Quản lý việc thanh toán cho Shopify Plus bằng Cài đặt tổ chức

Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify Plus và có quyền truy cập vào Cài đặt tổ chức, bạn có thể quản lý việc thanh toán cho tất cả cửa hàng trong tổ chức. Để truy cập Thanh toán, bạn cần có quyền Thanh toán ở cấp độ tổ chức.

Bạn có thể thực hiện những tác vụ sau trong mục Thanh toán của Cài đặt tổ chức:

  • Xem cước phí đối với tất cả các cửa hàng trong tổ chức cho kỳ thanh toán hiện tại.
  • Xem lại các hóa đơn trước đây của các cửa hàng trong tổ chức.
  • Cập nhật hồ sơ thanh toán.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí