Tài khoản của bạn

Shopify có các loại tài khoản sau:

Để tìm hiểu về quyền truy cập của nhân viên, tham khảo Nhân viên.

Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cửa hàng, tham khảo Tạm dừng hoặc vô hiệu hóa cửa hàng. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa cửa hàng trong thời gian dùng thử miễn phí và chưa chọn gói giá, bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Cửa hàng sẽ đóng khi kết thúc thời gian dùng thử và bạn sẽ không mất phí.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí