Hồ sơ vận chuyển

Hồ sơ vận chuyển giúp bạn thu phí vận chuyển chính xác qua quy tắc vận chuyển dựa trên sản phẩm. Bạn có thể sử dụng hồ sơ vận chuyển để đặt phí vận chuyển cho những sản phẩm cụ thể và thu số tiền khác nhau dựa trên nơi gửi sản phẩm đến và đi. Bạn có thể thêm những sản phẩm có phí vận chuyển giống nhau vào một hồ sơ vận chuyển, và thiết lập khu vực cùng phí vận chuyển cho từng địa điểm thực hiện những sản phẩm này.

Khi nào nên sử dụng hồ sơ vận chuyển

Mỗi cửa hàng Shopify được mặc định tạo cùng với một hồ sơ vận chuyển chứa phí vận chuyển chung. Đối với những doanh nghiệp có thiết lập vận chuyển đơn giản, thường chỉ cần tạo phí vận chuyển chung. Đối với những doanh nghiệp quản lý sản phẩm và địa điểm có chi phí vận chuyển và tình trạng còn hàng theo vùng khác nhau, hồ sơ vận chuyển bổ sung giúp đảm bảo chi phí vận chuyển chính xác và dễ quản lý.

Biểu đồ dưới đây cho thấy cài đặt vận chuyển với một cửa hàng sử dụng hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh cho hai sản phẩm cụ thể và hồ sơ vận chuyển tổng quan cho những sản phẩm còn lại. Mỗi hồ sơ vận chuyển đều có khu vực và phí vận chuyển khác nhau cho những địa điểm trong đó.

Biểu đồ thể hiện việc thiết lập hồ sơ vận chuyển đơn giản với một hồ sơ chung và một hồ sơ tùy chỉnh

Ví dụ: Nếu bạn bán một số sản phẩm dễ vỡ và cần có tùy chọn vận chuyển đắt tiền hơn, bạn có thể tạo hồ sơ vận chuyển dành cho sản phẩm dễ vỡ và thu phí vận chuyển khác với phí vận chuyển của những sản phẩm còn lại. Hoặc nếu bạn muốn gửi hàng từ địa điểm gần nhất với khách hàng, bạn có thể chỉ rõ bạn muốn địa điểm thực hiện tại quốc gia nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Gửi hàng cho khách từ địa điểm gần nhất.

Trước khi bạn sử dụng hồ sơ vận chuyển

 • Tìm hiểu về cách tạo khu vực và phí vận chuyển - Mỗi địa điểm trong hồ sơ có thể có khu vực và phí vận chuyển riêng. Trước khi tạo hồ sơ vận chuyển, hãy đảm bảo bạn hiểu cách thức hoạt động của khu vực vận chuyểnphí vận chuyển và cách sử dụng hiệu quả nhất với doanh nghiệp.

 • Cân nhắc các ứng dụng ảnh hưởng tới việc vận chuyển - Nếu bạn sử dụng ứng dụng ảnh hưởng tới cài đặt vận chuyển, có thể hồ sơ vận chuyển sẽ không hoạt động như mong muốn. Trước khi sử dụng hồ sơ vận chuyển, vui lòng liên hệ với nhà phát triển ứng dụng bạn sử dụng để chắc chắn ứng dụng tương thích với hồ sơ vận chuyển.

 • Cân nhắc cách gộp phí tại trang thanh toán - Nếu đơn hàng chứa sản phẩm gửi từ nhiều địa điểm hoặc hồ sơ khác nhau, phí giao hàng của mỗi lô hàng sẽ được tổng hợp để tạo phí gộp tại trang thanh toán. Nếu bạn không cân nhắc đơn hàng lớn khi tạo phí vận chuyển, việc này có thể dẫn tới chi phí vận chuyển cao cho khách khi thanh toán. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Phí gộp trên trang thanh toán.

Hồ sơ chung

Bạn có thể sử dụng hồ sơ chung để tạo cài đặt mặc định cho việc vận chuyển. Nếu sản phẩm hoặc mẫu mã không có trong hồ sơ tùy chỉnh, sản phẩm hoặc mẫu mã đó sẽ sử dụng phí vận chuyển chung trong hồ sơ chung.

Bạn có thể thiết lập hồ sơ chung bằng cách tạo khu vực vận chuyển và thêm phí vận chuyển. Trước khi thiết lập hồ sơ chung, hãy xem lại phí gộp trên trang thanh toán và cách đặt tên phí.

Tạo hồ sơ vận chuyển

Trước khi tạo hồ sơ vận chuyển, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu cách tạo khu vực vận chuyểnphí vận chuyển.

Một sản phẩm hoặc mẫu mã chỉ có thể thuộc một hồ sơ vận chuyển vào một thời điểm. Nếu bạn thêm sản phẩm hoặc mẫu mã vào hồ sơ vận chuyển thứ hai, nó sẽ bị xóa khỏi hồ sơ đầu tiên.

Ngoài hồ sơ chung, bạn có thể tạo 99 hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh trên tổng số 100 hồ sơ vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Phí vận chuyển tùy chỉnh cho sản phẩm, nhấp vào Tạo hồ sơ mới.

 3. Nhập tên cho hồ sơ.

 4. Trong mục Sản phẩm, sử dụng thanh tìm kiếm để thêm sản phẩm vào hồ sơ vận chuyển.

 5. Thực hiện những thay đổi cần thiết đối với các địa điểm. Tham khảo phần Quản lý địa điểm để biết thêm thông tin.

 6. Đối với từng khu vực vận chuyển bạn muốn thêm vào hồ sơ vận chuyển, bạn hãy hoàn tất những bước sau:

  1. Trong Shipping to (Vận chuyển đến), nhấp vào Create shipping zone (Tạo khu vực vận chuyển).
  2. Đặt tên cho khu vực vận chuyển.
  3. Chọn quốc gia hoặc vùng nằm trong khu vực đó, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).
  4. Để thêm phí vận chuyển vào khu vực, nhấp vào Add rate (Thêm phí), chọn thông tin chi tiết phí, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý địa điểm

Khi tạo hồ sơ vận chuyển mới, tất cả địa điểm có thể hoàn thiện đơn hàng trực tuyến được mặc định thêm vào hồ sơ trong cùng một nhóm. Bất kỳ địa điểm nào có thể thực hiện đơn hàng trực tuyến đều trở thành địa điểm hoàn thiện sản phẩm tiềm năng trong hồ sơ và tất cả đều có phí và khu vực giống nhau. Những địa điểm không hoàn thiện đơn hàng trực tuyến sẽ không hiển thị trong hồ sơ vận chuyển.

Có thể thêm địa điểm bị hủy kích hoạt vào hồ sơ vận chuyển bằng nhãn Inactive. Bạn có thể thêm khu vực và phí cho những địa điểm này, nhưng không thể sử dụng tại trang thanh toán cho tới khi kích hoạt. Để quản lý địa điểm đang hoạt động, vui lòng tham khảo phần Hủy kích hoạt và kích hoạt lại địa điểm.

Bạn có thể đặt các mức phí khác nhau tùy theo địa điểm thực hiện đơn hàng bằng cách xếp các địa điểm theo nhóm. Thao tác này cho phép các nhóm địa điểm khác nhau có khu vực và phí vận chuyển khác nhau. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Tạo nhóm địa điểm mới.

Bạn có thể xóa một địa điểm khỏi nhóm để không có mức phí nào áp dụng cho địa điểm đó. Những địa điểm không nằm trong một nhóm vận chuyển được liệt kê trong mục Not shipping from (Không vận chuyển từ). Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo phần Xóa địa điểm.

Nếu bạn tạo địa điểm mới sau khi tạo hồ sơ vận chuyển, địa điểm đó sẽ được tự động thêm vào tất cả hồ sơ vận chuyển trong mục Not shipping from (Không vận chuyển từ). Để thực hiện sản phẩm từ địa điểm mới, bạn có thể thêm địa điểm vào nhóm địa điểm đã có để sử dụng khu vực và phí, hoặc tạo nhóm khu vực và phí mới trong nhóm riêng.

Tạo nhóm địa điểm mới

Tạo nhóm địa điểm mới trong hồ sơ vận chuyển cho phép bạn chỉ định khu vực và phí cho những địa điểm trong nhóm.

Ví dụ: Giả sử bạn có hai địa điểm vận chuyển sản phẩm trên toàn thế giới và một địa điểm chỉ vận chuyển sản phẩm đến Hoa Kỳ. Bạn có thể chuyển địa điểm chỉ vận chuyến đến Hoa Kỳ sang nhóm mới, cũng như tạo khu vực và phí chỉ áp dụng cho địa điểm đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào Quản lý bên cạnh hồ sơ vận chuyển.

 3. Chuyển địa điểm sang nhóm mới:

  • Nếu địa điểm nằm trong một nhóm, hãy thực hiện những bước sau:
   1. Trong nhóm địa điểm, nhấp vào Show details (Hiện thông tin chi tiết).
   2. Bên cạnh địa điểm bạn muốn thay đổi, nhấp vào Manage (Quản lý).
   3. Chọn tùy chọn tạo mức phí mới, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).

- Nếu địa điểm nằm trong mục Not shipping from (Không vận chuyển từ), hãy thực hiện những bước sau: 1. Bên cạnh địa điểm bạn muốn thay đổi, nhấp vào Add rates (Thêm phí). 2. Chọn tùy chọn CREATE NEW RATES (TẠO PHÍ MỚI), sau đó nhấp vào Done (Đã xong).

 1. Thêm khu vực và phí, sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Xóa địa điểm

Nếu bạn xóa địa điểm cuối cùng trong nhóm thì khu vực và phí vận chuyển liên kết với nhóm cũng sẽ bị xóa.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào Quản lý bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn cập nhật.

 3. Trong Shipping from (Vận chuyển từ), nhấp vào Show details (Hiện thông tin chi tiết).

 4. Đối với mỗi địa điểm bạn muốn xóa, nhấp vào Manage (Quản lý), chọn tùy chọn REMOVE RATES (XÓA PHÍ), sau đó nhấp vào Done (Đã xong).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm địa điểm vào nhóm địa điểm hiện có

Nếu bạn tạo địa điểm mới hoặc muốn thay đổi nhóm khu vực và phí của một địa điểm, bạn có thể thêm địa điểm đó vào nhóm địa điểm hiện có để nhóm đó áp dụng khu vực và phí vận chuyển giống nhau.

Ví dụ: Giả sử bạn có hồ sơ vận chuyển cho mặt hàng áo phông được thực hiện từ một nhà kho tại Los Angeles. Gần đây bạn mở rộng công việc kinh doanh đến một nhà kho tại San Francisco, do đó bạn thêm địa điểm này làm một địa điểm trong trang quản trị Shopify. Nếu muốn cung cấp tùy chọn vận chuyển giống với nhà kho tại Los Angeles, bạn có thể thêm địa điểm San Francisco vào cùng nhóm với Los Angeles.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào Quản lý bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn cập nhật.

 3. Bên cạnh hồ sơ bạn muốn thay đổi, nhấp vào một trong những mục sau:

  • Nếu địa điểm đã có khu vực và phí, nhấp vào Manage (Quản lý).
  • Nếu địa điểm nằm trong mục Not shipping from (Không vận chuyển từ), bạn nhấp vào Add rates (Thêm phí).
 4. Trong USE SAME RATES AS (SỬ DỤNG CÙNG PHÍ VỚI), chọn nhóm địa điểm bạn muốn thêm địa điểm, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).

Gửi hàng cho khách từ địa điểm gần nhất

Khi bạn tạo các nhóm địa điểm khác nhau, bạn có thể chỉ định quốc gia để hoàn thiện đơn hàng bằng cách tạo khu vực vận chuyển.

Ví dụ: Giả sử sản phẩm của bạn có hàng trong kho tại ba nhà kho ở ba địa điểm: Đức, Hoa Kỳ và Thái Lan. Khi tạo hồ sơ vận chuyển cho sản phẩm, bạn có thể tạo ba nhóm địa điểm, mỗi nhóm có khu vực vận chuyển riêng:

 • Đối với nhà kho tại Đức, bạn có thể thêm Châu Âu và Châu Phi vào khu vực vận chuyển.
 • Đối với nhà kho tại Hoa Kỳ, bạn có thể thêm Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ vào khu vực vận chuyển.
 • Đối với nhà kho tại Thái Lan, bạn có thể thêm Châu Á và Châu Đại Dương vào khu vực vận chuyển.

Để biết thêm thông tin, xem Thiết lập khu vực vận chuyển.

Phí gộp tại trang thanh toán

Nếu bạn quyết định tạo nhiều hồ sơ vận chuyển, hoặc có nhiều địa điểm trong hồ sơ, một số đơn hàng có thể chứa sản phẩm từ nhiều hồ sơ hoặc địa điểm khác nhau. Trong trường hợp này, phí vận chuyển riêng cho từng sản phẩm được cộng gộp. Việc này cung cấp cho khách hàng một phí giao hàng duy nhất tại trang thanh toán.

Cách gộp phí vận chuyển theo giá và phí vận chuyển theo trọng lượng khác nhau. Phí vận chuyển theo giá áp dụng cho tổng giá của giỏ hàng. Phí vận chuyển theo trọng lượng kết hợp với trọng lượng của từng sản phẩm trong giỏ hàng, đã cộng trọng lượng bao bì mặc định vào trọng lượng của từng sản phẩm.

Ví dụ: Giả sử bạn có trọng lượng bao bì mặc định là 0,4 kg (1 lb). Khách hàng đặt đơn hàng gồm hai sản phẩm nên cần gộp phí vận chuyển theo trọng lượng. Sản phẩm thứ nhất nặng 1,4 kg (3 lb) và sản phẩm thứ hai nặng 2,3 kg (5 lb). Trọng lượng dùng để xác định phí vận chuyển theo trọng lượng của mỗi sản phẩm là trọng lượng sản phẩm cộng thêm trọng lượng bao bì mặc định. Đối với sản phẩm thứ nhất, áp dụng bất kì mức phí vận chuyển nào cho lô hàng nặng 1,8 kg (4 lb = 3 lb + 1 lb). Đối với sản phẩm thứ hai, áp dụng bất kì mức phí vận chuyển nào cho lô hàng nặng 2,7 kg (6 lb = 5 lb + 1 lb). Sau đó, gộp hai mức phí của mỗi sản phẩm lại để ra phí vận chuyển khách hàng chọn khi thanh toán.

Để biết thêm ví dụ chi tiết về phí vận chuyển gộp, hãy tham khảo các trường hợp dưới đây:

Phí kết hợp cho sản phẩm trong nhiều hồ sơ

Ví dụ: Giả sử bạn có hồ sơ vận chuyển ổ cho mèo thu phí vận chuyển toàn cầu 50.000 đồng và hồ sơ vận chuyển thức ăn cho mèo thu phí vận chuyển toàn cầu 100.000 đồng. Nếu đặt cả ổ cho mèo và thức ăn cho mèo, khách hàng sẽ nhìn thấy phí giao hàng là 150.000 đồng trên trang thanh toán.

Tình huống ví dụ về cách gộp phí vận chuyển đối với sản phẩm từ các hồ sơ khác nhau nhưng ở cùng một địa điểm
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí vận chuyển gộp
Phí vận chuyển toàn cầu 50.000 đồng từ nhà kho tại Hoa Kỳ Phí vận chuyển toàn cầu 100.000 đồng từ nhà kho tại Hoa Kỳ 50.000 đồng (Ổ cho mèo)
+
100.000 đồng (Thức ăn cho mèo)
=
Tổng phí vận chuyển: 150.000 đồng

Phí kết hợp khi chỉ một địa điểm có thể thực hiện đơn hàng

Phí chỉ được cộng gộp khi không có tùy chọn tách riêng phí từ một hồ sơ vận chuyển hoặc địa điểm. Nếu tất cả mặt hàng đều có thể tới từ một địa điểm nhưng có nhiều địa điểm chứa những mặt hàng này, thứ tự ưu tiên thực hiện sẽ quyết định địa điểm thực hiện đơn hàng.

Trường hợp ví dụ về cách gộp phí vận chuyển cho sản phẩm từ những hồ sơ và địa điểm khác nhau
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí vận chuyển gộp

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • Phí vận chuyển toàn cầu 50.000 đồng

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Phí vận chuyển toàn cầu 100.000 đồng

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1, không có hàng trong kho)

 • Phí vận chuyển toàn cầu 100.000 đồng

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Phí vận chuyển toàn cầu 150.000 đồng
100.000 đồng (Ổ cho mèo)
+
150.000 đồng (Thức ăn cho mèo)
=
Tổng phí vận chuyển: 250.000 đồng

Trong ví dụ mới nhất, mức ưu tiên thực hiện đơn hàng chọn địa điểm tại Canada để hoàn thiện cả hai mặt hàng vì địa điểm này có sẵn hai sản phẩm. Khách hàng nhận được mức phí gộp 250.000 đồng tại trang thanh toán. Nếu thức ăn cho mèo có sẵn tại Hoa Kỳ, phí vận chuyển gộp sẽ là 150.000 đồng.

Phí kết hợp trong một hồ sơ vận chuyển duy nhất

Nếu một địa điểm duy nhất không thể thực hiện đơn hàng, phí vận chuyển của tất cả các sản phẩm được cộng lại với nhau, ngay cả khi sản phẩm thuộc cùng nhóm địa điểm trong hồ sơ.

Trong bảng dưới đây, giả sử ổ cho mèo có giá 600.000 đồng.

Ví dụ về trường hợp kết hợp phí vận chuyển cho các sản phẩm trong cùng hồ sơ và tại nhiều địa điểm với phí dựa trên giá
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí vận chuyển gộp

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1, 1 sản phẩm lưu kho)

 • phí vận chuyển 3$ cho đơn hàng dưới 49$
 • phí vận chuyển 5$ cho đơn hàng trên 50$

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • 5 USD phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 49 USD
 • 8 USD phí vận chuyển cho đơn hàng trên 50 USD

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • 4 USD phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 49 USD
 • 7 USD phí vận chuyển cho đơn hàng trên 50 USD

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • 10 USD phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 49 USD
 • 13 USD phí vận chuyển cho đơn hàng trên 50 USD
5$ (Ổ cho mèo từ nhà kho tại Hoa Kỳ)
+
8$ (Ổ cho mèo từ nhà kho tại Canada)
=
13$ tổng phí vận chuyển

Đơn hàng gồm hai ổ cho mèo có giá 60$. Do phí vận chuyển được tính dựa trên giá, phí áp dụng cho đơn hàng trị giá 60$ trong mỗi hồ sơ được kết hợp với nhau.

Thay vào đó, xem xét trường hợp kết hợp phí vận chuyển dựa trên trọng lượng. Giả sử một ổ cho mèo nặng 900 g (2 lb).

Ví dụ về cách gộp phí vận chuyển cho các sản phẩm trong cùng hồ sơ tại các địa điểm khác nhau, áp dụng phí dựa trên trọng lượng
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí vận chuyển gộp

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1, 1 sản phẩm lưu kho)

 • 3 USD phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 1,3 kg (2,9 lb)
 • 5 USD phí vận chuyển cho đơn hàng trên 1,4 kg (3 lb)

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • 5 USD phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 1,3 kg (2,9 lb)
 • 8 USD phí vận chuyển cho đơn hàng trên 1,4 kg (3 lb)

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • 4 USD phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 1,3 kg (2,9 lb)
 • 7 USD phí vận chuyển cho đơn hàng trên 1,4 kg (3 lb)

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • 10 USD phí vận chuyển cho đơn hàng dưới 1,3 kg (2,9 lb)
 • 13 USD phí vận chuyển cho đơn hàng trên 1,4 kg (3 lb)
3 USD (Ổ cho mèo từ kho hàng tại Hoa Kỳ)
+
5 USD (Ổ cho mèo từ kho hàng tại Canada)
=
8 USD tổng phí vận chuyển

Do phí vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng nên trọng lượng của từng sản phẩm tại mỗi địa điểm được dùng để xác định phí cần kết hợp. Mỗi ổ cho mèo nặng 900 g (2 pound) nên phí áp dụng cho đơn hàng nặng 900 g (2 pound) sẽ được kết hợp.

Lựa chọn địa điểm vận chuyển

Nếu địa điểm được chỉ định phí vận chuyển và có thể thực hiện toàn bộ đơn hàng thì địa điểm đó sẽ được chọn để thực hiện đơn hàng. Nếu không có địa điểm nào được chỉ định phí vận chuyển hoặc không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng thì địa điểm có mức ưu tiên cao nhất sẽ bán quá sản phẩm. Chỉ không bán quá được khi kho hàng tại tất cả các địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn đã hết hàng.

Nếu một đơn hàng có thể được thực hiện tại một địa điểm thực hiện duy nhất thì đơn hàng sẽ được gửi đến địa điểm thực hiện đó. Nếu không thể thực hiện đơn hàng tại địa điểm mà bạn đặt là ưu tiên đầu tiên thì các địa điểm khác sẽ được kiểm tra hàng có sẵn.

Nếu bạn quản lý lô hàng từ nhiều địa điểm, đơn hàng có thể bị phân chia ra nhiều địa điểm để thực hiện. Lô hàng sẽ bị phân chia nếu một địa điểm thực hiện đơn hàng không thể thực hiện toàn bộ đơn hàng có nhiều mục hàng. Giỏ hàng sẽ mất phí vận chuyển cho từng địa điểm.

Ví dụ: Đơn hàng đã đặt có sản phẩm A và sản phẩm B. Địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn tại Paris chỉ có thể thực hiện sản phẩm A và địa điểm thực hiện đơn hàng của bạn tại Lyon chỉ có thể thực hiện sản phẩm B. Sản phẩm A sẽ được chuyển đến địa điểm tại Paris và sản phẩm B sẽ được chuyển đến địa điểm tại Lyon.

Đặt tên cho phí vận chuyển

Các phí vận chuyển cùng tên được cộng lại với nhau và hiển thị cho khách hàng ở bước thanh toán, kể cả phí trong các hồ sơ vận chuyển khác nhau. Nếu phí khác tên, tùy chọn rẻ nhất sẽ được cộng lại với nhau và hiển thị cho khách hàng ở bước thanh toán dưới tên Shipping.

Ví dụ: Giả sử bạn có hai hồ sơ vận chuyển: một là ổ cho mèo và một là thức ăn cho mèo. Mỗi hồ sơ cung cấp dịch vụ bưu chính tiêu chuẩn và dịch vụ bưu chính nhanh. Nếu dịch vụ bưu chính tiêu chuẩn và dịch vụ bưu chính nhanh có tên giống nhau trong hồ sơ vận chuyển, khách hàng đặt đơn hàng thức ăn và ổ cho mèo sẽ nhìn thấy cả hai tùy chọn vận chuyển trên trang thanh toán.

Ví dụ về tên phí vận chuyển gộp khi cộng gộp các phí vận chuyển có cùng tên
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí giao hàng gộp khi thanh toán
Phí vận chuyển
 • Vận chuyển tiêu chuẩn - 50.000 đồng
 • Vận chuyển nhanh - 160.000 đồng
 • Vận chuyển tiêu chuẩn - 40.000 đồng
 • Vận chuyển nhanh - 120.000 đồng
 • Vận chuyển tiêu chuẩn - 100.000 đồng
 • Vận chuyển nhanh - 150.000 đồng

Nếu các mức phí không có cùng tên trong cả hai hồ sơ, chỉ những tùy chọn rẻ nhất được cộng gộp và hiển thị cho khách hàng trên trang thanh toán là Shipping.

Ví dụ về tên phí vận chuyển gộp khi cộng gộp các phí vận chuyển có tên khác nhau
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí giao hàng gộp khi thanh toán
Phí vận chuyển
 • Vận chuyển tiêu chuẩn - 50.000 đồng
 • Vận chuyển nhanh - 160.000 đồng
 • Vận chuyển cơ bản - 40.000 đồng
 • Vận chuyển rất nhanh - 120.000 đồng
 • Vận chuyển - 100.000 đồng

Ví dụ về thiết lập vận chuyển nâng cao

Hồ sơ vận chuyển cho phép bạn tạo quy tắc vận chuyển chi tiết cho từng sản phẩm. Đối với các sản phẩm trong cửa hàng, bạn có thể tạo các khu vực và phí vận chuyển riêng cho từng địa điểm vận chuyển sản phẩm.

Biểu đồ cho thấy hồ sơ vận chuyển chứa các nhóm địa điểm trong đó mỗi địa điểm có khu vực và phí vận chuyển riêng

Hiểu khi nào phí được cộng gộp trong quy trình thiết lập vận chuyển phức tạp sẽ giúp bạn tạo các quy tắc vận chuyển chính xác hơn cho khách hàng.

Giả sử bạn có quá trình thiết lập như sau:

Thiết lập vận chuyển nâng cao bằng hồ sơ vận chuyển
Hồ sơ vận chuyển tổng quát Hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh A Hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh B
Chi tiết sản phẩm

Ổ cho mèo

 • Giá sản phẩm: 500.000 đồng
 • Trọng lượng sản phẩm: 226 g (0,5 lb)

Thức ăn cho mèo

 • Giá sản phẩm: 300.000 đồng
 • Trọng lượng sản phẩm: 1,8 kg (4 lb)

Bát đựng thức ăn và khay nước uống cho mèo

 • Giá sản phẩm: 100.000 đồng
 • Trọng lượng sản phẩm: 454 g (1 lb)
Địa điểm và hàng trong kho

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • 5 ổ cho mèo

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • 10 ổ cho mèo

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • 20 túi thức ăn cho mèo

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • 20 túi thức ăn cho mèo

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • 2 bát đựng thức ăn
 • 1 khay đựng nước

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • 1 bát đựng thức ăn
 • 10 khay đựng nước
Phí vận chuyển cho mỗi nhóm địa điểm

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1) và nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Vận chuyển nhẹ tiêu chuẩn - 3 USD đối với 225 g (0,5 lb)
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn - 5 USD đối với 454 g (1 lb)
 • Vận chuyển miễn phí - 0 đồng đối với đơn hàng trên 1.000.000 đồng

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • Vận chuyển nhẹ tiêu chuẩn - 5 USD đối với 0-3,6 kg (0-8 lb)
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn - 13 USD đối với 4-5 kg (9-12 lb)
 • Vận chuyển miễn phí - 0 đồng đối với đơn hàng trên 1.000.000 đồng

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Vận chuyển nhẹ tiêu chuẩn - 7 USD đối với 0-3,6 kg (0-8 lb)
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn - 18 USD đối với 4-5 kg (9-12 lb)
 • Vận chuyển miễn phí - 0 đồng đối với đơn hàng trên 1.000.000 đồng

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • Vận chuyển nhẹ tiêu chuẩn - 3 USD đối với 454 g (1 lb)
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn - 5 USD đối với 900 g-2 kg (2-5 lb)
 • Vận chuyển miễn phí - 0 đồng đối với đơn hàng trên 1.000.000 đồng

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Vận chuyển nhẹ tiêu chuẩn - 4 USD đối với 454 g (1 lb)
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn - 6 USD đối với 900 g-2 kg (2-5 lb)
 • Vận chuyển miễn phí - 0 đồng đối với đơn hàng trên 1.000.000 đồng

Dựa trên đơn hàng của khách hàng, các mức phí vận chuyển khác nhau sẽ được cộng gộp để đưa ra chi phí vận chuyển phù hợp cho khách.

Phí giao hàng ví dụ hiển thị cho khách hàng tại trang thanh toán dựa trên đơn hàng và cài đặt vận chuyển trong bảng trên
Chi tiết giỏ hàng Phí vận chuyển cộng gộp Phí vận chuyển cuối cùng
Đơn hàng A 2 ổ cho mèo và 1 túi thức ăn cho mèo Tổng giá trị giỏ hàng trên 1.000.000 đồng, vì vậy áp dụng miễn phí vận chuyển. Miễn phí vận chuyển - 0 đồng
Đơn hàng B 1 ổ cho mèo, 1 túi thức ăn cho mèo và 2 bát đựng thức ăn
 • Vận chuyển nhẹ tiêu chuẩn 50.000 đồng đối với 1 ổ cho mèo
 • Vận chuyển nhẹ tiêu chuẩn 100.000 đồng đối với 1 túi thức ăn cho mèo
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn 100.000 đồng đối với 2 bát đựng thức ăn
Vì tên phương thức vận chuyển không giống nhau, khách hàng nhận mức phí Vận chuyển là 260.000 đồng.
Đơn hàng C 1 túi thức ăn cho mèo và 2 khay đựng nước Vì địa điểm tại Canada có thể thực hiện cả hai mặt hàng này, mức phí của địa điểm này được sử dụng cho cả hai mặt hàng:
 • Vận chuyển nhẹ tiêu chuẩn 140.000 đồng đối với 1 túi thức ăn cho mèo
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn 120.000 đồng đối với 2 khay đựng nước
Vì tên phương thức vận chuyển không giống nhau, khách hàng nhận mức phí Vận chuyển là 260.000 đồng.
Đơn hàng D 2 bát đựng thức ăn và 2 khay đựng nước Vì không có địa điểm nào thực hiện được cả hai mặt hàng nên phí của những địa điểm khác nhau được cộng gộp mặc dù các mặt hàng trong cùng một đơn hàng:
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn 100.000 đồng đối với 2 bát đựng thức ăn
 • Vận chuyển nặng tiêu chuẩn 120.000 đồng đối với 2 khay đựng nước
Vì tên phương thức vận chuyển đồng nhất, khách hàng nhận mức phí Vận chuyển nặng tiêu chuẩn là 200.000 đồng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí