Tài khoản của bạn

Shopify có những loại tùy chọn về quyền sau: chủ sở hữu cửa hàng, nhân viên và quyền truy cập cấp tổ chức.

Chủ sở hữu cửa hàng là người có email và thông tin liên hệ ban đầu dùng để đăng ký Shopify. Chỉ chủ sở hữu cửa hàng có thể thực hiện các thao tác sau:

Nếu bạn muốn đóng cửa hàng, tham khảo Tạm dừng hoặc đóng cửa hàng. Nếu bạn muốn đóng cửa hàng trong thời gian dùng thử miễn phí và chưa chọn gói giá, bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Cửa hàng sẽ đóng khi kết thúc thời gian dùng thử và bạn sẽ không mất phí.

Để tìm hiểu về quyền truy cập của nhân viên, tham khảo Nhân viên.

Ngoài ra: Chỉ có thương nhân dùng Shopify Plus được hưởng quyền truy cập cấp tổ chức. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Người dùng của tổ chức.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí