การรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นใน Shopify Plus

หากคุณได้ตรวจสอบยืนยันสิทธิ์การเป็นเจ้าของโดเมนของคุณแล้ว คุณสามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นให้กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่ถูกล็อกออกจากบัญชีผู้ใช้ได้ ทั้งนี้ สามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับโดเมนของคุณที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณได้ตรวจสอบยืนยันโดเมน example.com แล้ว และผู้ใช้สองรายในองค์กรของคุณคือ Jonathan และ Leslie ได้ถูกล็อกออกจากบัญชี Leslie ใช้ที่อยู่อีเมล leslie@example.com เนื่องจากที่อยู่อีเมลนี้เป็นที่อยู่อีเมลที่ใช้โดเมนซึ่งคุณได้ตรวจสอบยืนยันแล้ว คุณจึงสามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของ Leslie ได้ ในขณะที่ Jonathan ใช้ที่อยู่อีเมล jonathan@gmail.com ซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลที่ใช้โดเมนสาธารณะซึ่งองค์กรของคุณไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของ Jonathan ได้ หากต้องการรับสิทธิ์เข้าถึงอีกครั้ง Jonathan จำเป็นต้องป้อนรหัสการกู้คืน หากเขาไม่มีรหัสการกู้คืนแล้ว ให้ดำเนินการตาม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น

ในการรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์อนุญาตระดับองค์กร

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้คลิกที่ “การตั้งค่า
  2. ในส่วนองค์กร ให้คลิกที่ “ผู้ใช้” > “ความปลอดภัย
  3. คลิกที่ชื่อผู้ใช้เพื่อรีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น
  4. ในส่วนการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ให้คลิกที่รีเซ็ตการยืนยันตัวตน
  5. ยืนยันข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ
  6. คลิก “รีเซ็ต

หลังจากที่คุณได้รีเซ็ตการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นของผู้ใช้แล้ว ระบบจะแจ้งให้ตั้งค่าวิธีการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นใหม่หากองค์กรกำหนดให้ต้องใช้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี