Thiết lập phí vận chuyển

Bạn có thể thiết lập phí giao hàng miễn phí, cố định hoặc thực tính hiển thị trên trang thanh toán đối với khách hàng. Để biết thêm thông tin về các loại phí giao hàng khác nhau, vui lòng tham khảo phần Phí giao hàng.

Trước khi thiết lập phí vận chuyển, bạn hãy tạo các vùng khác nhau có phí vận chuyển riêng của từng vùng. Ví dụ: Bạn muốn có một nhóm phí vận chuyển đối với khách hàng tại Châu Âu, một nhóm phí khác đối với khách hàng tại Bắc Mỹ. Những vùng khác nhau này được gọi là khu vực vận chuyển. Để biết thêm thông tin về khu vực vận chuyển, vui lòng tham khảo phần Thiết lập khu vực vận chuyển.

Tạo phí vận chuyển cố định

Phí vận chuyển cố định thu phí một khoản tiền vận chuyển cụ thể khi thanh toán. Bạn có thể tạo phí vận chuyển cố định đối với tất cả đơn hàng trong khu vực vận chuyển, hoặc chỉ đối với đơn hàng có trọng lượng hay giá trong một phạm vi cụ thể. Ví dụ: Trong khu vực vận chuyển Châu Âu, bạn có thể đặt mức cố định là 200.000 đồng và mức cố định khác là 100.000 đồng đối với đơn hàng trên 1.000.000 đồng.

Khi gộp phí vận chuyển theo giá, Shopify sẽ gộp các mức phí áp dụng cho tổng giá của giỏ hàng. Khi gộp phí vận chuyển theo trọng lượng, Shopify sẽ gộp các mức phí áp dụng cho trọng lượng của từng sản phẩm, đã cộng trọng lượng bao bì mặc định vào từng sản phẩm. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo phần Phí gộp khi thanh toán.

Ví dụ, giả sử bạn có phí vận chuyển được gọi là Discounted shipping bằng 100.000 đồng trong hai hồ sơ khác nhau. Phí này được áp dụng cho đơn hàng trên 1.000.000 đồng. Nếu đơn hàng kết hợp các sản phẩm từ cả hai hồ sơ và có tổng trị giá 1.100.000 đồng, phí Discounted shipping ở bước thanh toán sẽ hiển thị bằng 200.000 đồng.

Thay vào đó, giả sử bạn có phí vận chuyển được gọi là Discounted shipping trong hai hồ sơ khác nhau, trong đó phí vận chuyển được giảm cho đơn hàng hơn 5 kg. Để nhận được mức phí này, khách hàng cần đặt 5 kg sản phẩm trong hồ sơ vận chuyển thứ nhất và 5 kg sản phẩm trong hồ sơ vận chuyển thứ hai để đủ điều kiện hưởng phí Discounted shipping.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm phí vận chuyển, nhấp vào Manage rates (Quản lý phí). 3. Bên cạnh khu vực bạn muốn thêm phí, nhấp vào Add rate (Thêm phí). 4. Nhập tên và số tiền cho mức phí. 5. Không bắt buộc: Thêm điều kiện theo trọng lượng hoặc giá. 1. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện). 2. Chọn điều kiện dựa trên trọng lượng hoặc giá của đơn hàng. 3. Nhập giá trị tối thiểu và tối đa cho điều kiện. 6. Nhấp vào Done (Đã xong), rồi nhấp vào Save (Lưu).

Tạo phí giao hàng thực tính

Phí giao hàng thực tính do dịch vụ vận chuyển bên thứ ba xác định tại trang thanh toán dựa trên chi tiết của đơn hàng. Điều này giúp bạn tính phí cho khách hàng đúng số tiền hãng vận chuyển như UPS hoặc FedEx tính phí cho bạn khi bạn mua nhãn vận chuyển.

Cửa hàng có thể sử dụng phí thực tính của hãng vận chuyển trong những trường hợp sau:

 • Nếu bạn ở Hoa Kỳ và sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể thêm phí thực tính từ USPS, DHL và UPS.
 • Nếu bạn ở Canada và sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể thêm phí thực tính từ Canada Post.
 • Nếu gói đăng ký Shopify của cửa hàng có tính năng tính phí giao hàng theo hãng vận chuyển, bạn có thể thêm phí từ tài khoản riêng đăng ký với USPS, FedEx, UPS hoặc Canada Post cũng như mọi mức phí thực tính từ bất kỳ ứng dụng vận chuyển nào. Để có thể thêm phí riêng từ các hãng vận chuyển, bạn cần thêm tài khoản hãng vận chuyển vào cài đặt vận chuyển trong Shopify. Tìm hiểu về Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển bên thứ ba.
 • Nếu bạn ở Úc và sử dụng Shopify Shipping, bạn có thể thêm phí thực tính từ Sendle cho vận chuyển nội địa và quốc tế. Mã bưu điện và vùng ngoại ô của địa điểm thực hiện cần trùng khớp để tạo báo giá. Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa nội dung này trong Cài đặt > Địa điểm.

Nếu bạn thêm phí giao hàng thực tính của hãng vận chuyển, bạn cũng cần nhập trọng lượng chính xác đối với từng sản phẩm để có thể cung cấp mức phí vận chuyển chính xác cho khách hàng khi thanh toán.

Phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển thường hiển thị thời gian vận chuyển dự kiến bên cạnh phí vận chuyển, tuy nhiên, thời gian này không bao gồm thời gian xử lý. Để biết thêm thông tin về thời gian xử lý, tham khảo Tìm hiểu và tiết kiệm thời gian xử lý đơn hàng. Để biết thêm thông tin về cách thông báo cho khách hàng về thời gian xử lý, tham khảo Ấn định thời gian xử lý.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển mà bạn muốn thêm phí giao hàng, nhấp vào Quản lý phí. 3. Bên cạnh khu vực bạn muốn thêm phí, nhấp vào Thêm phí. 4. Chọn Sử dụng hãng vận chuyển hoặc ứng dụng để tính phí. 5. Trong menu thả xuống, chọn dịch vụ vận chuyển bạn muốn thêm phí thực tính. 6. Chọn phương thức vận chuyển từ dịch vụ vận chuyển mà bạn muốn cung cấp làm tùy chọn cho khách hàng khi thanh toán. 7. Không bắt buộc: Chọn xem có tự động cung cấp bất kỳ dịch vụ mới nào mà dịch vụ vận chuyển đưa ra hay không. 8. Không bắt buộc: Thêm các loại phí xử lý bạn muốn vào phí thực tính. 9. Nhấp vào Lưu.

Tăng hoặc giảm phí thực tính

Bạn có thể điều chỉnh phí giao hàng thực tính để tăng hoặc giảm phí mà khách hàng nhìn thấy khi thanh toán. Ví dụ: Nếu mức phí quá cao đến mức không thể thu hút khách hàng, bạn có thể giảm phí theo một tỷ lệ nhất định để tăng doanh số. Thay vào đó, nếu mức phí quá thấp không đủ để thanh toán chi phí gói hàng và xử lý, bạn có thể tăng phí.

Bạn có thể thêm vào phí giao hàng thực tính một khoản phí cố định bổ sung hoặc theo tỷ lệ phần trăm của tổng phí giao hàng. Nếu bạn điều chỉnh phí giao hàng thực tính để thêm cả phí cố định bổ sung và tỷ lệ phần tăng, tỷ lệ phần trăm sẽ được tính trước khi thêm phí cố định. Ví dụ: Với một khoản phí 100.000 đồng có mức tăng thêm 50% và phí cố định 20.000 đồng, khách hàng sẽ phải trả 170.000 đồng thay vì 180.000 đồng.

Nếu bạn muốn cung cấp dịch vụ vận chuyển được giảm giá, hãy nhập giá trị âm. Ví dụ: -5% hoặc -2.50 đồng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
  1. Bên cạnh hồ sơ chứa mức phí, nhấp vào Manage rates (Quản lý phí). 3. Bên cạnh mức phí bạn muốn điều chỉnh, nhấp vào menu thả xuống ..., rồi Edit rate (Điều chỉnh phí). 4. Trong mục Handling fee (Phí xử lý), thiết lập điều chỉnh phí. 5. Nhấp vào Done (Đã xong), sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Tạo miễn phí vận chuyển

Bạn có thể thêm miễn phí vận chuyển vào bất kỳ khu vực vận chuyển nào để khách hàng không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc vận chuyển khi thanh toán. Một số doanh nghiệp cung cấp vận chuyển miễn phí đối với tất cả đơn hàng của họ và một số doanh nghiệp cung cấp vận chuyển miễn phí đối với đơn hàng vượt quá một giá trị nhất định.

Để biết các bước về cách tạo miễn phí vận chuyển dựa trên các điều kiện cụ thể cho cửa hàng, tham khảo Miễn phí vận chuyển.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm miễn phí vận chuyển, nhấp vào Manage rates (Quản lý phí). 3. Bên cạnh khu vực bạn muốn thêm miễn phí vận chuyển, nhấp vào Add rate (Thêm phí). 4. Nhập tên cho mức phí. 6. Đảm bảo rằng giá trị của trường Giá0. 5. Không bắt buộc: Thêm điều kiện dựa trên trọng lượng hoặc dựa trên giá trị. 1. Nhấp vào Add conditions (Thêm điều kiện). 2. Chọn thêm điều kiện dựa trên trọng lượng hoặc giá trị đơn hàng. 3. Nhập giá trị tối thiểu và tối đa cho điều kiện. 6. Nhấp vào Done (Đã xong), sau đó nhấp vào Save (Lưu).

Chỉnh sửa phí

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa mức phí, nhấp vào Manage rates (Quản lý phí). 3. Bên cạnh mức phí bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào nút .... 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Edit rate (Chỉnh sửa phí). 5. Thực hiện các thay đổi, rồi nhấp vào Done (Đã xong). 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa phí

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào Settings (Cài đặt) > Shipping and delivery (Vận chuyển và giao hàng).
  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển bạn muốn xóa một mức phí, nhấp vào Manage rates (Quản lý phí). 3. Bên cạnh mức phí bạn muốn xóa, nhấp vào nút .... 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Delete (Xóa). 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí