Tài khoản của bạn

Shopify có các loại tài khoản sau:

Để tìm hiểu về quyền truy cập của nhân viên, tham khảo Nhân viên.

Để hủy kích hoạt cửa hàng, tham khảo Tạm dừng hoặc hủy kích hoạt cửa hàng. Nếu bạn muốn hủy kích hoạt cửa hàng trong thời gian dùng thử miễn phí và chưa chọn gói giá thì bạn không cần làm gì cả. Cửa hàng dùng thử sẽ đóng băng khi kết thúc thời gian dùng thử và bạn sẽ không bị tính phí.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí