Quản lý vai trò trong Shopify Plus với Cài đặt tổ chức

Bạn có thể quản lý nhân viên trong tổ chức hiệu quả hơn bằng cách sử dụng vai trò. Vai trò là sự kết hợp giữa quyền tổ chức và quyền cửa hàng. Bạn có thể chỉ định vai trò cho nhân viên khi thêm nhân viên bằng Cài đặt tổ chức. Nếu đã có nhân viên thì bạn có thể chọn nhiều nhân viên và chỉ định cùng một vai trò cho tất cả nhân viên. Bạn cũng có thể sao chép các vai trò hiện có.

Những lưu ý về vai trò trong Cài đặt tổ chức

Trước khi tạo và chỉ định vai trò cho nhân viên trong Cài đặt tổ chức, bạn cần cân nhắc những điều sau:

 • Vai trò được tạo trong Cài đặt tổ chức chỉ quản lý quyền cấp tổ chức và quyền cấp cửa hàng.
 • Không thể chỉ định vai trò cho những loại nhân viên sau:

  • chủ sở hữu tổ chức
  • nhân viên cũ
  • cộng tác viên
 • Nếu bạn xóa một vai trò thì mọi nhân viên được chỉ định vai trò đó vẫn được giữ lại các quyền có trong vai trò. Ví dụ: Nếu vai trò có quyền Người dùng thì nhân viên sẽ vẫn có quyền Người dùng cho đến khi bạn xóa quyền này khỏi nhân viên một cách rõ ràng.

 • Nhân viên cấp tổ chức cũng có thể là nhân viên tại cửa hàng không thuộc tổ chức. Nếu cửa hàng đó được thêm vào tổ chức của bạn sau khi chỉ định vai trò cho nhân viên trong tổ chức thì sẽ xảy ra một trong các trường hợp sau:

  • Nếu nhân viên là chủ cửa hàng thì nhân viên sẽ giữ nguyên vai trò này và vẫn là chủ cửa hàng.
  • Nếu nhân viên không phải chủ cửa hàng thì vai trò này sẽ bị xóa khỏi nhân viên đó, nhưng họ vẫn giữ nguyên tất cả các quyền được quy định trong vai trò đó. Để quản lý nhân viên sử dụng vai trò, bạn phải chỉ định lại vai trò cho nhân viên.

Tạo vai trò cho người dùng Cài đặt tổ chức

Tối thiểu, một vai trò phải bao gồm một quyền tổ chức. Tuy nhiên, bạn có thể thêm cả quyền cấp tổ chức và quyền cửa hàng vào một vai trò.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Vai trò.
 3. Nhấp vào Thêm vai trò.
 4. Trong mục Tên vai trò, nhập tên cho vai trò.
 5. Trong mục Quyền tổ chức, chọn quyền tổ chức bạn muốn thêm vào vai trò.
 6. Không bắt buộc: Để thêm quyền truy cập vào cửa hàng, thực hiện những thao tác sau:

  1. Trong mục Quyền cửa hàng, nhấp vào Thêm quyền truy cập cửa hàng.
  2. Thực hiện một trong hai cách sau:
   • Để chỉ định quyền khác nhau cho từng cửa hàng, chọn một cửa hàng.
   • Để chỉ định quyền giống nhau cho nhiều cửa hàng, chọn tất cả các cửa hàng cần thiết.
  3. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  4. Chọn quyền để cấp cho người dùng trong vai trò này, sau đó nhấp vào Xong.
  5. Nếu bạn muốn thêm nhiều cửa hàng có quyền khác nhau, tiếp tục thêm quyền cửa hàng và quyền truy cập cửa hàng cho đến khi bạn đã thêm tất cả các cửa hàng cần thiết.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Chỉ định vai trò cho người dùng trong phần Cài đặt tổ chức hiện có

Trong danh sách Người dùng, bạn có thể chỉ định vai trò cho một nhân viên hoặc nhiều nhân viên cùng lúc.

Mặc dù bạn có thể chỉ định vai trò cho một nhân viên từ trang thông tin tài khoản của người dùng, nhưng quy trình này mô tả việc chỉ định trực tiếp vai trò từ danh sách Người dùng cho một hoặc nhiều nhân viên.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng.
 3. Trong danh sách Người dùng và quyền, chọn nhân viên phù hợp.
 4. Trong hộp tương tác hiển thị ở cuối màn hình, nhấp vào Chỉ định vai trò.
 5. Chọn vai trò phù hợp, rồi nhấp vào Assign role (Chỉ định vai trò).

Nhân bản vai trò cho người dùng trong Cài đặt tổ chức hiện có

Bạn có thể sao chép vai trò hiện có trong danh sách Vai trò. Sau khi nhân bản vai trò, bạn có thể chỉ định vai trò cho một hoặc nhiều nhân viên cùng một lúc.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng > Vai trò.
 3. Nhấp vào vai trò bạn muốn sao chép.
 4. Nhấp vào Actions (Thao tác) rồi nhấp vào Duplicate (Sao chép).
 5. Nhập tên mới cho vai trò, rồi nhấp vào Sao chép vai trò.

Xóa vai trò khỏi người dùng Cài đặt tổ chức

Khi bạn xóa vai trò khỏi nhân viên, nhân viên sẽ tiếp tục có quyền truy cập và quyền trong cửa hàng giống như được xác định trong vai trò này. Sau khi xóa vai trò này khỏi nhân viên, bạn có thể cấp quyền cửa hàng và quyền truy cập khác cho nhân viên đó.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt.
 2. Trong mục Tổ chức, nhấp vào Người dùng.
 3. Trong danh sách Người dùng, nhấp vào tên nhân viên có vai trò mà bạn muốn xóa.
 4. Trong mục Vai trò, nhấp vào ..., sau đó nhấp vào Xóa vai trò khỏi người dùng.
 5. Nhấp vào Remove role (Xóa vai trò).
 6. Không bắt buộc: Chỉ định quyền trong cửa hàng và quyền truy cập khác cho nhân viên.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí