Đặt ngày giao hàng

Bạn có thể thiết lập thời gian xử lý để hiển thị ngày giao hàng trong cửa hàng trực tuyến. Thời gian xử lý là thời gian từ khi khách hàng đặt hàng đến khi doanh nghiệp thực hiện đơn hàng. Ngày giao hàng là ngày cụ thể, ví dụ như Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 – Thứ Năm, ngày 28 tháng 10. Ngày giao hàng có thể khuyến khích khách hàng hoàn tất giao dịch mua, qua đó giúp bạn bán nhiều hàng hơn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí