Xem người dùng trong phần Cài đặt tổ chức

Mục Người dùng trong Cài đặt tổ chức liệt kê tất cả những người liên quan đến tổ chức của bạn.

Bạn có thể lọc danh sách Người dùng theo nhiều cách, bao gồm theo loại hoặc theo trạng thái.

Loại người dùng trong Cài đặt tổ chức

Bảng dưới đây mô tả những loại người dùng khác nhau trong tổ chức Shopify.

Mô tả loại người dùng trong Cài đặt tổ chức
Loại Mô tả
Chủ sở hữu tổ chức

Chủ sở hữu tổ chức là người đầu tiên được cấp quyền truy cập vào Cài đặt tổ chức.

Theo mặc định, chủ sở hữu tổ chức được cấp tất cả quyền truy cập và luôn có quyền Người dùng. Do đó, chủ sở hữu tổ chức có thể cấp cho mọi nhân viên quyền truy cập vào bất kỳ cửa hàng nào cũng bất kỳ quyền nào trong tổ chức.

Không thể gỡ, đình chỉ hoặc xóa chủ sở hữu tổ chức. Để thay đổi chủ sở hữu tổ chức, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Shopify Plus.

Nhân viên Thành viên trong tổ chức là nhân viên trong cửa hàng hoặc có quyền truy cập vào Cài đặt tổ chức.
Cộng tác viên Đối tác của Shopify có quyền truy cập vào một hoặc nhiều cửa hàng Shopify của tổ chức.
Chỉ dùng ứng dụng POS Thành viên trong tổ chức là nhân viên chỉ sử dụng ứng dụng Shopify POS.
Nhân viên cũ

Thành viên trong tổ chức có nhiều tài khoản cửa hàng chưa kết hợp.

Shopify sử dụng tính năng đăng nhập một lần có tên tài khoản Shopify. Bạn không thể trao quyền quản lý tổ chức cho nhân viên được gắn nhãn Nhân viên cũ đến khi họ kết hợp tài khoản. Nhân viên có quyền truy cập vào nhiều cửa hàng và người đã kết hợp tài khoản sẽ hiển thị với tư cách một người dùng trong danh sách người dùng của bạn.

Cộng tác viên và người dùng chỉ sử dụng ứng dụng Shopify POS không thể kết hợp tài khoản của họ. Nếu những người dùng này có nhiều tài khoản nhân viên trong cửa hàng, những tài khoản này sẽ hiển thị nhiều lần trong danh sách Người dùng.

Trạng thái người dùng trong Cài đặt tổ chức

Bảng dưới đây mô tả các trạng thái có thể của nhân viên trong tổ chức.

Mô tả trạng thái người dùng Cài đặt tổ chức
Danh mục Mô tả
Đang hoạt động Nhân viên có thể đăng nhập vào Cài đặt tổ chức hoặc cửa hàng trong tổ chức theo các quyền được cấp cho họ.
Tạm ngưng Nhân viên không thể truy cập vào Cài đặt tổ chức hoặc bất kỳ cửa hàng nào.
Đang chờ xử lý Nhân viên không thể truy cập vào bất kỳ phần nào trong tổ chức cho đến khi chấp nhận lời mời. Những người dùng này có thể nhận được lời mời từ Cài đặt tổ chức hoặc trực tiếp từ cửa hàng. Nếu người dùng đã nhận được lời mời từ Cài đặt tổ chức, bạn có thể gửi lại lời mời nếu cần.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí