Kích hoạt tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba

Để sử dụng tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba, bạn phải sử dụng gói Shopify Advanced hoặc Shopify Plus. Nếu đang sử dụng gói Shopify thì bạn có thể chọn phí hàng tháng để thêm tính năng này, hoặc chuyển sang thanh toán hằng năm. Tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển bên thứ ba không có trong gói Basic Shopify hoặc Shopify Starter.

Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển (CCS) được hãng vận chuyển bên thứ ba xác định ở bước thanh toán, giúp đảm bảo tính phí chính xác cho khách hàng dựa trên chi tiết đơn hàng. Phí CCS giúp bạn tính phí cho khách hàng bằng đúng số tiền mà các hãng vận chuyển như UPS hoặc FedEx tính phí cho bạn khi bạn mua nhãn vận chuyển. Mục này giải thích cách kích hoạt tính năng tính phí giao hàng theo bên thứ ba và cách kết nối tài khoản hãng vận chuyển với trang quản trị Shopify.

Kết nối tài khoản hãng vận chuyển: Nếu bạn có tài khoản riêng với hãng vận chuyển đủ điều kiện thì bạn có thể kết nối tài khoản đó với trang quản trị Shopify. Bằng cách này, bạn có thể hiển thị phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển với khách hàng ở bước thanh toán. Tìm hiểu thêm về tài khoản hãng vận chuyển được hỗ trợ.

Ứng dụng tính phí vận chuyển bên thứ ba: Một số ứng dụng tính phí vận chuyển bên thứ ba yêu cầu bạn kích hoạt tính năng này. Nếu bạn dùng ứng dụng vận chuyển bên thứ ba để hiển thị phí cho các hãng vận chuyển khác, bạn cũng phải thiết lập giá vận chuyển dự phòng.

Tài nguyên dành cho nhà phát triển: Nhà phát triển có thể tìm hiểu thêm về API CarrierService để thiết lập ứng dụng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí