Quản lý cửa hàng trong Shopify Plus với Cài đặt tổ chức

Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify Plus và có quyền truy cập vào Cài đặt tổ chức thì bạn có thể quản lý các cửa hàng trong tổ chức của mình trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể thực hiện những tác vụ sau trong mục Tổ chức của Cài đặt tổ chức:

  • Tạo cửa hàng mới.
  • Xem và chỉnh sửa tên tổ chức.
  • Xem lại danh sách cửa hàng và trạng thái của cửa hàng.
  • Truy cập cửa hàng của bạn.

Để truy cập Tổ chức, bạn cần có quyền Cửa hàng ở cấp độ tổ chức.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí