Các tùy chọn thanh toán cho Shopify Plus trong Cài đặt tổ chức

Để xem hồ sơ thanh toán và nhận email thanh toán của tổ chức Shopify Plus, bạn cần có quyền Xem hóa đơn và tùy chọn ưu tiên, bao gồm phương thức thanh toán. Để chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên, bạn cần có quyền Thanh toán hóa đơn và chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên, bao gồm phương thức thanh toán.

Phương thức thanh toán

Một phương thức thanh toán được dùng để chi trả mọi khoản phí do bất kỳ cửa hàng nào trong tổ chức tạo ra. Khi bạn thêm cửa hàng mới vào tổ chức, mọi khoản phí liên quan đến cửa hàng đó sẽ được thêm vào hóa đơn của tổ chức.

Thêm hoặc thay thế tài khoản ngân hàng

Để cập nhật tài khoản ngân hàng, bạn cần có quyền Thanh toán hóa đơn và chỉnh sửa tùy chọn ưu tiên, bao gồm phương thức thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ thanh toán.
 4. Trong mục Phương thức thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau.

  • Để thêm tài khoản ngân hàng mới, nhấp vào Add payment method (Thêm phương thức thanh toán).
  • Để thay thế tài khoản ngân hàng, nhấp vào nút ... rồi nhấp vào Thay thế.
 5. Nhập số tài khoản ngân hàng và số định tuyến của tài khoản ngân hàng.

 6. Nhập tên chủ cửa hàng và chọn loại tài khoản là Cá nhân hoặc Doanh nghiệp.

 7. Nhấp vào Start verification (Bắt đầu xác minh).

Trong một đến ba ngày làm việc tiếp theo, Shopify sẽ gửi hai khoản tiền dưới 1 USD vào tài khoản ngân hàng tổ chức của bạn để xác minh thông tin. Sau Shopify khi gửi các khoản tiền này, bạn cần xác minh tài khoản ngân hàng của tổ chức.

Xác minh tài khoản ngân hàng

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Hồ sơ thanh toán.
 4. Trong mục Phương thức thanh toán, nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).
 5. Nhấp vào Complete verification (Hoàn tất xác minh).

Khi hoàn tất xác minh, tài khoản ngân hàng sẽ được liệt kê trong mục Phương thức thanh toán.

Thông báo sẽ hiển thị nếu xác minh không thành công. Xác minh với ngân hàng của bạn rằng thông tin tài khoản chính xác trước khi thử lại.

Địa chỉ và đơn vị tiền tệ

Địa chỉ và đơn vị tiền tệ của tổ chức được chỉ định theo hợp đồng Shopify Plus của bạn. Nếu bạn cần chỉnh sửa thông tin này, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Thuế

Nếu địa chỉ tổ chức của bạn thuộc khu vực có luật pháp yêu cầu Shopify tính thuế đối với phí tài khoản thì các khoản phí này sẽ hiển thị trong hóa đơn của tổ chức. Ngoài ra, nếu địa chỉ tổ chức của bạn thuộc khu vực pháp lý cho phép hoặc yêu cầu cung cấp mã số thuế thì bạn có thể thêm mã số thuế trong Cài đặt tổ chức, mục Thanh toán > Hồ sơ thanh toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí