Nhận trợ giúp với các ứng dụng bên thứ ba

Phần lớn ứng dụng Shopify do các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, chứ không phải Shopify. Nếu bạn cần trợ giúp khi dùng một ứng dụng hoặc kênh bán hàng do nhà phát triển bên thứ ba xây dựng, hãy liên hệ trực tiếp với nhà phát triển đó.

Các ứng dụng đã cài đặt trên Cửa hàng ứng dụng Shopify

Nếu cần giúp đỡ với ứng dụng tải xuống từ Cửa hàng ứng dụng Shopify, bạn có thể yêu cầu nhà phát triển ứng dụng hỗ trợ trong mục Ứng dụng của trang quản trị Shopify hoặc trên trang hồ sơ của ứng dụng.

Các bước thực hiện:

Tin nhắn của bạn được gửi trực tiếp đến nhà phát triển ứng dụng. Shopify liên hệ với bạn sau ba ngày để kiểm tra xem nhà phát triển ứng dụng có giúp giải quyết vấn đề của bạn hay không. Nếu chưa, Shopify sẽ thay mặt bạn liên hệ lại với họ.

Bạn cũng có thể liên hệ với nhà phát triển ứng dụng trong mục Support (Hỗ trợ) trên trang hồ sơ của ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify. Nếu đã đăng nhập vào cửa hàng ứng dụng Shopify, bạn có thể nhấp vào nút Get support (Nhận hỗ trợ). Điều này cho phép bạn gửi trực tiếp tin nhắn cho nhà phát triển. Nếu chưa đăng nhập, bạn có thể sử dụng thông tin liên hệ trong mục Support (Hỗ trợ) để liên hệ với nhà phát triển.

Các ứng dụng đã cài đặt trên trang web của nhà phát triển

Nếu cần trợ giúp với ứng dụng đã tải xuống trực tiếp trên trang web của nhà phát triển, bạn có thể tìm thông tin liên hệ của nhà phát triển trên trang web bạn đã cài đặt ứng dụng. Shopify không cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng bạn tải xuống trực tiếp từ trang web của nhà phát triển.

Yêu cầu hoàn tiền hoặc tín dụng cho giao dịch mua ứng dụng

Nếu muốn yêu cầu hoàn tiền hoặc tín dụng đối với ứng dụng đã mua trong Cửa hàng ứng dụng Shopify, bạn có thể sử dụng nút Get support (Nhận hỗ trợ) để liên hệ với nhà phát triển ứng dụng.

Nếu đã xử lý cước phí ứng dụng qua Shopify, nhà phát triển ứng dụng có thể phát hành tín dụng cho bạn đối với khoản cước phí đó. Shopify tự động áp dụng tín dụng này cho mọi giao dịch mua sắm trên cửa hàng ứng dụng Shopify trong tương lai. Toàn bộ tín dụng được áp dụng cho các giao dịch mua sắm ứng dụng có ghi lại trong hóa đơn gói đăng ký của bạn.

Một số khoản phí ứng dụng được xử lý bên ngoài Shopify. Trong trường hợp này, nhà phát triển có thể xử lý khoản tiền hoàn lại theo phương thức thanh toán đã dùng ban đầu.

Để tìm hiểu thêm về cách lập hóa đơn cho các ứng dụng và các khoản cước phí liên quan đến ứng dụng, xem Cước phí ứng dụng.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí