đơn hàng nháp, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách sao chép đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp hiện có. Các trường hợp sau đây là ví dụ cho thấy lợi ích khi sao chép đơn hàng hiện có:

Khi sao chép đơn hàng hiện có hoặc đơn hàng nháp, đơn hàng nháp mới sẽ được tạo với bản sao các thông tin sau:

 • sản phẩm - Mục hàng sao chép chứa thông tin mới nhất của sản phẩm đó. Nếu một sản phẩm đã bị xóa, sản phẩm đó sẽ không xuất hiện trong đơn hàng nháp sao chép.
 • mặt hàng tùy chỉnh
 • thông tin khách hàng - Nếu khách hàng đã bị xóa, một khách hàng sẽ được tạo dựa trên địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và vận chuyển.
 • địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và vận chuyển
 • ghi chú, thuộc tính ghi chú và thẻ
 • thị trường

Giảm giá và phí vận chuyển không được sao chép trong đơn hàng nháp.

Các bước thực hiện:

 1. Mở đơn hàng (hoặc đơn hàng nháp) từ trang Đơn hàng trong trang quản trị Shopify.
 2. Trong trang chi tiết đơn hàng (hoặc đơn hàng nháp), nhấp vào Duplicate (Sao chép). Đơn hàng nháp được tạo với các mục hàng và thông tin khách hàng tương tự như đơn hàng gốc.
 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

Nếu bạn lưu đơn hàng thành đơn hàng nháp, bạn có thể cập nhật đơn hàng sau từ trang Draft (Nháp) trong trang quản trị Shopify. Khi bạn chấp nhận thanh toán cho đơn hàng nháp, một đơn hàng sẽ được tạo trên trang Đơn hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí