Quản lý đơn hàng

Bên cạnh thực hiện đơn hàng và nhận thanh toán, bạn có thể gắn thẻ đơn hàng bỏ ngỏ, thêm ghi chú vào những đơn hàng này, xem lại lịch trình đơn hàng hoặc chăm sóc khách hàng sau khi mua.

Xem đơn hàng

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào mã số đơn hàng.

Thông tin chi tiết đơn hàng hiển thị.

Xem Lịch trình đơn hàng

Bạn có thể xem lịch sử chi tiết của từng đơn hàng trong Lịch trình đơn hàng. Bạn cũng có thể nhập ghi chú và bình luận trên Lịch trình.

Bạn còn có thể thực hiện những thao tác sau trên Lịch trình:

 • giao tiếp với nhân viên
 • đính kèm tệp
 • liên kết với các sản phẩm, đơn hàng và khách hàng khác

Các bước thực hiện:

Để biết thêm thông tin, tham khảo Lịch trình.

Lưu ý: Tất cả ghi chú và nhận xét đều chỉ sử dụng nội bộ và khách hàng không xem được phần này.

Xem sự kiện thanh toán trong Lịch trình

Khi khách hàng thanh toán đơn hàng, thông tin chi tiết về khoản thanh toán được lưu vào Lịch trình dưới dạng sự kiện thanh toán. Bạn có thể mở rộng sự kiện thanh toán để xem thêm chi tiết. Sự kiện thanh toán có thể hữu ích nếu bạn cần xử lý lỗi không thể thu hồi hoặc hoàn tiền thanh toán.

Nếu khách hàng không hoàn tất thanh toán, vào lịch sử giao dịch thanh toán bỏ dở để xem sự kiện thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Nhấp vào đơn hàng.

 3. Trên trang thông tin chi tiết đơn hàng, cuộn đến mục Lịch trình.

 4. Nhấp vào một sự kiện thanh toán.

 5. Để biết thêm chi tiết từ cổng thanh toán, nhấp vào Information from the gateway (Thông tin từ cổng thanh toán).

Kiểm tra đơn vị tiền tệ của đơn hàng

Nếu bạn bán hàng bằng nhiều đơn vị tiền tệ, đơn hàng sẽ hiển thị theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng trong trang quản trị. Bạn có thể xem trước cách đơn hàng hiển thị theo đơn vị tiền tệ của khách hàng.

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Mở đơn hàng.

 3. Trong mục thanh toán, nhấp vào View order in customer's currency (Xem đơn hàng theo đơn vị tiền tệ của khách hàng).

Thêm thẻ hoặc ghi chú, hoặc chỉnh sửa đơn hàng

Bạn có thể cập nhật thông tin liên quan đến đơn hàng trong trang Đơn hàng của Shopify.

Các bước thực hiện:

Liên hệ với khách hàng về đơn hàng

Shopify lưu trữ tất cả thông tin liên hệ của khách hàng. Bạn có thể thêm thông tin liên hệ bổ sung bằng cách nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) trong mục Contact (Liên hệ) của trang đơn hàng và nhập thông tin chi tiết. Nếu bạn để khách hàng chọn nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại tại bước thanh toán, bạn có thể chỉ nhìn thấy thông tin liên hệ họ chọn nhập trong mục Contact (Liên hệ). Để liên hệ với khách hàng chọn nhập số điện thoại, gọi vào số họ đã nhập.

Các bước thực hiện:

Gửi lại email về đơn hàng cho khách hàng

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Trong trang Đơn hàng, nhấp vào mã số đơn hàng.

 3. Trong mục Timeline (Dòng thời gian), nhấp vào Resend email (Gửi lại email) bên dưới email bạn muốn gửi lại.

 4. Trong hộp thoại Resend order confirmation? (Gửi lại xác nhận đơn hàng?), nhấp vào Send (Gửi).

Đăng ký nguồn cấp dữ liệu đơn hàng

Bạn có thể theo dõi đơn hàng của cửa hàng bằng nguồn cấp RSS.

URL nguồn cấp đơn hàng là:

 https://shopname.myshopify.com/admin/feed/orders.xml 

Bạn có thể tìm nguồn cấp dữ liệu về đơn hàng của cửa hàng trên trang /admin/feed trong trang quản trị Shopify.

Lưu ý: Đây là nguồn cấp được bảo vệ. Cần xác thực để đọc nguồn cấp.

Những ứng dụng có thể sử dụng:

Người dùng Mac

Người dùng máy tính để bàn

Bật thông báo đẩy

Xem trang trạng thái đơn hàng của đơn hàng

Khi khách hàng hoàn tất thanh toán, họ nhận được URL đến trang trạng thái đơn hàng, đây là trang cuối cùng trong quá trình thanh toán.

Họ có thể theo dõi trạng thái đơn hàng trên trang này và liên hệ bạn nếu có thắc mắc về đơn hàng.

Bạn có thể truy cập trang mà khách hàng nhìn thấy từ trang quản trị Shopify.

Tìm hiểu thêm về trang trạng thái đơn hàng ›

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Đơn hàng.

 2. Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm đơn hàng của khách hàng. Bạn có thể tìm đơn hàng nếu bạn có một trong những thông tin sau:

- mã số đơn hàng - mã số biên nhận nếu tạo đơn hàng trong Shopify POS - tên khách hàng - địa chỉ email của khách hàng

 1. Nhấp vào mã số đơn hàng để xem thông tin chi tiết.

 2. Nhấp vào menu More actions (Thao tác khác), sau đó nhấp vào View order status page (Xem trang trạng thái đơn hàng).

  Bạn sẽ được chuyển hướng đến cùng trang trạng thái đơn hàng mà khách hàng có thể xem.

Lưu trữ đơn hàng đã thực hiện

Khi bạn thực hiện đơn hàng, bạn có thể lưu trữ để xóa đơn hàng khỏi danh sách đơn hàng bỏ ngỏ. Việc lưu trữ giúp bạn theo dõi đơn hàng bỏ ngỏ chưa hoàn tất và đảm bảo rằng bạn nắm được số lượng chính xác đơn hàng bỏ ngỏ trong Shopify.

Để xem danh sách đầy đủ đơn hàng đã lưu trữ, bạn có thể áp dụng bộ lọc cho danh sách đơn hàng.

Lưu ý: Lưu trữ đơn hàng không giống hủy đơn hàng. Lưu trữ nghĩa là bạn không xóa đơn hàng. Bạn loại đơn hàng khỏi danh sách đơn hàng bỏ ngỏ.

Nếu bạn muốn tự động lưu trữ tất cả đơn hàng sau khi thực hiện, bật tùy chọn này trong mục Order Processing (Xử lý đơn hàng) của cài đặt Thanh toán trong trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

Đơn hàng của bạn lúc này hiển thị là đã lưu trữ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí