Cước phí ứng dụng

Có bốn loại phí liên quan đến ứng dụng và điểm tín dụng bạn có thể nhận được:

  • Phí gói đăng ký - Đây là phí định kỳ sử dụng ứng dụng, giống như phí gói đăng ký tháng. Phí này xuất hiện trên hóa đơn gói đăng ký Shopify thường lệ của bạn.
  • Cước phí sử dụng ứng dụng - Phí này thay đổi dựa trên mức độ bạn sử dụng ứng dụng hay dịch vụ có tích hợp với ứng dụng đó (ví dụ: số lần tương tác do ứng dụng dịch vụ khách hàng cung cấp). Phí này xuất hiện trên hóa đơn gói đăng ký Shopify thường lệ của bạn.
  • Mua ứng dụng một lần - Phí này dành riêng cho từng dịch vụ cụ thể mà ứng dụng cung cấp (ví dụ: chuyển một lần dữ liệu của bạn từ nền tảng này sang nền tảng khác). Phí này xuất hiện trên hóa đơn riêng.
  • Điểm tín dụng ứng dụng - Bạn được hưởng điểm tín dụng ứng dụng trong một số hoàn cảnh nhất định, như khi bạn hạ cấp gói đăng ký ứng dụng đã thanh toán giữa kỳ thanh toán. Điểm tín dụng này xuất hiện trên hóa đơn gói đăng ký Shopify của bạn và có thể sử dụng để sau này thanh toán cước phí ứng dụng trên Shopify.

Gói đăng ký

Cước phí gói đăng ký ứng dụng và sử dụng ứng dụng được tính trong thời hạn thanh toán 30 ngày của gói đăng ký Shopify. Tuy nhiên, ứng dụng của bạn lại có kỳ thanh toán 30 ngày riêng, điều này sẽ ảnh hưởng đến cước phí bạn nhìn thấy trên hóa đơn Shopify.

Kỳ thanh toán của Shopify

Kỳ thanh toán của ứng dụng

Cứ 30 ngày bạn lại nhận được hóa đơn cho gói đăng ký Shopify và bạn trả trước cho 30 ngày tiếp theo. Ví dụ: Giả sử bạn nhận được hóa đơn Shopify vào ngày 5 tháng 4. Vì tháng 4 có 30 ngày, chu kỳ này sẽ chấm dứt vào cuối ngày 4 tháng 5. Vào ngày 5 tháng 5, bạn được lập hóa đơn cho tháng thứ hai của gói đăng ký. Hóa đơn cho tháng thứ ba sẽ được lập vào ngày 4 tháng 6 vì tháng 5 có 31 ngày.

Kỳ thanh toán của ứng dụng

Các ứng dụng tính tiền thương nhân theo gói đăng ký sẽ được lập hóa đơn riêng theo kỳ thanh toán 30 ngày. Kỳ thanh toán này được tính cùng thời điểm với gói đăng ký Shopify. Có hai loại gói đăng ký:

  • Gói giá định kỳ
  • Gói giá theo mức sử dụng

Gói giá định kỳ

Cước phí ứng dụng định kỳ được tính vào hóa đơn Shopify cho 30 ngày tiếp theo. Trong ví dụ dưới đây, hóa đơn ngày 5 tháng 5 bao gồm gói đăng ký ứng dụng từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Hóa đơn ngày 4 tháng 6 tương tự, bao gồm gói đăng ký ứng dụng từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6 (vì tháng 5 có 31 ngày).

Kỳ thanh toán của ứng dụng

Nếu bạn dừng thanh toán hóa đơn hoặc đóng cửa hàng, Shopify sẽ đóng băng tài khoản và cước phí ứng dụng định kỳ của bạn. Nếu bạn bắt đầu thanh toán trở lại hoặc mở lại cửa hàng trong vòng 30 ngày, Shopify sẽ hủy đóng băng tài khoản và tiếp tục tính phí ứng dụng định kỳ của bạn.

Nếu tạm dừng cửa hàng bằng gói Pause (Tạm dừng), bạn không cần gỡ cài đặt ứng dụng. Cước phí ứng dụng định kỳ của bạn sẽ bị đóng băng khi cửa hàng sử dụng gói Pause (Tạm dừng), nhưng cước phí sẽ tự động tiếp tục khi bạn mở lại cửa hàng hoặc nếu cửa hàng được nâng cấp lên gói Pause and Build (Tạm dừng và xây dựng).

Gói giá theo mức sử dụng

Nếu bạn dùng ứng dụng lập hóa đơn theo mức sử dụng, bạn sẽ được tính phí cho các sự kiện sử dụng này vào hóa đơn tiếp theo. Ví dụ: Trong biểu đồ dưới đây, dữ liệu về việc sử dụng được tạo vào ngày 26 tháng 4 sẽ xuất hiện trên hóa đơn ngày 5 tháng 5. Dữ liệu về việc sử dụng từ ngày 15 tháng 5 sẽ xuất hiện trên hóa đơn ngày 3 tháng 6. Mặc dù hai dữ liệu về việc sử dụng này gắn với cùng một gói đăng ký ứng dụng nhưng lại xuất hiện trên hai hóa đơn riêng.

Kỳ thanh toán của ứng dụng

Bạn cần nhớ mình có nhiều kỳ thanh toán khác nhau khi xem xét các hóa đơn ứng dụng, gỡ bỏ ứng dụng và cước phí sử dụng ứng dụng.

Mặc dù bạn sẽ thấy cước phí ứng dụng định kỳ trên tài khoản ngay khi bạn thông qua cước phí ứng dụng này, nhưng tiền phí sẽ không phải trả ngay lập tức. Cước phí ứng dụng định kỳ sẽ áp dụng cho tài khoản của bạn khi bạn nhận được hóa đơn gói đăng ký Shopify cho 30 ngày hoặc khi bạn vượt ngưỡng thanh toán (tùy thuộc sự kiện nào đến trước).

Gỡ bỏ ứng dụng tính phí định kỳ

Nhớ cân nhắc kỳ thanh toán của ứng dụng khi định gỡ bỏ ứng dụng. Cước phí ứng dụng định kỳ sẽ được tạo ra lần đầu khi bạn thông qua cước phí ứng dụng, sau đó là vào ngày đầu tiên của kỳ thanh toán của ứng dụng. Do vậy, cước phí sẽ xuất hiện trên hóa đơn của bạn ngay cả khi bạn gỡ bỏ ứng dụng chỉ sau 1 hoặc 2 ngày từ khi cài đặt.

Cước phí sử dụng ứng dụng

Cước phí sử dụng ứng dụng gắn với kỳ thanh toán 30 ngày của ứng dụng và là cước phí đối với các sự kiện sử dụng ứng dụng. Vì kỳ thanh toán của ứng dụng không nhất thiết phải trùng với kỳ thanh toán 30 ngày của Shopify nên có thể bạn sẽ thấy cước phí sử dụng cho một kỳ thanh toán của ứng dụng xuất hiện trên hai hóa đơn của gói đăng ký Shopify. Bạn nên nhớ rằng có nhiều kỳ thanh toán khác nhau khi xem xét cước phí sử dụng trên hóa đơn của mình.

Số tiền hạn mức

Các ứng dụng tính cước phí sử dụng đặt ra số tiền hạn mức để tránh trường hợp hóa đơn vượt ngưỡng tối đa trong thời hạn thanh toán. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng sau khi vượt số tiền hạn mức, bạn cần đồng ý với cước phí sử dụng mới. Điều này tránh cho bạn bị tính phí sử dụng vượt số tiền hạn mức.

Cước phí ứng dụng một lần

Cước phí ứng dụng một lần dành cho các ứng dụng không lập hóa đơn định kỳ. Bạn sẽ thấy hóa đơn riêng cho mỗi cước phí ứng dụng một lần và cước phí này sẽ không xuất hiện trên hóa đơn gói đăng ký Shopify định kỳ của bạn.

Tính theo tỷ lệ, nâng cấp, hạ cấp ứng dụng

Nếu bạn nâng cấp hay hạ cấp gói đăng ký ứng dụng, khi đó ứng dụng sẽ yêu cầu bạn chấp thuận cước phí ứng dụng định kỳ mới. Điều này là vì Shopify cho phép mỗi ứng dụng chỉ được bật một cước phí ứng dụng định kỳ tại một thời điểm. Cước phí ứng dụng định kỳ hiện tại sẽ được hủy và thay bằng cước phí mới.

Khi bạn nâng cấp gói đăng ký với việc chuyển từ cước phí thấp hơn sang cước phí cao hơn, cước phí sẽ được tính theo tỷ lệ dựa trên sự chênh lệch về giá và số ngày còn lại trong kỳ thanh toán. Ví dụ: Nếu bạn bắt đầu kỳ thanh toán 30 ngày với gói 100.000 đồng và sau đó nâng cấp lên gói 300.000 đồng vào ngày 15 của kỳ thanh toán, bạn sẽ bị thu 100.000 đồng + (300.000 đồng - 100.000 đồng) * (15/30) = 200.000 đồng.

Nếu bạn hạ cấp gói của mình với việc chuyển từ cước phí cao hơn sang cước phí thấp hơn, bạn tự động được nhận điểm tín dụng ứng dụng dựa trên chênh lệch về giá và số ngày còn lại trong kỳ thanh toán. Điểm tín dụng ứng dụng này có thể dùng để sau này mua ứng dụng trên Shopify.

Yêu cầu hoàn tiền hoặc tín dụng đối với ứng dụng

Nếu muốn yêu cầu hoàn tiền hoặc tín dụng cho ứng dụng đã mua trong Cửa hàng ứng dụng Shopify, bạn có thể sử dụng nút Get support (Nhận hỗ trợ) để liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Nhà phát triển có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu hoàn tiền của bạn, tùy thuộc vào trường hợp. Kiểm tra trang hồ sơ của ứng dụng hoặc trang chủ của nhà phát triển để xem họ có chính sách hoàn tiền hay không.

Nếu đã xử lý cước phí ứng dụng qua Shopify, nhà phát triển ứng dụng có thể hoàn tiền hoặc phát hành tín dụng cho bạn. Tín dụng sẽ được áp dụng cho mọi giao dịch mua sắm trên Cửa hàng ứng dụng Shopify trong tương lai. Toàn bộ tín dụng được áp dụng cho các giao dịch mua sắm trên Cửa hàng ứng dụng Shopify sẽ được ghi lại trong hóa đơn gói đăng ký.

Nếu đã xử lý cước phí ứng dụng bên ngoài Shopify, nhà phát triển có thể xử lý khoản tiền hoàn lại theo phương thức thanh toán đã dùng ban đầu.

Các bước thực hiện:

  1. Truy cập Cửa hàng ứng dụng Shopify và tìm kiếm ứng dụng.
  2. Nhấp vào ứng dụng, sau đó nhấp vào Get support (Nhận hỗ trợ).
  3. Nhập thông tin và tin nhắn của bạn, sau đó nhấp vào Send message (Gửi tin nhắn).

Câu trả lời sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với thông tin đăng nhập của bạn.

Câu hỏi thường gặp về thanh toán ứng dụng

Tại sao có vẻ như là tôi bị tính phí trước vậy?

Bạn sẽ thấy cước phí ứng dụng trên tài khoản ngay khi cài đặt ứng dụng, nhưng sẽ không phải trả phí cho đến khi nhận được hóa đơn sau 30 ngày.

Vì sao tôi bị lập hóa đơn 2 lần trong cùng một kỳ thanh toán 30 ngày?

Nếu bạn phát sinh cước phí sử dụng ứng dụng sau khi kỳ Shopify kết thúc nhưng trước khi kỳ thanh toán của ứng dụng được đặt lại, cước phí sử dụng này sẽ xuất hiện trên hóa đơn gói đăng ký Shopify lần tiếp theo.

Tại sao áp dụng thuế đối với phí ứng dụng của tôi?

Nếu tại vùng bạn sinh sống, Shopify phải tính thuế đối với mọi khoản phí tài khoản, những khoản phí này sẽ xuất hiện trong hóa đơn Shopify của bạn. Trong đó có thể bao gồm các khoản phí ứng dụng của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí