Khắc phục sự cố về phí vận chuyển

Để hiển thị phí vận chuyển cho khách hàng khi thanh toán, chi tiết giao dịch thanh toán phải khớp với điều kiện của phí vận chuyển mà bạn đã đặt. Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc giao dịch thanh toán có khớp với phí vận chuyển hay không, chẳng hạn như chi tiết sản phẩm, cài đặt thị trường, địa điểm, hồ sơ vận chuyển, bao bì và tài khoản hãng vận chuyển.

Trên trang này, bạn có thể tìm hiểu một số lý do thường gặp khiến phí vận chuyển không hiển thị như dự kiến.

Danh sách kiểm tra khắc phục sự cố chung

Để khắc phục một số sự cố thường gặp nhất về phí vận chuyển, xác nhận rằng các cài đặt sau là chính xác:

 • Sản phẩm nằm trong hồ sơ vận chuyển phù hợp. Ví dụ: Nếu bạn có hai hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh tên là NặngDễ vỡ, hãy đảm bảo sản phẩm nặng nằm trong hồ sơ Nặng và sản phẩm dễ vỡ nằm trong hồ sơ Dễ vỡ.
 • Hồ sơ vận chuyển được cài đặt địa điểm và khu vực nơi gửi hàng thích hợp để thực hiện đơn hàng.
 • Có phí vận chuyển được chỉ định cho khu vực vận chuyển bao gồm địa chỉ giao hàng của khách hàng.
 • Nên áp dụng các mức phí vận chuyển được thiết lập cho trang thanh toán dựa trên tất cả mặt hàng trong giỏ hàng.

  • Nếu sử dụng phí tự tính, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng có ít nhất một mức phí cho tổng trọng lượng, giá hoặc mức cố định có điều kiện dựa trên giỏ hàng của khách hàng.
  • Nếu sử dụng phí do hãng vận chuyển tính, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng có ít nhất một mức phí đối với địa chỉ của địa điểm thực hiện đơn hàng, địa chỉ giao hàng của khách hàng và kích cỡ hộp mặc định.
 • Nếu bạn đã thay đổi bất kỳ cài đặt nào gần đây, xác nhận rằng những thay đổi đó đã được lưu thành công. Nếu chưa lưu thay đổi, hãy thực hiện lại thay đổi và nhấp vào Lưu.

Kiểm tra cài đặt sản phẩm

Sản phẩm trong giỏ hàng ảnh hưởng đến mức phí vận chuyển sẽ hiển thị khi thanh toán. Trang thanh toán sẽ không trả về phí vận chuyển cho sản phẩm được đánh dấu là sản phẩm hoặc dịch vụ kỹ thuật số vì các sản phẩm đó không cần phải có lô hàng thực tế.

Trên trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm và kiểm tra sản phẩm để xác nhận các cài đặt sau là chính xác đối với sản phẩm trong giỏ hàng của khách hàng:

 • Sản phẩm hiện vật đã được đặt là Sản phẩm hiện vật.
 • Sản phẩm hiện vật có Trọng lượng vận chuyển được chỉ định và đơn vị trọng lượng (lb, oz, kg) chính xác.
 • Sản phẩm có sẵn hàng trong kho được lưu kho tại địa điểm thực hiện sản phẩm (trừ khi chọn tùy chọn Tiếp tục bán khi hết hàng).
 • Nếu bạn đang sử dụng Shopify Shipping để hiển thị mức phí khi thanh toán thì phải có sẵn hàng lưu kho tại địa điểm thực tế, chứ không phải trên ứng dụng hoặc tại địa điểm thực hiện tùy chỉnh.

Kiểm tra cài đặt địa điểm

Trang thanh toán sử dụng địa điểm bạn đã thiết lập cho cửa hàng làm nơi gửi hàng để thực hiện đơn hàng. Điều này có thể ảnh hưởng tới phí vận chuyển hiển thị trên trang thanh toán.

Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Địa điểm rồi xác nhận rằng các cài đặt sau là chính xác cho mỗi địa điểm:

 • Địa điểm đang hoạt động và có địa chỉ hợp lệ. Các địa điểm ứng dụng không có địa chỉ thực tế nên không thể sử dụng phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển để tính phí vận chuyển.
 • Trong mục Chi tiết thực hiện, chọn tùy chọn Thực hiện đơn hàng trực tuyến từ địa điểm này.

Kiểm tra cài đặt thị trường

Cài đặt thị trường ảnh hưởng tới cách hiển thị phí vận chuyển cho khách hàng dựa trên quốc gia nhận đơn hàng. Bạn chỉ có thể thêm cài đặt vận chuyển và giao hàng khi quốc gia thuộc về thị trường. Tìm hiểu thêm về Khu vực vận chuyển và thị trường.

Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Thị trường rồi xác nhận rằng các cài đặt sau là chính xác:

 • Quốc gia của khách hàng nằm trong thị trường hiện có.
 • Nhấp vào Quản lý > Vận chuyển cho thị trường của khách hàng rồi xác nhận rằng quốc gia của họ đã được chỉ định mức phí trong hồ sơ vận chuyển được thêm vào.

Kiểm tra cài đặt vận chuyển

Nếu chiến lược vận chuyển bao gồm nhiều loại phí vận chuyển, hãy xem lại cài đặt vận chuyển để xác nhận rằng mọi thông tin đã được thiết lập chính xác.

Kiểm tra hồ sơ vận chuyển

Nếu đã cập nhật lên phiên bản cài đặt vận chuyển mới nhất, bạn có thể có nhiều hồ sơ vận chuyển tùy chỉnh để cân nhắc khi tạo phí vận chuyển trong quá trình thanh toán.

Trên trang quản trị Shopify, vào mục Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng rồi xác nhận rằng các cài đặt sau là chính xác đối với từng hồ sơ vận chuyển:

 • Sản phẩm được chỉ định cho đúng hồ sơ vận chuyển.
 • Nơi gửi hàng được chỉ định cho đúng hồ sơ vận chuyển.
 • Khu vực vận chuyển được chỉ định cho đúng nơi gửi hàng trong hồ sơ vận chuyển.
 • Phí vận chuyển được chỉ định cho đúng khu vực vận chuyển tại từng nơi gửi hàng.

Lưu ý về phí vận chuyển theo trọng lượng

Nếu bạn sử dụng phí vận chuyển theo trọng lượng, hãy đảm bảo áp dụng phí vận chuyển theo trọng lượng cho tổng trọng lượng của giỏ hàng. Để xác định tổng trọng lượng của giỏ hàng, thêm trọng lượng của tất cả sản phẩm trong giỏ hàng và trọng lượng của bao bì mặc định.

Lưu ý về phí vận chuyển theo giá

Trang thanh toán xác định phí vận chuyển dựa trên tổng giá trị của giỏ hàng sau khi áp dụng ưu đãi giảm giá, nhưng trước khi áp dụng thuế. Nếu bạn sử dụng phí vận chuyển theo giá, hãy đảm bảo có phí vận chuyển theo giá bao gồm giá trị giỏ hàng đó.

Xác nhận rằng đơn vị tiền tệ của phí vận chuyển là chính xác. Khi tạo phí vận chuyển, trang thanh toán sẽ hiển thị đơn vị tiền tệ của phí vận chuyển theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng và không tự động cập nhật nếu bạn thay đổi đơn vị tiền tệ của cửa hàng. Để cập nhật đơn vị tiền tệ của phí vận chuyển theo đơn vị tiền tệ của cửa hàng, hãy xóa phí vận chuyển bị ảnh hưởng rồi tạo lại.

Lưu ý về phí do hãng vận chuyển tính

Nếu dịch vụ tính phí theo hãng vận chuyển không tính ra mức phí bạn dự kiến cho giỏ hàng, hãy kiểm tra để đảm bảo có trọng lượng và kích thước bao bì chính xác đối với sản phẩm trong giỏ hàng.

Ngoài ra, bạn cần xác nhận những thông tin sau:

 • Tất cả địa chỉ đều là địa chỉ hợp lệ trong dịch vụ của hãng vận chuyển, bao gồm cả địa điểm nơi gửi hàng và nơi nhận hàng của khách hàng. Bạn có thể xác minh địa chỉ bằng Google.
 • Bao bì mặc định được sử dụng để tạo phí phải nằm trong khoảng yêu cầu tối thiểu và tối đa của dịch vụ vận chuyển bạn cung cấp. Đảm bảo bao bì không quá lớn hoặc quá nặng để tạo ra mức phí chính xác. Mỗi hãng vận chuyển và loại dịch vụ đều có các yêu cầu khác nhau.
 • Nếu đặt hộp mặc định làm bao bì của hãng vận chuyển thì sẽ chỉ hiển thị mức phí của hãng vận chuyển đó. Ví dụ: Hộp mức cố định USPS Priority Mail sẽ chỉ dành cho tùy chọn Priority Mail. Vì vậy, nếu phí Priority Mail không hoạt động thì sẽ không có mức phí nào hiển thị trong quá trình thanh toán.

Lưu ý về phí vận chuyển theo ứng dụng bên thứ ba

Nếu bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba để tính phí vận chuyển, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được trợ giúp.

Để đảm bảo khách hàng có thể hoàn tất thanh toán nếu không có phí giao hàng thực tính theo hãng vận chuyển hoặc phí vận chuyển theo ứng dụng bên thứ ba, hãy nhớ thiết lập giá vận chuyển dự phòng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí