Truy cập Cài đặt Tổ chức Shopify Plus

Bạn có thể truy cập Cài đặt tổ chức bằng cách đăng nhập vào cửa hàng trong tổ chức, sau đó vào phần Cài đặt trên trang quản trị Shopify. Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify Plus, thì mục Tổ chức sẽ hiển thị bên trên phần cài đặt cấp cửa hàng. Mục Tổ chức cho phép bạn truy cập và quản lý các phần của tổ chức, ví dụ như người dùng và cửa hàng. Mục menu hiển thị với mỗi người dùng phụ thuộc vào việc người dùng đó đã được cấp quyền tổ chức nào.

Cửa hàng

Mục menu Cửa hàng hiển thị danh sách cửa hàng trong tổ chức của bạn cùng mã nhận dạng cửa hàng gồm hai hoặc ba chữ cái và biểu tượng. Bạn có thể lọc danh sách này theo trạng thái hoặc mục đích của cửa hàng. Tìm hiểu thêm về việc quản lý cửa hàng bằng Cài đặt tổ chức.

Mã nhận dạng cửa hàng

Đối tác, người dùng và nhân viên cửa hàng sử dụng mã nhận dạng cửa hàng để xác định cửa hàng trong tổ chức của bạn. Đảm bảo mã nhận dạng cửa hàng có ý nghĩa để người dùng có thể dễ dàng lựa chọn cửa hàng. Những mã nhận dạng này hiển thị dưới dạng từ viết tắt gồm hai hoặc ba chữ cái trong menu điều hướng chung. Theo mặc định, mã nhận dạng cửa hàng dựa trên các chữ cái đầu tiên trong tên cửa hàng. Ví dụ:

  • Sơ mi Sơn - Sve
  • Áo sơ mi Sơn - SvS
  • Kho áo sơ mi của Sơn - SSD

Bạn có thể thay đổi tên nội bộ và mã nhận dạng mặc định của cửa hàng khi tạo cửa hàng hoặc chỉnh sửa cửa hàng sau. Tên và mã nhận dạng nội bộ của cửa hàng không ảnh hưởng đến những nội dung hiển thị trong cửa hàng hoặc trong bất kỳ thông tin liên hệ nào với khách hàng.

Cập nhật mã nhận dạng cửa hàng

Nếu bạn thay đổi tên nội bộ hoặc mã nhận dạng của cửa hàng thì giá trị mới phải là duy nhất. Các cửa hàng có tên hoặc mã nhận dạng giống hệt nhau khiến người dùng khó xác định cửa hàng.

Bước:

  1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
  2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Cửa hàng.
  3. Nhấp vào cửa hàng có mã nhận dạng bạn muốn thay đổi.
  4. Trong mục Tên và biểu tượng nội bộ của cửa hàng, chỉnh sửa thông tin trong trường Tên viết tắt của cửa hàng.
  5. Nhấp vào Save (Lưu).

Menu điều hướng chung sẽ hiển thị mã nhận dạng mới.

Người dùng

Mục menu Người dùng hiển thị danh sách người dùng trong tổ chức của bạn. Bạn có thể lọc danh sách theo trạng thái người dùng, loại người dùng, quyền truy cập cửa hàng, vai trò hoặc cài đặt bảo mật. Tìm hiểu thêm về quản lý người dùng bằng Cài đặt tổ chức.

Mục menu Người dùng của mục tổ chức cũng bao gồm các mục menu phụ Vai tròBảo mật.

Vai trò

Mục menu phụ Vai trò hiển thị danh sách các vai trò đã tạo trong tổ chức. Tìm hiểu thêm về quản lý vai trò bằng Cài đặt tổ chức.

Bảo mật

Mục menu phụ Bảo mật hiển thị cài đặt bảo mật của tổ chức. Tìm hiểu thêm về quản lý cài đặt bảo mật bằng Cài đặt tổ chức.

Lập hóa đơn

Mục menu Thanh toán hiển thị thông tin thanh toán của tổ chức. Tìm hiểu thêm về quản lý thanh toán bằng Cài đặt tổ chức.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí