Quyền tổ chức trong trang Shopify Plus với Cài đặt tổ chức

Có nhiều danh mục quyền ở cấp độ tổ chức. Những quyền này cho phép nhân viên thực hiện thay đổi đối với tất cả cửa hàng trong tổ chức của bạn, bao gồm các cửa hàng mà những người dùng đó không có quyền cấp cửa hàng.

Ví dụ: Nếu có bốn cửa hàng trong tổ chức, bạn có thể cấp cho nhân viên quyền Người dùng và quyền truy cập vào chỉ một trong bốn cửa hàng. Trong trường hợp này, nhân viên có thể quản lý quyền truy cập, quyền và cài đặt bảo mật của người dùng, bao gồm các cửa hàng mà nhân viên đó không có quyền cấp cửa hàng.

Quyền tổ chức tách biệt với quyền cửa hàng. Một số quyền cho phép nhân viên thực hiện những việc không thể làm trên trang quản trị Shopify của cửa hàng, ví dụ như tạo cửa hàng mới. Một số quyền khác cho phép nhân viên thực hiện các thao tác mà thông thường chỉ chủ cửa hàng mới có thể làm, ví dụ như cấp cho nhân viên quyền truy cập cửa hàng.

Mô tả quyền tổ chức trong mục Cài đặt tổ chức

Bảng dưới đây mô tả các quyền cấp tổ chức khác nhau.

Mô tả quyền cấp tổ chức.
Quyền Mô tả
Cửa hàng

Cho phép nhân viên quản lý cửa hàng trong tổ chức của bạn. Nhân viên có quyền này có thể tạo cửa hàng mới và phê duyệt mọi khoản phí gói bổ sung có thể cần thiết cho cửa hàng. Ví dụ: Nếu bạn tạo cửa hàng không thuộc phạm vi hợp đồng, nhân viên có quyền Cửa hàng sẽ có thể phê duyệt khoản phí cho cửa hàng mới đó.

Quyền này không cho phép người dùng phê duyệt các khoản phí sau:

 • phí hợp đồng
 • phí ứng dụng
Người dùng

Cho phép nhân viên quản lý người dùng khác trong tổ chức. Quyền này dùng để quản lý nhân viên ở cấp tổ chức. Để biết thêm thông tin về quyền nhân viên ở cấp độ cửa hàng, tham khảo Quyền quản lý người dùng.

Người dùng có quyền này có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Thêm và xóa nhân viên.
 • Tạo và quản lý vai trò cũng như chỉ định vai trò cho nhân viên.
 • Tạm ngưng và kích hoạt lại nhân viên.
 • Cấp và xóa quyền cấp tổ chức, bao gồm quyền Người dùng.
 • Cấp và xóa quyền truy cập vào cửa hàng và thiết lập quyền cửa hàng của nhân viên.
 • Yêu cầu nhân viên sử dụng xác thực hai bước.
 • Xác minh miền cho tổ chức.
 • Đặt lại xác thực hai bước cho một người dùng.

Quyền Người dùng không cho phép nhân viên thay đổi chủ cửa hàng. Chỉ chủ cửa hàng mới có thể chuyển quyền sở hữu và chỉ có thể chuyển quyền sở hữu trong cửa hàng.

Theo mặc định, chủ sở hữu tổ chức được cấp quyền Người dùng. Bạn không thể xóa quyền này khỏi chủ sở hữu tổ chức.

Tổng quan phân tích

Cho phép nhân viên xem dữ liệu doanh số và đơn hàng. Nhân viên có quyền này có thể thực hiện các tác vụ sau:

 • Xem dữ liệu về doanh số và đơn hàng của tất cả cửa hàng trong tổ chức.
 • Xem dữ liệu về doanh số và đơn hàng của cửa hàng cụ thể.
 • Truy cập báo cáo chi tiết trong trang quản trị Shopify của cửa hàng.

Nhân viên có quyền này có thể xem dữ liệu tổng hợp của tất cả cửa hàng trong tổ chức trên trang quản trị Shopify. Để xem báo cáo chi tiết trên trang quản trị Shopify của cửa hàng, nhân viên phải có quyền Báo cáo đối với cửa hàng đó.

Lập hóa đơn

Cho phép nhân viên xem hóa đơn và tùy chọn thanh toán, thanh toán hóa đơn và chỉnh sửa hồ sơ thanh toán, tùy thuộc vào quyền đã cấp.

 • Quyền Xem hóa đơn và tùy chọn ưu tiên, bao gồm phương thức thanh toán cho phép nhân viên xem các hóa đơn trước đây và sắp tới, xuất hóa đơn và xem thông tin trên trang Hồ sơ thanh toán.
 • Quyền Thanh toán hóa đơn và chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên, bao gồm phương thức thanh toán cho phép nhân viên xem các hóa đơn trước đây và sắp tới, xuất hóa đơn, ủy quyền, thử thực hiện lại các khoản thanh toán hóa đơn không thành công và thay đổi thông tin trên trang Hồ sơ thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí