Quản lý người dùng trong Shopify Plus bằng Cài đặt tổ chức

Nếu có quyền truy cập vào Cài đặt tổ chức thì bạn có thể quản lý người dùng trong tất cả cửa hàng thuộc tổ chức trên trang quản trị Shopify.

Bạn có thể thực hiện những tác vụ sau trong mục Người dùng của Cài đặt tổ chức:

  • Thêm, tạm ngưng hoặc xóa nhân viên.
  • Tạo và chỉ định vai trò người dùng.
  • Thực hiện thay đổi ảnh hưởng đến cửa hàng cụ thể.
  • Thực hiện thay đổi trong toàn tổ chức có thể ảnh hưởng đến tất cả cửa hàng.
  • Thay đổi yêu cầu bảo mật của tổ chức.

Để quản lý người dùng trong toàn tổ chức, bạn cần có quyền Người dùng ở cấp độ tổ chức. Để quản lý nhân viên ở cấp độ cửa hàng, bạn phải có quyền Chỉnh sửa quyền trong mục quản lý người dùng đối với cửa hàng mong muốn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí