Gộp phí vận chuyển từ nhiều hồ sơ vận chuyển khi thanh toán

Nếu bạn tạo nhiều hồ sơ vận chuyển hoặc có nhiều địa điểm trong hồ sơ, một số đơn hàng có thể chứa sản phẩm từ nhiều hồ sơ hoặc địa điểm khác nhau. Trong trường hợp này, phí vận chuyển riêng cho từng sản phẩm được cộng gộp và sẽ hiển thị một mức phí vận chuyển duy nhất cho khách hàng khi thanh toán.

Kết hợp phí vận chuyển theo trọng lượng và theo giá

Cách gộp phí vận chuyển theo giá và phí vận chuyển theo trọng lượng khác nhau. Phí vận chuyển theo giá áp dụng cho tổng giá của giỏ hàng. Phí vận chuyển theo trọng lượng kết hợp trọng lượng của từng sản phẩm trong giỏ hàng, đã cộng trọng lượng bao bì mặc định của cửa hàng vào trọng lượng của từng sản phẩm.

Ví dụ: Giả sử bạn có trọng lượng bao bì mặc định của cửa hàng là 1 lb. Khách hàng đặt đơn hàng gồm hai sản phẩm cần gộp phí vận chuyển theo trọng lượng. Sản phẩm thứ nhất nặng 3 lb và sản phẩm thứ hai nặng 5 lb. Trọng lượng dùng để xác định phí vận chuyển theo trọng lượng của mỗi sản phẩm là trọng lượng sản phẩm cộng với trọng lượng bao bì mặc định của cửa hàng.

Đối với sản phẩm thứ nhất, áp dụng bất kì mức phí vận chuyển nào cho lô hàng nặng 4 lb (3 lb + 1 lb). Đối với sản phẩm thứ hai, áp dụng bất kì mức phí vận chuyển nào cho lô hàng nặng 6 lb (5 lb + 1 lb). Sau đó, gộp hai mức phí của mỗi sản phẩm lại để ra phí vận chuyển khách hàng chọn khi thanh toán.

Đặt tên cho phí vận chuyển

Các phí vận chuyển cùng tên được cộng lại với nhau và hiển thị cho khách hàng ở bước thanh toán, kể cả phí trong các hồ sơ vận chuyển khác nhau. Nếu tất cả phí có tên khác nhau, các tùy chọn rẻ nhất sẽ được cộng lại với nhau và hiển thị cho khách hàng ở bước thanh toán dưới tên Shipping.

Ví dụ: Giả sử bạn có hai hồ sơ vận chuyển: một là ổ cho mèo và một là thức ăn cho mèo. Mỗi hồ sơ cung cấp dịch vụ bưu chính tiêu chuẩn và dịch vụ bưu chính nhanh. Nếu dịch vụ bưu chính tiêu chuẩn và dịch vụ bưu chính nhanh có tên giống nhau trong hồ sơ vận chuyển, khách hàng đặt đơn hàng thức ăn và ổ cho mèo sẽ nhìn thấy cả hai tùy chọn vận chuyển trên trang thanh toán.

Ví dụ về tên phí vận chuyển gộp khi cộng gộp các phí vận chuyển có cùng tên
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí giao hàng gộp khi thanh toán
Phí vận chuyển
 • Vận chuyển tiêu chuẩn - 3 USD
 • Vận chuyển nhanh - 9 USD
 • Vận chuyển tiêu chuẩn - 2 USD
 • Vận chuyển nhanh - 6 USD
 • Vận chuyển tiêu chuẩn - 5 USD
 • Vận chuyển nhanh - 15 USD

Nếu các mức phí không có cùng tên trong cả hai hồ sơ, chỉ những tùy chọn rẻ nhất được cộng gộp và hiển thị cho khách hàng trên trang thanh toán là Shipping.

Ví dụ về tên phí vận chuyển gộp khi cộng gộp các phí vận chuyển có tên khác nhau
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí giao hàng gộp khi thanh toán
Phí vận chuyển
 • Vận chuyển tiêu chuẩn - 3 USD
 • Vận chuyển nhanh - 9 USD
 • Vận chuyển cơ bản - 2 USD
 • Vận chuyển rất nhanh - 6 USD
 • Vận chuyển - 5 USD

Phí gộp cho sản phẩm trong các hồ sơ khác nhau

Ví dụ: Giả sử bạn có hồ sơ vận chuyển ổ cho mèo thu phí vận chuyển toàn cầu 3 USD và hồ sơ vận chuyển thức ăn cho mèo thu phí vận chuyển toàn cầu 5 USD. Nếu đặt cả ổ cho mèo và thức ăn cho mèo, khách hàng sẽ nhìn thấy phí vận chuyển là 8 USD trên trang thanh toán.

Tình huống ví dụ về cách gộp phí vận chuyển đối với sản phẩm từ các hồ sơ khác nhau nhưng ở cùng một địa điểm
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí vận chuyển gộp
Phí vận chuyển toàn cầu 3 USD từ nhà kho tại Hoa Kỳ Phí vận chuyển toàn cầu 5 USD từ nhà kho tại Hoa Kỳ 3 USD (Ổ cho mèo)
+
5 USD (Thức ăn cho mèo)
=
Tổng phí vận chuyển: 8 USD

Phí gộp khi chỉ một địa điểm có thể thực hiện đơn hàng

Phí chỉ được cộng gộp khi không có tùy chọn tách riêng phí từ một hồ sơ vận chuyển hoặc địa điểm. Nếu tất cả mặt hàng đều có thể tới từ một địa điểm nhưng có nhiều địa điểm chứa những mặt hàng này, thứ tự ưu tiên thực hiện sẽ quyết định địa điểm thực hiện đơn hàng.

Trường hợp ví dụ về cách gộp phí vận chuyển cho sản phẩm từ những hồ sơ và địa điểm khác nhau
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí vận chuyển gộp

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • Phí vận chuyển toàn cầu 3 USD

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Phí vận chuyển toàn cầu 5 USD

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1, không có hàng trong kho)

 • Phí vận chuyển toàn cầu 5 USD

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Phí vận chuyển toàn cầu 8 USD
3 USD (Ổ cho mèo)
+
8 USD (Thức ăn cho mèo)
=
Tổng phí vận chuyển: 13 USD

Trong ví dụ mới nhất, mức ưu tiên thực hiện đơn hàng chọn địa điểm tại Canada để hoàn thiện cả hai mặt hàng vì địa điểm này có sẵn hai sản phẩm. Khách hàng nhận được mức phí gộp 13 USD tại trang thanh toán. Nếu thức ăn cho mèo có sẵn tại Hoa Kỳ, phí vận chuyển gộp sẽ là 8 USD.

Phí gộp trong một hồ sơ vận chuyển duy nhất

Nếu một địa điểm duy nhất không thể thực hiện đơn hàng, phí vận chuyển của tất cả các sản phẩm được cộng lại với nhau, ngay cả khi sản phẩm thuộc cùng nhóm địa điểm trong hồ sơ.

Trong bảng dưới đây, giả sử ổ cho mèo có giá 30 USD.

Ví dụ về trường hợp kết hợp phí vận chuyển cho các sản phẩm trong cùng hồ sơ và tại nhiều địa điểm với phí dựa trên giá
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí vận chuyển gộp

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1, 1 sản phẩm lưu kho)

 • Phí vận chuyển 3 USD đối với đơn hàng dưới 49 USD
 • Phí vận chuyển 5 USD cho đơn hàng trên 50 USD

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Phí vận chuyển 5 USD đối với đơn hàng dưới 49 USD
 • Phí vận chuyển 8 USD đối với đơn hàng trên 50 USD

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • Phí vận chuyển 4 USD đối với đơn hàng dưới 49 USD
 • Phí vận chuyển 7 USD đối với đơn hàng trên 50 USD

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Phí vận chuyển 10 USD đối với đơn hàng dưới 49 USD
 • Phí vận chuyển 13 USD đối với đơn hàng trên 50 USD
5 USD (Ổ cho mèo từ nhà kho tại Hoa Kỳ)
+
8 USD (Ổ cho mèo từ nhà kho tại Canada)
=
Tổng phí vận chuyển: 13 USD

Đơn hàng gồm hai ổ cho mèo có giá 60 USD. Do phí vận chuyển được tính dựa trên giá, phí áp dụng cho đơn hàng trị giá 60 USD trong mỗi hồ sơ được kết hợp với nhau.

Thay vào đó, xem xét trường hợp kết hợp phí vận chuyển dựa trên trọng lượng. Giả sử một ổ cho mèo nặng 900 g (2 lb).

Ví dụ về cách gộp phí vận chuyển cho các sản phẩm trong cùng hồ sơ tại các địa điểm khác nhau, áp dụng phí dựa trên trọng lượng
Hồ sơ vận chuyển đối với ổ cho mèo Hồ sơ vận chuyển đối với thức ăn cho mèo Phí vận chuyển gộp

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1, 1 sản phẩm lưu kho)

 • Phí vận chuyển 3 USD đối với đơn hàng dưới 2,9 lb
 • Phí vận chuyển 5 USD đối với đơn hàng trên 3 lb

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Phí vận chuyển 5 USD đối với đơn hàng dưới 2,9 lb
 • Phí vận chuyển 8 USD đối với đơn hàng trên 3 lb

Nhà kho tại Hoa Kỳ (mức ưu tiên 1)

 • Phí vận chuyển 4 USD đối với đơn hàng dưới 2,9 lb
 • Phí vận chuyển 7 USD đối với đơn hàng trên 3 lb

Nhà kho tại Canada (mức ưu tiên 2)

 • Phí vận chuyển 10 USD đối với đơn hàng dưới 2,9 lb
 • Phí vận chuyển 13 USD đối với đơn hàng trên 3 lb
3 USD (Ổ cho mèo từ nhà kho tại Hoa Kỳ)
+
5 USD (Ổ cho mèo từ nhà kho tại Canada)
=
Tổng phí vận chuyển: 8 USD

Do phí vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng nên trọng lượng của từng sản phẩm tại mỗi địa điểm được dùng để xác định phí cần kết hợp. Mỗi ổ cho mèo nặng 900 g (2 pound) nên phí áp dụng cho đơn hàng nặng 900 g (2 pound) sẽ được kết hợp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí