Phân tích tổ chức Shopify Plus

Nếu bạn đang sử dụng gói Shopify Plus và có quyền truy cập vào Cài đặt tổ chức thì bạn có thể kiểm tra thông tin tổng hợp ở cấp độ tổ chức về hiệu suất của mọi cửa hàng. Người dùng phải có ít nhất một quyền tổ chức để truy cập vào phân tích cấp tổ chức. Phân tích tổ chức hiển thị trên trang quản trị Shopify, trang Phân tích trong bất kỳ cửa hàng nào bạn có quyền truy cập.

Trên trang này

Số liệu tổng quan

Bên trên thông tin tiêu chuẩn được cung cấp trên trang Phân tích là mục Tổng quan hiển thị số liệu phân tích tổng hợp của tất cả các cửa hàng trong tổ chức.

Mô tả số liệu phân tích cấp tổ chức.
Số liệu phân tích Mô tả
Tổng số đơn hàng Tổng số đơn hàng từ cửa hàng hoặc trong toàn bộ tổ chức. Đơn hàng trong mục này không bao gồm đơn hàng chỉ chứa thẻ quà tặng.
Tổng số hàng bán được

Tổng doanh số của cửa hàng hoặc trong toàn bộ tổ chức. Giá trị này được tính theo công thức: Tổng doanh số = doanh số gộp - doanh số từ thẻ quà tặng - ưu đãi giảm giá - các khoản hoàn tiền + thuế + phí vận chuyển.

Do phép tính này bao gồm những giá trị âm như ưu đãi giảm giá và hoàn tiền nên giá trị tổng có thể là một giá trị âm. Ví dụ: Nếu bạn có số tiền hoàn lại nhiều hơn doanh số trong khung thời gian hiển thị thì tổng doanh số trong khung thời gian đó sẽ là giá trị âm.

Nếu cửa hàng trong tổ chức của bạn sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ thì bạn có thể chọn đơn vị tiền tệ để sử dụng khi xem dữ liệu. Bạn chỉ có thể chọn hiển thị đơn vị tiền tệ được dùng trong tổ chức của mình. Nếu tất cả cửa hàng được chọn sử dụng cùng một đơn vị tiền tệ thì hộp chọn đơn vị tiền tệ sẽ không hiển thị.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí