Quản lý thời gian xử lý

Thời gian xử lý là thời gian từ khi khách hàng đặt hàng đến khi doanh nghiệp thực hiện đơn hàng. Các đơn hàng yêu cầu vận chuyển sẽ được xem là đã thực hiện khi doanh nghiệp giao lô hàng cho dịch vụ của hãng vận chuyển. Để hiển thị ngày giao hàng nhanh khi thanh toán, bạn nên xử lý đơn hàng trong vòng hai ngày làm việc.

Thời gian xử lý được dùng để thiết lập Thực hiện theo ngày hiển thị trong trang chỉ mục đơn hàng và chi tiết đơn hàng.

Nếu nhấp vào Bật Shop Promise, ngày giao hàng tự động sẽ hiển thị cho các đơn hàng đủ điều kiện khi thanh toán. Bạn có thể kích hoạt tính năng Hiển thị ngày giao hàng dự phòng cho đơn hàng không có Shop Promise đối với các đơn hàng không đủ điều kiện sử dụng Shop Promise mà bạn vẫn muốn hiển thị ngày giao hàng.

Nếu nhấp vào Tắt Shop Promise hoặc bạn không đủ điều kiện, bạn có thể kích hoạt tính năng Hiển thị ngày giao hàng trên trang thanh toán để hiển thị ngày giao hàng dự kiến khi thanh toán.

Quản lý thời gian xử lý khi Shop Promise bị hủy kích hoạt

Thiết lập thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng khi thanh toán.

 3. Chọn Hiển thị ngày giao hàng dự kiến ở trang thanh toán để hiển thị ngày giao hàng cho khách hàng.

 4. Trong menu thả xuống Thời gian xử lý đơn hàng, chọn một trong những khung thời gian xử lý sau áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

  • Cùng ngày làm việc
  • Ngày làm việc tiếp theo
  • Hai ngày làm việc
  • Thời gian xử lý tự chọn
   • Nếu chọn Thời gian xử lý tự chọn, bạn cần nhập giá trị số hoặc sử dụng mũi tên lên và xuống để biểu thị thời gian xử lý tự chọn.
   • Thời gian xử lý tự chọn có thể là 3 đến 40 ngày làm việc hoặc 1 đến 8 tuần.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Điều chỉnh thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng khi thanh toán.

 3. Trong menu thả xuống Thời gian xử lý đơn hàng, chọn thời gian xử lý khác.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng khi thanh toán.

 3. Bỏ chọn Hiển thị ngày giao hàng dự kiến ở trang thanh toán.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý thời gian xử lý khi Shop Promise được kích hoạt

Thiết lập thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng dự phòng cho đơn hàng không có Shop Promise.

 3. Chọn Hiển thị ngày giao hàng dự phòng trên thanh toán để hiển thị ngày giao hàng cho khách hàng.

 4. Trong menu thả xuống Thời gian xử lý đơn hàng, chọn một trong những khung thời gian xử lý sau áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

  • Cùng ngày làm việc
  • Ngày làm việc tiếp theo
  • Hai ngày làm việc
  • Thời gian xử lý tự chọn
   • Nếu chọn Thời gian xử lý tự chọn, bạn cần nhập giá trị số hoặc sử dụng mũi tên lên và xuống để biểu thị thời gian xử lý tự chọn.
   • Thời gian xử lý tự chọn có thể là 3 đến 40 ngày làm việc hoặc 1 đến 8 tuần.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Điều chỉnh thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng dự phòng cho đơn hàng không có Shop Promise.

 3. Trong menu thả xuống Thời gian xử lý đơn hàng, chọn thời gian xử lý khác.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng dự phòng cho đơn hàng không có Shop Promise.

 3. Bỏ chọn Hiển thị ngày giao hàng dự phòng trên trang thanh toán.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Quản lý thời gian xử lý khi không đủ điều kiện sử dụng Shop Promise

Thiết lập thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng khi thanh toán.

 3. Chọn Hiển thị ngày giao hàng dự kiến ở trang thanh toán để hiển thị ngày giao hàng cho khách hàng.

 4. Trong menu thả xuống Thời gian xử lý đơn hàng, chọn một trong những khung thời gian xử lý sau áp dụng cho doanh nghiệp của bạn.

  • Cùng ngày làm việc
  • Ngày làm việc tiếp theo
  • Hai ngày làm việc
  • Thời gian xử lý tự chọn
   • Nếu chọn Thời gian xử lý tự chọn, bạn cần nhập giá trị số hoặc sử dụng mũi tên lên và xuống để biểu thị thời gian xử lý tự chọn.
   • Thời gian xử lý tự chọn có thể là 3 đến 40 ngày làm việc hoặc 1 đến 8 tuần.
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Điều chỉnh thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
  1. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng khi thanh toán. 3. Trong menu thả xuống Thời gian xử lý đơn hàng, chọn thời gian xử lý khác. 4. Nhấp vào Lưu.

Xóa thời gian xử lý

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.
  1. Trong mục Ngày giao hàng dự kiến, nhấp vào Hiển thị ngày giao hàng khi thanh toán. 3. Bỏ chọn Hiển thị ngày giao hàng dự kiến khi thanh toán. 4. Nhấp vào Lưu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí