Quản lý đơn hàng gói đăng ký

Bạn có thể quản lý các đơn hàng thanh toán theo lượt giao hàng và đơn hàng gói đăng ký trả trước từ trang quản trị Shopify.

Đơn hàng thanh toán cho mỗi lần giao hàng chỉ có một mặt hàng gói đăng ký trên mỗi đơn hàng. Đơn hàng thanh toán cho mỗi lần giao hàng mới sẽ được tạo đều đặn bằng ứng dụng gói đăng ký và hiển thị trong danh sách Đơn hàng. Đơn hàng thanh toán cho mỗi lần giao hàng được quản lýthực hiện như các đơn hàng không phải gói đăng ký.

Đơn hàng gói đăng ký trả trước được thanh toán hết từ trước trong một lần nhưng có nhiều lần thực hiện đã lên lịch trong một khoảng thời gian. Đơn hàng gói đăng ký trả trước sẽ hiển thị dưới dạng một đơn hàng có trạng thái Đã lên lịch cho đến ngày thực hiện. Khi đến ngày thực hiện, trạng thái đơn hàng sẽ cập nhật thành Chưa thực hiện để bạn có thể thực hiện đơn hàng. Sau đó, trạng thái đơn hàng đổi lại thành Đã lên lịch đến ngày thực hiện tiếp theo và chu trình sẽ bắt đầu lại. Khi đơn hàng có trạng thái Đã lên lịch, bạn có thể theo dõi đơn hàng trên trang Đơn hàng nhưng không cần thực hiện thao tác nào.

Trên đơn hàng, bạn có thể xem lại tất cả mặt hàng của đơn hàng gói đăng ký trả trước, được sắp xếp thành thẻ thực hiện Đã thực hiện, Chưa thực hiệnĐã lên lịch. Quá trình thực hiện đã lên lịch tiếp theo của đơn hàng được nêu trong thẻ thực hiện Đã lên lịch. Nhấp vào View all fulfillments (Xem tất cả quá trình thực hiện) để hiển thị tất cả quá trình thực hiện đã lên lịch.

Lọc và sắp xếp đơn hàng gói đăng ký trả trước

Bạn có thể lọc trang Đơn hàng theo trạng thái thực hiện Đã lên lịch để hiển thị công việc thực hiện sắp tới mà chưa cần thực hiện ngay.

Để hiển thị đơn hàng gói đăng ký trả trước đã sẵn sàng để thực hiện, lọc trang Đơn hàng theo trạng thái Chưa thực hiện. Theo mặc định, trang Đơn hàng được sắp xếp theo ngày. Điều này có nghĩa là đơn hàng gói đăng ký trả trước đã sẵn sàng để thực hiện có thể xếp dưới cùng danh sách đơn hàng chưa thực hiện. Để hiển thị những đơn hàng này, bạn có thể sắp xếp trang Đơn hàng theo ngày cũ nhất.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Kích hoạt tính năng Tìm kiếm và lọc bằng cách nhấp vào nút có biểu tượng kính lúp và ba gạch ngang.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc +.
 4. Nhấp vào Trạng thái thực hiện rồi chọn Chưa thực hiện.
 5. Nhấp vào để mở menu Sắp xếp.
 6. Chọn Ngày↑ Cũ nhất đến mới nhất.
 7. Không bắt buộc: Nhấp vào Lưu thành để đặt tên và lưu chế độ xem danh sách đơn hàng này.

Chỉnh sửa đơn hàng gói đăng ký trả trước

Bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng có mục đã lên lịch thực hiện để thêm và xóa mặt hàng không theo lịch, nhưng bạn không thể chỉnh sửa mặt hàng đã lên lịch thực hiện. Ví dụ: Nếu đơn hàng bao gồm sản phẩm gói đăng ký và sản phẩm không có gói đăng ký, bạn có thể chỉnh sửa sản phẩm không có gói đăng ký nhưng không thể chỉnh sửa sản phẩm gói đăng ký.

Bạn không thể sao chép đơn hàng gói đăng ký trả trước.

Hủy và hoàn tiền đơn hàng gói đăng ký trả trước

Bạn có thể hủy đơn hàng gói đăng ký trả trước chưa được thực hiện. Nếu đã thực hiện bất kỳ mặt hàng đã lên lịch nào, bạn không thể hủy đơn hàng, nhưng có thể hoàn tiền toàn bộ và một phần đối với các mặt hàng đã thực hiện và đã lên lịch.

Nếu khách hàng hủy đơn hàng, bạn vẫn có thể cần hoàn tiền đơn hàng theo cách thủ công. Khi đó, thông báo sẽ hiển thị trên đơn hàng.

Khi hoàn tiền đơn hàng từ trang Đơn hàng, bạn có thể phải hủy đơn hàng trong cả ứng dụng gói đăng ký.

Giữ lại hàng trong kho

Hàng trong kho cho mỗi chu kỳ của đơn hàng gói đăng ký trả trước sẽ được giữ lại khi đến ngày thực hiện. Hàng trong kho cho toàn bộ đơn hàng gói đăng ký sẽ không được giữ lại khi đơn hàng được tạo. Để giữ lại hàng trong kho cho quá trình thực hiện đã lên lịch trước ngày thực hiện, bạn có thể thực hiện sớm đơn hàng đã lên lịch.

Thực hiện đơn hàng gói đăng ký

Quá trình thực hiện đơn hàng gói đăng ký có thể tách ra thành một đơn hàng duy nhất dựa trên địa điểm thực hiện hoặc hồ sơ vận chuyển của sản phẩm.

Thực hiện đơn hàng gói đăng ký trả trước

Khi đơn hàng đã lên lịch đến ngày thực hiện, trạng thái của đơn hàng cập nhật thành Chưa thực hiện và bạn có thể thực hiện đơn hàng.

Thực hiện sớm đơn hàng gói đăng ký trả trước

Bạn không thể lên lịch lại quá trình thực hiện đã lên lịch nhưng có thể chọn thực hiện đơn hàng sớm.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Đơn hàng.
 2. Chọn đơn hàng bạn muốn thực hiện sớm.
 3. Trong mục Đã lên lịch, nhấp vào Fulfill early (Thực hiện sớm).
 4. Xem lại thông tin thực hiện đơn hàng, rồi nhấp vào Mark as unfulfilled (Đánh dấu là chưa thực hiện. Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành Chưa thực hiện và bạn có thể thực hiện các mặt hàng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí