สิทธิ์อนุญาตขององค์กรใน Shopify Plus ด้วยการตั้งค่าองค์กร

ในระดับองค์กรนั้น สิทธิ์อนุญาตจะแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ สิทธิ์อนุญาตเหล่านี้ช่วยให้พนักงานสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงในร้านค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณ รวมถึงในร้านค้าที่ผู้ใช้เหล่านั้นไม่มีสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้า

ตัวอย่างเช่น หากองค์กรของคุณมีร้านค้าสี่ร้าน คุณสามารถมอบสิทธิ์อนุญาตผู้ใช้แก่พนักงาน และสิทธิ์เข้าถึงร้านค้าเพียงหนึ่งในสี่ร้านเท่านั้นในกรณีนี้ พนักงานสามารถจัดการการเข้าถึง สิทธิ์อนุญาต และการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ใช้ได้ รวมถึงในร้านค้าที่พนักงานไม่มีสิทธิ์อนุญาตระดับร้านค้า

สิทธิ์อนุญาตขององค์กรจะแยกออกจากสิทธิ์อนุญาตของร้านค้า สิทธิ์อนุญาตบางส่วนทำให้พนักงานสามารถจัดการสิ่งที่ไม่สามารถจัดการได้จากส่วน Shopify admin ของร้านค้า เช่น สร้างร้านค้าใหม่ สิทธิ์อนุญาตอื่นๆ ทำให้พนักงานสามารถดำเนินการที่โดยทั่วไปแล้วจะมีเพียงเจ้าของร้านค้าเท่านั้นที่จัดการได้ เช่น การให้สิทธิ์การเข้าถึงร้านค้าแก่พนักงาน

อธิบายสิทธิ์อนุญาตขององค์กรในการตั้งค่าองค์กร

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงสิทธิ์อนุญาตต่างๆ ในระดับองค์กร

คำอธิบายสิทธิ์อนุญาตระดับองค์กร
สิทธิ์อนุญาต คำอธิบาย
ร้านค้า

ช่วยให้พนักงานจัดการร้านค้าในองค์กรของคุณได้ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้สามารถสร้างร้านค้าใหม่และอนุมัติค่าธรรมเนียมแผนเพิ่มเติมใดๆ ที่อาจต้องใช้ในร้านค้าได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างร้านค้าที่ไม่อยู่ในสัญญาของคุณ พนักงานที่ได้รับสิทธิ์อนุญาตของร้านค้าจะสามารถอนุมัติค่าธรรมเนียมของร้านค้าใหม่ได้

สิทธิ์อนุญาตนี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้อนุมัติค่าธรรมเนียมต่อไปนี้:

  • ค่าธรรมเนียมสัญญา
  • ค่าธรรมเนียมแอป
ผู้ใช้

ช่วยให้พนักงานจัดการผู้ใช้รายอื่นในองค์กรของคุณได้ สิทธิ์อนุญาตนี้ในการจัดการของพนักงานในระดับองค์กร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงานระดับร้านค้า โปรดดูที่ สิทธิ์อนุญาตการจัดการผู้ใช้

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้สามารถปฏิบัติงานต่อไปนี้ได้:

สิทธิ์อนุญาตของผู้ใช้จะไม่อนุญาตให้พนักงานเปลี่ยนเจ้าของร้าน เฉพาะเจ้าของร้านเท่านั้นที่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของ และสามารถถ่ายโอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของได้จากภายในร้านค้าเท่านั้น

เจ้าขององค์กรจะได้รับสิทธิ์อนุญาตผู้ใช้ตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถลบสิทธิ์อนุญาตนี้ออกจากเจ้าขององค์กรได้

ภาพรวมข้อมูลวิเคราะห์

ช่วยให้พนักงานดูข้อมูลการขายและการสั่งซื้อได้ พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้สามารถปฏิบัติงานต่อไปนี้ได้:

  • ดูข้อมูลการขายและคำสั่งซื้อของร้านค้าทั้งหมดในองค์กร
  • ดูข้อมูลการขายและคำสั่งซื้อจากร้านค้าที่ต้องการ
  • เข้าถึงรายงานโดยละเอียดจากภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของร้านค้า

พนักงานที่มีสิทธิ์อนุญาตนี้สามารถดูข้อมูลโดยรวมของร้านค้าทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรใน Shopify admin ได้ หากต้องการดูรายงานโดยละเอียดใน Shopify admin ของร้านค้า พนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตรายงานในร้านค้านั้น

การเรียกเก็บเงิน

ช่วยให้พนักงานดูใบเรียกเก็บเงินและการกำหนดลักษณะการเรียกเก็บเงิน ชำระใบเรียกเก็บเงิน และแก้ไขโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินตามสิทธิ์อนุญาตที่ได้รับ

  • สิทธิ์อนุญาตในการดูใบเรียกเก็บเงินและการกำหนดลักษณะ รวมถึงวิธีการชำระเงินช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบเรียกเก็บเงินที่ใกล้จะมาถึง ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน และดูข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์การเรียกเก็บเงินได้
  • สิทธิ์อนุญาตในการชำระใบเรียกเก็บเงินและแก้ไขการกำหนดลักษณะ รวมถึงวิธีการชำระเงินช่วยให้พนักงานสามารถดูใบเรียกเก็บเงินที่ผ่านมาและใบเรียกเก็บเงินที่จะมาถึง ส่งออกใบเรียกเก็บเงิน ให้สิทธิ์อนุญาตและลองเรียกเก็บเงินที่ล้มเหลวอีกครั้ง และเปลี่ยนข้อมูลในหน้า โปรไฟล์การเรียกเก็บเงินได้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี